Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

55.000

Category:

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

fff

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

fff

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

fff

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

fff

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

NÔNG THỊ HOA

sự THAM GIA CỦA CỌNG BÒNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DựNG NÔNG 1 HÒN MÓÌ Ớ C ÁC TÍNH MIỀN NÚI PHÍA BÁC: NGHIÊN cứu ÍMÉN HÌNH TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO iỉÁNG

LUẬN VẰN THẠC sĩ KINH TI

HÀ NỘI-20« 7

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân rằng nghicn cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng Tôi xin cam đoan răng số liệu và kết quả nghiên cứu đã đưa trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng trong bất cứ một công trình nghiên cứu khoa học nào. Mọi sự giúp đờ trong việc thực hiện dề tài này dà được cảm om và các thông tin trích dẫn trong đề tài dều đã dược chì rỗ nguồn gốc.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày J tháng ỹ năm 2017

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng Tác giả đê tài

Nông Thị Hoa

LỜI CẢM ƠN

Trước hết với tình càm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi ỉời cảm ơn đến Thầy giáo PGS.TS Vũ Cưong – Người trực tiếp hướng dẫn và giúp dờ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Ke hoạch phát triển, các thằy giáo, cô giáo thuộc Bộ phận Quàn lý sau đại học trường Đại Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng học Kinh tế Quốc Dân đà trực tiếp giảng dạy và giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn UBND huyện Thạch An, tình Cao Bằng; ƯBND các xã: Đức Long, Minh Khai, Đức Xuân huyện Thạch An và các hộ gia đình ở 3 xà trên đã cung cấp số liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, tôi xin chân thành càm ơn dồng nghiệp, Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng bạn bè, cùng toàn thê gia đình, người thân đà động viên tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu đe tài.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Tác giả đề tài

Nông Thị Hoa

YÊƯ CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VÀN THẠC sĩ VÈ

Những điềm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện

đào tạo SĐH


Chủ tịch Hội đông

(Ký vả ghi rõ họ tên)

Cam kết của Hoc viên


CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM


Học viên


Độc lập – Tự do – I Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng lạnh phúc

NHẬN XÉT PHẤN BIEN LlJAN VÀN CAO HỌC

Tên đê tài: Sự tham gia của cộng đong trong chương trình xây dựng nông thôn mới ớ các tinh miền núi phía Bắc: Nghiên ciru điên hĩnh tại huyện Thạch An. tinh Cao Bằng

Cao học viên:       Nóng Thị Hoa

Chuyên ngành:      Kinh tế phát triển. K24 – Định hướng nghiên cứu

Người nhận xét: TS. Nguyền Quỳnh Hoa – Phan biện 1

Sau khi dọc loàn bộ Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng hậm vùn cua CHVXỏnỊỊ Thị Hoa. tôi xin có một sổ nhận xét sau:

I. ề tính cấp thiết cùa đề tài

Mặc dú đạt dirợc nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế thời gian vừa qua. song đến thôi diêm hiện tại Việt Nam vần còn hơn 60% dân số sống ờ khu vực nông thôn, chinh vì vậy việc đảm bao nâng cao đời sống cho người dân nòng thôn vẫn luôn là mục tiêu trong các chính sách phát triển Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng hiện lại và tương lai. Chương trinh xây dựng nòng thôn mới (NTM) được khởi xướng lữ năm 2010 với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ làng kinh le * xà hội từng bước hiện đại. cơ cấu kinh tế vã các hĩnh thức tô chức san xuất hợp lý. găn nông nghiệp với phát triển nhanh còng nghiệp, dịch vụ: dời sống vật chat, linh thần cùa người dân ngà} câng được nàng cao. được coi là một chu trương Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng dứng đắn của Đáng và Nhã nước ta trong quá trình còng nghiệp hóa hiện dại hóa dắt nước. Nguyên lảc của chương trinh xây dựng nông thôn mời là phát huy vai trò chu thê cua cộng dồng dân cư dịa phương lã chinh. Nhã nước chi dóng vai trò định hướng, tuy nhiên sau một thời gian triền kỉiai. sự (ham gia cua cộng dồng vần côn nhiều hạn chế. liêm lực cua người dàn chưa dược khai thác hết nham dem lại hiệu qua cao cho Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng chương trinh, nhất là ờ các khu vực khó khản că về vị tri địa lý và kinh tế.

Khu vực miên núi phía Bắc kì khu vực cỏ vị tri chiên lược đặc biệt vê chính trị. kinh tê vã quốc phòng an ninh. V ới hơn 70% dân sỗ kì đồng bào dân lộc thiêu sổ. Việc triển khai chương trinh xây dựng NTM tại 15 linh miền núi phía bấc thời gian qua dà đại dược một sô kèi qua dâng khích lệ. líiy Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng nhiên bẽn cạnh dỏ cùng còn vấp phái không ít khó khàn như điêu kiện lự nhiên phức tạp. trinh độ dân iri còn thấp và đặc biệt la việc (hực hiện chương (rinh văn chu yếu phụ thuộc vào sự hồ trợ cua nhã nước. Trong bối cành nguồn lực ho trợ cua nhà nước la có hạn. dê dam bao lính bèn vững cua chương trinh. V lẹc um ru cac lào can ỉìạiì chê sự tham gia cua cộng dông đè tú’ đõ đề xuất một Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng mô hĩnh huy dộng sự (ham gia cua cộng dông (heo dũng tinh thần cua chương (rinh xây dựng NTM dối vời khu vực này là cân thiết. Việc lác gia

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng
Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía bắc nghiên cứu điển hình tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart