sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế

fff

I. LỜI MỞ ĐÀU:

Xà hội loài người đà và đang trài qua những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau. Ờ mỗi giai đoạn phát triển của lịch SỪ xà hội loài người đếu có những hiếu biết và cách giài thích các hiện tượng kinh tế – xã hội nhất định. Việc giãi thích các hiện tượng kinh tế – xà hội ngày càng trò nên hết sức cần thiết đối với đời sống kinh tê’ cùa xã hội loài người. Lúc đầu nó chì xuất hiện dưới sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế những hình thức tư tường kinh tế, vế sau mới trờ thành những quan niệm, quan điểm kinh tê có tính hệ thống cùa các giai cấp khác nhau, đáp ứng cho nhu cầu lý luận và bào vệ các lọi ích cùa các giai cấp đó. Mặt khác, các trường phái lý luận qua các giai đoạn lịch sừ khác nhau mang tính kế thừa, phát triển, cũng như phê phán có tính lịch sừ cùa các trường phái            kinh             tế             học.

sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế Trường phái kinh tế chính trị học tư sân đấu tiên là chù nghĩa Trọng thưong. Nó ra đời trong thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ tư bản. Đói tượng nghiên cứu cùa kinh tê chính trị học lúc này là lĩnh vực lưu thông và đánh giá cao vai trò tiền tệ trong việc tích luỷ cùa cài. Con đường làm tăng cùa cài là thương nghiệp, là ngoại thương. Họ đòi hòi sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh té đê’ tạo điều kiện cho sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế chù nghĩa         tư            bàn

ra                đơì.

Theo đà thâm nhập cùa tư bân vào lình vực sản xuất, những vàn đế kinh tế của sản xuất nảy sinh vượt quá khà năng lý giãi cùa chủ nghĩa Trọng thương; Đòi hòi phài có những lý thuyết mới – Kinh tế chính trị học tư sàn cò’ điển xuất hiện. Kinh tế chính trị học tư sàn cô’ điển lần đầu tiên chuyên đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sàn xuất sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế . Các đại biểu xuất sẳc cùa trường phái cổ điển là W.Petty, F.Quesnay, A.Smith, D.Ricacdo. Các ông nghiên cứu những vấn đế cơ bàn của lý luận kinh té’ chính trị học như thuyết giá trị lao động, tiền lương, lợi nhuận, lợi túc, tư bản, tích luỳ, tái sàn xuất. Từ đó xây dựng nên hệ thống các phạm trù, quy luật kinh tế. Trường phái này ủng hộ tư tường tự sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế do kinh tế, dưới sự chi phối của bàn tay vò hình, Nhà nước không can thiệp vào kinh té.

Song thực tế đã bác bỏ tư tường tự do kinh tế của trường phái cô điển. Đổng thời thể hiện sự bất lực cùa kinh tế chính trị học tư sàn cô điển trước nhừng hiện thực kinh tè mới. Trước bố cảnh đó, nhiếu trào lưu kinh tế chính trị học nổi lên mà cơ bàn là 2 trào lưu:

Một là những nhà sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế kinh tế tiếp tục thuyết tư sàn cổ điển đã đổi mới và phát triển, Trường phái Keynes, tự do mới, chính hiện đại.

Hai là kinh tế chính trị học Marx – Lenin.

Trong hệ thống các các lý luận cơ bàn của từng trường phái cũng như của cà quá trình lịch sừ phát triển, lý luận giá trị lao động đóng vai trò hạt nhân, là cơ sờ của các lý luận khác; Nó cũng bắt đẩu sơ khai từ những tư sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế tưởng kinh tế và được phát triển thành những quan niệm, khái niệm và đến Marx đã khái quát hoá thành những phạm trù, những hệ thống lý luận hoàn chình. Đê’ tìm hiểu những tư tường đó, bài tiểu luận này sẽ đi nghiên cứu “sự phát riển của lý luận giá tộ lao động trong học thuyết kinh tế”, mà nhờ đó sẽ giài thích được các hiện tượng kinh tê trong xã hội.

II. HOÀN CẢNH RA ĐỜI, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế PHẢP NGHIÊN cứu

2.1 Hoàn cánh ra đòi cua lý luận giá trị lao động

Vào thế kỳ thứ XVI-XVII sự thống trị cúa tư bán thương nghiệp thong qua việc thực hiện chú nghĩa trọng thương chinh là bộ phận cùa học thuyết tích lũy nguyên thúy, dựa trên cướp bóc và trao dổi không ngang giá ớ trong nước và quốc tế, làm thiệt hại lợi ích của người sân xuất và người tiêu dùng, kiềm hàm sự phát triển của tư bàn công sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế nghiệp. Khi nguồn tích lũy nguyên thúy đà cạn thi chu nghĩa trọng thương trờ thành đối tượng phê phán. Sự phê phán chú nghía trọng thương đồng thời là sự ra đời một lý thuyết mới làm cơ sớ lý luận cho cương lĩnh kinh tế cùa giai cấp tư săn. hướng lợi ích cùa họ vào lình vực sân xuất. Kinh tế chinh trị tư sân cô điên ra đời từ đó.

Ớ một số nước, do hậu quà cua chú nghỉa trọng thương, nền sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế nông nghiệp cu bị đình đốn. Cho nên việc đấu tranh chống chủ nghĩa trọng thương gắn liền với việc phê phán chế độ phong kiến nhăm giái thoát những ràng buộc phong kiến đề phát triển nông nghiệp theo kiểu sản xuất tu ban chu nghĩa, lãm xuất hiện chu nghĩa trọng nòng. Nhùng đại biểu của chu nghĩa trọng nông là nhùng người đặt cơ sờ cho việc nghiên cứu, phân tích nền sàn xuất tư bàn chu nghĩa.

ơ Anh. tử khi thương nghiệp mất sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế đần đi V nghía lịch sử, giai cấp tư sàn Anh đà sớm nhận thấy lợi ích cùa họ trong sự phát triền còng trường thú công nghiệp. Họ chì rò: muốn lãm giàu phái bóc lột lao động, lao động lãm thuê cứa những người nghẽo lã nguồn gốc lâm giàu vô tận cho người giàu. E)ó là điểm cốt lỏi cua kinh tế chinh trị tư sân cồ điển .Anh. là học thuyết cứa giai cấp tư sân ờ nhiều nước lúc bấy giờ sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế .

2.2 Mục tiêu nghiên cứu:

Luận chứng cương lĩnh kinh tế và các chinh sách kinh tế cùa giai cấp tư sân, cơ chế thực hiện lợi ích kinh tế trong xà hội nhằm phục vụ lọi ích cùa giai cấp tư sàn trên cơ sở phát triển lực lượng sân xuất.

II.3 Phương pháp nghiên cứu: thế hiện tính chất 2 mặt:

 • –  Một là sứ dụng phương pháp trừu tượng hóa để tim hiểu các mối liên hệ bàn chất sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế bên trong các hiện tượng và các quá trình kinh tế. nên đà nít ra nhùng kết luận có giá trị khoa học.

 • –  Hai là. do những hạn chế về mật thế giới quan, phương pháp luận và điều kiện lịch sir cho nên khi gặp phái những vấn để phức tạp. họ chi mô tà một cách hời hợt vã rút ra một số kết luận sai lầm.

in. NỘI DUNG

3. 1. Tư tường về học thuyết giá trị – lao sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế động của một số nhà kinh tế tiêu biêu của trường phái cô điên Anh:

ạ) William Petty’ – người đầu tiên đật ra nguyên lý lao động quyết định giá trị kinh tể trong kinh tế chinh trị học tư sàn:

William Petty (W.P) sinh ra trong một gia đinh làm nghe thu công. Ỏng là người học rộng, biết nhiều và có tâi trên nhiều lình vực, có trình độ tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, lã người sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế phát minh ra máy móc. là bác sĩ trong quân đội. Ỏng vừa lã một đại địa chú ìra là một nhà còng nghiệp, ông côn cha đé cúa khoa học thống kê. Ông viết nhiều tác phẩm như "Điều ước về thuế và thu thuế"( 1962), " số học chinh trị"(1676)," Bàn về tiền tệ" (1682).

W.P (1632 – 1687) là một người có công lao to lớn trong việc nêu ra li luận về sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế giá trị lao động. Ông đà đưa ra các phạm tnì về giá cả hàng hoá. Gồm giá cả tự nhiên và giá câ chính trị. Tuy vậy li thuyết giá trị lao động cua ông còn nhiều hạn chế, chưa phân biệt được các phạm trù giá trị giá cã và giá trị … Giá cã chinh trị (giá cà thị trường) do nhiều yếu tổ ngầu nhiên chi phổi, nên rất khó xác định chinh xác. Giá cá tự nhiên (giá trị) do sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế hao phi lao động quyết định, và nâng suất lao động có ảnh hưởng tới mức hao phí đó.

Ỏng tập trung nghiên cứu về giá cã một bên là hàng hoá. một bên là tiền tức là òng mới chú nghiên cúu về mặt lượng. Ông chì giới hạn lao động tạo ra giá trị phụ thuộc lao động khai thác vàng và bạc. Ỏng so sánh giá lao động khai thác vàng và bạc với lao động khác, lao dộng khác chi tạo nên cũa sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế cái ờ mức độ so sánh với lao dộng tạo ra tiền.

Như vậy W.Petty cho răng lao động tạo ra tiền mới là lao dộng tạo ra giá trị nên giá trị hàng hoá phụ thuộc vào giá trị của tiền, giá trị hãng hoá là sự phàn ánh giá trị cũa tiền tệ “như ánh sáng mặt trảng lã sự phán chiếu của ánh sáng mặt trời “ ông đà không thấy được răng tiền đo làm thời gian tách làm hai, một bên là hàng sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế hoá thông thường, một bên là tiễn giá cả là sự biếu hiện bằng tiền cùa giá trị.

Một lý luận quan trọng cua ông đó là ông khăng định: “ lao động là cha còn đất đai lã mẹ cũa cũa cãi”. Đây lã luận diêm nổi tiếng trong li thuyết giá trị lao động cùa ông.

 • – Xét về mặt cũa cãi (giá trị sử dụng) thi ông đà nêu lên được nguồn gốc cùa cài. Đó là lao động cùa con người. sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế Kết họp với yếu tổ tự nhiên. Điều này phan ánh tư liệu sân xuất đê tạo ra của cài

 • – Xét về phương diện giá tộ thì luận điểm trên là sai. Chinh Petty cho răng giá trị thời gian lao động hao phi quy định nhưng sau đó lại cho rằng 2 yếu tố xác định giá trị đó là lao động và tự nhiên.

Ông đà tìm thước đo thống nhất của giá trị là thước đo chung đối với tự nhiên và lao động, ông đưa sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế ra quan điếm “thước đo thong thường cua giá trị là thức ăn trung bình hẩng ngày cùa mồi người, chứ không phái là lao động hẩng ngày của người đó” Với luận điếm này chứng tò ông chưa phàn biệt được rõ giá trị sử dụng và giá tiị trao đói, chưa biết đến tính chất xà hội của giá trị. Ngoài ra óng còn có ý định giãi quyết mối quan hệ giừa lao động phức tạp và lao dộng giãn đon nhưng không thành còng. Óng sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế đà nhằm lẫn lao động với tư cách là nguồn gốc cùa giá trị với lao động tư cách là nguồn gốc cua giá trị sir dụng. Ông chưa phát hiện được tính hai mặt của hoạt động sàn xuất hảng hoá đó là lao động cụ thể sán xuất lao động trim tượng. Lao động cụ thề tạo ra giá trị sir dụng còn lao động trim tượng tạo ra giá trị.

h) Adam Smith – Người đần tiên trình bày một cách có hệ thống lý luân giá sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế trị – lao động:

Adam Smith (1723- 1790) là một viên chức ngành thuế. Sau khi tốt nghiệp đại học, 13 nãm ông giăng dạy Vãn học, logic, triết học và đạo đức. Năm 1763, ông ngừng giáng dạy và đi du lịch các nước châu Âu. Ông là nhà ttr tướng tiên tiến cua giai cấp tư sân. ông muốn thú tiêu tàn tích phong kiến, mờ đường cho Chù nghĩa tư bàn phát triền, kêu gọi tích lũy sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế và phát triển lực lượng sàn xuất theo ý nghĩa tư bàn. xem chế độ tư bân chủ nghĩa là hợp lý duy nhắt.

về học thuyết giá trị lao động. A.Smith có bước tiến đáng kề so với W.Petty. Adam Smith đà đưa ra thuật ngừ khoa học là giá trị sử dụng và giá trị trao đối, khi phân tích về giá trị trao đôi ông tiến hành phân tích qua các bước:

 • – Xét hàng hóa trao đổi với lao động sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế : Ông cho răng thước đo thực tế cùa giá tị hãng hóa lã lao động nên giá trị hàng hóa là do lao động sống mua được. Như vậy là ông đà dồng nhất giá trị là lao động kết tinh trong hàng hóa với lao động mà hàng hóa đó đỏi được.

 • – Xét trao đồi hàng hóa với hàng hóa: Ông viết “giá trị trao đồi cua chúng bàng một lượng hàng hóa nào đó". Như vậy giá trị trao đối cùa hàng hóa là quan hệ sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế tỷ lệ về số lượng giửa các hàng hóa.

 • – Xét trao đôi hàng hóa thông qua tiền tệ: Theo óng. khi chấm dirt nền thương nghiệp vật dổi vật thì giá tiị hàng hóa được đo bằng tiền và giá cá hàng hóa là biêu hiện bằng tiền của giá trị, giá cã hàng hóa có 2 loại thước đo đó lã lao động và tiền tệ, trong đó thước đo là lao động là thước đo chính xác nhất cùa giá trị. còn tiền tệ chi là sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế thước đo trong

một thời gian nhất định mà thòi.

A.Smith lã người đưa ra quan niệm đúng dẩn về giá trị hàng hóa đó lả: giá trị hãng hóa là do lao động hao phi tạo ra. ông còn chi rò giá trị hàng hóa bằng số lượng lao động đã chi phi bào gồm lao động quá khứ và lao động sống.

Tóm lại trong lý luận giá trị – lao động cùa A. Smith đà có những bước tiến đáng kề so với sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế chu nghĩa trọng nông và v. Petty. Cụ thề là:

 • – Ỏng đà chi ra cơ sở của giá trị. thực thê của giá trị chinh là do lao động. Lao động lã thước đo giá trị (theo ông: lao động là nguồn gốc cua sự giàu có cúa các quốc gia, là thực thể giá trị cua hàng hóa. Không phải vàng hay bạc mà sức lao động mới là vốn liếng ban đầu và có khá năng tạo ra mọi cùa cãi cần sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế thiết)

 • –  Ông khẳng định mọi thứ lao động sàn xuất đều binh đàng trong việc tạo ra giá trị hàng hóa (đà khấc phục hạn chế của chủ nghĩa trọng thương và chu nghĩa trọng nông)

 • –  Trong khi phân biệt hai phạm trù giá trị sử dụng vã giá trị. ông bác bỏ quan niệm cho ràng giá trị sư dụng quyết định giá trị trao đổi. Khi phân lích về giá trị. ông cho rằng giá trị được biểu hiện ở giá trị trao đói trong sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế mối quan hệ về số lượng với các hàng hóa khác, còn trong nền sàn xuất hàng hóa phát triển nó được biêu hiện ờ tiền.

 • –  Lượng giá trị: lã do hao phi lao động trung binh cần thiết quyết định, không phái do lao động chi phí thực tế đê sân xuất hàng hỏa. Ó đây đà có sự trim tượng hoác các dạng lao động cụ thê các chi phi lao động cá biết đế xem xét giá trị lao động tạo ra như một đại lượng sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế xác định mang tính chất xà hội. E)ã có sự phân biệt lao động giãn đơn. lao động phức tạp trong việc hình thành lượng giá trị hàng hóa.

 • –  về giá cả: theo A.Smith, giá trị lã cơ sờ của giá cả và có giá cá tự nhiên và giá cà thị trường. Giá cả tự nhiên là giá trị thực cúa hàng hóa do lao dộng quyết định. Giá cã thị trường ( hay giá cã thực tế) thi khác với sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế giá cã tự nhiên, phụ thuộc vào quan hệ cung cẩu và các loại dộc quyền khác ( ông đà sớm nhận ra nhân tố độc quyền tư băn).

Lý luận giá trị – lao động cua A.Smith còn có những hạn chế đó là:

 • –  Quan niệm về lượng giá trị chưa nhất quán: trên cơ sở lý luận giá trị lao động ông đà có định nghĩa đúng giá trị là lao động hao phí dể sán xuất hàng hóa. Nhưng có lúc ông lại sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế định nghĩa giá trị lao lã lao động mà người ra có thể mua được băng hàng hóa này quyết định, tức là không thấy vai trò cua lao động quá khứ. Vi vậy dần đến sự bế tác khi phân tích tái săn xuất.

– Một quan điểm sai lầm cua A.Smith là khi ông cho ràng: “tiền còng, lợi nhuận, KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tăng cường hoạt động đầu tư của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam sang thị trường lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xây dựng lối sống theo pháp luật trong điều kiện hiện nay ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Khí cụ điện (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế
sự phát triển của lý luận giá trị lao động trong học thuyết kinh tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart