TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

fff

|l


[UL


SÒ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO QUẢNG BÌNH

TÀI LIỆU BÒI DƯỠNG thường xuyên MÔN ĐỊA LÍ CẢP THPT

Năm học: 2013-2014


MỤC LỤC

CHUYÊN ĐẺ I: TÍCH HỢP KIÉN thức liên mòn trong dạy học địa lý

CHUYỀN ĐÈ II: PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI THỰC hành trong chương

TRÌNH ĐỊA LÍ THPT

CHUYỀN ĐÈ III. TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT ỨNG DỤNG CÒNG NGHỆ THÒNG TIN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LỈ

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện cóng văn số 3670/ BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo và còng văn số 698/SGDDT-GDCNTX ngày 16/4/2013 cúa Sờ Giáo dục và Đào tạo Quáng Binh về Ke hoạch bồi dường thường xuyên năm học 2013 -2014. nhóm biên soạn chúng tôi xây dựng bộ tài liệu với các chú đê dựa trên tình hình TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT thực tê và thực trạng dạy học môn Địa li của các trường THPT trong tính.

Qua thực tế, một so van đề mới trong day học bộ môn như "giáo dục tích hợp liên môn trong dạy học Địa li" giáo viên chưa được cập nhật, hay nhiêu giáo viên dạy bộ môn địa li của các trường THPT vẫn chưa thong nhắt về tiến trinh dạy bài thực hãnh hoặc chưa vận dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học địa li, do TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT vậy chúng tôi đà thống nhất biên soạn bộ tài liệu với ba chủ đê, bao gồm:

 • 1. Tích hợp ken thức liên môn trong dạy học Địa li.

 • 2. Phương pháp dạy bài thực hành trong chương trinh Địa li cap THPT.

 • 3. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thòng tin trong dạy học Địa lí.

Trong qúa trình biên soạn, các tác giã đà có nhiêu cố gang, song không thè tránh khói nhừng hạn che. thiếu sót, rắt mong nhận được sự TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT đóng góp của các thầy giáo, cò giáo đê tài liệu dược hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giá

CHUYÊN ĐÈ I: TÍCH HỢP KIÉN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY học địa lý

Lê Thị Ngọc Bé – cvphòng GDTrH

 • 1. MỌT SÕ VÁN ĐÈ CHUNG VỀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC

  • 1.1. Khái niệm tích họp

Tích hợp là một khái niệm rộng, không chi dùng trong lĩnh vục lý luận dạy học các bộ mòn.

Trong từ điển Tiếng TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT Việt chưa có từ “tích hợp”, còn trong từ điển Anh – Việt “tích hợp” (Integration) được hiếu là: Sự hợp lại. hoặc bỏ sung thành một hệ thống thống nhất; sự họp nhất; sự hoà họp với mòi trường.

Vận dụng nghía, "tích hợp trong giáo dục’- được hiểu theo 2 nghía:

 • Sự gắn kết cóc nội dung cũn một số môn học để tạo thành một thể thống nhất mới như khoa học lự nhiên, TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT khoa học xà hội. khoa học trái đất,…

 • Sự bố sung vào thành thế thồng nhất theo nghĩa làm thêm một việc nào đó khi tiến hành làm việc chinh. Ví dụ. trên cơ sờ thực hiện các nội dung môn học đà có, bố sung thêm các yêu cầu cùa giáo dục môi trường, giáo dục dân số sức khoé sinh sán,…

Khái niệm tích họp được sử dụng rộng lài trong nhiều lĩnh vực. Trong lình vực giáo dục, khái niệm tích TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT họp xuất hiện từ thời kỳ khai sáng (thế ki xvni) dùng đế chi một quan niệm giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng lâm cho con người phát triển thiếu hài hoà. cân đối. Tích họp còn có nghĩa là thành lập một loại hình nhà trường mói. bao gồm các thuộc tinh trội cua các loại hình nhà trường vốn có. Trong dạy học các bộ môn. tích họp được hiểu là sự kết hợp. tỏ hợp các nội dung tử TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT các môn học. lĩnh vực học tập khác nhau (theo cách hiểu truyền thống từ 400 nãm nay) thành một “món học” mới hoặc lổng ghép các nội dung cằn thiết vào nhùng nội dung vốn có cúa một môn học, thí dụ : lồng ghép nội dung giáo dục dân số. giáo dục mỏi trường… vào nội dung các món học Địa lý. Sinh học. Giáo dục còng dân,…

 • 1.2. Mức độ thực hiện tích hợp

Tích hợp trong giáo dục đà TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT trớ thành quan diêm phổ biến. Tuy nhiên mức độ thực hiện thi rất khác nhau. Theo d’Hainaut (1977, xuất băn lằn thứ 5, 1988), có thề chấp nhận bốn quan điềm khác nhau đối với các môn học đề thực hiện mục tiêu giáo dục đồng thời cùng phàn ánh bốn mức độ thực hiện tích hợp môn học như sau:

 • – Quan điểm tích họp "trong nội bộ môn học ”, trong đó chúng ta ưu tiên các nội dung cúa môn học dựa trên TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT những thành lựu cúa khoa học tương ứng. Quan điềm này nhằm duy tri các môn học riêng rè. khi có thêm yêu cầu bố sung mục tiêu, nội dung…. sè lồng ghép chúng vào những môn học đang có săn trong chương trinh giáo dục cúa nhà trường phổ thòng. Với loại hình lích hợp này. mức độ đạt được ờ mức “lồng ghép”.

 • – Quan điềm tích họp “đa môn", trong đó chúng ta đề nghị những tinh huống, nhùng “ TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT đề tài” có thê được nghiên cứu theo nhùng quan điểm khác nhau nghía là theo nhùng môn học khác nhau. Theo quan điếm này, những môn học tiếp tục được tiếp cận một cách riêng rè và tích họp mòn học được thực hiện bẳng các đề tài được thực hiện ở một số thời điếm nhắt định, sau quá trinh học tập riêng rè các môn học. Như vậy, các môn học không thực sự được tích hợp mã chúng chi giao nhau tại thời điềm thực TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT hiện tinh huống hoặc đề tâi.

 • – Quan điềm tích hợp “liên môn", trong đó chúng ta đề xuất những tình huống chi có thê được tiếp cận một cách hợp li qua sự soi sáng cùa nhiều món học. Ví dụ. câu hói “Tại sao cần phái bão vệ rừng?” chi có thề giài thích dưới ánh sáng cua nhiều môn học: Địa li, Lịch sử. Toán học…. Như vậy, quan điểm liên môn ỉà phối họp sự đòng góp cùa nhiều TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT môn học đê nghiên cứu và giai quyết một tình huống.

 • – Quan điềm tích họp “xuyên môn", trong đô chúng ta chú yếu phát triển nhùng kĩ năng mã học sinh có thê sử dụng trong tất cà các môn học, trong tất cà các tinh huống như: nêu một giã thuyết, đọc các thông tin. thông báo thông tin. giãi một bài toán v.v… Những kĩ năng này chúng ta sè gọi lã những kĩ năng xuyên môn. Cô thế lình TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT hội được nhũng kì năng này trong tửng môn học hoặc nhân dịp có nhùng hoạt động chung cho nhiều môn học. Quan điềm này đòi hói phài hướng mục liêu giáo dục tới việc hình thành các năng lực cằn thiết cho người học. Những năng lực này được thực hiện qua một loạt các kỳ’ năng cụ thế. Nói tóm lại. quan điểm xuyên môn. là tìm cách phát triển ớ học sinh những kì năng xuyên mòn. nghía ỉà những kĩ nàng có thẻ áp dụng TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT ớ mọi nơi.

Hiện nay, vấn đề cần hay không cần tích hợp các môn học khác nhau không đặt ra nữa. Nhũng nhu cầu cứa xà hội yêu cầu giáo dục phài gắn với cuộc sống, phai đào tạo ra những người lao động vừa có kiến thức vững chảc, vừa có khà năng vận dụng kiến thức đó vào giãi quyết vấn đề của cuộc sống, đòi hôi chúng ta phái hướng tới một quan điềm liên môn và xuyên môn trong thiết kế chương trình TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT giáo dục và trong quá trinh dạy học.

Tóm lại. tích hợp là sự kết hợp những nội dung các môn học (hoặc phân môn trong một mòn học) theo những cách khác nhau. Có hai cách cơ bàn để thực hiện tích họp, đó là tích họp các mòn học có nội dung riêng rè thành mòn học mới (tích hợp liên mòn và tích hợp xuyên môn) và tích hợp không tạo nên món học mới (tích hợp trong nội bộ môn học TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT , tích họp đa mòn, tích họp liên môn, tích hợp xuyên môn)

Việc thực hiện tích họp không có nghĩa là các môn học tích họp mới luôn thay thế hoàn toàn các mòn học riêng biệt truyền thống đà có. mà tại nhùng thời diêm nhất định, chúng có thế tồn tại song song tùy thuộc vào mục tiêu giáo dục. Quan điểm tích họp được thực hiện rất đa dạng, phong phú. Nó có thể tồn tại không chi ớ mức độ, TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT như là tích hợp trong nội bộ môn học, tích hợp đa môn…. mã còn có thế thực hiện một cách linh hoạt đối với các mức độ tích hợp.

 • 1.3. Ý nghĩa của tích hợp

 • – Làm cho người học có tri thức bao quát, tồng họp hơn về thế giới khách quan, thấy rò hơn mối quan hệ và sự thống nhắt cùa nhiều đối tượng nghiên cứu khoa học trong những chinh thể khác nhau, đồng thời còn bồi dường cho người học các phương pháp TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT học tập, nghiên cứu có tinh logic biện chứng làm cơ sớ đáng tin cậy đế đi đến nhùng hiếu biết, nhùng phát hiện có ý nghĩa khoa học và thực tiền lớn hơn.

Nhiều nghiên cứu ứng dụng tâm lý học nhận thức vào giáo dục đã khẳng dinh: mối liên hệ giữa các khái niệm đà học được thiết lập nhằm báo đám cho người học có thể huy động một cách hiệu quà nhùng kiến thức và năng lực của mình để giãi quyết linh huống, TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT và có thề đối mặt với một khó khăn bất ngờ, một tình huống chưa từng gặp.

 • – Người học có điều kiện phát triển nhùng kỳ nâng xuyên môn và trở nên linh hoạt hơn vi mối liên hệ giữa các khái niệm đà học được thiết lập nhăm bào dam cho người học có thế huy dộng một cách hiệu quá những kiến thức và năng lực cúa mình để giãi quyết tình huống, và có thê đối mặt với một khó khản bất ngờ, một tình huống chưa TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT lừng gặp.

– Tích hợp liên môn còn tiết kiệm thời gian công sức vì loại bó được nhiều điều trùng lặp trong nội dung và phương pháp dạy học cúa những bộ mòn gần nhau.

 • 2. VÁN ĐÈ TÍCH HỢP LIÊN MÒN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ

  • 2.1. Xu hướng tích hợp ờ các nước trên thế gỉớỉ

   • 2.1.1.  Tích hợp trong chương trinh /môn học

– Trên thế giới, các kiến thức cũa khoa học xà hội thường được cấu trúc trong các chương trình một số môn TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT học tích họp. Ờ các nước khác nhau, khà năng lích họp, mức độ tích hợp cùng khác nhau.

+ Ỡ một số nước (Nhật Bân, Ôxtrâylia, Hàn Quốc. Xingapo. Philippin,…) các nội dung địa li cùng với lịch sir, giáo dục công dân được kết họp với nhau tạo thảnh một môn học có tên Nghiên cứu xà hội hoặc món Khoa học xà hội hoặc môn Xà hội và môi trường. Mòn học này được dạy từ tiếu học dến TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT trung học bậc thấp. Thông thường tại những nước này, mãng kiến thức địa li tự nhiên đại cương với tên gọi “Khoa học về Trái đất” được bố trí trong môn Khoa học cùng với các kiến thức về Lý, Hoá, Sinh. Trong khi đó ờ Pháp, mòn Lịch sir, Địa lí được kết họp thành một môn nhưng vần gồm hai phần và giừa chúng có sự phối hợp chặt chè. Trong chương trinh mới cưa Đức, lích họp dược thực hiện TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT qua việc bố tri một số bài lập thực hãnh dưới dạng dự án. E)ề giãi bài tập này, học sinh cằn huy dộng kiến thức cua nhiều bài học dịa lí cùng như của nhiều môn học khác nhau.

+ Nhiều nước thực hiện mức độ lích họp các môn KHXH ở mức cao: liên mòn và xuyên món. Tích hợp xuyên môn. hình thức tích hợp cao nhất được tiến hành tập trung ờ cấp tiếu học với môn học về đất nước hoặc TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT về mỏi trường, hoặc về tự nhièn- xà hội. hoặc về tự nhiên- xà hội và mòi trường. Ớ dó. với các chu đề. học sinh tim hiếu

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Bùn Thải Sau Tuyển Khoáng Tại Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Từ Thực Tiễn Huyện An Lão, Bình Định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT
TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart