SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

fff

Mờ đầu

Xuyên suốt liến trinh lịch SŨ. mọi xã hội đều phải đối mặt vói một vấn để kinh tế cơ bàn là việc quyết đinh phai sàn xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tải nguyên bị hạn chế. Trong the kỹ 20. nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đă mang những kết quả rất khác nhau, đó là: nền kinh tế chi huy được định hướng từ chinh phu trung ương và SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIEN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở việt NAM nền kinh tê thị trường đươc dưa trên doanh nghiệp tự nhân. Vào buổi bình minh của thế kỹ 21. một điêu rõ ràng đối vói toàn the giới là nền kinh tê chi huy, tập trung đà thât bại trong việc duy tri tăng trướng kinh tế. trong việc đạt được sự thịnh xtrọng. hoặc thậm chí trong việc b.ão đâm an ninh kinh tế cho các công dân cua mình. Và cùng trong thời gian này .thế giới xuất hiện thêm một hình thức SỰ tẤt yếu khách QUaN PHÁt tRIểN kinh tẾ thị TRƯỜNG Ở việt nam nừa của nen kinh tể thị tnrờng.đó Lã nen kinh tế thị trường định hướng xà hội chú nghĩa.

CHƯƠNG 1

Sự TÁT YEU KHÁCH QVAN PHẤT TRIỂN Kinh té thị trường ở việt n am.

ỉ.Kinh tể thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Theo quan diêm cùa Đãng Cộng Sàn Việt Nam. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chú nghĩa thực chat Là nên kinh tê nhiêu thành phần.vận động theo SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở việt nam cơ che thị trường có sự quan li của nhà nước.theo định hướng xà hội chu nghĩa.

Đê hiểu rỗ hơn về khái niệm “kinh tể thị trường định hướng xã hội chữ nghĩa”,chúng ta cần hiểu rỏ the nâo là “kinh tế thị trường", the nào là “định hướng xã hội chú nghĩa”?

 • Kinh tế hàng hóa Là một kiêu tô chức kinh tế xà hội mà trong đó sân phâm sàn xuất ra đề trao đổi.đe bán trên thị SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRiEn kinh tế THỊ TRƯỜNG Ở việt nam trường.

 • Kinh tế thị trường Là một kiêu tò chức kinh tế – xà hôi. trong đó quá trình sán xuất, phân phối, trao đôi và tiêu dùng đêu được thực hiện thòng qua thị trường. Vì thê kinh tê thị trường không chi là "còng nghệ". Là "phương tiện" đê phát triền kinh tế – xà hội. mà còn Là những quan hệ kinh tê – xà hội. nó không chi bao gồm các yếu tố cùa lực lượng sân xuất, SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH tẾ thị trường ở việt nam mà còn câ một hệ thống quan hệ sản xuất. Như vậy, chửng tó không có vả không thê có một nền kinh tê thị trường chung chung, thuần túy. trừu tượng tách rời khói hình thái kinh tế – xà hội. tách rời khói ché độ chính trị – xà hội của một nước.

Tinh định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta thê hiện trước hết ớ việc xác định nội dung các mục tiêu chiên lươc phát tnên kinh SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM tê thi trường và đặc trưng xà hội cùa nên kinh te thị trường. Trong nhiều đặc tính có thê dùng lãm tiêu thức đê phân biệt nền kinh tê thị trường này với nền kinh tế thị trường khác, phải nói đến mục đích chính trị. mục tiêu kinh tẻ

 • – xà hội mà nhã nước và nhân dân đà lựa chọn làm định hướng chi phối sự vận động của nền kinh tế. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước ỉrong thời kỳ quá độ lên chú nghĩa xã SỰ TÃT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT Triển kinh tế thị Trường ở việt nam hội. Đang ta đà xác định: "Xằ hội xà hôi chu nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Là một xà hôi:

 • – Do nhân dân lao động Làm chù

 • – Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sân xuầt hiện đại và chế độ còng hữu về các tư liệu sân xuất chủ yếu.

 • – Có nên văn hóa tiên tiến, đậm đã bân sấc dân tộc.

 • – Con người dược giải phóng khói áp bức. bóc lột. bất còng SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN Kinh tế ThỊ trường ở việt Nam , làm theo năng lực. hưởng theo lao động, có cuộc sống cấm no. tự do. hạnh phúc, có điều kiện phát triền toàn diện cá nhân.

 • – Các dân tộc trong nước bình đăng, đoàn kết và giúp đờ nhau cúng tiến bộ.

 • – Có quan hệ hừu nghị và hop tác với nhân dân tat cà các nước trên thế giới"

Cương lình cùng xác định rò mục tiêu tông quát phai đạt tới kin kêt thúc thời kỳ qu«á độ SỰ TẤT YẾU KHÁCH quan phát TRIểN KinH tế thị trường ở việt nam là "xây dựng xong vê cơ bàn những cơ sở kinh tê của chú nghĩa xã hội. vói kiến trúc thương tầng về chinh trị và tư tương, vãn hóa phù hợp. Lãm cho nước ta trớ thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh"

Với những định hướng xây dựng chú nghĩa xà hội ở nước ta nêu trên, thi mục tiêu hàng đầu phát triền kinh tê thị trường ớ nước ta được xác định là giai phóng và phát triển lực lượng sân xuất SỰ TẤT YẾU KHÁCH quan phát triển KiNH tẾ tHỊ trường ở việt nAm , phát triển nền kinh tế. động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước đê xây dưng cơ sở vật chất

 • – kỹ thuật cùa chu nghĩa xà hội tạo ra sự phát triên nâng động, hiệu quà cao của nen kinh tế. trên cơ sở dó. cãi thiện từng bước đời sống của nhân dân. từng bước thực hiện sự công bang, bình đăng và lành mạnh các quan hệ xà hội. Từ đó sè khắc phục được tinh trang tự túc tự cấp cua SỰ TấT yếu khách qUaN phát triển kinh tẾ thị trường ở việt nam nền kinh tế. thúc đây phân công lao động xã hội phát triền, mở rộng ngành nghề, tạo việc lâm cho người lao động. Áp dung khoa học. công nghệ, kỳ thuật mới vào sán xuất nham tâng năng suất lao động xã hội. lãng số lượng, chùng loại và chất lượng hàng hóa. dịch vụ. Thúc đây tích tụ. tập trung san xuất, mớ rộng giao lưu kinh té giữa các địa phương, các vùng Lãnh thò. vói các nước SỰ TẤT YẾU khácH quan phát Triển kinh tế Thị trường ở việt nam trên thê giới. Động viên mọi nguồn lực trong nước và tranh thủ các nguỏn lưc bên ngoài. Phát huy tinh thân năng đông, sáng tạo cúa mồi người lao dộng, mồi dơn vị kinh tế. tạo ra sự phát triên nâng dộng, hiệu quà cao của nen kinh tè, tạo ra tốc độ tăng trường kinh tế cao và bền vừng. Đưa nước ta thoát khôi tinh trạng một nước nghẻo và kém phát tnên. thực hiện dược mục tiêu dân giàu, nước mạnh SỰ TẤT Yếu khách quan PhÁt triển kinh tế thị trường ở VIỆT NAM , xâ hội công bang, dân chú. vãn minh.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa thực chat Là kiều tồ chức nền kinh tế – xà hôi vừa dựa trên nhùng nguyên tắc và quy luật cua kinh tế thi trường, vừa dựa trên những nguyên tăc và bân chat của chủ nghĩa xã hội. BỜI vậy, kinh tế thị trường định hướng xà hội chu nghĩa có hai nhóm nhân tố cơ ban tòn tại trong nhau, kêt hợp với nhau và SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM bò sung cho nhau. Đó là, nhóm nhân tố cùa kinh tế thị trưởng và nhóm nhân lò cùa xu hướng mới đang vận động, đang phát triên theo định hướng xà hội chữ nghĩa. Trong dó. nhóm thứ nhât dóng vai trò "dộng lực" thúc dây sàn xuất xà hội phát trièn nhanh, hiệu quà; nhóm thứ hai đóng vai trô "hướng dan", "chè định" sự vận động cùa nền kinh tế theo những mục tiêu dà xác định. bô SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT tRiỂN kinh tế thị trường ở việt nam sung nhùng mặt tích cực, hạn chế nhùng mặt tiêu cực cua thị trường. hoàn thiện mô hình chu nghĩa xã hội.

Có thê nói rằng: kinh tế thị trường dinh hướng xà hội chu nghĩa ớ nước ta vừa mang nhũng đặc trung chung cùa kinh le thị trưìmg, vừa mang lính đặc thù. đó là định hướng xà hội chu nghía. Tinh dịnh hướng xã hội chu nghía cua nền kinh tế thị trường không phú nhận các quy luật kinh lê thị trường, sự TẤT YẾU Khách quan phát TRIểN kinh Tế thị trường ở việt NAM mà là ca sờ đê xác định sự khác nhau giừa kinh tế thị tiường o nước ta với các nước khác.

l.Tính tất yếu khách quan của việc xây dụng nền kinh tế thị trường theo dịnh hướng xà hội chù nghía

Sự ra đìn của nên kinh tê thị trường định hướng xà hội chủ nghía ờ Việt Nam gàn liên vói công cuộc đôi mới do Dàng khôi xướng và lành đạo. Kinh tế thị trường định hướng xà hội chú nghĩa là Vẩn dề lý Sự TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KlNH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM luận và thực tiễn hết sức mói mé và phức tạp. Nó thê hiện mối quan hệ chặt chè giừa việc nhận thức sầu sắc tính quy luật khách quan với phát huy vai trò chu dộng, sáng tạo cùa chú thê là Đáng. Nhà nước xà hội chù nghĩa và nhân dân lao động trong thực tiễn cách mạng Việt Nam Đáy ìà sự lựa chọn con đường và mô hình phảt triển của Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế đáp ứng’yêu cầu "đi tắt SỰ TẤT YÊU KHÁCH QUAN PHÁT TRIÊN KINH TỀ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM, đón đầu" đang đật ra như một yểu tố sống còn. Sự hình thành tư duy cùa Đãng ta vê nền kinh tề thị trường định hướng xã hội chù nghĩa Là cả một quá trinh tim tòi thê nghiệm, phát trièn từ thấp lên cao. tữ chưa đầy đù. hoàn thiên tới ngày càng đây dù. sâu săc và hoàn thiện.

Neu như trong văn kiện Dại hội VI và Hội nghị Trung ương 6 khoá VI. Dâng ta mới dể ra quan diêm Sự TẤT YẾU KHÁCH QUaN phát triển kinh tế thị trường Ở VIỆT NAM phát triển nền kinh tề hãng hoá có kế hoạch gồm nhiều thành phần di lên chu nghĩa xà hội. COI dày lã vấn đề "có ý nghĩa chiến lược và mang linh quy luật từ sân xuât nhó đi lên chú nghía xà hội", thì đền Dại hội VII. Đang dà khăng dinh: "phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xà hội chú nghĩa, vận hành theo cư chế ỉhị trưởng có sự quân lý của Nhà nước ". Tới Đại Sự TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM hội Đang IX. kinh tế thị trường lại dược khăng định một cách sâu sac, đây đũ hon như là mô hình kinh lề lông quát hay mò hình mới cua chu nghĩa xà hội ớ Việt Nam. Phát triên kinh tế thị trường dịnh hưởng xà hội chú nghía ỡ việt Nam xuất phát lừ nhùng cơ sờ lý luận và thục lien sâu sac. bat nguồn từ bối cánh thời dại và diều kiện lịch sư – cụ thể cua dất nước.Cô nhùng khía cạnh đáng lưu SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM ý, quy định linh tầl yêu cứa việc lựa chọn mô hình kinh tể thị trường dịnh hướng xà hội chu nghĩa:

Thứ nhất, mò hình chú nghía xă hội cò diên, dặc trưng bời hệ thống kinh tể kế hoạch hoá tập trung, sau gần 70 năm tồn tại với tằt ca nliìrng tru thế và nhược diêm, rốt cuộc dà tó ra không còn sức sòng và khả năng tự phát triên nội sinh vê mặt kinh tè, bị va vấp nặng nề trong thực SỰ TẤT YẾU Khách QuAn Phát triển kinh tế thị trường ở VIệT nam tiền. Trong khi dỏ. chú nghía tư ban với mục tiêu tim kiếm lọi nhuận đà lợi dụng tổi đa những mặt mạnh của kinh tế thị trường đê tạo ra động cơ về lợi ích và sư cạnh tranh mạnh mè. phát triển các lực lượng san xuất cũng như tiềm năng kinh doanh. Chủ nghĩa tư bản đà sử dụng vai trò nhã nước như một chú thê xã hội sáng tạo và húng mạnh đê can thiệp – quan lý các quá trình kinh tế vĩ mò. SỰ TẤT YẾU KHÁcH quan pHáT triển kinh tế thị TrườNg ở việt nam nham han chế những khuyết tật cua tin trường, đáp ứng yêu cầu phát triển, xà hội hoá các lực lượng sân xuat.

Thứ hai, mặc dù chủ nghía tư bàn đă có những thành còng nhất định trong phát triên kinh tế thị trường, nhưng cần nhận thức sâu sắc rang, phát triển kinh tế thi trường theo con dường tư bàn chủ nghĩa không phải Là duy nhát đủng mà trong nó cũng ân chửa đay rẫy nhùng cạm bầy. rui ro. Thực tế SỰ TẤT YẾU Khách qUan phÁt TRIEN kinh Tế thị trường ở Việt NAM phát triển ngày càng cho thay rò mặt trái cùng như nguy cơ thất bại ngay chinh trong quá trình phát triên kinh tế thị trường. Ngậy nay. nhân loại đà nhận thức được rang, mô hình phát triển kinh tể thì trường theo kiểu phương Tây hay đi theo con đường phương Táy hoá không phái là cách tối ưu. Nhửng mô hình phát triền theo kiêu này đà tò ra mâu thuần sâu sắc với các giá tri truyền thống. Làm tâng tính bất ôn của xà hội SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM và khoét sâu hô ngăn cách giàu – nghèo. Hơn nừa. nó còn có nguy cơ ràng buộc các nước châm phát triển hơn. đầy các nước đó vào tinh trạng bị lệ thuộc vã bóc lột theo kiêu quan hệ "trung tâm – ngoại V1".

Thứ ba, trong thực tế không có một mò hình kinh tế thi trường chung cho mọi quốc gia. mà trái lại. mồi quốc gia – dân tộc tùy theo trinh dộ phát triên. đặc diêm cơ cấu tò SỰ TẤT YẾU KHÁCH Quan phát TRIểN kinh tế thị trường ở việt nam chức và thê chê chính tri, kê cà các yêu tô vân hoá – xà hôi truyền thông, mà xây dựng những mò hình kinh tế thị trường đặc thù cùa riêng mình. Không thê phú nhận những han chế và mâu thuần cố hừu của kinh tế thị trường tư bán chu nghĩa ngay tại quê hương của nó và việc khắc phục những mâu thuần đó vẫn đang Là vấn đề cực kỳ nan giâi Một số nước Tây Âu và Bắc Âu VỚI mong muốn tìm kiếm con đường SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM riêng cua minh, nhăm khắc phục hạn che của kinh tế thị trường tư bản chù nghĩa dã chủ trương đi theo "con đường thử ba" hay nhân manh "Nhà nước phúc lợi"; nhà nước tư bân chu nghĩa ở đây được gẳn thêm chức năng "sáng tạo" khi tham gia giãi quyết các Vấn đề xâ hội và phân phối lại thu nhập mang tính đinh hướng xà hội. tạo ra cái gọi là "nền kinh tế cho moi người" hay "chu nghía SỰ TẤT Yếu khách qUaN phát triển kinh tế thị trường ở việt nam tư bân nhân dân". Nhưng trong phạm VI cua quan hệ tư ban chu nghĩa thì nhùng no lực trên rõ ràng đà không mang lại kêt qua như mong muốn.

Thứ tư, nền kinh tế thị trường hiện đại ngày càng thê hiện xu hướng tư phu đinh và tiến hoá tât yếu dê chuyên sang giai đoạn mới cao hơn – hậu thị trường, hậu công nghiệp và kinh tế tri thức. Trong nhùng điều kiện hiên đai, con đường phát tnèn nít ngăn như C SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT triển kinh tế thị trường ở việt nam .Mác đà từng dự báo. trở thành một khả năng hiện thực xét cà vê hai phương diện: tính tất yểu kinh tể – xà hộttính tất yếu công nghệ – kỳ thuật. Neu như nền văn minh còng nghiệp ra đời trên cơ sở phũ định nen văn minh nòng nghiệp thi trái lại. nền vãn minh hậu còng nghiệp – kết qua cúa làn sóng cách mạng khoa học – công nghệ Lân thứ ba lại có thê hàm chửa và gàn gũi với nên văn SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUaN PHÁt triển kinh tế thị TRườnG ở Việt nam minh nòng nghiệp. Thực tế cho thấy, công nghệ cao có kha năng áp dụng trong hoàn cánh nông nghiệp và tương ứng. một nên nòng nghiệp truyền thống có thê đi tắt sang hậu công nghiệp mà không bãt buộc phai trai qua tất cà các giai đoạn cùa quá trinh còng nghiệp hoá tư bân chù nghĩa nặng nề. tốn kém. Ví dụ. sản phàm công nghệ cao vi điện tir vả sinh học. do tính nhiều vé lại có thê phù hop Với nhu cầu sỰ tất yếu Khách quan phát triển kinh tế thị trường ở việt NAM xà hội. Với nguồn nguyên liệu sẵn có và diều kiện sân xuất phân tán của những nước lạc hậu.

Thứ năm, xét về mặt lịch sử thi quan hệ hàng hoá – thị trường chi là hình thái đặc biệt, là nấc thang trung gian cần thiết đê chuyên xã hội từ trình độ xà hội nông nghiệp, phi thị trường, lên trình độ xà hôi hậu công nghiệp, hậu thị trường Neu xét kỳ. ngay ơ giai đoạn phát triên phòn thịnh, sung SỰ TẤT yẾu KhÁcH quan pHáT triển KINH TE THỊ trường ở Việt NAM màn của các quan hệ thị trưởng thì sự xuất hiện của chúng cũng không có nghĩa là đồng nhất với chu nghĩa tư bân. Chính sớ hữu tư nhân tư bàn chú nghĩa đà ra đời trên cơ sớ tách rời các yêu tô người vả vật của sán xuât, các yêu tô này vỏn gắn bó hừu cơ trong sớ hừu tư nhân cua kinh tê hàng hoá gian đơn

Thứ sáu, sự lưa chọn mô hình kinh té thi trường định hướng xà hội chù nghía ờ Việt SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT triển kinh tế thị trường ở việt nam Nam là một tất yếu nêu đặt trong bổi cành toàn cầu hoá; thế giới đang bước vào giai đoạn quá độ sang trinh độ xà hội hậu công nghiệp, hậu thị trường và kinh tế tri KhoThuVien.com

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Les-Origines-De-La-Langue-Annamite.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phú kỳ anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ địa vị pháp lý của bệnh viện hạng đặc biệt từ thực tiễn bệnh viện bạch mai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
SỰ TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart