Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành

fff

Bài 1. Giải thích sự khác biệt giữa địa chỉ logic và địa chỉ physic?

Trá lời:

-Địa chí logicdà địa chi không chỉ đến một địa chi tồn tại thực trong bộ nhớ,nó là một vị tri nhớ được diễn tã bởi một chương trinh nào đó. Địa chi logic dược phát sinh bơi CPU, và được chuyền sang địa chì vật lí(physic) bời một trinh quan lí bộ nhớ- Memory Management Ưnit(MMU).

-Địa chi Tài liệu nguyên lý hệ điều hành vật li là địa chi phát sinh bời MMU(Memory Management Unit), nó chi đến một vị nhớ có thực nằm trong bộ nhớ vật li.

Bài 2. Giãi thích sự khác biệt giữa hiện tượng phân mãnh nội vi và ngoại vi?

Trã lời:

-Phân mãnh nội xây ra trong trường hợp bộ nhớ thực(vật lí) chia ra thành các khối có kích thước cố định(fixed- sized block) và các process được cấp phát theo đơn vị Tài liệu nguyên lý hệ điều hành khối. Các vùng nhớ được cấp phát cho tiến trinh có thể lớn hơn vùng nhớ mà tiến trinh yêu cầu. Vùng nhớ phân manh đó nằm trong khối nhớ cấp phát cho tiến trinh,nó không dược sử dụng bới tiến trinh đó, đồng thời không gian phân mãnh dó không sẵn sàng cho mục đích sư dụng cua hệ thống cho đến khi tiến trinh rời khói khối nhớ đã được cấp phát cho nó.

-Phân mãnh ngoại là tống kích thước không gian nhớ còn Tài liệu nguyên lý hệ điều hành trống dũ dế cấp phát cho một tiến trinh nào đó nhưng vùng nhớ đó không liên tục. Bộ nhớ xuất hiện nhừng khe hờ các vùng nhớ trống giừa các tiến trinh do các tiến trinh lần lượt ra vào hệ thống,tiến trinh mới dược nạp vào có kích thước nhò hơn vùng nhớ mới dược giãi phóng bới tiến trinh trước nó đà kết thúc và rời khói hệ thống.

Bài 3. Giá su bộ nhớ chính được phân thành các phân vùng có kích thước là Tài liệu nguyên lý hệ điều hành 600K, 500K, 200K, 300K (theo thứ tự), cho biết các tiến trình có kích thước 2Ỉ2K, 417K, 112K và 426K (theo thứ tự) sẽ được cấp phát bộ nhớ như thế nào, nếu sữ dụng :

 • a)  Thuật toán First fit

 • b)  Thuật toán Best fit

 • c)  Thuật toán Worst fit

Thuật toán nào cho phép sư dụng bộ nhớ hiệu qủa nhất trong trường hợp trên ?

Trá lời:

 • a.  First fit:

-Tiến trinh 212k dược cấp phát Tài liệu nguyên lý hệ điều hành vùng nhớ ờ partion có kích thước 600K

-Tiến trinh 417K dược cấp phát vùng nhớ ờ partition có kích thước 500K

-Tiến trinh 112K được cấp phát vùng nhớ ờ partition có kích thước 388K(xủng nhớ được tạo thành sau khi cấp phát cho tiến trinh 212K, 600K-212K=388K)

-Tiến trinh 426K. phái chờ, vì không còn vùng nhớ trống thỏa yêu cầu

 • b.  Best fit:

-Tiến trinh 212K được cấp phát vùng nhớ ơ partition Tài liệu nguyên lý hệ điều hành có kích thước 300K.

-Tiến trinh 417K. được cấp phát vùng nhớ nằm ờ partition có kích thước 500K.

-Tiến trinh 112K được cấp phát vùng nhớ nằm ở partition có kích thước 200K

-Tiến trinh 426K dược cấp phát x ủng nhớ năm ở partition có kích thước 600K

 • c.  Worst fit:

-Tiến trinh 212K dược cấp phát x ủng nhớ có kích thước 600K

-Tiến trinh 417K dược cấp phát vùng nhớ cô kích thước 500K

 • – l iến Tài liệu nguyên lý hệ điều hành trinh 112K dược cấp phát vùng nhớ có kích thước 300K

 • – l iến trinh 426 phai dợi. do không côn vùng nhớ ưống thoa yêu cẩu

élhuật toán best fit cho phép sư dụng bộ nhớ hiệu qua nhất

Bài 4. Xét một hệ thống trong đó một chương trình khi được nạp vào bộ nhớ sê phân biệt hoàn (oàn phân doạn code và phân đoạn data. Già sừ CPU sè xác định được khi nào can truy xuất lệnh hay dữ liệu , và phải truy Tài liệu nguyên lý hệ điều hành xuất ỏ- đáu. Khi dó mỗi chương trình sè dược cung cấp 2 bộ thanh ghi base-limit : một cho phân doạn code, và một cho phân doạn data. Bộ (hanh ghi base-limit cùa phân đoạn code tự động được đặt thuộc tính read-only. ì hão luận các ưu và khuyết diêm cùa hệ thống này.

Tra lời:

♦Ưu điểm:

Do bộ thanh ghi base limit cua phân đoạn code tự động dược đặt thuộc tinh Tài liệu nguyên lý hệ điều hành readonly,nên chương trinh đó có the được chia sẻ cho nhiều người dùng khác nhau.

Kì thuật này có thuận lợi trước hết là vì nó là một cơ chế có hiệu quả trong việc chia se lệnh(code) và dừ liệu(data). Một thi dụ là, chi duy nhất cỏ một ban sao cua cdilor(trinh soạn thào) hay một compilcr((rình biên dịch) can thiết được giừ trong bộ nhớ,và đoạn code này được chia SC bời lất Tài liệu nguyên lý hệ điều hành cà các liến trình can truy xuất đen editor code hay compiler code(code cua trinh soạn thao hay trinh biên dịch).

Một uu diêm nừa cùa kì thuật này là bao vệ phần code cua chương trình dồi với việc sữa đồi có thế gây ra lỗi cho chương trình.

♦Khuyết diem: Kĩ thuật này gầy ra một khuyết diêm là code và dừ liệu bị phân ra thành 2 phần khác nhau,vì trong thực tể 2 thành phần này thường dược kết hợp với Tài liệu nguyên lý hệ điều hành nhau trong khi phát sinh trinh biên dịch cho chương trinh

Bài 5. Tại sao kích thước trang luôn là lũy thừa của 2 ?

Trà lời: Kích thước cùa trang nhớ luôn lã lũy thừa của 2 vi việc chuyên một địa chì logic thành 2 phẩn riêng biệt là sổ hiệu trang(p) và độ dời cua trang(d) một cách dễ dàng. Bời vi mỗi bit tượng trưng cho một sổ lũy thừa của 2,do dó khi tách địa chỉ thành Tài liệu nguyên lý hệ điều hành 2 phần sẽ có kết qua là trang nhớ là một lũy thùa cua 2. Nếu không gian địa chì là 2 AI11, kích thước trang nhớ là 2An thì sẽ có 2A(m-n) mục trong bàng trang, với m-n bits cao cho sổ hiệu trang, n bits thấp cho độ dời trang.

Bài 6. Xét một không gian địa chì có 8 trang, mỗi trang có kích thước 1K. ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 32 khung trang Tài liệu nguyên lý hệ điều hành .

 • a)  Địa chi logic gồm bao nhiêu bit ?

 • b)  Địa chi physic gồm bao nhiêu bit ?

Trã lời:

 • a.  Mồi trang có kích thước IKè độ dời cần 10 bít. có 8 trangà cần 3 bit cho số hiệu trang. Do đó địa chi logic gồm 10+3=13 bit

 • b.  Độ dời là 1K cần 10 bit, có 32 khung trangà cằn 5 bit cho số hiệu khung trang.

Do đó địa chi physic gồm 10+5=15 bit

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành Bài 7. Tại sao trong hệ thống sừ dụng kỹ thuật phân trang, một tiến trinh không thê truy xuất dến vùng nhớ khống được cấp cho nó ? Làm cách nào hệ diều hành có thể cho phép sự truy xuất này xay ra ? Hệ điểu hành có nên cho phép điểu đó không ? Tại sao ?

Tra lời: Một địa chi vật li trong hệ thống sư dụng kỳ- thuật phân trang được xác định băng số hiệu trang và offset. Địa chi vật lý Tài liệu nguyên lý hệ điều hành của trang thi tim thấy băng việc tim kiếm trong bàng trang dựa trên số hiệu trang logic. Bời vi hệ điều hành điều khiến nội dung của bâng này, nó có thể giới hạn một tiến trinh chi truy cập vào nhùng trang nhớ cấp phát cho tiến trinh đó. Không có cách não đê một tiến trình tham chiếu đến một trang nhớ mà nó không sờ hữu bời vi trang nhớ đó sỗ không tồn tại trong bang phân trang. Đê cho phép việc truy cập như vậy Tài liệu nguyên lý hệ điều hành có thế xây ra. hệ diều hành chi đơn giãn cho phép những thèm các trang nhớ không thuộc tiến trinh vào trong bang phân trang. Điều này có thê hừu ích khi 2 hoặc nhiều tiến trinh cẩn trao dối dừ liệu – nhũng tiến trinh này chi cần đọc và viết tại củng vị tri địa chi trong bộ nhớ. Nó thường được sử dụng rất hiệu quả trong việc phối hợp giao tiếp giừa các tiến trinh.

Bài 8. Xét một hệ thống sư dụng kỹ Tài liệu nguyên lý hệ điều hành thuật phân trang, vói bang trang dược lun trữ trong bộ nhó’chinh.

 • a) Nếu thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ binh thường là 200nanoseconds, thi mất bao nhiêu thời gian cho một thao tác truy xuất bộ nhớ trong hệ thống này ?

 • b) Nếu sư dụng TLBs với hit-ratio (ti lệ tìm thấy) là 75%. thời gian đè tim trong TLBs xem như băng 0, tinh thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống ( effective memory reference time)

Tài liệu nguyên lý hệ điều hành Trá lời:

 • a. 400nanoseconds, 200nano cho truy xuất đến bâng trang, 200nano cho truy xuất đến vùng nhớ

 • b. EAT= 200*0.75+400*0.25=250 nanoseconds

Bài 9. Nếu cho phép hai phan tu trong bang trang cùng lưu trữ một số hiệu khung trang trong bộ nhớ thi sẽ có hiệu qủa gi ? Giãi thích làm cách nào hiệu qua này có thẻ được sứ dụng đế giám thòi gian cẩn khi sao chép một khối lượng lón vùng Tài liệu nguyên lý hệ điều hành nhớ từ vị trí này sang vị trí khác. Khi đó nếu sứa nội dung một trang thì sẻ tác dộng đến trang còn lại thể nào?

Trã lời:

Nếu cho phép 2 phần tử trong bâng trang cùng lưu trử một số hiệu khung trang trong bộ nhớ thi người dùng có thê chia sê code và dừ liệu. Nếu code là reentrant(cho phép bán sao của chương trinh có thế được sử dụng đồng thời bởi nhiều tác vụ) thi sè có nhiều không Tài liệu nguyên lý hệ điều hành gian bộ nhớ được sao lưu trong suốt quá trinh chia sẽ sử dụng như text editor, compiler, hệ thống dừ liệu. Chúng ta cần để cho các phần tư trong bang trang cùng lưu một số hiệu khung trang trong bộ nhớ mà có liên quan đến dữ liệu cần sao chép -Khi đó kì thuật này có thể được sử dụng đế giâm thời gian khi cần sao chép một khối lượng lớn x úng nhớ từ vị tri này sang vị tri khác.

Tuy nhiên việc Tài liệu nguyên lý hệ điều hành chia sê các dừ liệu hay code có thuộc tinh nonreentrant thi bất kì người dùng nào cùng có thề thao tác lêncode hay dữ liệu và có thể chinh sửa chúng,đôi khi việc chinh sửa này gây ra nhưng sự cố không mong muốn.

Khi sửa đối nội dung một trang chia sẽ thi các trang còn lại đều bị tác động.

Bài 10. Vì sao dôi lúc người ta kết hợp hai kỹ thuật phân trang và phân doạn ?

Trã lời: Hai kỹ’ Tài liệu nguyên lý hệ điều hành thuật này được kết hợp dế có thề hỗ trợ lần nhau. Phân đoạn các trang thi có ích trong trường hợp các báng trang trờ nên rất lớn. Một vùng liên tục cùa bàng trang mà không được sứ dụng có thế chia vào trong một mục trong bang phân đoạn với địa chi trang lã 0. Phân trang các đoạn xử li trường hợp có nhiều đoạn dài mà cần nhiều thời gian đè cấp phát. Bảng việc phân trang các đoạn, chúng ta giảm thiều làng phí Tài liệu nguyên lý hệ điều hành bộ nhớ do phân mãnh ngoại cùng như dơn giàn quá trinh cấp phát.

Bài 11. Mỏ tá cơ chế cho phép một phân doạn có thê thuộc vổ không gian diạ

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tài liệu nguyên lý hệ điều hành”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Điều Tra Bổ Sung, Đánh Giá Hiện Trạng Tình Hình Chăn Nuôi Gà Lông Xước Tại Tỉnh Hà Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng đào tạo nhân lực tại công ty TNHH thực mỹ phẩm grandpa’s garden
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Học Tập Trên Lớp Của Học Sinh Các Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tài liệu nguyên lý hệ điều hành
Tài liệu nguyên lý hệ điều hành
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart