Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

53.000

Category:

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

fff

–w,

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

PHẠM PHI ONG MAI

TẠO ĐỘNG LỤC LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN BUTr ĐIỆN LTÊN VIỆT

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ LAO ĐỘNG

Hà Nội, nâm 2018

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

…..—–

PHẠM PHƯƠNG MAI

TẠO ĐỌNG Lực LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠT cõ PHẪN Bưu ĐIỆN LĨÊN VTỆT

( 111 YÊN NGÀNH: KINH lí: PHÁI I RIẼN MẢ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ LAO ĐỌNG • • •

Người /tưởng dân khoa học: PGS.TS. vữ HOÀNG NGÂN

Hà Nội, nám 2018

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan ràng số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận văn này Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt là trung thực và chưa hê được sử dụng đê bao vệ một học vị nào. Tôi cùng xin cam đoan rang mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận văn này dà dược câm ơn và các thòng tin trích dan trong luận van đà được chì rò nguồn gốc.

l ác giá luận văn

Phạm Phương Mai

LỜI CÀM ƠN

Tác giã xin trân trọng câm ưn các thầy và cô giáo trường Dại học Kinh tế Quốc dân, dặc biệt tác gia xin trân Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt trọng cảm ơn cô giáo hướng dần PGS.TS Vù Hoàng Ngân đà het lòng tận tình hướng dần tác giã hoàn thành luận vãn. Ngoài ra. tác già xin tràn trọng cảm ơn tập thề giáng viên của Viện Sau đại học đà giúp đờ và lạo điều kiện cho tác già hoàn thành ban luận văn thạc sĩ này.

Tác gia cũng xin trân trọng cam Ngân hàng TMCP Bưu Diện Lien Việt, dặc biệt tác giả xin trán trọng cà ơn Ban lành dạo Khối Quán Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt lý Nguồn Nhàn lực -Ngân hàng TMCP Bưu Diện Liên Việt và Phòng Nhân sự, đà quan lâm giúp dờ, tạo diều kiện thuận lợi cho tác giá trong công tác nghiên cứu. thu thập thông tin. tài liệu phục vụ cho luận văn này.

Xin trân trọng câm ơn !

Hà Nội, ngày……tháng ỉ 0 năm 2018

Tác già luận van

Phạm Phưong -Mai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CẤC BÁNG Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

DANH MỤC CÁC HÌNH

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC sĩ

MỜ DẪU

.3. Mục lieu nghiên cứu

Chưong 1: cơ SỚ LÝ LUẶN VÉ TẠO ĐỌNG Lực CIIO NGƯỜI LAO

DỘNG TRONG TỎ CHÚC

 • 1.1.  Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ

phần bưu điện liên việt Một số khái niệm

 • 1.3.   Nội dung tạo dộng lực lao Tạo động lực lao động cho người lao động tại

ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt dộng

1.4. Các nhân tố anh hường đến công tác tạo dộng lực cho người lao dộng

 • 1.4.1. Nhân tố bên trong tò chức………………………………………………………………..25

 • 1.4.2. Các nhân tố bên ngoài……………………………………………………………………..29

 • 1.5. Kinh nghiệm về tạo dộng lực lao dộng cho Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt người lao dộng tại một số ngân háng và bài học kinh nghiệm rút ra đôi với Ngân hàng Thương mại Cô phân Bưu điện Liên Việt…………………………………………………………………….31

 • 1.5.1. Kinh nghiệm tạo dộng lực lao dộng cho người lao dộng tại Ngân háng Nòng

nghiệp và Phát triền Nông thôn

 • 1.5.2. Kinh nghiệm tạo dộng lực lao dộng cho người lao dộng tại Ngàn hãng

Thương mại cô phân Ngoại Thương

 • 1.5.3. Bãi học kinh nghiệm về tạo dộng lực lao dộng cho người lao dộng cua Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt Ngân

hàng rhương mại Cô phân Bưu điện Liên Việt

CHƯƠNG 2: I Hực TRẠNG TẠO DỘNG Lực LAO DỘNG CHO NGƯÔT LAO

ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHAN BƯU ĐIẸN

LIÊN VIỆì

 • 2.1.6.  Kết Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ

phần bưu điện liên việt quà hoạt dộng kinh doanh

 • 2.2. Phân tích thực trạng tạo động lao động cho người lao động tại Ngân hâng

Thirong mại cổ phần Bưu diện Liên Việt

 • 2.2.2.  Phân tích thực trạng biện pháp tạo động lực lao động cho người lao động tại

Ngân hàng lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt ngưòi lao

động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Bưu điện Liên Mệt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt
Tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart