Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

55.000

Category:

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào

fff

LỜI C AM DOAN

Tôi lên là: Vò Mạnh Hà

Lớp:        C1I22Q Khoa: Khoa học Quán lý

Dun vị: Viện Dào lạo sau Dại học – Trường Dại học Kinh le Quốc dân

Bề tài luận vãn cua tỏi là: " l ãng cưòiìg khai thác dịch vụ cáng biên Vũng Áng tại (‘ông ty cổ phẩn cáng Vũng Áng Việt – Lào"

l ôi xin cam đoan nội dung cua luận vãn hoàn toàn do tôi Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào tụ tìm hiếu và nghiên cứu. không có sự sao chcp bai cứ lài liệu nào. mọi lài liệu sứ dụng dựa trên cơ sơ tham kháo dể tim hiếu thèm vấn dề.

Neu phái hiện ra bai cứ sự sao chép nào. Tòi xin hoàn loàn chịu (rách nhiệm trước hội dồng ky luật cua Nhã trường.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ĩ 5

Ký tên

Vò Mạnh Hà

LỜI C ẮM ƠN

Dê hoàn thành đề tài nghiên cứu Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào này, tòi xin chân thành câm ưn Viện Dào tạo sau Đại học cùng Quỷ thầy cỏ giáo dà tận tinh giang dạy và truyền dạt các kiến thức cần thiết trong suốt quá trinh học tập, nghiên cứu và ren luyện lại Trường Bại học Kinh tế Quốc dân.

Xin chân thành câm ơn Giăng viên hướng dản PGS.TS. Doàn Thị Thu Hà dã tận tinh, chu dáo hướng dần tôi thực hiện dề tài này.

Mặc dù đà có nhiều co gang de Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào thực hiện đề lài một cách hoàn chinh nhất. Song với thời gian nghiên cứu có hạn. trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và phức tạp, việc tiếp cận với thực tế san xuất kinh doanh cùng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm do đó không thê tránh khói nhùng thiểu sót nhất định mà bàn thân chưa thấy dược. Vậy, Kinh mong nhận dược sự góp ý chia sê cua Quý thầy giáo, cô giáo và nhùng người quan lâm den lình vực khai Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào thác dịch vụ câng biên dè dề tài nghiên cửu dược hoãn thiện hon.

Bân thân lỏi xin bày tô lòng bict ưn dối với Xhà trường. Giáng viên hướng dần và các cán bộ cua (‘ông ty Cò phẩn cáng Vũng Áng Việt – l.ão dà tận tinh giúp dờ lỏi hoàn thiện luận văn này.

Xin Chan thành câm on!

Tác giá luận vãn

Võ Mạnh Ilà

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào DANH MỤC CẤC CIIƯ VIÉT TẤT, CẤC KÝ IIIẸU DANH MỤC CÁC BÀNG BIỂU, HĨNH VÈ, DỎ THỊ TÓM TẤT LUẠN VĂN

PHẢN MỞ DÀU

CHƯƠNG 1: TONG ỌUAN VẺ TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC DỊC H vụ

( ẢNG BIỀN CÙA DOANH NGHIỆP CÀNG BIỂN

 • 1.2    l ăng cường khai thác dịch vụ càng cùa Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển

vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào doanh nghiệp càng biền …

12 1    r" và c‘h’ tiêu dành giã boat "g ‘ thác ^’"h V n g biển

của doanh nghiệp cáng…………………………………………………………………………………..

1 ?    Nội dung răng cưởng khai thác dịch vụ cang biên cũa doanh nghiệp

cáng biên…………………………………………………………………………………………..

1 3 Kinh nghiệm tăng ctròng khai thác dịch vụ cáng biển tại một số càng Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào biến trong nước và ngoài nước……………………………………….

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TH ực TRẠNG TĂNG CƯỜNG KH AI THÁC DỊC H VỤ CẢNG BIẺN VỦNG ÁNG CỦA C ÔNG TY co PHẤN CÃNG VŨNG ÁNG VIỆT – LÀO GI AI DOẠN 2010 DÉN 2014

 • 2.1.1   Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng

việt lào Thông lin chung

Các dịch vụ Cling biển dược cung cấp bởi Công ty cổ phần Câng Vùng Áng

Việt – Lào

Thực trạng tăng cường khai thác dịch vụ câng biên của Công ty cô phần càng

Vũng Áng Việt – Lào (VLP)

 • 2.3.1 Thực trạng về quy mô cung ứng dịch vụ càng Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển

vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào biển

7 4 Đánh giá chung về hoạt dộng khai thác dịch vụ cang biển tại Cống ty cổ phẩn càng

Vùng Áng vriệt – Lào

 • 2.4.3   Nguyên nhân Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần

cảng vũng áng việt lào cùa những diêm yếu

CHƯƠNG MỘI ‘SỎ GIÀ ! PHÁP NHẦM TẰNG CƯỜNG KHA ! THÁC

DỊCH vụ CẢNG BIẾN VÙNG ẢNG TẠI CÔNG TY cỏ PHẢN CẢNG VÒNG ÁNG

MẸT – LÀO (Vĩ.P)

1 Dự báo lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng bicn Vũng Áng và khà năng đáp ứng nhu cầu lử 2015 – 2020

Dự Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào báo khã nâng đáp ứng nhu câu xuầl nhập khâu hàng hóa cúa việt

nam tại khu lire miên Trung…………………………………………………………………..

 • 3.2.2   Mục tiêu chiến lược cua Công ty giai Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng

tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào doạn 2015 – 2020

Hệ thông giài pháp nhám tăng cường khai Ihác dịch vụ càng biên

tại Công ty cổ phần cáng Vũng Áng Việt – Lào (VLP)

 • 3.3.1 Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng

việt lào (ìiãi pháp mờ rộng quy mô cung ứng dịch vụ cáng bicn

 • 3.3.2   Giãi pháp nàng cao chất lượng cung ứng dịch vụ……………………………………….

 • 3.3.3   Giải pháp phát Iriên dịch vụ mới…………………………………………………………….

 • 3.3.4   Giãi pháp phát triển mạng lưới cung ứng………………………………………………….

 • 3.3.5   Các giãi pháp khác…………………………………………………………………………………..

3.4 Kiến nghị diều kiện thực hiện…………………………………………………………………

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

78

82

85

87

89

93


DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào TẢT

<<<123>>>

(‘hừ viết tắt

Diễn giãi

VLP

Công ty Cô phân cảng Vùng Ang Việt – Lào

Portcoast

(‘ông ty CP Tư vấn Thiết kế Càng – Kỳ thuật Bien (Portcoast)

CY

Bài Container

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào
Tăng cường khai thác dịch vụ cảng biển vũng áng tại công ty cổ phần cảng vũng áng việt lào
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart