Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

52.000

Category:

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VUTH PHANNA

SỰ GIA NHẬP TÔ’ CHỨC THƯƠNG MẠI THỂ GIỚI (WT0) CÙA TRUNG QUOC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM fiÔÌ VỚI CAMPUCHIA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

HÀ NỘI, NĂM 2004

BO GIÁO DỤC VA DAO TẠO

====== •ổ* ỄB) ======

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẤN

VUTH PHANNA

LU ẬN VĂN THẠC SỸ

sự GIA NHẬP TỔ CHỬC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐÔÌ VỚI CAMPUCHIA

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Giáo viên hướng dân: PGS. TS. Nguyễn Như Bình

A Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia HS/?99

MỤC LỤC Lời mở đầu

CHƯƠNG 1

NHƯNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ Tổ CHÚC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của WTO Sự gia nhập tổ chức thương mại thế

giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia

1.1.2.1

tiêu của WT0

ỉ.1.2.2. Chức năng của WTO

ì .1.2.4. So sánh WTO với GAIT

 • 1.2.   Sự cần thiết phái gia nhập WTƠ cùa các nước đang phát triển và

trường hợp của Trung Quóc

 • 1.2.1.   Tính tát Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia yếu phai hôi nháp kình té quốc té .. 14

Kết luân chương 1

CHƯƠNG 2

THÀNH TỤU, CÁC VÂN ĐỂ PHÁT SINH VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ PHÁT SINH SAU KHI GIA NHẬP WTO CỦA TRUNG QUÕC

 • 2.3. Những thành tựu đạt được sau khỉ Trung Quóc gia Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia nhập WTO

41

 • 2.3.2. Đáu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc sau khi nháp

WTO

 • 2.3.4. Doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc sau khi gia nháp

WTO

2.3.6.1

thị trường có trật tự.

 • 2.3.6.2. Thực thi quy tắc Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia vù nghĩa vụ cùa WTO, nâng cao vai trò của

Chính phủ

CHƯƠNG 3

BÀI HỌC KINH NGHIÊM CỦA TRƯNG QUỐC VÀ CÁC GIÁI PHÁP

ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VÂN ĐỂ PHÁT SINH SAU KHI GIA NHẬP

WTO CÙA VUƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 • 3.1. Sơ Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia lược tình hình kinh tê chính trị xă hội cùa campuchia 71

 • 3.2. Chương trình mục tiêu phát triển kinh té Vương quốc Campuchia

đến 2010

3.4. Các giãi pháp đé giải quyết những vãn đé phát sinh sau khi

Campuchia gia nhập WTO

gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia 91

 • 3.4.2.2. Giải pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Campuchia

Kết luận

Tài liệu tham khão

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

<<<123>>>

TÉN VIÊT

TÁT

TIÊNG ANH

TIẾNG VIỆT

ADB

Asian Development Bank

iNgản hàng phát triến Châu Á

AEM

ASEAN Economic Minister

Các Sự gia nhập tổ chức thương mại thế

A FT A

ASEAN Free Trade Area

Khu mậu dịch tư do ASEAN

APEC

Asia-Pacific Economic Co-operation

Diễn đàn hợp tác kinh tẻ Châu Á – Thái Bình Dương

ASEAN

Association of South-East Asian Nations

Tiệp hỏi các nước Đông Nam Á

BOO

Build-Owned-Operate

Xây dưng – Sở hữu – Kinh doanh

BOOT

Build-Owned-Operate- Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia Transfcr__

Xày dựng – Sờ hữu – Kinh doanh – Chuyủn giao

BOT

Build-Opcrate-T ransfer

Xảy dựng – Kinh doanh – Chuyến giao

CDC

Council for the Development of Cambodia

Hội đổng phát triến Campuchia

CEPT

Common Effective Preferential Tariff

Hiệp định vé ưu đài thuê quan có hiẽu lực chung

European Union

Liên minh Châu Au

FDI

Foreign Direct investment

Đàu tư trưc tiẻp nước ngoài

GATT Sự gia nhập tổ chức thương mại thế–

General Agreement on Tariff and Trade

Hiọp định chung vé thuê quan và thương mai

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

GSP

General System of Preferences

Hệ thống ưu đài thué quan phổ cãp

IMF

International Moneytary Fund

Quỹ tién tè quóc té

ITO

International Trade Organization

Tó chức thương mại quốc té

MFN

Most Favored Nation

Dãi ngộ tối hue quốc

NAFTA

North America Free Trade Sự gia nhập tổ chức

Khu vực mậu dich tự do Bắc Mỹ

SEOM

•" ú        ĩ.l

Senior Economic Official Meeting

Hội nghị quan chức kinh tẽ cấp cao

TRIMs

Agreement on Trade Related Investment Measures

Hiệp định vé các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mai

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

Hội nghị Liờn Hợp Quốc vé Thương mại và Phát triến

UNDP

United Nations Development Program

Chương trình phát triến của Liên Hơp Quốc

USD Sự gia nhập —J—■—

United States Dollar

Đò la Mỹ

VVB

World Bank

Ngàn hàng Thế giới

WTO

World Trade OroanÌ7afion

Tn chức Thươnp mai Thê PĨỚĨ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia
Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới( wto) của trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với campuchia
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart