Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANH vũ HÔNG DIẸP

TẢNG CƯỜNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH THƯÉ TẠT CỤC THUÉ TỈNH TUYÊN QUANG

LƯẬN VÀN THẠC sĩ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉ

THÁI NGUYÊN – 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANH

VŨ HÔNG DIẸP

TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHĨNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG

(‘huyên ngành: Quản lý kinh tế

Mà số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI ĐỨC’ THỌ

THÁI NGUYÊN – 2014

LỜI CAM Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang ĐOAN

‘l ôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu độc lập cùa tác gia. Các số liệu và kết quá nghiên cửu trong luận án là trung thực và chưa timg công bo trong bất kỳ công trinh khoa học nào khác. Các so liệu trích dẫn trong quá trinh nghiên cửu đều ghi rõ nguồn gốc.

Thái Nguyên tháng 10 nam 2014

Tác giá luận văn

Vũ nồng Diệp

LỜI CAM ON

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang “ Tăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thue tinh Tuyên Quang", tôi đà nhận dược sự giúp đờ tận tình của các thầy, cô giáo cùa Trường Đại học Kinh tế & Quàn trị Kinh doanh Thái Nguyên, và sự tạo diều kiện cùa Lãnh dạo Cục Thuế tinh Tuyên Quang. Tôi xin trân trọng cám ưn sự giúp đờ nhiệt lình của các tỏ chức, cá nhân dà giúp tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Bùi Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang Dức Thọ – Giang viên trường Dại học Kinh te Quốc dân, người dă trực tiếp hướng dần tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.

‘l ôi cùng xin trân trọng cam ơn Ban Giám hiệu nhà trường, phòng đào lạo, Ban chu nhiệm Khoa Sau đại học – Trường Dại học Kinh tế &Quãn trị Kinh doanh I hái Nguyên đã tạo diều kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu, làm luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang giúp đờ tận tình và nhùng kiến đóng góp cùa các thay, cô giáo, các cán bộ nhà trường tạo diều kiện giúp dỡ lòi, tòi xin chần thành càm ơn tat cà bạn bè, người thân giúp đờ tôi thực hiện nhiệm vụ này.

Xin chân thành càm ơn!

Thúi Nguyên, tháng 10 năm 20 ỉ 4

‘l ác già luận văn

Vũ Hổng Diệp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………….1

LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………11

MỤC Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang LỤC ….iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TAT

DANH MỤC CÁC BẢNG

MÒ ĐẤU

Chưoiìg 1: co SÒ LÝ LUẬN VÀ TI lực: TIỀN VỀ CÀI CÁCH

HÀNH CHÍNH THUÉ

1.1………………………………………………………………………………………………

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang Cơ sớ lý luận cùa cai cách hành chính thuế

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu

  • 2.2.1.  Phương pháp thu thập so liệu 15 T ăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Chương 3: THựC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THI Ẻ TẠI

CỤC THUẾ TÌNH TUYÊN QUANG

IV

3.2.1…………………………………………………………………………………………..

Thực hiện cai Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang cách thu tục hành chính thuế

  • 3.2.4.  Còng tác quân lý tải chinh vá hiện dại hoá cơ sô vật chất trang

thiết bị làm việc

  • 3.3. Dánh giá về cách hành chính thuê tại Cục Thue tinh Tuyên Quang…. 66

  • 3.4. Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang Các yểu lố anh hướng đen cai cách hành chính thuế tại Cục Thuế

tinh Tuyên Quang

Chưong 4: GIẢI PHẤP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Till É TẠI cục

THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG

  • 4.1.  Quan diêm, định hướng, mục liêu cùa cai cách hành chính thuế tại

(‘ục Thuế tình Tuyên Quang

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Sớ hỏa bời Trung tâm Học ỉiệu

http://www. Irc-tnu. edu. vn/

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiện trạng môi trường đất bán ngập nước vùng lòng hồ thủy điện sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tam ly vo chong dale carnegie
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang
Tăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart