Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

Add your review

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

BÙI THỊ THƯ HIỀN

TĂNG CƯỜNG Tự CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỤC THƯỢC BỌ XÂY DƯNG

CHI YÊN NGÀNH: KINH TẺ PHÁT TRIẺN

MẢ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS. TS NGlYÈN NGỌC SƠN

Hà Nội, năm 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam ket bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng tôi tự thực hiên và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 20ỉ8

Tác giả luận văn

Bùi Thị Thu Hiền

LỜI CẢM ƠN

Đè hoãn thành chương trình cao học và Luận văn này. tôi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ, hướng dần và góp V kiến nhiệt tình cua các Qúỵ thầy cò, gia đình, bạn bẽ và đồng nghiệp.

Trước hết. tôi xin gửi Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyền Ngọc Sơn đà dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn tôi nghiên cửu, chinh lý và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.

Tôi cùng xin gửi lời câm ơn tràn thành đến Quý Thầy Cò đà tận linh hướng dẫn. truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân; đến các Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế phát triển đà có nhùng Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng phan biện sâu sắc giúp tôi hoàn thiện; đến các cán bộ Khoa Sau đại hoc – Đại học Kinh tế Quốc Dân đà tạo điều kiện tốt nhất cho tòi hoàn thành các thủ tục trong quá trinh báo vệ Luận văn.

Đồng thời, tôi xin trân thành căm ơn Lành đạo và các đồng nghiệp tại Vụ Kê hoạch – Tài chính. Bộ Xây dựng; Ban giám hiệu và các cán bộ làm công tác kế toán tại 04 trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng . Đại học Kiến trúc thành phố Hò Chí Minh. Đại học Xây dựng Miền Tây, Đại học Xây dựng Miền trung đà giúp tòi sưu tẩm. bố sung số liệu, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.

Cuối cúng, tôi xin gưi lời câm ơn sâu sắc tới gia đinh, bạn bè. người thân đà luôn quan tàm. giúp đờ. động viên tôi hoàn thành chương trinh cao học và bân Luận văn tốt nghiệp này. Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng

Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 2018

Tác già luận văn

Bùi Thị Thu Hiền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT DANH MỤC BÀNG BIẺU, HÌNH VẺ TÓM TÁT LUẬN VÀN…………………….i

MỜ ĐÃU

  • 5.  Phương pháp nghiên cứu Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực

thuộc bộ xây dựng

CHƯƠNG 1. KHUNG NGHIÊN cửu Tự CHỦ TÀI CHÍNH Ờ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẶP

  • 1.2.2. Khung pháp lý về tự chù tài chính Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường

đại học trực thuộc bộ xây dựng

  • 1.4.1. Kinh Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây

dựng nghiệm cùa các nước trên thế giới

CHƯƠNG 2. Tự CHÌ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRựC THUỘC BỌ XÂY DựNG

  • 2.1.  Quá trinh triển khai thực hiện tự chù tài chính tại các trường đại học trực

thuộc Bộ Xây dựng

  • 2.1.2.  Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng Quá trinh trièn khai thực hiện tư chu tài chinh tại các trường ĐH trực thuộc

Bộ Xây dựng

  • 2.2.5. Tự chủ phân phối chênh lệch nguồn thu và nguồn chi70 Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng 2.3. Các nhân tố anh hường đến tự chu tài chính cuacác trường đại học công

lập trực thuộc BXD trong thời gian vừa qua

  • 2.4. Đánh giá chung tự chu tài chính ờ các trường đại học trực thuộc BXD . 79

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẢNG CƯỜNG Tự Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng CHỦ TÀI CHÍNH

CẤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRựC THUỘC BỢ XÂY DỰNG

  • 3.1.  Quan diêm, định hướng tự chú tài chính ứ các trường đại học trực thuộc

Bộ Xây dựng

  • 3.2.   Một số giài pháp tảng cường tự chủ tài chinh ờ các trường đại học trực

thuộc Bộ Xây dựng

  • 3.3. Một Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây

dựng số kiến nghị

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẤO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng
Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart