sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

fff

LUẬN VĂN TÓT NGHỈẸP

Sử DỤNG NGỦ LIỆU VÃN HỌC DÂN GIAN

VÀO DẠY ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 4

Giàng viên hướng dẫn:              Sinh viên thực hiện:

Ths. TRỊNH THỊ HƯƠNG CAO THỊ NGỌC DIỀM

Lóp: Sư phạm Tiêu học – K37

MSSV: 1110287

LỜI CÂM ƠN

Được sự tận tinh giảng dạy cúa quý thầy cô Khoa Sư phạm trường Đại học C ần Thơ trong 4 năm học vừa qua và sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 sự giúp dờ nhiệt tinh cúa Ban giám hiệu cũng các bạn trong lóp em dà hoãn thành luận vãn tốt nghiệp "Sứ dụng ngừ liệu vởn học dàn gian vào dạy Dạo dức cho học sinh ỉởp 4".

Trước tiên, em xin gừi lõi cám on sâu sắc dển cô hướng dần Ths. Trịnh Thị Ilương, người dà tận tinh hướng dần. hết lòng giúp dờ em ttong suốt quá trình học tập. nghiên cứu dê hoàn thành luận vãn này.

Em xin chân sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 thành câm ơn Ban giám hiệu, tập thè giáo viên cửa trường Tiêu học Ngô Quyền dặc biệt là cô: Làm Thị Thúy Lan giáo viên chù nhiệm lớp 4.2 và cò Trằn Ngọc Thu giáo viên chú nhiệm lóp 4.5 củng với tập thế học sinh của 2 lớp 4.2 và 4.5 đà tạo diều kiện thuận lợi. giúp dờ em trong suốt quá trinh làm thực nghiệm và kháo sát đê hoàn thành luận vãn.

Em xin câm ơn gia sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 đinh và tất cà các bạn sinh viên lớp Sư phạm Tiểu học K37 đã ủng hộ em và khuyến khích em trong suốt quá trình hoàn thành luận vãn

Tuy đà cố gắng rất nhiều đế hoàn thành đề tài này. nhưng do kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập có han nên luận vãn có thế còn nhiều thiếu sót. em rất mong nhận được những kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô đẽ em hoàn thànỉi tốt luận văn và nâng cao sự sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 hiểu biết, kinh nghiệm cho bân thân trong công tác sir phạm sau này.

Cuối lời. em xin gửi lời chúc sức khóe, thành công và hạnh phúc dến quỷ thấy cô. các bạn sinh viên vã tất mọi người dà giúp dờ em trong thời gian qua.

Em xin chân thảnh câm ơn!

Cần Thơ. ngày 12 tháng 04 nãm 2015 Người viết

Cao I hị Ngọc Diễm

DANH MỤC CÁC TỪ V1ỂT TÁ i

<<<123>>>

Nguyen vãn

sử dụng ngữ liệu văn học dân lóan vào dav đio đức cho bir

Vãn học dân gian

ỸĩlDố

Ngừ liệu vãn học dân gian Phó Giáo sư. Tiền sì

NLVIIDG PGS.TS

Giáo viên

GV

IIọc sinh Giáo sinh

IIS GSh

Mà số sinh viên

MSSV

Giáo viên hướng dần

GVIID

Bài lập

BT

Sách giáo khoa

Ban Chấp hành Trung ương

SGK

BCH TW

Nghị quyết Trung ương sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào

NQTƯ

MỤC LỤC

MỞ ĐẤU

ỉ. Lí do chọn đề tài

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VẺ VĂN HỌC DÂN GI AN VÀ NGỨ

LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN VIÊT N AM

 • 1.1.  Định nghĩa văn sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh

lớp 4 học dân gian

 • 1.2. ỉ. Vởn học dân gian là sáng tác ngớn từ mang tính tập thể – truyền miệng……

……….’..„……………..1………….……………………….

ỉ.2.2. Vởn học dân gian là một loại hình nghệ thuật nguyên họp cà về nội dung lán hình thức

 • 1.2.3. Vũn học dán gian là những sủng tác nghệ thuật mang tính thực hành .. 14 sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

1.4……………………………………………………………………………………………….

Nhùng giá tn co bàn cùa văn học dàn gian Việt Nam

 • 1.4.1.  Vũn học dán gian là kho trĩ thức r<5 cùng phong phú về dời Sõng của dân

tộc

 • 1.4.3.  Vũn học dán gian có giá trị thâm mì to lớn. góp phần tạo nôn bàn sắc riêng cho nền sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp

4 văn học dân tộc

1.5. Tìm hiểu về ngữ liệu văn học dân gian

 • 1.5.2.  Ngừ hệu văn học dân gian với đặc điểm tám lý cùa học sinh trong quả

trình nhận thức

CHƯƠNG 2. sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp

4 KHÁI QUÁT VÈ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐƯC VÀ HỆ

THÔNG NGỪ LIÊU VÀN HỌC DẤN GI AN DƯỢC sù DỤNG TRONG DẠY

HỌC DẠO DƯC

 • 2.1.  râm quan trọng cùa giáo dục đạo đức đòi với sự phát trièn nhân cách cua tre

em…………………………..7

 • 2.2.2.  Mục tiêu môn Đạo đức ớ trường riêu sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào

dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 học

 • 2.4.  Thống kê nhùng ngừ liệu văn học dân gian sứ dụng vào dạy mòn Đạo đúc

lỏp 4……………………………………………………7…………………………

CHƯƠNG 3. THựC NGHIỆM SƯPILẠM

 • 3.1.  Kháo sát tình hình chung về việc sử dụng Ngừ liệu văn học dân gian vào dạy mòn Đạo đức sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4

của giáo viên tạt trường Tiểu học Ngô Quyền

3. ỉ. ỉ. Đồ/ tượng kháo sát

3. ỉ. 2. Mục đích và nội dung kháo sát

3. ì. 3. Thống kẽ và phân tích kết quá kháo sát

3.2.2 Tô chức và nội dung thực nghiệm

 • 3.2.2.  ỉ. TÔ chức thực nghiệm sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức

cho học sinh lớp 4

KÊT LUẬN VÀDÉXUÁT

TÀI LIỆU I HAM KHẢO

PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………….84

MÒ ĐÀU

1. Lí do chọn để tài

Cô nhân có câu: "Rèn luyện đạo đức là cái thử nhất, học vân hóa là cáì thử hai. Không làm được cài thứ nhất thì rất khó làm được cái thứ hai Đà bao sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 đòi nay, ông cha ta luôn nêu cao truyền thống đạo đức cùa dân tộc. vi thế mã có càu: “Tiên học lễ, hậu học văn". Bài học lề nghĩa bao giờ cùng Là bài học đầu tiên và Là bài học mà ai cùng học trong suốt cuộc đời. Đạo đức Lã cái đáng quý nhất, đáng ưân trọng nhất thê hiện phàm giá của mồi người Có lè trong chúng ta. ai cùng đều ghi nhó lời dạy của Bác Hồ kính yêu: sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gi cùng khó ”. Thật vậy, một con người có tài giói đen mấy mà không có đạo đức thi cũng như không. Trong còng cuộc đòi mới hiện nay. khi yếu tố con người được đạc biệt coi trong, thì tiềm năng trí tuệ cùng như sức mạnh tinh thằn và đạo đức của con người càng được để cao và phát huy mạnh mè trong mọi lình vực sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 xà hội. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quã giáo due đạo đức cho học sinh là yêu cầu thường xuyên của còng lác giáo dục. Bới vỉ giáo dục đạo đửc. lối song cho học sinh cũng đang là niềm trăn trờ khôn nguôi của các bậc phụ huynh, cua quý thầy cô giáo và tất cà mọi người có lương tâm và trách nhiệm trong xã hội. Vì vậy. ngành giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và đẩu tư cho giáo dục sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 được xem là quốc sách hàng đau cua nước ta.

Nhà trường Tiêu học lã nơi hình thành nhân cách đâu tiên cho trê. là nơi không nhừng dạy chừ mà còn dạy về nhàn cách, lè sống ờ đời. Vì thế. còng tác giáo dục tnrớc tiên là phái chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh nhảm hình thành những con người có đầy đù các phàm chất, hoãn thành mục liêu cúa giáo dục tiêu học: "Giúp học sinh hình thành những sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 cơ sớ ban đâu chớ sự phát triển đúng đán và lâu dài vẻ đạo đức. tri tuệ. thỏ chất. thảm mĩ và các kĩ nâng cơ bàn đỏ học sinh liểp tục học trung học cơ sớ" (Điều 27. Luật Giáo dục 2005).

Bậc Tiêu học lã bậc học đầu tiên của giáo dục phô thòng. Bất kỳ’ người còng dân công tác. lao động ờ bất cứ lĩnh vực não trong xã hội đều phái trãi qua bậc học Tiêu học. Lý sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4 luận và thực tiễn đều chứng minh rằng, những dẩu ấn cua trường Tiêu học có một anh hường sâu săc đen cà cuộc đòi của HS. việc giáo dục đạo đức phái

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Đo lường điện (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu rủi ro dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp tỉnh bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4
sử dụng ngữ liệu văn học dân gian vào dạy đạo đức cho học sinh lớp 4
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart