TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Bộ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHỎA THƯƠNG MAI

BIỆN KHÁC HUY

LỚP: 12DTM2 KHÓA: 2012 – 2016

MSSV: 1212050042

ĐỀ ÁN MÔN HỌC

Tên đề tài:

“TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐÓI TÁC
XUYEN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHÂU
TÔM THẺ CHÂN TRÂNG CỦA VIỆT NAM
VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÃN: THẠC SỸ NGUYÊN THỊ CẢM LOAN —————————————–  • *

 1. HCM, NÃM: 2014

BỌ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHÓA THƯƠNG MẠI

 

BIỆN KHÁC HUY

LỚP: 12DTM2 KHÓA: 2012 – 2016

MSSV: 1212050042

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ĐỀ ÁN MÔN HỌC

Tên đề tài:

“TÁC ĐỘNG CUA HIỆP ĐỊNH ĐÓI TÁC
XUYEN THẢI BÌNH DỮƠNG (TPP)

ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤTKHÂU
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM
VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÉN NẰM 2020”

 1. HCM, NẤM: 2014

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian thực hiện đề án này, Thạc sỹ Nguyên Thị cẩm Loan đà tận tình hướng dần và giúp đờ em. nhờ đó em có thể hoàn  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 thành đề án thuận lợi và đúng thời gian. Vi vậy em xin gửi lời càm ơn sâu sac đen cỏ.

Mặc dù đà cổ gắng hết sức nliimg đề án sẽ không tránh khỏi nhùng thiếu sót. Em rất mong các thầy cò giáo đánh giá góp ý đẻ đề án được hoàn chinh hơn.

Em xin chân thành căm ơn!

 1. Hồ Chí Minh, ngày 19/12/2014.

Sinh viên thực hiện

Biện Khắc Huy

 

NHẬN XÉT  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA GIÃNG MÊN HƯỚNG DÃN *
MỤC LỤC

• »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT

 • TPP: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Binh Dương).
 • DOC: United States Department TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 of Commerce ( Bộ Thương mại Hoa Kỳ).
 • VESEP: Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Hiệp hội Che biến và Xuất khâu Thủy sản Việt Nam)
 • USTR: Office of the United States Trade Representative (Vãn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ).
 • MSC: Marine Stewardship Council (Hội đồng quân lý biên)
 • ISO: International Organization for Standardization (Tò chức tiêu chuẩn hoá quốc tế)
 • HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (Phàn tích moi nguy TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 và diêm kiêm soát tới hạn).
 • BRC: British Retail Consortium (Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh).
 • GMP: Good Manufacturing Practices (tiêu chuẩn thực hành sân xuất tốt nhằm đàm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sàn xuất)
 • SQF: Safe quality food (an toàn chàt lượng thực phàm).
 • ASC: Aquaculture Stewaship Council (Hội Đồng Quàn Lý Nuôi Trồng Thủy Sản)
 • ILO: International Labour Organization (Tỏ chức Lao động Quôc tê)
 • LĐTBXH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 : Liên đoàn Thương binh Xà hội.
 • RVC: Regional Value Content (Hàm lượng giá trị khu vực)
 • NN và PTNT: Nông nghiệp và Phát triên Nòng thôn.
 • ND – CP: Nghị đinh – Chính phủ.
 • TBT: Technical Barriers to Trade (Các rào cản kỹ thuật trong thương mại),
 • SPS: Sanitary and Phytosanitary measures (biện pháp vệ sinh và kiẻm dịch động thực vật)
 • US ITC: United States International Trade Commission (Tòa án Thương TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 mại Quốc tể Hoa Kỳ)
 • FTA: Free trade agreement (Hiệp định thương mại tự do)
 • TRIPS: Trade Related Intellectual Property Rights (Hiệp định liên quan đen quyền crv lìirii trí tiiÀA

– ACTU Australian Council of Trade Unions (Hội đồng các lien đoàn lao động Australia)

D ANH MỤC HÌN H ẢNH »

DANH MỤC BIẺƯ ĐỎ

 

PHẤN MỞ ĐẤU

 • LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

Trong nhiêu năm qua, thuỷ sản là một trong nhưng mặt hàng  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 xuất khâu chủ lục của Việt Nam. Kim ngạch xuất khàn thuỳ sàn tăng liên tục qua các năm với mức tăng trường khoảng 15 – 20%/năm. 10 năm qua, thuỷ sân Việt Nam liên tục tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 3 lần, từ 2 tỷ USD năm 2002 lẻn 6,1 tỷ USD vào năm 2011. Năm 2013, kim ngạch xuất khâu thuỷ sàn đạt 6,7 tý USD. vượt qua chi tiêu 6,5 tỷ USD.  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Trong 9 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này cũng đà đạt 5,7 tỷ USD. Đây là cơ sờ quan trọng đê các doanh nghiệp thuỷ sàn Việt Nam hướng tới con sô 10 tỳ USD vào năm 2020 theo mục tiêu chiên lược phát triên xuất khàn thuỷ sàn giai đoạn 2010 – 2020 của Chính phù. phan đau đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia đứng đầu về xuất khâu thuý sản trên the giới.1

Tòm là mặt  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 hàng xuất khâu chủ lực cùa thuý sân, đặc biệt là tòm thẻ chân trang trong nhùng năm gần đày. Trong thành còng cùa xuất khâu thuỷ sân năm 2013 đạt trên 6,7 tý USD (vượt xa mục tiêu đạt 6,5 tỷ USD), có sự đóng góp lớn cúa ngành tòm với doanh số trên 3 tỷ USD , chiêm 46% tòng xuất khàn (trong đó tòm thẻ chân trang đóng góp với doanh số gần 1,5 tỷ USD, chiếm gan 50 TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 %)2. Theo Hiệp hội Che biên và Xuất khâu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đàu năm 2014, kim ngạch xuất khâu tòm cả nước đạt 2,56 tỳ USD. tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khâu mặt hàng này đà tăng trường đều đặn ờ hâu khắp các thị trường chủ lực của Việt Nam. 3

Bên cạnh đó, mặt hàng tòm thẻ chân trắng đà có nhưng bước tiến ngoạn mục, vượt mặt tòm  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 sú đẻ năm giừ vai trò chủ lực trong xuất khâu thủy sản của Việt Nam. Tháng 9/2013, xuất khâu tôm thẻ chân trăng ước đạt 154 triệu USD. tăng 141,2% so với cùng kỳ năm 2012. Lùy kế 9 tháng đầu năm 2013, số liệu thống kê của Hiệp hội Che biến và Xuất khản Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thày trong tông kim ngạch xuất kliâu tòm đạt trên 2 tỷ USD, tòm thẻ chân trang đứng đau với  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 952 triệu USD, cao hơn so với tôm sú (928 triệu USD). Tuy giá trị xuất khàn tòm sú quý III vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng chi tăng 2.14%. vần thua mức tăns tới 2ần 80% của tòm thẻ chân trắna4.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động xuất khâu thuỷ sàn của Việt Nam đang phai đôi mặt với nhiều thách time lớn. Mới đày nhất, theo Hiệp hội Che biến và Xuất khâu Thủy sân Việt Nam. Bộ Thương  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 mại Hoa Kỳ (DOC) vừa có phán quyết cuối cùng giừ nguyên mức thuế chống bán phá giá đối với tòm Việt Nam nhập khâu vào Mỹ theo quyết định sơ bộ

12 Không tên (2014), “Xuất khâu thuỳ sản đòi mặt nhiều thách thức”, Báo điện tư Đảng Cộng Sân Việt Nam, truy cập ngày 1/12/2014, xem tại http: dangcongsan.vn. cpv Modules News NewsDetail.aspx?co id=2834073 9&cn id=677099 TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

2

giai đoạn rà soát lân thử 8. Theo đó, giai đoạn rà soát lân thứ 8 diẻn ra từ ngày 1/2/2012 đen ngày 31/1/2013 có 32 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam chịu thuế chong bán  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 phá giá, với mức thuế binh quàn là 6,37%.5

Có thê thấy, đày là một khó khăn lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu thuỳ sàn cùa Việt Nam. Do vậy, việc 32 doanh nghiệp xuất khâu tòm của Việt Nam bị phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá vào cuối tháng 9 này đang làm nảy sinh van đề đen xuất khâu thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói riêng vào năm 2014 và lộ trình đạt con số 10 tỷ USD vào  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 năm 2020.

Nhung bên cạnh đó, một chù đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm đó chính là Việt Nam gia nhập Hiệp định Đoi tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viết tat TPP). Trãi qua rat nhiều vòng đàm phán với mức ánh hường rộng lớn và sâu sắc trên nhiều 1Ì1111 vực, với nhiều đối tác tiêm nàng lớn hứa hẹn sè là nhưng bạn hàng, nliừng thị trường đày triển vọng đối với nước ta sau  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 này. Đó là cơ hội củng như thách thức đèn xuất kliàu thúy sản nói chung cũng như mặt hàng tòm, đặc biệt là tôm thẻ chân trang nói riêng.

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Tác động cùa Hiệp định Đoi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến hoạt động sân xuất và xuất khâu tôm thê chân trắng của Việt Nam và định hướng đến năm 2020” là một van đẻ hết sức cân thiết, nhằm tìm lời giải cho nliừng khó  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 khăn hiện tại và định hướng phát triên đến năm 2020 của ngành thúy sản nói chung cũng như mặt hàng tòm, đặc biệt là tòm thẻ chân trắng nói riêng.

 • MUC TIÊU NGHIỀN CỨU :

Tìm hiên về Hiệp định Đòi tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phân tích các tác nhàn trong sàn xuất và xuất khản mặt hàng tòm thẻ chân trang của Việt Nam.

Phân tích điểm mạnh, điềm yếu, cơ hội và thách thức trong sản xuất và xuất  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 khâu mặt hàng tòm thẻ chân trang của Việt Nam.

Phân tích tác động của hiệp định TPP đen sản xuất và xuất khâu mặt hàng tòm thẻ chân trang. Liệu rang việc gia nhập TPP sè tạo nên nliừng cơ hội và thách thức như thế nào cho ngành này, và cái nào sè nhiều hơn.

Đe xuất các giải pháp trong sàn xuất và xuất khàn mặt hàng tòm thẻ chân trang nhằm tận dụng thời cơ và chuân bị tiước cho nhùng thách thức.

 • TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ĐÓI TƯƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu :

Nội dung, diễn biến các vòng đàm phán, nhùng điều luật trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chien lược xuyên Thái Binh Dương. Mối quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên cua Hiẹp C1Ị1111 va nliưng tac đọng cien san xuat va xuat Khau mạt nang tom the clian trang của Việt Nam.

– Nghiên cứu sàn xuất và xuất khâu mặt hàng tòm thẻ chân trang cùa Việt Nam.

 • Tuân Khang (2014). TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 “Quyết đòi lại còng bằng cho tôm Việt Nam’’, Bào điện từ thuysanvietnam.com.VII. truy cập ngày 1/12/2014. xem tại “http://thuvsanvietnam.com.vn/quyet- doi-laỉ-cong-bang-cho-tom-viet-nam-article-9630.tsvn

Phàn tích tác động của Hiệp định Đòi tác xuyên Thái Binh Dương đến sản xuất và xuất khâu mặt hàng tòm thẻ chân trăng và đẻ xuất một sô  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 giải pháp đê nàng cao khà năng sàn xuất và xuất khàn, tận dụng thời cơ và chuẩn bị trước cho nhưng thách thức.

 • PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CỨU :

Dùng phương pháp nghiên cửu định tinh và quy nạp với dừ liệu thử cắp thu được từ Internet và sách, báo chuyên ngành. Sư dụng các phương pháp tòng họp. phản tích, so sánh. tham kliào ý kiến từ các nhận xét khách quan của nhùng chuyên gia trong lình vực sản xuất và xuất khâu  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 thủy sản, đặc biệt là tòm thẻ chân trang đê kết họp phàn tích từ đó làm rò hơn nội dung đề tài.

Sũ dụng còng cụ SWOT đẻ phân tích các điểm mạnh, diêm yêu trong sản xuất và xuất khâu tòm thẻ chân trắng cùa Việt Nam; nlìừng cơ hội và thách thức mà TPP sè đem đến. Từ đó. đưa ra các đề xuất hành động thích hợp cho các doanh nghiệp sàn xuất và xuất khâu tôm thẻ chân trăng.

 1. TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 KẾT CÁU ĐÈ ÁN:

Ngoài phan mờ đầu, kểt luận, kiến nghị, tài liệu tham kliào, mục lục và phụ lục, nôi dung chính của đề tài gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Binh Dương (TPP).
 • Chương 2: Tình hình sân xuất và xuất khâu tòm thẻ chân trăng của Việt Nam.
 • Chương 3: Các tác động cùa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đen việc TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 sân xuất và xuất khâu tôm thẻ chân trang của Việt Nam.
 • Chương 4: Một số đề xuất và giài pháp đày mạnh sản xuất và xuất khâu khâu tòm thẻ chân trang cùa Việt Nam và định hướng phát triển đen năm 2020.

NỘI DUNG

1.

HIỆP ĐỊNH ĐÓI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS – PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT -TPP)

10

 • Tông quan vê Hiệp định Đôi tác xuyên Thái Bình Dương.[6]
 • Khái niệm.

Hiệp  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 định Đòi tác Kinh tê Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans­pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viet tat TPP) là một hiệp đinh thỏa thuận thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 • Ý nghía.

Hoa Kỳ cho rằng, Hiệp định TPP có một ý nghía mang tầm vóc the giới. Tính đến nay, 12 nước tham gia TPP chiêm tới 40% tông sàn phâm quốc nội  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (GDP) toàn the giới, lớn hơn rất nhiều so với Liên minh châu Âu (EU, hiện là khu vực tự do mậu dịch lớn nhất, nhưng chì chiếm có 26% GDP thể giới).

So với các FTA, TPP có phan trội hơn hẳn về mức độ mở cứa ờ các mặt hàng và dịch vụ. Bên cạnh đó, TPP cũng có những quỵ định nghiêm ngặt và sâu hơn WTO về các mặt đau tư. sở hữu trí tuệ, mua sam  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 công, vệ sinh dịch tễ và các van đề lao động. Do đó TPP được kỳ vọng như là một “FTA của the kỉ 21”.

Mờ rộng thêm, các nước thành viên TPP đông ý thúc đây trao đòi thương mại các sàn phẩm còng nghệ cao. như trong lình vực tin học, các thiết bị liên quan đen năng lượng tái tạo. Bản hiệp định sè có nliừng điều khoản nhằm tăng cường bào vệ mòi trưởng tại các nước thành viên, đặc biệt  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 trong lình vực đánh băt hải sàn, đa dạng sinh học, biên đòi khí hậu, các sản phàm “xanh” Từ đó giúp cãi thiện mòi trường sòng của người dàn các nước thành viên nói riêng và cá Thế giới nói chung.

 • Diễn biên đàm phán.

Đàm phán Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện nay có nguồn gốc tù’ Hiệp định hợp tác Kinh tể chiến lược Xuyên Thái Binh Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement –  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 còn gọi là P4) – một Hiệp định thương mại tự do được kỷ kết ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006 giừa 4 nước Singapore, Chile, New Zealand. Brunei.

Năm 2007, các nước thành viên P4 quyet định mờ rộng phạm vi đàm phán của Hiệp định này ra các van đề dịch vụ tài chính và đầu tư và trao đòi với Hoa Kỳ về khả năng nước này tham gia vào đàm phán mở rộng của  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 P4. Phía Hoa Kỳ cũng bắt đầu tiến hành nghiên cứu vấn đề, tham vấn nội bộ với các nhóm lợi ích và Nghị viện về van đề này.

Tháng 9/2008, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (Office of the United States Trade Representative – USTR) thòng báo quyết định crìa Hoa Kỳ tham gia đàm phán P4 mờ rộng và chính thức tham gia một số cuộc thảo luận về mờ cửa thị trường dịch vụ tài chính với các nước P4.  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC  XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)  ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM  VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Tháng 11 cùng năm, các nước ức, Peru và Việt Nam cùng bày tỏ sự quan tàm và tham gia đàm phán TPP. nâng tòng sò thành viên tham gia lẻn 8

[6]  Chuyên đẻ “Đàm phán Hiệp định Đòi tác xuyèn Thái Bình Dương — TPP, truy cập ngày

5/12/2014, xem tại “http://www.trungtamwto. vn/chuyen-de/tpp

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Lễ Hội Trên Địa Bàn Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dệt May Hoàng Dũng.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart