Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

fff

http://kilobooks.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ

A.MỞ ĐẦU

Trong thời đại xã hội nào. những người lao đông sán xuất trong các ngành sán xuất cóng nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người còng nhãn đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sứ và là những người giừ vai trò quyết định sáng tạo còng cụ sàn xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Chủ nghía xã hội khoa học là một trong ba bộ phân cấu thành cua chú nghía Mác – Lẽnin dã nghiên cứu một cách toàn diên vé các quy luật chính Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trị xã hội cùa quá trình phát sinh, hình thành vã phát triển của các hình thái kinh tẽ’ xã hòi cộng sàn chu nghĩa. Trong đó. chu nghĩa xà hôi khoa học đã tập chung nghiên cirti những nguyên tác căn bàn, những điếu kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh cùa giai cáp cõng nhân đế thực hiện chuyến biên từ chú nghía tư bán sang chú nghía xã hội.

Từ vai trò to lớn cùa giai cấp cõng nhân, việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khàng định sử mệnh lịch sừ cùa giai cap cõng nhân có ý nghĩa quan trọng cà về lý luận lẫn thực tiễn.

Trước sự khùng hoàng và sụp đổ cùa chú nghĩa xà hội ờ Đông Âu và Liên xô, nhiéu người đã bộc lộ sự dao dõng và hoài nghi vẻ sứ mệnh lịch sir của giai cấp công nhân. Bon cơ hội xét lại và các thẻ’ lực chống cộng có cơ hội mới đế phù nhân sứ mệnh lịch sừ cùa giai cấp cóng nhân, vai Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trỏ lãnh đạo cua Đàng cộng sản và chù nghĩa xà hội.

Trong giai đoạn mới hiện nay. cõng cuộc cõng nghiệp hoá. hiện đại hoá dang diễn ra trên toàn the giới, chú nghía xã hội đang ờ trong thời kỳ thoái trào, thời dại ngày nay vản đang là thời đại quá độ từ chú nghía tư bán lên chú nghĩa xã hội trẽn phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực… thì vấn đé làm sáng to sứ mệnh Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội lịch sữ cùa giai cấp cóng nhân được đặt ra trờ nên bức thiết hơn bao giờ hết. cà trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.

Sứ mệnh lịch sứ của giai cap cõng nhãn là một phạm trù cơ hán nhất cùa chú nghía xã hội khoa hoc. do đó nó đã dược C.Mác – Ph.Ảngghen và Lênin nghiên cứu và phát triến hết sức hoãn thiện trong trong quá trình phát triển cua lịch sir thế giới. Xét trẽn phương Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội diện lịch sử. những nhạn định và lý luân cua các õng về giai cap cóng nhân có tác dụng to lớn và đúng đán.Còn đôi với n- ước ta. vấn đề trẽn được Đang ta rất chú trọng. Vì thê. sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chi thê hiện rõ trong các vân kiện đại hội đại biếu toàn quốc, mà dây còn là một trong những để tài nghiên cứu khoa hoc của nhiéu nhà lý luận, nhà nghiên cứu Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội lịch sừ. và cùa nhiéu thế hệ cõng nhân, sinh viên.

Sự tác động cùa sứ mệnh lịch sử của giai cấp cõng nhân không chi ảnh hường tới sự chuyến biến của lịch sừ thè giới Là thay đổi tìr hình thái kinh tẻ’ này sang hình thái kinh tê khác, thay đói từ ché đõ kinh tế này sang chẻ đõ kinh tế khác … mã còn lãm thay đổi tình hình kinh tê chính trị xã hội trên toàn thê giới, nó tác động tới quá Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trinh sán xuất cụ thế. tới bộ mạt phát triển cùa thẻ’ giới.

11 lịch sử cùa giai cấp cõng nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phương diện lý luân và thực tiển, nó dược thẻ hiện ra sao? Và đế cùng cô’ và tang cường sự lãnh đạo cùa giai cấp còng nhâ ai tiến hành những hi >11 can pii…

Như vậy, vấn đề đặt ra


B.NỘ1 DUNG

CHƯƠNG I : LUÂN cứ LÝ LUẬN

Để giãi quyết các câu hoi trên, ta xét những luận_cứ vé lý luận .

1. Khái niệm giai cap cõng nhan

Chính C.Mác và Ph.Ảngghen chi rõ: "Vấn dé là ờ chỗ tìm hiểu xem giai cấp vó sản thực ra là gì và phù hợp Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với tôn tại ấy cùa bản thân nó. giai cap võ sân buộc phải làm gì về mật lịch sư “. Đê chí giai cap còng nhàn, các nhà kinh điển dùng nhiều khái niệm như: giai cáp võ sân. giai cấp xà hội, giai cấp cóng nhân … hoàn toàn chi dựa vào việc bán sức lao đóng cùa mình và lao dộng làm thuê ờ thế ky XIX. giai cấp võ sàn hiện đại. giai cấp cõng nhân hiện dại. giai cấp cõng nhân dại Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội cõng nghiệp như những cụm từ đổng nghía dế biếu thị một khái niệm.

Trong các thuật ngừ này, tuỳ từng điều kiện mà ta sừ dụng. Tuy nhiên, các thuật ngữ đó đều nói lẽnAGiai cap công nhân- con đẻ cùa nén dại cóng nghiệp tư bán chủ nghía, giai cấp đại biêu cho lực lượng sàn xuất tiên tiến, cho phương thức sàn xuất hiện dại. Ngoài các thuật ngữ trên. C.Mác và Ph.Angghen còn dùng những Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thuật ngừ có nội dung hẹp hơn dế chi các loại cõng nhân trong c«ác ngành khác nhau, trong các giai doạn khác nhau cùa công nghiệp như: cõng nhãn cơ khí là cõng nhãn làm trong ngành cơ khí: cõng nhân dột là còng nhún làm trong ngành dột: còng nhân cóng trường thú cóng là công nhân làm trong các cóng trường: công nhân nòng nghiệp là cóng nhân làm trong ngành nóng nghiệp có sử dụng các trang thiết bị cùa công nghiệp …

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội Mạc dù các thuật ngữ trẽn có nhiểu tên gọi khác nhau như thê nào di nửa thì theo (‘.Mác và Ph.Angghen chúng ván chì mang hai thuộc tính cân bán.

Ilurnhat. về phương thức lao dộng, phiíong thức sán xuất: Giai cáp cóng nhân là

http://kilobooks.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ lao động trực tiếp hay gián tièp vận hành các cóng cụ sản xuất có tính chất cõng nghiệp ngày càng hiện dại và xã hội hoá cao.

Thứ hai, về vị trí trong quan hệ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sàn xuất tư bàn chù nghĩa: đó Là những người lao động khống có tư liêu sản xuất, phái bán sức lao đòng cho nhà tư bán và bị nhà tư bán bóc lột về giã trị thạng dư.

Trong hai tiêu trí này, C.Mác và Ph.Àngghen tới tiêu chí một đó Là cóng nhân công xưởng, được coi là bộ phận tiêu biểu cho giai cấp cõng nhân hiện đại. Hai ống cho ráng: "Các giai cấp khác đéu suy tân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại còng nghiệp, còn giai cấp vó sàn lại là sàn phẩm cùa nển đại cõng nghiệp*’; "còng nhân cũng là một phát minh cùa thời đại mới. giống như máy móc cùn g vậy … cõng nhân Anh Là đứa con đáu lòng cùa nền đại cõng nghiệp hiện đại”.

Với tiêu chí thứ hai. C.Mác và Ph.Ãngghen cùng đặc biệt nhấn mạnh vì chính điều này khiên cho người cõng nhân trơ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thành giai cấp đỏi kháng với giai cấp tư sân: "giai cấp tư sàn. tức là tư bàn. mà lớn lên thì giai cấp vô sàn, giai cấp còng nhân hiện đại- tức lã giai cấp chi có thế sôìig với điều kiện là kiếm được việc làm, và chi kiếm được việc làm. nếu lao động cùa họ làm tăng thêm tư bàn – cùng phát triến theo. Những cõng nhãn ay, buộc phài tự bán mình đế kiêm an tùng bữa một. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội là một hàng hóa. tức là một món hàng đem bán như bát cứ một món hàng nào khác, vì thế 110 phải chịu hết sự may rủi cùa cạnh tranh, mọi sự lên xuống cùa thị trường”. Tiêu chí này đà nói lẽn một trong những đặc trưng cơ ban nhất cùa giai cap cóng nhãn dưới chế độ tư bán, do đó C.Mác và Ph.Ãngghen còn goi giai cấp cõng nhãn Là giai cấp võ sân.

Tại sao C.Mác và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội Ph.Àngghen lại đạc biệt nhấn mạnh hai tiêu chí trên? Sớ dĩ như vậy vì đây chính là hai vị trí phân biệt giai cấp cõng nhân với các giai cấp khác trong xã hôi. Ho phái kiếm được việc làm và họ phái kiếm được việc Làm khi họ bííh được sức lao động.

Giừa giai cãp còng nhân và giai cấp nông nhân có sự khác nhau. Hai khái niêm vế hai giai cốp nãy khác nhau ờ chỏ: Nông dán sir dụng tất cà Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội các cống cụ sàn xuất đê tạo ra một sán phàm hoàn chinh: sản phẩm cùa nòng dân mang tinh chất cá nhân và công cụ sán xuất của họ còn thô sơ. Còn giai cấp còng


http://kilobooks.

THƯ VIÊN ĐIÊ http://kilobooks.i

THU’ VIÊN ĐIÊN


nhân có khác: cóng cụ sàn xuất hiện đại; mỏi cóng nhân là một mat khâu cua còng việc sán xuất: sản phàm cùa ho mang tinh chất xã hòi.

Giai cấp cóng nhân cũng khác với vó sàn lưu manh. Đó là giai Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội cấp cóng nhân không có tư liệu sản xuất, họ tổn tại được là nhờ bị bóc lột giá trị thặng dư. Còn giai cấp tư sãn, họ có nhiều tư liệu sàn xuất nhimg lại không có sức lao động, ho phải thuê giai căp cõng nhãn và bóc lột sức lao động cùa giai cấp cõng nhân đế tổn tại. Đáy chinh là hai mạt cua một vấn đế.

Dưới chê đõ chù nghía tư bàn. giai cấp công nhân lại là những người lao Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội động tự do. nhưng người bán sức lao động để sông, họ là những người Làm cõng ãn lương (hay làm thuê). Là lao động trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngày nay. với sự phát triển cùa chù nghĩa tư bàn trong nữa sau cùa thế kỳ XX. bộ mạt cùa giai căp cóng nhân hiện đại có nhiều thay đổi khác trước. Từ dự kiến cùa C.Mác và Ph.Ảngghen. giai câ’p cống nhân xét vể diện mạo có nhiều biến Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội đổi. Chính sự phát triển cùa lực lượng sán xuăt xã hòi hiện nay đã vượt xa trình độ vãn minh cõng nghiệp trước đây. sự xà hội ho.á và phân cõng lao động xã hội mới. cơ cấu cua giai cấp cõng nhân hiện đại; các hình thức bóc lõt giá trị thăng dư … đã làm cho diện mạo cua giai cáp công nhân hiện dại không còn giỏng VỚI những mó là của C.Mác trong thê kỷ XIX. Tuy thẻ’ nhưng giai cấp Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội còng nhân hiện đai vẫn tổn tại, vẫn có sứ mệnh lịch sử cua mình trong xã hội tư bản hiện clại; những thuộc tính cơ bán cùa giai cấp cóng nhân mà C.Mác đà phát hiện ra vSn còn nguyên giá trị.

Hiện nay. cơ câu ngành nghé cùa giai cấp cống nhãn đã có nhiêu thay dối to lớn. Bên cạnh lực lượng cống nhân truyền thông, xuất hiện cóng nhân trình độ tự đòng hoá với việc áp dụng phố biên công nghệ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thòng tin vào sán xuất. Bèn cạnh những ngành cõng nghiệp truyền thõng, xuất hiện cõng nhân hoạt động ờ lĩnh vực dịch vụ. Thực tế. ờ các nước tư bãn, cõng nhân trong các ngành dịch vụ này chiếm 50% đến 70% lao động.Tuy nhiên, điểu này không hề làm giám vai trò của giai cấp cóng nhân trong nền kinh tế vã ngay cà tỳ trọng cùa giai cấp cõng nhân trong dán cư. BỜI vì những người làm thuê trong các Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ngành dịch vụ gan liền với còng nghiệp và hoạt động theo lối cõng nghiệp


http://kilobooks.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ vẫn là cóng nhân xét cà trên hai thuộc tính về giai cấp cõng nhân. Mặt khác, bên cạnh trinh độ thấp cùa giai cấp cóng nhân truyẻn thông đã xuất cống nhân có trình độ cao. có xu hướng "tri thức hoá” và cũng ngây càng tiếp thu thêm đông đíio những người thuộc táng lớp trí thức vào hàng ngừ cua mình. Mặc dù vậy. bàn chất vé giai Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội cấp còng nhân cùng không hể thay đổi. Nếu trước kia, cõng nhân bán sức lao đông chân tay là chú yếu thì nay, họ bán cà sức lao dộng chân tay và lao động trí óc. giá trị ngày càng lớn và do đó càng bị bóc lòt giá trị thạng dư theo chiều sâu. Giai càp công nhàn bát đầu có sự thay đối vế tài sàn. Phần lớn. họ không còn là những người vô sán trán trụi với hai bàn tay trắng, mà Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội họ đã có một số tư liệu sàn xuất phụ có thế cùng gia đình làm thém; một số cõng nhân đà có cổ phần, cổ phiêu ờ xí nghiệp. Tuy vậy nhưng nó cũng không làm thay dối toàn bộ lực lượng sàn xuất cơ bàn nhất, quyết định nhất đói VỚI nền sán xuất tư bàn chú nghía, ho vần bị bóc lột dưới những hình thức khác nhau.

Giai cấp cõng nhân hiện nay không những trong linh vực cõng nghiệp mà trong mọi ngành Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội nghé khác nhau, có trình độ sàn xuất khác nhau cùa nén cõng nghiệp hiện đại. Họ là những người trực tiếp đứng máy. không nám trong dây truyền sàn xuất tự động, không kiếm tra hoạt động máy móc … mà đó là những chuyên gia trực tiếp chăm lo nghiên cứu. sáng chế đế không ngừng cài tiến máy móc nhâm nâng cao chất lợng sàn phàm, năng suất lao động. Ho là những người hoạt động ờ các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội cho sàn xuất như bưu diện. Vìẻn thõng, giao thòng vận tái…. Họ còn là những người lao dộng l.àin thuê trong các ngành dịch vụ đang trở thành những ngành cõng nghiệp thực sự như du lịch, ngân hàng, thòng tin … Đó cỏn lã những nhân viên thừa hành làm cóng ãn lương phục vụ cho hệ thống quàn lý cùa các cõng ty.

Đối VỚI giai cấp cóng nhãn ờ thời kỳ đê quốc ta còn thấy bộ phân làm thuê trong các Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội doanh nghiệp tư nhãn. Xét vé tư cách giai cấp. họ còn là những người làm chủ. nhưng xét Vẻ góc đõ cá nhân, những người này vản bị bóc lòt

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đậy!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phương pháp phân hoạch dữ liệu kiểm thử theo tính hợp lệ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIÁO án VNEN lớp 4 5 TUẦN 13
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiện trạng nước thải của bệnh viện đa khoa huyện hà quảng tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart