TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

fff

1

Bộ GIẢO DỤC VẤ ĐÀO TẠO


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QƯÓC GIA HÒ CHÍ MINH

HỌC MEN HÀNH CHÍNH

KẸO THONG KHUN PHAY VĂN

TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ XÓA ĐỎI GIẤM NGHÈO Ờ TỈNH CHẢMPASẤC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀNH CHÍNH CÔNG

THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH-2013

MỜ ĐẲU


 • 1. Tính cấp thiết cùa đề tài

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Mục tiêu phát triên cùa con người, địa phương, quốc gia, dân tộc có nhiêu điểm khác nhau và có nhiều mục tiêu. Song mục tiêu chung nhát, cơ ban nhất, trước nhắt đê đạt các mục tiêu còn lại là con người can phải được đáp ứng nhừng điều kiện cơ bân nhất của sự sống là ăn. mặc, ỡ. Nhùng điêu kiện cơ ban cua sự song con người này liên quan trực tiếp và chú yeu den vấn dề đói nghèo.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Van đề đói nghèo là van đề toàn cầu. không một quốc gia nào không phai đối mặt giãi quyết nó. Đói nghèo liên quan trực tiếp đen trinh độ phát triển kinh tế-xã hội, chinh trị. văn hóa, tiến bộ xà hội. Nó dã và đang diễn ra khắp nơi và còn tiếp tục diễn ra nừa. khi mà loài người còn phái đối mặt với sự phát trièn không công bằng, khoáng cách giàu nghèo giữa các bộ phận dân cư. quốc TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO gia có xu hướng ngày càng chênh lệch lớn. sự suy cạn về môi trường sống…

Đói nghèo diễn ra ngoài sự kiêm soát cùa nhà nước, tất yếu dẫn đen đời song nhân dân bị đáo lộn, vai trò nhã nước mat di, an ninh trật tự xà hội bat ôn. nhất lã an ninh chinh trị bị đe dọa nguy hiểm, che độ nhà nước bị lung lay, cùng hàng loạt hậu quá khó lường khác. Nó vừa là van đề kinh tế TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO vả vừa là vấn đe xà hội, chính trị. an ninh. Cho nên đây mạnh giãi quyết giâm nghèo, từng bước xóa đói, giám nghèo là vấn đề cùa mọi quốc gia. nhà nước, nhắt là ỡ nhừng nước, địa phương kém và đang phát triển. Thực hiện tot công tác xóa đói. giám nghèo sè thúc dây kinh tế-xã hội, khoa học, còng nghệ phát triển; ôn định an ninh chinh trị. quốc phòng; vai trò nhã TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO nước càng được tàng cường; uy tín Đang, Nhà nước được nâng lên. khẳng định vị the đắt nước trên trường quốc tế.

Đất nước Lào là quốc gia đang phát triển, trinh độ kinh tế-xã hội còn thấp kém, đời sống nhân dàn còn nhiều khó khăn, lạc hậu. Đất nước có diện tích nhỏ, tài nguyên thiên nhiên ít. địa hĩnh chủ yếu mien núi, không có biên, đa dân tộc, phan lớn là các dân tộc TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO thiêu số sống ớ iàng sâu, vùng xa. mien núi. khu vực biên giới, cùng nhiêu khó khăn khác. Chinh vì vậy, công tác xóa đói giâm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm. ưu tiên hàng đau của Đãng, Nhà nước vả toàn xã hội Lào cùng thực hiện mạnh mè trong mọi chặng đường cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự ôn định và phát triên của đất nước Lào.

Công tác thực hiện xóa đói TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO . giam nghèo ớ Lào nói chung, tinh Chămpasắc nói riêng bên cạnh nhùng kết quà đạt được có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, còn có phan chưa vừng chắc, chưa có mô hình căn cơ. tối ưu đối với nhiều địa phương: đặc biệt là chưa phù hợp với đặc diêm phát triển cũa từng địa phương; nhiều chính sách đưa ra nhiều bat cập, nhận thức cán bộ có nơi yếu kém nên vận dụng các giãi pháp chưa triệt đê TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO .

Vi những lý do nêu trên, tác già chọn đe tài luận văn: “Tăng cường quàn lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo ờ tmh Chámpasac, Cộng hòa dân chù nhân dân Lào ” lã vấn đe có ý nghĩa cap bách, thiết thực, lý luận và thực tiễn cao.

 • 2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Do tam quan trọng cơ bán, phô biến eúa công tác xóa đỏi, giam nghèo đối với sự phát triển kinh te-xà hội TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO nên ờ nhiêu nơi, nhiêu nước đà có các còng trình nghiên cứu về công tác này. Tuy nhiên bèn cạnh những đóng góp to lớn của các công trinh nghiên cứu của một so tác giã về van đề này, còn chứa đựng nhiều khia cạnh, phương diện can phai giãi quyết tiếp tục, nhất là tập trung nghiên cứu tim ra giãi pháp cụ thê phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt, den nay tác giá chưa thay công trinh nào nghiên cứu cụ thê TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO về tảng cường quân lý nhà nước về xóa đói, giam nghèo ở tinh Chàmpasắc, Cộng hòa dân chư nhân dân Lào.

Một sổ công trinh nghiên cứu có liên quan đen công tác xóa đói giâm nghèo có thê thay cụ thê như sau:

ơ Việt Nam gom có:

 • – Báo cáo phát triển của Việt Nam (2001), Tắn công nghèo đói;

 • –  Báo cáo phát triển của Việt Nam (2002), Thực hiện cãi cách đê tăng trưởng và giam nghèo nhanh TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO hon;

 • – Báo cáo phát triển của Việt Nam (2004), Nghèo;

 • – ThS. Lương Văn Quang (2005), Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xóa đói giám nghèo ớ thành pho Ho Chí Minh;

 • – ThS. Nguyễn Cành (2007), Hoạch định chính sách công trong quá trinh xây dựng mò hình nông thôn mới;

 • – TS. Nguyền Thị Phương Thúy, Chính sách dân tộc ờ Việt Nam;

 • – PGS. Nguyễn Văn Bách. PGS. Chu Tiến Quang, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai doạn còng nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Việt Nam, Nhà xuất bân Nông nghiệp;

 • – Nguyền Thị Hảng (1997), Van đe xóa đói giam nghèo ớ vùng nông thôn nước ta hiện nay, Nhà xuất ban Chính trị Quốc gia, Hà Nội;

 • –  ThS. Trịnh Điệu Binh (2007), Định canh, định cư với xóa đói giâm nghèo ớ Hà Giang;

 • – ThS. Đỗ Thế Hạnh (1999), Thực trạng và TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO giãi pháp nham xóa đói giâm nghèo ớ vùng định canh, dinh cư tinh Thanh Hóa;

 • – Luận án tiến sỳ kinh tế cua Tran Thị Hằng (2001), Van đe giám nghèo trong nen kinh tế thị trường ớ Việt Nam hiện nay, Học viện Chính trị Quốc gia HÔ Chi Minh;

 • – Luận vãn thạc sỳ kinh tế cùa Bùi Thị Lý (2000), vấn đề xóa đói giảm nghèo ớ Phú Thọ hiện nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh;

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Các tác giã trên chi luận bàn ve nội dung xóa đói giám nghèo ờ Việt Nam nói chung hoặc một vài giài pháp cho một số địa phương cụ thê. Tác gia nhận thay chưa có tác giã Việt Nam nào nghiên cứu về xóa đói giám nghèo ở Lào nói chung và ớ tinh Chảmpasác nói riêng.

Một số công trình của các nhà nghiên cứu tại Lào:

 • – Ths. Xôm Phit Coong Sap (2007), Chinh sách xóa đói giâm nghèo ờ Cộng hòa dân chú TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO nhân dân Lào (trong quá trình khảo sát ờ tinh Xay Nha Buỉy);

 • – Luận vãn thạc sỳ Hành chính công của Si Kẹo Sen Phan Khăm (20ỉ Of, Quàn lý nhà nước về công tác xóa đói giâm nghèo ở tinh Luông Nậm Thà. nước Cộng hòa dân chú nhàn dân Lào-Thực trạng và giai pháp, Học viện Hành chính.

Tuy nhiên do đặc diêm phát triền kinh te – xà hội của tinh Luông Nậm Thà và tình Chămpasăc có diêm khác biệt TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO nhau.

Ngoài ra còn có một so vàn bản, nghị quyết của một so cơ quan quan lý nhà nước mang tinh là những báo cáo tập hợp các số liệu thong kè về công tác xóa đói giâm nghèo như:

 • – Nghị quyết Đại hội VUI (2006), Ban Chấp hành Tiling ương Đàng nhân dân Cách mạng Lào;

 • – Nghị quyết Đại hội IX (2011), Ban Chắp hành Trung ương Đáng nhàn dân Cách mạng Lâo;

 • – Đấu tranh với sự nghèo cua Lào TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO , tài liệu số 14 (2007);

 • – Tông kết tô chức thực hiện ke hoạch phát triển kinh tế-xà hội 5 nãm (20042009) cùa tỉnh Chămpasắc;

 • – Tỏng kết công tác xóa đói giâm nghèo 5 năm (2004-2009) và mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới (2009-2014) cúa Sớ Ke hoạch và Đầu tư tinh Chãmpasăc;

 • – Tòng kết khào sát tinh hình đói nghèo trên địa bàn tinh năm 2009 của Sở Lao động, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Thương binh và Xà hội tinh Chămpasẳc.

Nhìn chung các công trinh nghiên cứu và tài liệu nêu trên đà có nhiêu đóng góp quý báu cá lý luận và thực tiễn về công tác xóa đói giam nghèo. Mặc dù vậy, các hoạt động quan lý nhà nước về xóa đói giâm nghèo ờ tinh Chămpasác chưa dược các nhà nghiên cứu, các tác gia đi sâu phân tích thực tiền, tim ra giài pháp, xây dựng mò hình xóa đói giám nghèo thực sự đong bộ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO , phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đật ra tại tinh Chămpasắc.

 • 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của luận vãn

5.7. Mục tiêu nghiên cừu

Thòng qua phân tích thực tiễn, hệ thong lý luận, cơ sớ pháp lý cúa quàn lý nhà nước về công tác xóa đói giâm nghèo ờ tinh Chàmpasẳc, tác giã xây dựng một số giãi pháp, đề xuất kiến nghị nhăm tảng cường, hoàn thiện hơn nừa công TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO tác quàn lý nhà nước về xóa đói giâm nghèo ỡ tinh Chãmpasac và đóng góp một phan vào công tác này trên phạm vi đất nước Lào.

5.2. Nhiệm vụ

 • Hệ thong hóa các quan diêm, tư tưởng, tri thức, cơ sở lý luận của vấn dề xóa đói giám nghèo và làm rò thực chat cùa còng tác xóa đói giam nghèo;

 • – Phàn tích, đánh giá việc thực hiện quàn lý nhà nước về cóng tác xóa đói giám nghèo ờ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Lào;

 • – Thông qua lý luận, thực tiễn nêu trên mà tác già đề xuất những giài pháp nham tăng cường hoàn thiện hơn công tác quân lý nhà nước về xóa đói

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Cây Hồng Không Hạt Tại Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN QUẬN 4 Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH CHĂM PA SẮC, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart