sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA Sư PHẠM BỌ MÔN SIÍPHạM toán eĩ £□ BO


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC sử DỤNG SO ĐÒ TU DUY TRONG VIỆC DẠY

HỌC

CÁC YÉU TÓ HÌNĨỈ HỌC TOAN LỚP 4

(Sứ dụng phần mềm Imindmap 5)

Ịtony buzAjN

CẬP BÁN ĐỎ

HOW TO MINO MAP

Cõng cụ tu- duy tới u-u

■    –         n                           ‘ I


Giáo x iên hướng dần: PGS.

TSĩ Nguyễn Phú Lộc


Sinh x iên thực hiện:

Tên: Trần Thị Kiều Tiên

MSSV: ỉ Ỉ10335

Lởp: SP. Tiều học K37

Cần Thơ-04.2015

LÒI C ẢM ON

1 rong SUÔI thin gian thực hiện luận ván tôi đà gặp không ít khó khản. vướng mắc nhưng nhở sự nổ lực cùa ban ĩhàn cùng như sự chi dạy lận tình cùa quý I hây, cùng với sụ’ úng hộ cúa gia đình và bạn bẻ, lôi đà hoãn thành đê lài luận vãn cua minh. Vì thế cho sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) nên:

 • – Irước lien, lôi xin gứi lòi cám <m chân thành đen trường Đại học cần Thơ, Quý thầy có Khoa Sư phạm dà lạo điều kiện để lôi có thề thục hiện lốt bài l.uận văn của minh.

 • – Với lòng kính trọng vả biết ơn sâu sẳc, tòi xin gưi lời câm ơn chân thành nhất đen Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyền Phú Lộc dà tận tình giúp dờ tòi trong suốt thời gian làm luận vãn từ nhùng bước đi sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) đầu tiên xây dựng tướng nghiên cửu đề tài, cũng như trong suốt quá trình nghiên cứu và hoãn thiện luận văn. Thầy dà luôn ủng hộ. động viên và hồ trợ những điều kiện tốt nhất đê tòi hoàn thành luận văn.

 • – TÔI xin gưi lời câm ơn tới ba mẹ, anh trai cua tòi. nhửng người thần yêu irong gia đinh đã luôn ở bên cạnh tôi. động viền, úng hộ đê lôi có the ừng lâm hoàn thành luận vãn. sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)

 • – Tôi xin chân thành cám ơn đến cô hướng dần thực tập Nguyền Thị nồng Thu cũng tập thê học sinh lớp 4A2 Irưòng liêu học Irân Quòc l oàn đà ho Irợ lôi liên hành phân thực nghiệm luận vân này.

 • – Cuối cùng, tòi xin chân thành câm ơn tất cà các bạn Irong lớp Giáo dục liều học khóa 37 đà luôn úng hộ và giúp dờ tôi trong suốt thời gian qua.

Trong việc nghiên cứu tải liệu và hoãn thành luận vãn. mặc dù sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) lôi đà râl cô găng nhung không the tránh khôi nliìrng sai SỎI. Rai mong nhận được sự đóng góp kiến cùa Thầy, và các bạn đế luận văn được hoàn thiện hem!

ì ôi xin chân Ihãnh cảm <rn!

MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

PHẤN MỞ ĐÀU………………………………………………………………………………………1

 • 5.  Phạm sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng

phần mềm imindmap 5) vi nghiên cứu

PHẤN NỘI DUNG

Chương 1: Cơ SỠ LÝ LUẬN VÊ sơ ĐO TƯ DUY

 • 1.2.2.  Ý nghĩa của sơ đo sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học

toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) tư duy trong dạy học

Chương 2: PHẢN MÈM LMINDMAP 5

lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) mềm và các thanh công cụ

Chương 3: TIIIET KE sơ ĐÕ TƯ DUY IIÔ TRỢ CHO VIẸC DẠY CÁC YÊU

TÓ HÌNH HỌC TOÁN 4

 • 3.2.  Vị trí, vai trò sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4

(sử dụng phần mềm imindmap 5) của các yếu tố hình học trong Toán 4

3.3.1 Bài: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • 3.3.6.  Bài: Thực hành sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán

lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) vỗ hình chừ nhật

Chương 4: THỰC NGIHẸM sư phạm

 • 4.4.1.  Bước sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) dầu tập luyện cho học sinh làm quen với sơ đổ tư duy … 56

PHẤN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỊ LỤC

PHẢN MỜ ĐẦU

1. Lí dơ chọn dề tài

Trong còng cuộc dổi mới giáo dục hiện sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) nay. giáo viên giữ vai trò chù dạo trong hoạt động dạy – học, đặc biệt là trong việc truyền thụ kiến thức, (háo viên trang bị dầy du kiến thức là diều kiện cần thiết, nhưng sử dụng phương pháp dạy hợp lí cũng lã một điểu không kem phân quan trọng trong việc dạy học.

Ở lứa tuổi tiếu học. tri nhó trực quan – hĩnh tượng dược phát triển hon tri nhó tù ngừ -logic, (’ác em nhớ và giừ gìn sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) chính xác nhùng sự vật, hiện tượng cụ thê nhanh hơn và tốt hơn nhùng dinh nghía, nhùng lòi giái thích dài dòng. Vì thế. giáo viên phải cái tiên phương pháp dạy học nhàm giúp học sinh có húng thú trong học tập. Giáo viên cần hướng dần các em các thú thuật ghi nhớ tài liệu học tập. chi cho các em đâu là diêm chính, diêm quan trọng cúa bài học dê các em ghi nhớ, khác sầu kiến thức, làm chu kiến sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) thức minh dà học. tránh ghi nhở máy móc. học vẹt…. Chinh vì vậy, lồi nhận thây sử dụng sơ dô lư duy dè dạy học là một phương pháp họp lí và CÓ hiệu qua dối VỚI học sinh tiêu học. dặc biệt là dạy học các yểu tố hình học ơ l oàn l(ýp 4. I rong l oàn lcírp 4, học sinh vừa mới làm quen với các đặc diem, linh chầt về các hĩnh, nèn việc có một phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) học tập hợp lí và có lúệu quá lã diều cân ihicl cho các em.

Sơ dồ tư duy rất dề nhìn, dễ viết, kích thích hững thú học tập vã khà năng sáng lạo cho học sinh, phát huy lồi đa liêm năng cúa bộ nào, nó rèn luyện cách xác dịnli chu dề vã phát triển ý chinh, ý phụ một cách logic. Bên cạnh dó. sư dụng sơ dồ tư duy trong việc dạy các yen lô Hình học giúp các em tránh sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) nhâm lan giừa các hình.

l ừ nhùng lí do trên, lôi thực hiện đề lài “SỬ DỤNG so’ DỒ II DUY TRONG VIẸC DẠY HỌC CÁC YÉU TÓ IIÌMI HỌC TOÁN LỚP 4”. TÔI hy vọng việc nghiên cứu đê tâi này sè góp phân giúp học sinh biêt cách sir dụng sơ dồ ttr duy trong học tập dè việc học có hiệu quà hơn. Đổng thời, có thê giúp học sinh phát triên lư duy sáng lạo. nhớ nhanh, khác sâu những kicn sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5) thức dà học. tích cực học tập và phát tnên tính thầm mì cho các em Bèn cạnh dó, giúp giáo viên cò một phương pháp dạy học mới tích cực hơn.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân giải đồng tham chiếu đối tượng cho phân tích cảm xúc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Văn Hóa Doanh Nghiệp Đến Cam Kết Của Nhân Viên Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)
sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học các yếu tố hình học toán lớp 4 (sử dụng phần mềm imindmap 5)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart