Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

55.000

Category:

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tòi và chưa được công bố trong bất cứ một công trinh nghiên cứu nào. Thông tin, số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hợp lệ. tuân thù các quỵ định về sở hừu trí tuệ.

Tôi Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình

Tác giã

Phạm Thanh Hài

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự hướng dần giúp đờ lận linh cùa các giăng viên của trường, em đà được truyền thụ nhiều kiến thức học thuyết quan trọng bồ ích đê vận dụng trong xử lý công việc thực tế. Luận vãn thạc sĩ "Tạo động lực Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai làm việc cho cán bộ tin (lụng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Caĩ’ là kết quà của quá trình trau dồi học tập và nghiên cứu trong hai năm học ừa qua.

Em câm ơn các thầy, cô đà giáng dạy, truyền đạt kiến thức và giúp đò em trong suốt quá trình học tập và đặc biệt TS. Nguyền Xuân Phúc dà tận tinh, hướng dần, giúp đờ em hoãn thành nội dung luận văn này. Đồng thời, tác giã Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai cùng xin chân thành cam ơn Ban Giám đốc, lành đạo các phông và các anh (chị) đang lâm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lào Cai đà nhiệt tinh giúp đờ trong việc cung cấp số liệu, tham gia ý kiến đề tác giá hoàn thành luận văn này.

Dù đà có nhiều cố găng nhưng do giới hạn về trinh độ nghiên cứu nên luận văn không tránh khôi những thiếu sót. Kinh mong nhận được sự góp ỷ, chi bào cùa các Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai thầy cô giáo, bạn bẽ và những người quan tâm.

Xin chân thảnh cám on!

Tác gia

Phạm Thanh Hài

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC TỪ MÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG

DANH -MỤC HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUAN VĂN

PHẢN MỜ ĐÀU

Chương l:_cơ SỜ LÝ LI ’ĂN VỀ TẠO DỌNG Lực LÀM VIỆC CHO CÁN BỌ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai 7

 • 1.2.3.  Các công cụ tạo động lục cho cán bộ tín Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín

dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai dụng tại NHTM

 • 1.2.4.  Tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lục làm việc cho CBTD tại NHTM…. 24

Chương 2:_PHÂN TÍCH THựC TRẠNG TẠO ĐỌNG Lực LÀM MẸC CHO

CÁN BỌ TÍN DỤNG TẠI VDB LÀO CAI

 • 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triền cúa Chi nhánh Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai 31

 • 2.2.  Thực trạng đội ngũ cán bộ tín dụng tại T)B Lào Cai trong giai đoạn 2014-2016 .37

 • 2.3.  Thực trạng tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại VDB Lào Cai .40

 • 2.3.1.  Thục trạng tạo động lục theo các công cụ kinh tế…………………………………..40

 • 2.3.2.  Thục trạng tạo động lục theo các công Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng

tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai cụ phi kinh tế

 • 2.4.1.  Đánh giá theo nhũng tiêu chí phần ánh kết quá tạo động lục làm việc

choCBTD

Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP HOÀN THIẸN TẠO ĐỘNG

Lực LÀM VIỆC CHO CBTD TẠI VDB LÀO CAI

 • 3.1.  Phương hướng hoàn thiện tạo động lực làm việc cho CBTD tại Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai VDB Lào

Cai đến năm 2020

 • 3.2.  Giâi pháp tạo động lực lâm việc cho cán bộ tin dụng tại VDB Lào Cai đen

năm 2020

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÂO

PHỊ Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai LỤC

DANH MỤC CÁC TỨ VIÉT TẤT

Chữ viết tắt

Ý nghĩa

<<<123>>>

CBTD

Cán bộ tín dụng

HTNV

Hoàn thành nhiệm vụ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàn thương mại

NLĐ

Người lao động

QLNS

Quân lý nhân sự

SXKD

Sàn xuất, kinh doanh

TMCP

Thương mại cô phần

VDB

Ngàn hàng Phát triển Việt Nam

DANH MỤC BẢNG Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Bang 1.1: Các còng cụ kinh tế và phi kinh tể

Báng 2.1: Thực trạng nhân sự của VDB Lào cai giai đoạn 2014-2016

Bang 2.2: Kết quà cho vay cúa VDB Lào Cai giai đoạn 2014-2016

Báng 2.3: Kết quà kinh doanh cùa VDB Lào Cai giai đoạn 2014-2016

Bang 2.4: Thực trạng CBTD tại VDB Lảo Cai Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai phân theo truth độ chuyên môn trong giai đoạn 2014-2016

Báng 2.5: Thực trạng CBTD tại VDB Lào Cai phân theo giới tính, độ tuói trong giai đoạn 20142016

Báng 2.6: Thực trạng CBTD tại VDB Lào Cai phân theo vị tri công tác trong giai đoạn 20142016

Bang 2.7:  Mức thu nhập hãng tháng cua CBTD tù năm 2014-2016 Tạo động lực làm việc

cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Báng 2.8:   Đánh giá cùa CBTD về chính sách tiền lương tại ngân hàng

Bang 2.9:   xếp loại và tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Báng 2.10 Bâng xét điểm hệ số thành tích đê tinh thưởng cho CBTD

Báng2.11  Mức thưởng hàng năm cùa CBTD từ năm 2014-2016

Bâng 2.12: Đánh giá của CBTD về thưởng tại ngân hàng Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai

Bang2.13 Mức chi từ quỳ phúc lợi từ năm 2014-2016

Bang 2.14: Đánh giá cúa CBTĐ về phúc lọi nhận được tại ngân hàng

Bâng 2.15: Đánh giá của CBTD về điều kiện, môi trưởng làm việc tại ngân hàng

Bâng 2.16: Đánh giá cùa CBTD về quy định quân lýCBTD

Bâng 2.17: Đánh giá của CBTD về sự giám sát, làng Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai buộc trách nhiệm cùa ngân hàng

Báng 2.18: Đánh giá cùa CBTD về hoạt động đánh giá sự thực hiện công việc cũa CBTD…..

57

Báng 2.19: Công tác đào tạo và phát triên đội ngũ CBTD tại VDB Lào Cai giai đoạn 2014-2016

Bâng 2.20: Đánh giá của CBTD về hoạt động đào tạo và bồi dường tại ngân hàng…. 59 Báng 2.21:        Đánh Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát

triển lào cai giá của CBTD về sự thảng tiến tại ngân hãng

Bang 2.22: Đánh giá cúa CBTĐ về sự thành đạt trong công việc tại ngàn hàng

Bâng 2.23: Đánh giá của CBTD về sự công nhận tại ngân hàng

Bang 2.24: Đánh giá cúa CBTĐ về sự ổn định trong công việc tại ngân hàng

Bang 2.25: Nâng suất lao động của đội Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai ngũ CBTD tại VDB Lào Cai trong giai đoạn 20142016

Bang 2.26: Đánh giá cúa CBTD về thái độ lâm việc tại ngân hảng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai
Tạo động lực làm việc cho cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng phát triển lào cai
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart