Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

fff

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỀN THỊ KIM OANH

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIẺN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TÉ

THÁI NGUYÊN – 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANH

NGUYỀN THỊ KIM OANH

TÁNG CƯỜNG QUẤN LÝ Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ RÚĨ RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẪN ĐẦU Tư VA PHÁT TRĨẺN VIẸT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TĨĨỌ

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẺ Mă số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TỂ

Nguừi hirớng dẫn khosi học: PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

THÁI NGUYÊN – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cửu của riêng tòi. Các số liệu, kết quà Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ đà nêu trong luận văn có nguồn gốc rô ràng, trung thực, xuat phát từ tinh hình thực tế của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ (BIDV Phú Thọ).

Thãi Nguyên, thảng 8 năm 2015

Tác giã luận văn

Nguyễn Thị Kim Oanh

LỜI CẤM ƠN

Hoạt động tín dụng là lĩnh vực đem lại nhiêu lợi nhuận, chiêm phân lớn trong tồng doanh thu cùa NIITM hiện nay. Tuy nhiên, hoạt dộng Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ tin dụng có rất nhiêu rủi ro nên cân thiêl phãi nghiên cứu quân lý rúi ro tin dụng đê có thề lăng trướng tin dụng ồn dinh mà vần dam bao an toán vã hiệu quá.

Từ kinh nghiệm thực lien trong quá trinh làm việc tại Ngần hàng TMCP Dâu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ. trên cơ sờ lý luận dược học tại trường, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Tâng cưởng quàn lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ TMCP Dầu tu và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ” nhẩm góp phần giãi quyết nhùng khó khăn cùa Chi nhánh, xây dựng hoạt động tín dụng lành mạnh, an toàn và hiệu quà cho Chi nhánh trong quá trinh tăng trưởng tín dụng. Tôi xin cam đoan nội dung và các kết quá của luận văn là công trinh nghiên cứu khoa học trung thực và dộc lập của bân thân minh.

Tôi xin trân trọng câm ơn sự tận tinh hướng dẫn cua PGS Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ .TS Phạm Quỷ Long, cùng các thầy cô trường Đại học Kinh tể và Quân trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên: cam ơn sự góp ý cùa các đồng nghiệp và bạn bè đê tòi có thế hoàn thành luận văn.

Do ban thân còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khôi những thiếu sót. tôi ràt mong nhạn được nhửng ý kiên đóng góp của các thây cô giáo và các hạn.

Tôi xin chán thành cam ơn!

Phú Thọ Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ , ngày 10 tháng 8 nãm 2015

Tác giá luận vãn

Nguyền Ihi Kim Oanh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CAM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT

DANH MỤC CÁC BÁNG

DANH MỤC CÁC HĨNH

MỜ ĐẤƯ

 • 4. Đoi Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư

và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ tượng và phạm vi nghiên cứu

Chương 1: cơ SÔ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VẺ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RÙI RO TÍN DỤNG CÙA CẤC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

 • 1.1.2.  Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu

tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ Quán lý rủi ro tín dụng

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu

 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong thực hiện Tăng cường quản lý rủi ro tín

dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ đề tài

Chương 3: THựC TRẠNG QUẤN LÝ RÙI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM – CHI NHÁNH

PHÚ THỌ

 • 3.1. Một Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ số thòng tin cơ bàn về Ngân hãng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt

Nam – Chi nhánh Phú Thọ

 • 3.1.3. Tinh hình hoạt động tin dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

 • 3.2.  Thực trạng rủi ro tin dụng và quân lý rủi ro tin dụng tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ nhánh Phú Thọ

 • 3.2.2. Thực trạng quân lý rúi ro tin dung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

 • 3.3. Phàn tích một số nhân tố chu yếu ành hướng đến rúi ro tín dụng và quàn

lý rủi ro tin dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

 • 3.3.1.  Các nhân tố ảnh hường đến rủi ro tin dụng Tăng cường quản lý rủi ro tín

dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ

 • 3.4. Những tồn tại, hạn chế trong quân lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Thọ……………………………………………..78

Chương 4: GIÃI PHẤP TẢNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THI ONG MẠI CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ PHẤT TRIÉN VIẸT NAM – CHI NHẢNH Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ PHÚ THỌ……81

 • 4.1. Định hướng quân lý rủi ro tin dụng của Ngân hàng Thương mại Cò phần Đầu tư và Phát triền Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ………………………………………81

So hóa bời Trung tâm Học liệu – ĐHTN

hưv: hH n r. Ỉrc-tỉỉii. edn. vn/

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập thực trạng và giải pháp kiểm soát nhập khẩu thép từ trung quốc vào việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO kĩ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO SINH VIÊN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
A study on dictation method to improve students’ listening skill
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ
Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart