tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

fff

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO      BỌ NÒNG NGHIỆP & PTNT

HỌC viện_nồng_nghi_ẹp_việt nam

ĐINH THỊ THU HIÈN

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN

NGÂN SÁCH XẢ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BÁC GIANG

LUẬN VÃN THẠC sỉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN.NÔNG

NGHIỆP MẸT NAM

ĐINH THỊ THI HIÈN

TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ ( HI THƯỜNG XI YÊN NGÂN SÁC II XẢ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẤC GIANG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉ

MÃSÓ: 60.34.04.01

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỀN TUẤN SƠN Lời cam doan

TÔI xin cam doan rằng, nội dung, số liệu vã kết quà nghiên cửu trong luận vãn lã trung thực và chưa dược sir dụng dê bao vệ một học VỊ nào.

rồi cùng xin cam kèl chác chăn răng, mọi sự giúp đờ cho việc tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang thực hiện luận văn đà được câm <m, các thông tin Inch dần trong luận vãn đcu được chi rò nguôn gốc, bán luận vãn này là no lực, kèl quã làm việc của cá nhàn tôi

(ngoài phẩn đà trích dẫn)./.


Tác giâ


Dinh Thị Thu Hiền


LỜI CẢM ƠN

Đe hoàn thành tốt luân văn này. ngoài nhùng cố gắng của ban thân, tôi đà nhận được rất nhiều sự quan tâm. giúp đờ cua Ban lành đạo Học viện tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang nông nghiệp Việt Nam. Khoa Kinh tế và PTNT. Bộ môn Phân tích định lượng, các đon vị trong và ngoài hệ thống Kho bạc của tinh Bẳc Giang. Nhân dịp hoàn thành luận vãn này. tòi XUI được bày to lòng biết 011 sâu sắc và chân thành tới sự quan tâm giúp đờ quý báu đó.

Tôi xin được chân trọng cám on sự giúp đò và hướng dần tận tinh của các thầy cô bộ môn Phân tích định lượng, khoa Kinh tế và tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang PTNT – Học viên nông nghiệp Việt Nam Đặc biệt tôi xin bày to lòng biết on. sự kính trong sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS. Nguyền Tuấn Son. người đà tận tình chi bão. trực tiếp hướng dần tòi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.

TÔI cũng xin bày to lòng biết on sâu sắc tới các đồng chí đồng nghiệp trong Kho bạc Nhà nước huyện Yên Dũng. Kho bạc Nhà nước tinh Bấc Giang đà tạo điều kiện giúp đờ tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang tôi trong quá trinh nghiên cửu. thu thập tài liệu, tạo mọi điều kiên tốt nhất đế tòi học tập và thực hiện luận văn.

Qua đây tòi cũng xin bảy tó lòng biết on đối vói tat cả các đồng nghiệp, gia đinh và bạn bè đã giúp dở. động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin trân trọng Cíint ưn !

Yên Dùng, ngày 17 tháng lờ năm 2014

Tác già luận vãn tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đinh Thị Thu Hiển

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời câm on

Mục lục

Danh mục bâng

Danh mục sơ đồ, hình, đồ thị

Danh mục chừ viết tắt

Phần I: MỜ ĐẲU

 • 1.3  Càu hỏi nghiên cửu tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước

huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Phần II: TỎNG QUAN TÀI LIÊU NGHIÊN cứu

 • 2.1.6   tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng,

tỉnh bắc giang Phân loại chi Ngân sách Nhà nước

Kho bạc Nhà nước

 • 2.2.3  Quy tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang trinh chi trã. thanh toán chi thường xuyên ngân sách xà tại Kho

bạc Nhà nước

 • 2.2.4  Trách nhiệm vả quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc quân lý

chi thường xuyên ngân sách xà tại Kho bạc Nhà nước

 • 2.3 Quan lý chi thường xuyên ngân sách xà tại Kho bạc Nhà nước

  • 2.3.1  Vai ưò cùa quân lý chi thường xuyên ngân sách xà tại Kho bạc Nhà nước . 23

  • 2.3.2  Đậc điểm quàn lý chi thường xuyên ngân tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang sách xà tại Kho bạc Nhá nước … 24

  • 2.3.3  Nội dung quán lý chi thường xuyên NSX tại Kho bạc Nhà nước [11] 25

  • 2.3.4  Chi tiêu đánh giá kết quá quan lý chi thường xuyên ngân sách xà tại

Kho bạc Nhà nước

 • 2.3.5  Các nhân tố ảnh hưởng đến quăn lý chi thường xuyên ngân sách xã

tại Kho bạc Nhà nước

 • 2.3.6  Dự án Cãi cách quăn lý Tài chinh còng nhăm đổi mới còng tác quân

lý chi ngân sách nhà tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang nước tại Kho bạc Nhà nước

Phần III: ĐẶC ĐIẾM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu 38

 • 3.1.2  …………………………………………………………………………………………… Tình

kinh tế – xã hội

 • 3.1.4 …………………………………………………………………………………………….. tăng cường

quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang Một số nét về đội ngũ quàn lý NSX

Học viịn Nong ngWp vtéi Natn – Luận vởn ĨÍKIC íỹ Khoa học Kinh té

Page 111

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chữa các lỗi về từ ngữ và câu thường gặp của học sinh THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thuật toán algorithms
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart