TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG

fff

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÒ ( HÍ MINH HỘC VIỆN HÀNH CHÍNH

Lớp bồi dưỡng kiến thức quàn lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính Tồ chức cho cán bộ công chức của tình Hà Giang Từ ngày 19/4/2010 đến ngày 16/7/2010

TÌNH HUÓNG QUẢN LÝ

Tên tình huông:

TẢNG CƯỜNG quản lý công tác vãn thư Lưu TRƯ TẠI VÀN PHÒNG SỜ GD&ĐT HÀ GIANG”

Học viên :          VƯ QUANG

Chức vụ :        Phó chánh văn phòng

Đơn vi cóng tác: SỜ GD&Đ I Hà Giang

Lớp bồi dưỡng kiến thức quàn TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÒ ( HÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính

Tồ chức cho cán bộ công Chức của tình Hà Giang Từ ngày 19/4/2010 đến ngày 16/7/2010

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ

Tên tinh huống:

“ TÀNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LUƯ TRƯ TẠI VÀN PHÒNG SỞ GD&ĐT HÀ GIANG”

Học viên :          VƯ QUANG

Chức vụ ; Phó chánh văn phòng

Đơn vi cóng tác: SỜ GD&Đ I TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÒ ( HÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

GDamp;ĐT HÀ GIANG Hà Giang

Người hướng dẫn : Th.s Tổng Đăng Hưng

NÕÍ dung:

“ TẢNG CƯỜNG QUÂN LÝ CÔNG TÁC

VĂN THƯ-LƯU TRƯ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GD&ĐT HÀ GIANG”

LÒI MỞ ĐÀU

Công tác văn thư – lưu trử chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quàn lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, công tác văn thư. lưu trừ hiện nay vẫn chưa phát huy được hết nhũng vai trò và TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ lưu trữ tại van phòng sở GDamp;ĐT hÀ GIANG ý nghĩa von có cua nó. Trong khi nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước làm rat tot thi vẫn còn một số cơ quan, đơn vị gặp nhiêu khó khăn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đen công tác văn thư, lưu trừ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo cua Chính phu các Bộ, ngành và ủy ban nhân dàn các cap to chức thực hiện công tác văn thư, lưu trừ và đà đạt được tăNg Cường quản lý công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG nhiêu thành tích đáng kê. Một số văn bàn quy phạm pháp luật về lưu trữ được ban hành đà bước đau tạo điều kiện đưa hoạt động lưu trử di vào ne nep; tô chức lưu trử và hệ thong kho lưu trừ từng bước dược củng cố; tài liệu lưu trừ được bào vệ, bão quân an toàn vả đáp ứng ngày cànẹ tot hơn hoạt dộng quan lý, chí đạo. diều hành công việc eúa các cơ quan, tò chức cũng như yêu can khai TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ công tác vĂn thư lưu tRữ tẠi văn phòng sở GDamp;ĐT HÀ GIANG thác sư dụng cua xà hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác văn, lưu trừ của các cơ quan, tô chức còn nhiều bat cập chưa theo kịp yêu cẩu của quá trình đỏi mới nen hành chính nhà nước.

Đánh giá về thực trạng chung về còng tác văn thư, lưu trữ cúa tinh Hà Giang , Chi thị số 10/CT-ƯBND ngày 24/3/2009 cua Chú tịch ƯBND tinh Hà Giang V/v tăng cường công tác TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU trữ tẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG văn thư. lưu trừ nêu rò: "’Bèn cạnh nhưng kết quả đạt được, công tác văn thư, ỉ ưu trừ ờ một so cơ quan van còn nhiều bất cập như: Lành dạo một so Sớ, ban ngành huyện, thị nhận thức chưa dầy dú về vị tri, vai trò công tác vãn thư. ỉ ưu trừ; hệ thong tô chức văn thư, lưu trừ các cap chưa ôn định, thong nhất; cơ sơ vật chat và dầu tư kinh phi TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG cho công tác vởn thư, lưu trừ hạnh chế; tình trạng ỉài liệu tồn dọng ờ các sờ, ban ngành còn nhiều; Còng tác khai thác sừ dụng tài liệu còn nhiều hạn che… Việc ừng dụng công nghệ thông tin trong còng tác văn thư. lưu trừ còn chậm, chưa đáp ừng dược yêu cầu nhiệm vụ dặt ra trong tình hình mới ”.

Theo Quyết định số 3858/QĐ-ƯB ngày 05/10/2009 cúa ƯBND tinh Hà Giang vê việc TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỚ GDamp;ĐT HÀ GIANG ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tò chức cua Sờ Giáo dục và Đào rạo Hà Giang quy dịnh vị tri. chức nâng cua Sớ GD&ĐT Hà Giang ‘7Ờ cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tinh, tham mưu giúp ƯBND tinh thực hiện chức năng quân lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (trừ dào tạo nghề); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quán lý cùa Sớ GD&ĐT trong phạm vi TăNg cường quản lý công tÁc văn thư lưu trữ tại văn PHÒNG SỚ GDamp;ĐT HÀ GIANG toàn tinh theo quy định cùa pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự chi đạo và líỹ quyền của UBND tinh. Sờ GD&ĐT chịu sự chi dạo. quán lý trực riếp về tô chức, biên chế và công lác cùa UBND tính, dong thời chịu sự chi dạo hướng dan về chuyên món nghiệp vụ cùa Bộ GD&ĐT. Sớ GD&ĐT có tư cách pháp nhàn, có con dầu riêng và tài khoản giao dịch tại kho TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI Văn phòng sớ GDamp;ĐTHÀ GIANG bạc Nhà nước".

Với vị tri, chức này, công tác văn thư, lưu trừ cùa Sớ GD&ĐT Hà Giang phai xác định là nhiệm ỊI quan trọng quán lý kết quá của ca một quá trình hoạt động từ đau vào đến kết quả đau ra của công vụ thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cua tinh Hà Giang. Đau moi thực hiện và Văn phòng Sớ GD&ĐT.

Trong nhùng năm qua, thực TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU Trữ tại VăN phòng sở GDamp;ĐT Hà giang hiện mục tiêu của chương trình cài cách hành chinh , Văn phòng Sờ GD&ĐT Hã Giang đà có nhiều cố gang trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ cúa minh. Khăng định được Văn phòng cơ quan hành chinh nhà nước (văn phòng) là đơn vị có chức năng tham mưu giúp lành đạo tô chức và điêu hành công việc, đồng thời là tiling tâm thông tin phục vụ lãnh đạo. Văn phòng chù yếu tham mưu về mặt tò chức, điêu hành TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG Tác Văn thư lưu trữ tại văn phòng sở GDamp;ĐT HÀ GIANG còng việc lành đạo, chi dạo cùa lãnh dạo, nói cách khác, là tô chức sự làm việc ệiúp lành đạo. Chức năng tham mmi được thê hiện trong mỏi nhiệm vụ cụ thê như xây dựng quy che làm việc vả tỏ chức làm việc theo quy che; giúp lãnh đạo xây dựng và tò chức thực hiện chương trinh còng tác; thòng tin tòng hợp phục vụ lành đạo; thâm định về phạm vi, yêu cầu. quy trinh, tiến độ, thê thức TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG Tác văn thư lưu trữ tại văn phòng sở GDamp;ĐT hÀ giang cúa các de án; kiến nghị xứ lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo cua cơ quan, tô chức… Trong đó, Công tác Văn thư- Lưu trữ là một trong những hoạt động thường xuyên, hàng ngày và diễn ra liên tục cùa văn phòng: biên tập, kiêm tra và chịu trách nhiệm vê thù tục, thê thức cùa vãn bàn…

Sau khi được tiếp thu các chuyên dề lý luận về quán lý hành chinh Nhà nước chương trinh chuyên viên TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ Công tác văn thư lưu TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT hà giang chinh, lĩnh hội kinh nghiệm thực tế của các giáng viên của Học viện Hành Chính Quốc Gia. cùng với nghiên cứu các tài liệu, văn ban về quan li hành chinh Nhà nước, dường loi cua Đang, Chính sách. Pháp luật của Nhà nước vận dụng vào giãi quyết công việc, tinh huống cụ thê diễn ra trong quá trinh làm công tác quan lý. Cá nhân tôi mạnh dạn xin đề xuất một tinh huông trong quân lý là “TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG TẤC VĂN THƯ – LƯU TRƯ TẠI Vãn phòng sờ GD&ĐT hà GIANG”. Đây vừa thè hiện quan diêm riêng, kết hợp giữa cơ sờ lý luận và thực tiền vận dụng chinh sách cua Đang, Pháp luật cua Nhà nước, vừa là bãi học đê mong nhận được nhiêu ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các nhà quân lý đê bân thân có thêm vốn kiến thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NỘI DUNG TÌNH Hl ỎNG   Phần 1 1 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG . Hoàn cành xuất hiện tình huống

Văn phòng Sớ GD&ĐT Hà Giang trước đây gọi là phòng hành chinh tỏng hợp được thành lập từ khi Sờ GD&ĐT Hà Giang được tách ra từ Sờ GD&ĐT Hà Tuyên ( 01/10/1991) theo Quyết định sổ 544/QĐ-UB ngày 30/9/1991 cùa Ưỷ Ban nhân Dân Tinh Hà Tuyên.

Văn phòng Sớ GD&ĐT có chức năng, nhiệm vụ là:

“Chức TẦNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG nâng-. Giúp Lành đạo Sờ chi đạo, quân lý, điêu hành công tác tỏng hợp. thi đua. quân trị. hành chinh, quân lý tài sân cơ quan…

Nhiệm vụ:

 • Theo dõi, tong hợp. báo cáo thường xuyên, định kỳ công tác cùa ngành với Giám đốc Sờ và các cơ quan quàn lý cap trên, các cơ quan liên quan.

 • – Tham mini cho Giám đốc chuân bị các văn bân góp ý vào dự thào văn ban qui TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN tHƯ Lưu trữ tại văn PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG phạm pháp luật do các cơ quan khác gúri den lay ý kiến. Tham mini cho Giám đốc chuân bị các kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thâm quyền trong việc ban hãnh các văn bân qui phạm pháp luật về hoạt động GD&ĐT. Tham mini cho Giám đốc kiêm tra tinh pháp qui của các văn ban do Sở GD & ĐT ban hành.

 • – Tham mini cho Giám đốc chi đạo thực hiện tot công tác thi đua khen thướng cùa ngành, công tác TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG tiếp khách, công tác đối ngoại của Sớ.

 • – Tham mưu xây dựng chương trinh còng tác cua Lành đạo Sớ và eúa Sở. Xây dựng và đôn đốc thực hiện ke hoạch công tác tháng, qui. năm đối với cơ quan và toàn ngành.

 • – Phối hợp xới phòng Ke hoạch – Tài chính và các phòng chức năng xây dựng ke hoạch và thực hiện việc mua sẩm trang thiết bị. sưa chửa tài sân. vãn phòng phàm của cơ quan phục xụ tốt các TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU tRữ tẠi Văn phòng sở GDamp;ĐT hÀ giang hoạt động của X’ăn phòng.

 • – Kiêm tra. đôn đốc. nhắc nhở các đơn vị thực hiện che độ báo cáo thường kỳ và đột xuất. Là đau moi phoi hợp hoạt động cua các phòng chức năng Sớ. các trường, dơn vị thuộc Sờ, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đê thực hiện có hiệu quá các nhiệm x ụ của ngành.

 • – Thống kê, cập nhật thông tin của ngành. Thực hiện việc xử lý thống tin, chuyên, nhận công TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG văn, văn bàn hành chính. Đánh máy, sao in và chuyên phát văn bàn đà được Lãnh đạo Sớ phê duyệt đúng địa chi, dứng thời gian. Bào quan các con dấu của cơ quan x à thực hiện nghiêm túc nguyên tắc văn thư bao mật, lưu trử theo quy định.

 • – Tô chức và phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp. các ngày lề. ngày kỳ niệm.. .theo yêu cầu cùa ngành.

 • – Thực hiện tot TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG công tác tiếp dân. sắp xếp và bo tri thời gian, địa diêm đê lành đạo Sở tiếp khách, tiếp dân. Hướng dẫn khách đến cơ quan công tác, làm việc đúng địa chi. đúng bộ phận giãi quyết.

 • – Xây dựng, kiêm tra. đôn đốc việc chap hành, thực hiện nội qui, giờ giấc làm việc, còng tác an ninh, trật tự của cơ quan.

 • – Chánh văn phòng (hoặc Phó chánh văn phòng dược Chánh văn phòng ủy TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG quyên) được ký’ thừa lệnh Giám đổc các loại vàn bân giao dịch hành chinh thông thường gom: Giày mời họp thòng thường; Giày giới thiệu cho cán bộ, nhân viên di công tác. giai quyết còng việc binh thường; Các bán sao văn ban, lệnh điều xe. giấy đi đường…Người ký văn bân thừa lệnh Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về chừ ký cúa minh.

 • – Thực hiện các nhiệm Ị1 khác khi được TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG Giám đốc Sờ phân công."

(Trích Quyềt dinh sổ 1203/QĐ-SGD ngày Ỉ8/Ỉ1/2009 của Sở GD&ĐTHà Giang V/v ban hành quy chề làm việc của Sớ GD&ĐT Hà Giang)

Với Quy mô tô chức của Sờ GD&ĐT Hà Giang hiện nay có 10 phòng ban chuyên môn. tông 58 biên che. Là đơn vị có chức năng quan lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cúa tinh Hà TĂNG CƯỜNG QUAN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG Giang. Hàng năm, Sớ GD&ĐT tiếp nhận, xử lý lượng văn bân tương đối lớn . Cụ thê số liệu theo báo cáo tông kêt 3 năm gân đây là:

<<<123>>>

Năm

Văn bán đến

Văn bán đi

2007

4.497

3.323

2008

5.268

3.446

2009

4.934

3.744

Đặc diêm cùa công tác văn thư hiện nay cua Sớ GD& TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG ĐT thực hiện theo hình thức văn thư hỗn hợp. Trong đó, việc tiếp nhận văn ban. đăng ký văn ban. nhân bân. đóng dấu … được thực hiện tại vãn phòng, do một cán bộ đâm nhiệm – gọi là cán bộ văn thư cua cơ quan. Việc soạn thao, in an. lưu 110 sơ còng việc, trinh kỷ… được thực hiện tại các phòng chuyên mòn.

Việc thực hiện các trinh tự quân lý vàn bân còn nhiêu sai sót TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG .

Vi dụ:

 • – Văn bàn đến không qua cán bộ văn thư .

 • – Văn bân phát hành không được kiêm tra. kiêm duyệt về nội dung vả thế thức.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty vinaconex 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình An toàn và bảo hộ lao động (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG SỞ GDamp;ĐT HÀ GIANG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart