Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

fff

http://kilobooks.ci

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUY luặit frìèĩ họe


 • I. LOI MỞ ĐAU

Trong sự nghiệp CNH – HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đạc biệt quan trọng. BỜI vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sàn xuất nho, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn cùa chúng ta là một nền đại còng nghiệp. Chính vì vậy. chúng ta phai tiến hành CNH – HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phâi gán liền với HĐH. CNH – HĐH ỡ nước ta là nhầm xây đựng CSVC kỹ thuật cho CNXH. Đó là nhiêm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lén CNXH ớ nước ta.

Ngay từ khi bất đáu quá trình đổi mới. Đáng và Nhà Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta nước ta đã quan tâm hoàn thiện và đối mới quan điếm, các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa hoc và còng nghệ. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (Khoá VI) đà nêu rõ: "Đại hội lán thứ VI của Đáng đề ra đường lối đổi mới. coi khoa học và cõng nghệ là một động lực mạnh mẽ cùa sự nghiệp đổi mới. ổn định tình hình và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng XHCN. coi những người Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta làm khoa học và công nghê là đội ngũ cán bộ tin cậy, quý báu cua Đáng. Nhà nước và nhân dân ta". Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (Khoá VII) trong phần về chù trương phát triển công nghiệp và cõng nghê đến nam 2000 đã nêu rõ quan điếm: "Khoa học, cóng nghệ là nền tảng của CNH – HĐH. Kết hợp công nghệ truyền thôìig với cõng nghệ hiện đại tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ớ những khâu Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta quyết định". Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII vừa qua Đàng lại nhấn mạnh: "Khơi dậy trong nhãn dân lòng yêu nước, ý trí quật cường, phát huy tài trí của người Việt Nam, quyết tâm đưa nước nhà ra khoi nghèo nàn và lạc hậu bằng KHCN". Đại hỏi đại biểu toàn quốc lán thứ IX của Đáng đà chi ra: "Con đường CNH – HĐH ỡ nước ta cẩn và có thể rút ngán thời gian vừa có những bước tuần Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta tự, vừa có bước nháy vọt phát huy những lợi thế cùa đất nước, tân dụng mọi khà nang đẻ đạt trình độ công nghệ tiên tiến, dạc biệt là cóng nghệ thõng tin và công nghệ sinh học, tranh thú ứng dụng ngày câng nhiéu hơn. ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới vê khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tẻ’ tn thức. Phát huy nguồn lực tri tuệ và sức mạnh tinh thần cùa người Việt Nam Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta . COI phát triển GD và ĐT. khoa học và cóng nghệ là nền tàng và động lực của

http://kilobooks.’

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ luặit triẽì họe

sự nghiệp CNH – HĐH".

Từ nam 1996 đất nước ta chuyển sang giai đoạn đày mạnh CNH – HĐH, phấn đấu đến năm 2020 cơ bân trở thành một nước công nghiệp. Đây cùng là một yếu tô’ có ý nghĩa quyết định chống lại "nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới". Sự nghiệp XDCNXH Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta ỡ nước ta chỉ thực sự thành cóng chừng nào thực hiện thành công sợ nghiệp CNH – HĐH đất nước. K.HCN nâng cao nang suất lao động, dổi mới sản phẩm, nâng cao nang lực cạnh tranh cùa hàng hoá trên thị trường, XD nang lực cõng nghệ quốc gia. Do đó việc nghiên cứu. tìm tòi phát triển KHCN là một vân để rất quan trọng.

Đe tài cùa em dược chia làm ba phan:

/. Lòi mở đâu

 • II.  Phần Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta nội dung

 • III.   Phán két luận

Do phạm VI dể hài rộng mà tám hiểu biết cùa em côn hạn chế nên không tránh khôi những thiếu sót. Em mong được sự dóng góp chân thành cùa thầy giáo và các bạn đế đề tài cùa em dược hoàn thiện hơn !

http://kilobooks.ci THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUY 7iiu hiậit trii-t họt-

II. PHẤN NỘI DƯNG

1. NGUYÊN LÝ TRIẾT HỌC CỦA ĐÉ TÀI

 • 1.1. Cách mạng khoa học – Cong nghẹ được thực hiện trên cơ sớ lý luận khoa học phát trién không ngừng:

Đó là diểni khác biệt quan trọng nhất của cuộc cách mạng Khoa hoc Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta – Kỹ thuật lần này (Cách mạng Khoa học – công nghệ mới dối với chủ nghĩa tư bàn hiện dại) với các lần trước. Nhìn lại lịch sử phát triển của Khoa học – Kỹ thuật có thế thấy ràng, tuy hai cuộc cách mạng trước củng dựa trên sự dột phá vé mạt lý luận cùa Khoa học lự nhiên. lăy đó để dần đường, như nhiệt lực học và lực học của NiuTưn xuất hiên trước cuộc cách mạng Khóa học – Kỹ thuật lần thử Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta nhất và điện học xuất hiên trước cuộc cách mạng KHK1 lán hai. nhưng khoáng cách giữa sự đột phá lý luận và sáng lạo kỹ thuật cũng như ứng dụng kỹ thuật vào thực le là rất dài. mối quan hệ giữa những yếu tố đó không trực liếp lầm, rất nhiều phát minh về kỹ thuật đều là những sáng tạo riêng cùa những người thực hành gioi. Người phát minh ra máy hơi nước l.Oáĩ. hay vua phát minh Êdixơn déu tích luỹ kiến thức Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta trẽn cơ sớ thực tiền rói mới phát minh, sáng tạo. Trong tình hình đó, thõng thường là có phát minh sáng tạo trước rổi sau đó mới có giái thích và thuyết minh lý luận. Côn cuộc cách mạng KHCN sau chiến tranh thì hoàn toàn không phái như vây. Nó dựa trên cơ sớ phát triển cùa các loại lý luận KHKT và lấy dó làm chi dẫn dế thực hiện. Có thể nói. nếu không có sự phát minh to lớn và những đột phá Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta về lý luận của nhiều ngành KIIKT trong thế ký này. thì không thế có cuộc cách mạng KIICN ngày nay. Do dó. vai trò chú yếu trong việc hình thành cuộc cách mạng KIĨCN lần này là các nhà khoa học và nhân viên kỳ thuật.

Từ sau chiến tranh đến nay, chính trẽn cơ sờ phát triền lý luận KIIKT. mà ờ các nước trẽn thế giới mỏi nam trung bình có đến trẽn 300. 000 dơn xin bàn quyền phát minh KĨĨCN, có Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta nghĩa là mỏi ngày có chừng 800 – 900 bàn quyên ra dời. Nếu không có chi dản của lý luận KIĨKT thì cán bân không thế có sự phát triển mạnh

http://kilobooks.’

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ luặit frìèĩ họe

mẽ nhanh chóng dến như vảy cùa KĨĨCN, dó là một sự thực rất rõ ràng.

 • 1.2. Nguyên lý phát trién của K1ICN

Mối quan tàm gần dây dơi với cõng nghệ phục vụ phát triển là sự thế hiện tầm quan trọng cùa việc phát triển và dưa vào ứng dụng các cóng nghệ mới nhàm cơ cấu Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta lại nén cõng nghiệp, nâng cao nang suất và đàm báo tang trường kinh tê và sự phồn vinh thông qua khá nang cạnh tranh. Phẩn thưởng khao khát trong cuộc chạy đua công nghệ là sức mạnh kinh tế. Một dãn tộc thủm trí không thể tổn tại được nếu thiếu cõng nghệ. Mạc dù còn chưa đầy du. nhưng công nghệ đã dạy cho nhân loại ít nhất một bài học quan trọng, đó là không gì là không thể.

Trong một thế giới không Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta chác chán hiện nay. sự thay dổi còng nghê là điều chác chán. Việc thay dổi cóng nghê kéo theo những rủi ro. Song không chấp nhận nil ro lại chính là sự lỉu ro lớn hơn cà! Mỏi nước cán có kế hoạch phát triển dựa trẽn công nghệ riêng của mình. Tuy nhiên, một nguyên lý mang tính phương pháp luận chung cùng như sự phán tích so sánh quốc tế có thể cung cấp thõng tin có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta và các nhà lập kế hoạch trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân.        J

Việc xây dựng kế hoạch phát trièn dựa trẽn cóng nghệ phải bang sự lựa chọn chứ không phải là ngẫu nhiên. Điều đó có thế đạt được bằng sự thuyết phục, tính quyết định, sự quyết tâm và hơn hết phai là ý trí chính trị mành liệt – ý trí kiến tạo tương lai của một quốc gia sứ dụng cóng nghệ như một cóng cụ đế phát triển. Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

Trong môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng hiện nay, còng nghệ là một biến sò’ chiến lựơc sống còn cho sự phát triển nhanh chóng kinh tế – xà hỏi. Nếu có một kẽ’ hoạch sữ dụng cóng nghệ thích hợp. nó có thể là một chiếc chìa khoá cho một xã hội phồn vinh, cho toàn thể nhân loại. Do đó, công nghệ là hi vọng lớn nhất đê nâng mức sống cùa một số lớn những người nghèo trẽn thẻ’ giới. Mạc Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta dù những vân để mà các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải dôi phó là ít trầm trọng hơn so với những khu vực khác, nhưng chúng vãn dù nghiẻm trọng dể gãy ra những cang thàng xã hội đáng kể. Vì vây, cún thiết phải có một hãnh động khán cấp đẻ tìm cách giải

http://kilobooks.’

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ

luặit frìèĩ họe

quyết những vấn để cang thảng như: Tăng dãn số, thất nghiệp tăng, giảm mức sống, suy kiệt tài nguyên và huý hoại mòi trường. Mục tiêu Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta là phát triển kinh tế xà hội bền vừng thông qua việc áp dụng khôn ngoan cõng nghệ sao cho các thê’ hệ hiện tại và tương lai sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp.


htip://kilobooks

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRựC Tư lìịu huịn Iriil hẹe


sơ ĐÓ LẬP KÊ HOẠCH TRIỀN KHAI DỰA TRÊN CÒNG NGHỆ http://kilobooks.’ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ

2. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CóNấNẪ^- Vấn Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta ĐẼ CÓ Tính chấT thòi

2.1. Nguyên nhan cùa cuộc cách mạng Khoa học – Cong nghẹ:

2.1. ỉ. Tác dụng và ánh hướng của chiến tranh thè giói:

Chiến tranh thế giới thứ hai là một tai hoạ to lớn chưa từng có trong lịch sừ loài người, nhưng lại có tác dụng thúc đẩy nhất định đối với sự phát triển của KHKT. Để dành tháng lợi trong chiến tranh các nước đế quốc đà dốc sức và nghiên cứu KHKT quân sự. Các bèn tham Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta chiên cạnh tranh kịch liệt trong việc phát minh và sứ dụng các vũ khí và trang bị mới như: Ra đa, tên lứa. máy bay phân lực, bom nguyên tử… Trong chiến tranh Đức là nước đầu tiên dùng tẻn lừa mang đầu đạn có điều khiển, còn Mỹ là nước đầu tiên sứ dụng bom nguyên từ. Việc phát minh và sir dụng vũ khí. trang thiết bị mới không quyết định tháng bại cuối cũng, song quá thực nõ ánh hường quan trọng Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta đối với cuộc chiến. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, rất nhiều bộ món KHKT quân sự được ứng dụng vào ngành cõng nghiệp dãn dụng, điều đó không những mở ra rất nhiều ngành cóng nghiệp mới. mà còn nâng cao nhanh chóng năng suất lao động của toàn bộ nén kinh tế quốcdân. Chì riêng điểm này có thế thấy rằng nhừng thành tựu KHK.T giành được sau chiến tranh, là do loài người đã phâi trà cái giá rất đát mới có được Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta .

 • 2.1.2. Sự thác dẫy cuộc chạy đua vù trang gìừa các siêu cường quốc

Sau chiến tranh, do thê giới hình thành cơ cấu hai cực Mỹ và Liên Xô. sự đối lập và đối kháng Đỏng – Táy rất nghiêm trọng, khiến các quốc gia này chiến tranh ác liệt trong cuộc chạy đua vù trang. Chi phí cho chạy đua vù trang hàng năm của họ chiếm khoáng trẽn dưới 10% giá trị tổng sán phẩm quốc dãn. thậm Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta chí còn hơn nữa trong lịch sư loài người, chưa bao giờ có cuộc chạy đua vù trang ác liệt như vậy trong thời bình. Chi riêng nước Mỳ, để chiếm im thế trong chạy đua vù trang, đà đề ra kế hoạch "Chiến tranh giừa các vì sao" nếu thực hiện tất cả họ sẽ phải chi khoáng 1000 tý đô la. Với sự thúc đây cùa hai siêu cường Mỹ và Liên Xô (Cũ), một số nước phát triển khác cũng đổ một lượng Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

http://kilobooks.’

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ , A.luăiịỊriêỉhọe

lớn tiên cùa và sức người vào sán xuât vu’khr va nghien cứu K.HKT quân sự. Theo tính toán, trong thập ký 80. chi phi cho nghiên cứu KHKT quân sự mỏi nam trốn thế giới tang lẽn tới 50 – 70 tý dó la. chiếm khoáng 1/3 – 1/2 toàn bộ chi phí nghiên cứu KHKT thế giới. Một lượng lớn tiền của đố ra. đã thúc đẩy sự phát triên cùa KHK.T quân sự, các loại vù Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta khí và trang thiết bị quân sự liên tiếp ra đời. không ngừng đổi mới các thế hệ. Điều đó cùng giống như thời kỳ chiến tranh nó làm cho KHKT quân sự

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của hệ thống trung tâm anh ngữ quốc tế ilead ama huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã đông hưng, huyện tiên lãng hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart