Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

53.000

Category:

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

fff

– ĨỘN ỴH


ạx HNDI ẶS DỲH1 NỴA


81


NVN1JIA m IX ểịA ■m NJII1 1HN 4s íwv) NV3SV 00 M H3lá lìf» 3JÁ mể ể|É 3ị!ầ m 3MỆ§ Wi

©ỀíVíiô ©ọrỉồ OVD

KW ạọílfe E£ HMĨX DỖH ltd DỈỈQA®X

LV . Tha ĐHKTQD


OÝX OỊAS ỴA 3ÁG OỴĨQ ộg

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠỌ TRƯỜNG DẠI HọC KINH TẾ QỨỔC DẢN

CAO QUỔC QUANGLUẬN VĂN THẠC ỒỸ KINH TẾ

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP KHU vực MẬU DỊCH Tự DO ASEAN (AFTA) Đen Tác động của việc hội nhập khu vựC mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam sự PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP Xe MÁY VIỆT NAM

GV Hướng dẩn Chuyên ngành Lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HọC KINH TE qUÓC dân

LUẬN VĂN THẠC ỎỸ KINH TẾ

TÁC DỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP KHU vực MẬU DỊCH Tự DO ASEAN (AFTA) ĐEN sự PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNg NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM

GV Hướng dẫn Chuyên ngành Lớp

LỜI CẢM ƠN

Do lính chất phức lạp của vấn đổ nghiên cứu Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam và đây cũng là vấn đề hốt sức mới mỏ với nhiều bấl cập đang cần sửa đổi hàng ngày, lác động đến đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam, liên quan dến nhiều Bộ, Ngành nên trong quá trình thực hiên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhâì định mang lính khách quan tác động. Kính mong Hội đồng bảo vê luận văn cùng với các thầy cô và các bạn lượng thứ, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiên đề tài cũng như khuyến Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam khích lôi thực hiện tốt hơn trong công viôc nghiên cứu.

Tôi xin được gửi lời cảm cm sâu sắc lới PGS.TS Nguyễn Như Bình, người đã trực liếp hướng dẫn lôi thực hiện bản luân văn này.

Tôi cũng xin chân thành cảm cm PGS.TS Đổ Đức Bình cùng các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đã có những ý kiến dóng góp hốt sức quý báu giúp tôi hoàn thiện dề tài.

Ngoài ra tôi cũng Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam xin dược gửi lời cảm cm lới các cá nhân, đơn vị dà tạo điều kiện cho tôi tiếp cận các văn bản, tài liệu cần thiết đổ hoàn thành bản luân văn.

ỉỉà Nôi, tháng l ỉ năm 2003

Tác giả

Cao Quốc Quang

MỤC I JJC

Trang

MỤC LỤC

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

CHÚ GIẢI BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẤU

CHƯƠNG 1: MỘT số VẤN ĐỀ LÝ LUẬN cơ Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam BẢN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ Qưóc

TẾ, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 4

 • 1.1 Lý thuyết về hội nhập kinh tế và đánh giá tác động của hội nhập khu

vực và quốc tế

 • 1.1.2  Lý thuyết về đánh giá tác động của việc hội nhập khuvực thương mại

lự do

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

 • 1.1.2.1  Đánh giá tác động của hội nhập thông qua việc tạo lâp thương

mại và chuyển dịch thương mại                    *

 • 1.1.2.3  Đánh giá tác động phát huy lợi thế so sánh, chuyên môn hoá sản

xuất và tính kinh tế quy mô

 • 1.2 Thuế quan và các còng cụ phi thuế quan của chính sách thương mại 16

 • 1.2.2

ngạch nhập khẩu

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

 • 1.3 Kinh nghiệm một số’ nước phát triển ngành công nghiệp xc máy khi

hội nhập kinh tế quố’c tế

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY VÀ ĐÁNH GIÁ NHŨNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỘI NHẬP KHƯ VỤC MẬU DỊCH TựDO ASEAN Đối VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam

 • 2.1.2    Các yếu tô’ ảnh hưởng lới ngành công nghiệp xc máy và thị trường

 • 2.1.2.3  Sự phát triổ’n của các phương Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự

do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam tiện và mạng lưới giao thông

hội nhập khu vực và thế giới

 • 2.3 Đánh giá tác động của việc hội nhập AFTA đố’i với ngành Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy

việt nam còng nghiệp xe máy Việt Nam

 • 2.3.1 Nội dung chủ yếu của CEPT/AFTA và lịch trình hội nhập của Việt

Nam nói chung và ngành công nghiệp xe máy nói riêng

tiôu và nội dung hoạt động chủ yếu của AFTA

 • 2.3.1.2  Tác động của việc hội nhập AFTA đối với nền kinh tế Viột Nam 52

 • 2.3.1.3  Lộ trình hội nhập AFTA của Việt Nam nói chung và ngành công

nghiệp xe máy nói riông

 • 2.3.2 Đánh giá Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam những tác động đối với ngành công nghiệp xe máy khi

Việt Nam thực hiên lộ trình AFTA

 • 2.3.2.5  Tác động của hợp lác AICO với sự phát triển của công nghiệp xe

máy

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG

NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KHU

VỤC MẬU DỊCH TựDO ASEAN

 • 3.1 Đánh giá và dự báo sự phát triể’n ngành công nghiệp xe máy Việt

Nam

 • 3.1.1  Triển vọng phát triển của ngành công nghiộp xc máy                    73

 • 3.1.2  Mục tiêu phát triổn của ngành công nghiệp xe máy                      78

 • 3.2 Những kiến nghị giải pháp phát triển ngành công nghiệp xe máy

Việt Nam trong điể’u kiện hội nhập khu Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triể’n của ngành công nghiệp xe máy việt nam vực mậu dịch tự do ASeAN 80

sản phẩm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam
Tác động của việc hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean (afta) đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart