Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

98.000

Category:

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

fff

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

fff

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

fff

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

fff

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

fff

NHÀ XUÃT BÁN ĐẠI HỌC sư PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

CỐNG TY CỖ PĨĨÂN DẦU Tư’ XUÂT BẢN – TĨĨĨẼT BỊ GĨÁO DỤC VĨỆT NAM

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN sử DỤNG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VẰN 7 CÁNH DIỀU

HÀ NỘI-2022

<<<123>>>

MỤC LỰC

Phằn Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều thứ nhất NHỮNG VẤN ĐỀ

I. CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN

5

1. Chương trình 2018: mục tiêu và yêu cầu đối mới cách dạy

5

2. Quy định của Chương trình Ngừ văn 2018 dõi với lớp 7

8

3. Sự thống nhất về Chương trình và đa dạng hoá sách giáo khoa

11

II. THÒNG TIN CHUNG VÈ SÁCH GIÁO KHOA NGỬ VÁN 7

16

1. Đội Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều ngũ (ác già

16

2. Quan điếm biên soạn sách Ngừ vởn 7

16

3. Cấu trúc sách Ngừ vởn 7

18

Phăn thứ hai. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH

GIÁ

I. MỘT SÕ VÃN ĐÈ CHUNG

27

1. Quan niệm vê sách giáo viên

27

2. Vẽ tiến trình dạy học

28

3. về sự khác biệt giừa Đọc hiểu, Thực hành đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên

Naữ Văn 7 Rô Cánh niêu hiểuTự đánh (ỉiá———————————-

28

4. Ve phân bõ thời lượng trong các bài

28

II. DẠY ĐỌC HIẼU VĂN BẢN

29

1. Dạy đọc theo thế loại và kiẽu văn bán

29

2. Dạy đọc hiêu vãn bân văn học

30

3. Dạy đọc hiêu vãn bân nghị luận

37

4. Dạy đọc hiếu văn bàn thông tin

38

III. DẠY TIẾNG VIỆT

40   Tài

Liệu    Bồi

1. Kê thừa cách dạy học tiêng Việt

40

2. Cách dạy tiếng Việt trong sách Ngừ vân 7

41

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

CinhDièi


<<<123>>>

IV. DẠY VIẾT

42

1. Dạy viol van bán

42

2. Dạy học sinh lập làm thư

44

V. DẠY NÓĨ VÀ NGHE

45

1. Quỵ định cùa Chương trình Ngừ văn 2018

42

2. Cách dạy Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều nói và nghe————————————————————

46

VI. DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHO HỌC SINH VÙNG KHÓ

47

1. Dạy đọc

47

2. Dạy viết

48

VII. KIẼM TRA, ĐÁNH GIÁ

50

1. Yêu cầu cúa Chương trình Ngừ vãn 2018 vê đánh giá

50

2. Đánh giá trong sách Ngừ vãn 7

50

3. Gợi ý về việc kiêm tra, đánh giá với Ngừ vân 7

Tài Liệu

Bồi–Dưỡm–Giáo

4. Giới thiệu một số đê kiếm tra giừa học kì

52

Phân thứ nhãt

VĂN_ĐỀ_ CHUNG

[ƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN

1. Chương trình 2018: mục tiêu và yêu câu dõi mới cách dạy

Chương trình (CT) Ngữ văn 2018 ra đời với mục tiêu nhằm khâc phục các hạn chẽ cùa việc dạy học Ngừ văn trong nhà trường và đáp ứng yêu cầu mới. Cụ thế: tập trung hình Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều thành, phát triển năng lực đọc, viết cho học sinh (HS) theo hướng mới với những kì vọng mới.

Mục tiêu ấy đòi hỏi căn chuyến từ dạy học theo nội dung sang dạy học theo hướng phát triẽn phãm chất và năng lực. Dạy học phát triẽn năng lực không hướng đến việc cung câp thật nhiêu kiên thức ngôn ngừ và văn học mà quan tâm đẽn việc vận dụng nhùng kiến thức ẩy, quan tâm đẽn năng lực thực hiện của người học. Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều

Theo đó, cái đích cuối cùng cùa việc học Ngừ văn là HS biết sù’ dụng tiếng Việt một cách hiệu quà, từ việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên qua giao tiếp hằng ngày đến đọc, viết, nói và nghe các văn bàn, từ văn bàn thông thường đến văn bản văn học. HS cần có năng lực tiẽp nhận, giải mã cái hay, cái đẹp của văn bản vãn học, thẽ hiện chủ yếu ở việc biết đọc hiếu ngôn từ nghệ thuật Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều của các văn bàn văn học; nhận biết, lí giải, nhận xét và đánh giá được những đặc sâc về hình thức văn bàn văn học; từ đó, biết tiếp nhận đúng và sáng tạo các thông điệp nội dung (nghĩa, ý nghía, chù đê, tư tưởng, càm hứng). HS có năng lực văn học còn thẽ hiện ở khà năng tạo lập, biết cách biẽu đạt (viết và nói) kết quà càm nhận, hiếu và lí giài giá trị Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều thám mì cùa văn bàn văn học; bước đau có thế tạo ra được các sản phãm văn học.

Muốn đạt được mục tiêu nói trên, trước hẽt trong dạy đọc hiếu văn bản, giáo viên (GV) cân phải chuyến từ cách dạy giảng vãn sang dạy đọc hiêu; chuyên từ việc nói cho HS nghe nhừng gì thầy cô hiếu, yêu thích vè tác phãm sang hướng dân đẽ các em biết tìm ra cái hay, cái đẹp của tác phẩm theo cách nhìn Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều và suy nghĩ càm nhận cùa chính HS; chuyên từ việc GV thuyết trình là chính sang tố chức cho HS thực hành thông qua các hoạt động, bang các hoạt động.

Đẽ hiếu tác phãm, trước hết, HS phài tiếp xúc, làm việc với văn bàn, chú ý quan sát các yếu tố hình thức cùa văn bản, từ đó, có ẩn tượng chung và tóm tât được nội dung chính cùa văn bàn. HS được chủ động tìm kiêm, phát hiện Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều , phân tích, bước đau suy luận ý nghía các thông tin, thông điệp, quan điếm, thái độ, tư tường, tình càm, càm xúc,… được gửi gắm trong vãn bân. Các em cân liên hệ, so sánh giừa các văn bản, bước đâu kẽt nôi văn bản với bôi cảnh lịch sử, văn hoá, xà hội; kết nối vãn bản với trài nghiệm cá nhân HS,… đẽ hiẽu sâu hơn giá trị của vãn bản. Từ đỏ, biết Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều vận dụng, chuyên hoá những giá trị

} TÀI LIỆU BÒI DƯỠNG GIÁO VIÉN

CaOáliành niềm (in và hành vi ứng xử cùa cá nhân trong cuộc sống hằng ngày.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều
Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Ngữ Văn 7 Bộ Cánh Diều
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart