Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ

fff

Sáng kiên kinh nghiệm

Trường THPT Kiệm Tán

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÓNG NAI TRƯƠNG THPT KIẸM TÂN

SẢNG Kỉ ÉN KINH NGHIỆM

sử DỤNG SO ĐỒ Tư DUY KET HỌP VỚI PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIÁO Dục pháp luật ở MÔN GDCD

Người thực hiện: Hoàng Thị Minh Hoạt

Lĩnh x ực nghiên cứu:

Quan lý giáo dục □

 • Phương pháp dạy học bộ môn GĐCD □

 • Lĩnh vực khác □

Có dính kèm: Các sản phâm không thê hiện trong bàn in SKKN Mô hình □ Phần mềm □ Phim anh □ Hiện vật khác □

Năm học: 2014- 2015

MỤC LỤC

 • II. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp

thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ TIẺN………………………………………….Trang

26

PHẤN 1: KHẢI QUÁT VÈ KỶ THUẬT sơ DỎ Tư DUY VÀ PHƯƠNG PHẤP THẢO LUẬN NHÓM

 • 1. Một số vấn đề chung về sơ đồ tư duy………………………………………………….Trang 9-12

  • 1.1. Giới thiệu đôi nét về sơ đồ tu duy…………………………………………………….Trang 9

 • 1.2 ……………………………………………………………………………………………..Nguyên lý Sử

dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ và ứng dụng sơ dồ tư duy trong dạy học…………………………………………………………………………………………………….Trang 10

 • 1.3 ……………………………………………………………………………………………..Giăng dạy và học

tập với kỳ thuật sơ đồ tư duy…………………………………………………………………..Trang 10-11

1.4. Giới thiệu một số phần mềm dùng đê tạo sơ đồ tư duy……………………………..Trang

 • 2. Khái quát vẻ phương pháp thào luận nhóm…………………………………..Trang 12-13

 • 3.  Mục tiêu cùa việc sữdụng kỹ thuật sơ Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương

pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ đồ tư duy kết họp với phương pháp thào luận nhóm trong dạy học giáo dục pháp luật ớ môn Giáo Dục Công Dân…………Trang 14

PHẢN 2: DẠY HỌC THEO KỸ THUẬT sử DỤNG sơ ĐỜ TÙ’ DUY KÉT

Hợp Với phương phấp tháo luận nhóm

 • 1. Hướng dẫn học sinh làm sơ đổ tư duy………………………………………..Trang 15-17

 • 1.2.  Hướng dần học sinh làm một sơ đồ tư duy Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp

thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ :…………………………………………………………………………………Trang

 • 2. Tiến trình một tiết dạy theo kỹ thuật sừ dụng sơ đồ tư duy kết họp với

phương pháp thào luận nhóm…………………………………………………………….Trang

20

PHẤN 3: TIÉN TRÌNH MỌT TIẺT DẠY GIÁO DỤC PHẤP LUẬT TRONG MÒN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ KỶ THUẬT sử DỤNG sơ ĐÒ TÙ’ DUY KÉT HỢP VÓI PHI ONG PHÁP rilẤO LUẬN NHÓM

Bãi 2: THỰC HIẸN PHÁP LUẬT ( Tiết 1)

 • 3.  Phương pháp và kỳ thuật dạy học………………………………………………………..Trang 21

26

28

 • V.  ĐÉ XUÁT, Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm

nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ khuyên nghị Khả NẢnG ấp dỤnG………’…….Trang 29-31

 • VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………Trang 32

SỬ DỤNG sơ ĐÒ Tư DUY KÉT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM NHẢM PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực HỌC TẬP CÙA HỌC SiNh TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC PHAP LUẬT .MÒN GDCD

I. LÍ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Điều 2 Luật Giáo dục khảng định: Mục tiêu giáo dục lã đão tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có dạo đửc Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ , tri thức, sức khỏe, thâm mỳ và nghề nghiệp, tiling thành với lý tưởng dộc lập dàn tộc và chú nghía xà hội; hình thảnh và bồi dường nhân cách, phẩm chất và năng lực cũa công dàn. đáp ứng yêu cầu cùa sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tò quốc.

Phố biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường có vị trí dặc biệt quan trọng trong còng cuộc tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đến với người dân. Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ Là biện pháp cơ ban có ý nghĩa chiến lược trong việc bồi dường, xây dựng, hình thành nhừng thế hệ công dân. người lao động mới trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. đáp ứng yêu cầu cùa xà hội hiện tại và tương lai. Đối với người dân nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng thi trong cuộc sông hàng ngày luôn cân dên pháp luật. Hiểu biết pháp luật sẽ giúp họ năm được những chuẩn mực ứng xử trong đời sống Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ xà hội, tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt những quyền và nghía xụ cơ bân cua công dàn. khuyến khích họ tham gia các hoạt động tuyên truyền, phò biến pháp luật.

Thực hiện chi thị số 32-CT TW ngày 09/12/2013 của ban bi thư TW Đãng về tăng cường sự lành đạo cua Đang trong công tác phó biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cua nhân dân và triên khai thực hiện Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ Đe án 1928 “ Nâng cao chất lượng công tác phò biến giáo dục pháp luật trong Nhà trường”, ngành giáo dục đà có nhiêu cô găng đòi mới. thực hiện nghiêm túc và dạt hiệu quà cao trong còng tác phố biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Bước x ào giai đoạn mới cua cách mạng, giai đoạn đày mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đê đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. dõi hỏi Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ sự nghiệp giáo dục Việt Nam cũng ngày càng phát triển. Đế phát triển giáo dục trước hết phái nâng cao chất lượng giáo dục, trong dó đối mới phương pháp dạy và phương pháp học là một trong những con đường quan trọng và công cụ thiết yếu. Bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống được sư dụng ớ các nhà trường tiling học cơ sớ (THCS) và trung học phò thòng (THPT). có nhiều trường đà X’à dang kêt họp sử dụng các phương Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ pháp dạy học tích cực.

Phương pháp dạy học theo quan diêm phát triển nàng lực không chì chù ý tích cực hóa học sinh x e hoạt động trí tuệ mà còn chù ý năng lực giai quyết vấn để gắn x ới nhũng tinh huống cùa cuộc sòng x à nghê nghiệp, đông thời gắn hoạt dộng trí tuệ xới hoạt động thực hành, thực tiễn. Tảng cường việc học tập trong nhóm, đối mới quan hệ giáo vièn – học sinh theo hướng cộng tác có Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ ý nghĩa quan trọng nhàm phát triển năng lực xà hội. Bèn cạnh việc học tập nhùng ưi thức và kỳ’ năng riêng le cua mòn học chuyên môn cân bò sung các chu đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giãi quyết vấn đề phức hợp.

Những định hướng chung, tống quát về đồi mới phương pháp dạy học các mòn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển nâng lực lã:

 • – Phái phát huy tinh tích cực, tự giác, chữ Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ dộng cùa người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tim kiếm thông tin từ nhiều kênh khác nhau,…). trên cơ sờ đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, dộc lập. sáng tạo của tư duy.

 • – Có thể lựa chọn một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp, kì thuật đặc thú của môn học dế thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ cũng phái dam bao được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoãn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tó chức, hướng dẫn của giáo viên".

 • – Việc sử dụng phương phập dạy học gán chạt với các hình thức, kì thuật dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đói tượng và điều kiện cụ thê mã có nhùng hình thức tó chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm: học ưong lóp. ngoài lớp…

Việc đổi mới phương pháp dạy Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ học cùa giáo viên thòng qua việc tố chức liên tiếp các hoạt dộng học tập, từ đó giũp học sinh tự khám phá nhũng diều chưa biết chứ không phãi thụ động tiêp thu nhùng tri thức được sắp đặt sẵn. Theo tinh thần nãy. giáo viên là người tô chức và chi đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập như nhớ lại kiến thức củ. phát hiện kiên thức mới. vận dụng sáng tạo kiên thúc dà biết vào các tinh huống học tập hoặc Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ tinh huống thực tiễn. Chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thúc phương pháp đế họ biết cách đọc sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tim lại những kiến thức đà có. biết cách suy luận đê tìm tòi và phát hiện kiên thức mới. Tăng cường phối hợp học tập cá thê với học tập hợp tác theo phương châm “ tạo điều kiện cho học sinh nghĩ nhiều hơn. làm nhiều hơn và thao luận nhiều hơn". Điều đó Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ có nghía là. mồi học sinh vừa cố găng tự học một cách dộc lập, vừa hợp tác chạt chè với nhau trong quá trinh tiếp cận và tim tòi kiến thúc mới. Lớp học trờ thành môi trường giao tiếp thầy- trô và trò- trò nhảm vận dụng sự hiên biết vã kinh nghiệm của tùng cá nhân, cùa tập thê ưong giãi quyết các nhiệm vụ học tập chung. Chú trọng đánh giá kết qua học tập theo mục tiêu bài học ưong suốt tiến trình Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ dạy học thông qua hệ thống câu hoi. bãi tập. Chú trọng phát triển kỳ- năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau cũa học sinh.

Kĩ thuật dạy học bang sơ đồ tư duy ngày càng trờ nên phong phú và được nhiều nước tiên tiến trên thế giới sử dụng đạt hiệu qua cao. Phương pháp thào luận nhóm hay hình thức xà hội cùa dạy học dà được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho học sinh tham gia một cách chủ động vào quá Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ trinh học tập, tạo cơ hội cho học sinh có thế chia sẽ kiến thức, kinli nghiệm, ý kiến dế giãi quyết một vấn dề có liên quan đến nội dung bâi học. Vi vậy nêu người giáo viên biêt khai thác tót nhũng ưu thê cua phương pháp thao luận nhóm kêt hợp với sử dụng kì thật dạy học sơ đỗ tư duy sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mồi bài học nói chung và bài học giáo dục pháp luật trong môn Giáo dục Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ còng dân nói riêng. Hơn nừa ưong giai đoạn hiện nay. xu hướng dạy học hiện đại kết hợp với nhũng thành tựu cóng nghệ thông tin đà và đang diẻn ra một cách khá phó biến ớ nhiều ngành học. cấp học. Công nghệ thông tin với tư cách là một phương tiện hồ trợ cho việc dạy học đang chúng tó những ưu thê và hiệu quà trong quá trinh dạy học.

Chính vi vậy tôi đà chọn triển khai nghiên cứu đề tài “ Sứ dụng Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ sơ đổ tư duy kết họp với phương pháp tháo luận nhóm nham phát huy tinh tích cực cua học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ỡ món Giáo dục công dân”.

Người thực hiện: Hoàng Thị Minh Hoạt

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dịch vụ quảng cáo của đài truyền hình việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ sympathizing utterances in english and vietnamese
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ
Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học giáo dục pháo luật ở môn giáo dục công dâ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart