Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

fff

Bài kiêm tra

Học phân: Kinh Te Đôi Ngoại

Tại sao nói bàn chất cùa toàn câu hóa kinh tể là quá trình vừa hợp tác, vừa đau tranh? Việt Nam cân phai làm gì đê tham gia vào quá trình toàn câu hóa kinh te một cách có hiệu quá nhất.

“Toàn cầu hoá là xu thế khách quan, lỏi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đấy hợp tác, vừa tàng sức ép cạnh tranh và tuỳ thuộc lần nhau giừa các nền kinh tế. Quan hệ đa phương, song phương giừa các quốc gia ngày càng sâu rộng cà trong kinh tế, văn hoá và bão vệ môi trường, phông chống tội phạm, thiên tai và các đại dịch. . . Các công ty Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. xuyên quốc gia tiếp tục cấu trúc lại. hình thành những tập đoàn khổng lồ chi phối nhiều lình vực kinh tế. Sự cách biệt giàu nghèo giừa các quốc gia ngày càng tăng.”

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trinh vừa hợp tác, vừa đấu tranh rất phức tạp . đặc biệt là đấu tranh cùa các nước đang phát triển bào vệ lợi ích cua minh, vì một trật tự kinh tế quốc tế công bang, chống lại những Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. áp đặt phi lý cùa các cường quốc kinh tế, các công ty xuyên quốc gia. Đối x ới nước ta. tiến trinh hội nhập kinh tế trong thời gian tới được nâng lên một bước mới gắn với việc thực hiện các cam kết quốc tế. đòi hôi chúng ta phài ra sức nâng cao hiệu quà. năng lực cạnh tranh và khã năn£ dộc lập tự chủ cùa nền kinh tế, tham gia có hiệu qua vào phân công lao động quốc tế.”

* Tại sao nói bản chất của toàn câu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cân phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn câu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. Bồi cảnh toàn câu hóa kình tế

Tử mấy ký cuối thế ky vừa qua. sự phát triển như xài bào cua lực lượng sán xuất đà phá vờ mọi hàng rão ngăn cách địa giới trong giao dịch cua con người về mọi mặt giữa các quốc gia.

Điều nãy đà khiến các nền kinh tế cùa các quốc gia gắn bó hừu cơ và tùy thuộc x ào nhau. Tinh thẩm thấu lẫn nhau cua các nền kinh tế đây quốc tế hóa kinh tế lên một thời Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. kỳ mới. thời kỹ toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Phân công lao dộng quốc tế dẫn đến phương chàm kinh doanh lấy thế giới lãm nhà máy cùa minh, lấy các quốc gia khác làm phân xướng của minh dặng lợi dụng ưu thế kỳ thuật, tiền x ốn. sức lao động và thị trường của các nước, thúc đày quốc tế hóa san xuất phát triển nhanh chóng

Cản cứ vào xu thế toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh mè. ảnh Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. hưởng không nhô đến cuộc sống cùa tất cà các dàn tộc trên thế giới, năm 1997. Quỳ Tiền tệ Quốc tế IMF đà đưa ra nhận xét: “Sự tham gia mạnh mè hơn cua các nước đang phát triển lã một trong những nét nôi bật cua quá trinh mơ rộng thương mại và trao đối xốn trên thế giới trong mười năm qua”. Thật xây. nhịp độ hội nhập của nền kinh tế thế giới thực tế đà tảng nhanh đáng kể trong những thập kỷ gần Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. đây cùng x ới những bước phát triển sâu rộng của thương mại trên khắp toàn cầu trong mọi lĩnh xạrc. có nghĩa là không chi trao đỏi hàng hóa mà cà trao đỏi dịch x-ụ và vốn nữa.

Trào lưu này không phai hoàn toàn mới lạ và chúng ta đà từng thấy một hiện tượng tương tự vào cuối thế ky XIX. Tuy nhiên, toàn cầu hóa ngày nay tác động sâu sắc đến một sổ lượng đỏng đao các nước, không chì ơ Mỳ Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. , ờ châu Âu. mà còn ờ các nước Đông Á và Đông Nam Á nửa. Chính quy mò địa lý của trào lưu hiện nay đã thúc giục chúng ta tim hiểu nhũng đặc điếm cũa phong trào này.

về vấn đề toàn cầu hóa kinh tế. ơ nước ta nhiều nhà nghiên cứu có uy tín cũng đà đề cập và cùng thống nhất nhận định là trong mấy thập kỷ gần đây sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại. nhất là Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. cách mạng về thòng tin đà dẫn đến bước phát triển nhảy vọt là toàn cầu hóa các quan hệ kinh tế.

Quà vậy, lực lượng sân xuất phát triền mạnh mẽ thúc dẩy phân còng lao động quốc tế ngày càng sâu rộng, từ phân công theo sân phẩm chuyền dần sang phân công theo chi tiết cùa sân phẩm. Chẳng hạn hàng Bòinh đà sử dụng 600 công ty ơ các nước khác nhau đê sàn xuất các chi tiết, linh kiện cua máy bay Bòinh 747 Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. , hoặc một xe ô tô con của hàng Vônphaghen (Đức) được lắp ráp bảng các chi tiết do các chi nhánh của nó san xuất ơ 16 nước. Rất rõ ràng là các nền kinh tế quốc gia quan hệ chảng chịt, đan xen lần nhau đến mức tạo ấn tượng ràng kinh tế thế giới là một “mạng lưới’’ khổng lồ. rất da dạng, không thuần nhất, trong đó các nền kinh tế quốc gia là nhùng diêm nút. vừa bao vệ tinh tự Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. chù. vừa tác động lần nhau và chịu anh hương cùa cà “mạng lưới”.

Thêm vào dó lã sự tác động trực tiếp rất mạnh mè của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Ở Nhật Bàn. nguyên Thu tướng Obuchi để ra mục tiêu của phát triển công nghệ thông tin là đến năm 2005 tạo ra một xà hội trong đó mọi người có thế sử dụng các dịch vụ Internet và thu thập, xư lý và gưi thông tin một cách tự Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. do túy ý. Một dần chững nữa là sự tăng lên nhanh chông cùa việc sử dụng điện thoại di dộng ờ Nhật bân. đặc biệt là sự bủng nổ dừ dội của loại điện thoại di động i-mode do NTT DoCoMo cung cấp. Đây cô thề là một điềm báo trước cho sự kết thúc cua một ky nguyên, trong đó máy tính cá nhân lã một nền móng thống trị duy nhất đối với nhùng người sử dụng công nghệ thông tin.

Cũng cằn phái Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. chù ý là sự phát triển cua các công nghệ cao (công nghệ sinh học. công nghệ thông tin…) đà lãm thay đôi chất lực lượng san xuất cua loài người, đà đưa loài người từ văn minh công nghiệp lên văn minh tin học. đà tạo thành kinh tế tri thức, hình thành mạng tính toàn cầu. Chinh sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại dà rút ngắn đến mức cao các khoảng cách, thậm chí còn rờ bo các hàng rào ngăn Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. cách về không gian và thời gian giừa các vùng trên thế giới. Các thị trường và san phâm mang tinh toàn cầu hơn. Nhừng sàn phàm cua Nike và Virgin được toàn thế giới biết đến.

Những thành tựu phát triển như mạng Internet dà lãm cho thế giới trơ thành “một ngòi lãng toàn cầu” trong tương lai gần.

Kết quâ thật sự là hàng hóa và dịch vụ có thê được phái Iriên. được mua, dược bán. và trong nhiều trường Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. hợp, thậm chí côn dược giao nhận qua cảc mạng lưới diện tư. 1 hương mại diện tư dem lại nhiều lợi thể về tiết kiệm chi phi, tinh hiệu quá và thâm nhập thị trường hơn nhưng phương pháp mang tinh vật lý truyền thống.

Ngoài ra còn phai kẻ dển sự phát triển và bành trướng cua các công tỵ tư bán dộc quyển xuyên quỗc gia. lực lượng chi phổi toàn cầu hóa. (‘ác công ty này là kết quâ cùa quá trinh lích Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. lụ và lập trung sân xuất và lư bân. Trong xu the loàn can hóa hiện nay, các công ty lớn ứ Tày Âu. Bắc Mỳ. Nhật Bân và Hàn Quốc thay rò sự khẩn thiết phái sáp nhập nhảm tăng cường khà năng cạnh tranh trên thị trường.

Trcn the giới hiện nay có 60.000 công ly xuyên quốc gia với khoáng 500.000 chi nhánh ớ nước ngoài có tống doanh số trên 10.000 ti USD. chiếm gần 40% tổng Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. sân phẩm cùa thế giới, kiểm soát 60% tống thương mại thể giới, 80% I’DI. 90% thành quã nghiên cứu triên khai kỳ thuật và chuyên giao công nghệ trên thế giới. Luân chuyển giừa các còng ty xuyên quốc gia và trong nội bộ các công ty ay chiếm gần 2/3 tông luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, tài chính quốc tế. Sức mạnh cua các còng ty xuyên quốc gia này nhiều khi có thê làm khuynh đao cà nền kinh Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. tế của một quốc gia. thách thức và lãm suy yếu vai trò điều tiết nền kinh tể cùa Nhà nước.

Sau nữa, cùng cần kê thêm vai trò cua các tò chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế. trước hết là: Quỳ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngàn hãng thế giời (WB), Tô chức Thương mại The giới (WT0). Các lô chức này có vai trò ngày càng lo lớn đối với quá trinh toàn cầu hóa. Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. Sự ra đời cúa chúng là kết quá cùa quá trinh toàn cẩu hòa kinh tế. do nhu cầu cua toàn cẩu hỏa kinh tế, nhưng đến lượt mình, chúng lại trơ thành nhàn tố thúc dày toàn cầu hóa kinh tế ca bề rộng lẫn chiều sâu.

WT0 là một the che kinh tế loàn cầu chi phoi hơn 90% tông kim ngạch thương mại thế giời, (’hức năng chu yếu cua WTO là diều hành và thực thi các hiệp định thương mại da phương Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. và hiệp định giừa một số bên cấu thành WTO; hoạt động với lính chất một dicn đàn cho các cuộc thương lượng mậu dịch đa phương lim kiếm các giãi pháp xir lý tranh chắp thương mại. giám sál các chính sách thương mại quốc gia. và hợp tác với các thiết chế quốc le khác liền quan tới hoạch định chính sách toàn cầu. Nhưng trong thực tế hoạt dộng của minh, wTO không dừng ơ phạm vi thương mại mà dã can thiệp sâu vào nhiều lình Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. vực của

đời sống xà hội, vượt qua mọi biên giới quốc gia. áp đặt lèn toàn thế giới những luật lệ có lợi cho sự thống trị cùa chu nghĩa tư ban.

Cũng trên phương hướng ấy, IMF và WB cùng can thiệp sâu vào các nước thòng qua các luật lệ cùa mình về tin dụng, tãi chinh, đầu tư. Điều đó thê hiện rất rô qua việc IMF và WB tham gia giai quyết khung hoang tài chinh, tiền tệ ớ Thái Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. Lan. Inđônêxia. Hãn Quốc. Liên bang Nga. Braxin… trong thời gian vừa qua.

Có thề nói IMF, WB và WTO là những tổ chức đặt dưới sự chi phối của chu nghĩa tư ban do Mỳ đứng đầu, là những công cụ cua các công ty xuyên quốc gia. cua chú nghĩa tư ban lùng đoạn, là nhừng công cụ của toàn cầu hóa tư ban chú nghía. Vi vậy, Maicơn Brâu. Chủ tịch mạng lưới thông tin thế giới thứ Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. ba đã có lần nói, “WB và IMF được dàn dựng đế phục vụ cho chủ nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ”.

* về rinh hai mật cua toàn can hóa kinh tể

Theo nhùng nội dung vừa trình bày ờ trên, ta thấy toàn cầu hóa là xu thế khách quan đi tới hình thành nền kinh tế thế giới, trong đó các quốc gia có sự liên kết với nhau, tủy thuộc lần nhau trong sự phàn công và hợp tác kinh tế trên phạm Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. vi toàn cầu dưới sự chi phối cùa nhửng tập đoàn tư bân đa quốc gia và xuyên quốc gia.

Toàn cầu hóa kinh tế có sức hấp dẫn vi nó lãm cho các nền kinh tế, các quốc gia nếu khéo vận dụng trong hội nhập thi sè phát huy được lợi thế của minh, được bố sung những yếu tố mới, hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý và có hiệu quà hơn, thúc đầy tảng trướng kinh tế ờ trong nước.

Tuy Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. nhiên, trong giai đoạn hiện nay, toàn cẩu hóa chưa phai lã công thức tối ưu cho tất cà. Các quốc gia, các dân tộc khác nhau tham gia vào quá trinh toàn cầu hóa kinh tế trước hết vì muốn tim kiếm trong dó những lợi ích cho chinh mình. Nhưng nhừng lợi ích đó lại rất khác nhau, đan xen và đầy mâu thuần. Vi thế xu hướng toàn cầu hóa diễn ra không êm ả, mã thông qua quá trình vừa hợp tác vừa Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất. đấu tranh giừa hai nhóm nước chính: các nước phát trièn và các nước đang phát triền.

Nhà nghiên cứu Nguyền Thúy Anh đà cung cấp cho chúng ta nhũng số liệu cụ thê (Tạp chí Cộng sán sô 6 tháng 3 năm 2000) đê chứng rô về phía các nước đang phát triển, sau một thời gian tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tinh hình kinh tế và vị thế cùa một số nước (dặc biệt là nhừng nước có nền kinh Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia KhoThuVien.com

Sinh viên thực hiện: Nguyên Quang Giàu – GDCT3A

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thế giới nghệ thuật thơ đinh thị thu vân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.
Tại sao nói bản chất của toàn cầu hóa kinh tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh? Việt Nam cần phải làm gì để tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế một cách có hiệu quả nhất.
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart