tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11

fff


——o«£>* >I<             –

TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THƠ KHOA sư PHẠM BỢ -MÔN Sư PHẠM VẶT LÝ **«AQjb>***TẬP THIẾT KÉ ĐOẠN MỜ ĐÂU BÀI GIẢNG CHO 10 BÀI VẠT LÝ 11 Luận văn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM VẶT Lý

Chuyên ngành: sư PHẠM VẬT LÝ – CÒNG NGHẸ K37


Giáo viên hướng dẫn:

Ths.GVC. Đặng Thị Bắc Lý


Sinh viên thực hiện:

Trần Khánh Linh

Mả số SV: 1110272

Lóp: SP. Vật lý – Công nghệ K37

Khóa: 37


LỜI CẢM ƠN

Lời đầu liên, em xin gửi lời câm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu nhà tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 trường, quý thầy cò khoa Sư phạm, củng toàn thể quý thay cò giáng dạy trực thuộc Bộ mòn Sư phạm Vật lý đà truyền đạt những kiến thức quý báu và cần thiết dê em có thể hoàn thành tốt chương trinh đào tạo trong nhùng năm học vừa qua.

Em xin chân thành cảm ơn cô Đặng Thị Bấc Lý đã trực tiêp hướng dần. diu dảt và tận tình giúp đờ em trong suốt thời gian qua. để em có thê hoàn thành tốt đề tãi tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 tốt nghiệp này.

Ngoải ra. em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng lớp đà dộng viên và đưa ra nhiều ý kiến rất hay cho đề tài mà em đang thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trinh thực hiện đề tài cũng không thể tránh khói những thiếu sót, em kinh mong nhận được sự câm thòng và những ý kiên đóng góp từ quỷ thay cô đê em khắc phục và hoàn chinh đề tài này.

Lời cuối, em xin tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 chúc Ban giám hiệu nhà trường, quý thây cô luôn doi giàu sức khóe và thành công trên con đường truyền đạt kiến thức cho the hệ tương lai.

Cần Thơ. ngày… tháng…năm 2015

Sinh viên thực hiện

Trân Khánh Linh

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cửu do chính tòi thực hiện. Các số liệu, kết quà phân tích trong luận văn là hoàn toàn trung thực vả chưa từng được còng bố trong bất tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 kỳ còng trình nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham khảo, trích dần đểu được chi rô nguồn trong danh mục tài liệu tham kháo của luận văn.

Cần Thơ. ngày.. tháng… năm 2015

Sinh viên thực hiện

Trần Khánh Linh

MỤC LỤC

PHẦN 1. MỜ ĐÀU

 • 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG HẸN NGHIÊN CƯU tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 2

PHÀN 2. NỘI DƯNG

( HUONG 1: cơ SỜ LÝ LUẬN CHO VIỆC MỜ ĐÀU BÀI GIÀNG …3

 • 1.4.  Lý thuyết chung về tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 mò- đầu

bài giảng 6

CHƯƠNG 2: THIẾT KÉ ĐOẠN MỜ ĐÀI’ BÀI GIÀNG CHO 10 BÀI VẶT LÝ 11 …16

 • 2.1.   Thiết kế đoạn mo- tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 đầu

giang cho bài “8: Điện năng. Công suất điện”

 • 2.2.   Thiết kế đoạn   mò- đẩubãi giăng cho bãi “15: Dòng điện trong chất

18

10 bài vật lý 11 “26: Khúc xạ ánh sáng” ……………………………………………………………….

 • 2.10.  Thiếtkế đoạn tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 mò đầu bãi

giăng cho bãi “34:                        Kính thiên văn” 38

Phần 3. KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẤO

PHỤ LỤC

PHÀN 1. MỜ ĐÀU

 • 1. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Bâl ki mội hoạt động nào cùng đêu có mờ đâu. Mỡ đâu là một khâu quan trọng quyèl định đen diễn bicn cùa tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 hoạt động dạy và học. cô xưa có câu "đầu xuôi đuôi lọi ’, đối với mỏi giáo viền, sự khởi đâu cho một bài học mtn có Ý nghía hỏi sức quan trọng, đó là một nghệ ihuậl không chi dơn thuần dựa trên mục tiêu, nội dung cua bài học mà còn phụ thuộc vào dặc diêm cùa dối tượng học sinh (năng lực. cách học. tâm li. …). Nếu giáo viên cô một sự mơ dầu thành còng cho bài dạy cùa tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 mình thi sè tạo dược bầu không khí học tập và niềm say mè cho học sinh, làm chu dược lớp học và kích thích kha năng tư duy. tạo diều kiện thuận lợi cho học sinh lình hội kiên thức mà giáo viên truyền đạl.

Mó đâu bài giáng có the xem là phân “đệm” giúp cho kicn thức người giáo viên cân Iruycn đạt có thề đèn sâu hon vtíi học sinh, bước "đệm” này khơi gợi cho học sinh sự lò mò, tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 tạo được sự hứng thú với tiết học, góp phần phái huy lính lích cực Irong học lập cho học sinh. Có nhiều phương pháp dè mờ dầu bãi giáng, nhưng không có phương pháp nào lã vạn năng. Vi thế. giáo viên cằn chọn nhũng phương pháp phủ hợp với thực tế lớp dạy dè dẫn vào bãi giăng khi bắt đầu vảo tiết học. Hơn thế nữa. các cách mờ dầu bài giảng cần dược làm mới như thay đôi “bừa ăn hang ngày” tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 đê tránh trường hợp lặp đi lặp lại sẽ gây nên sự nhàm chán cho các em.

Việc mớ đầu bài giang tạo hửng thú trong học tập thật sự cần thiết. Sau một quá trinh nghiên cửu. lôi nhận thức được tầm quan Irọng cùa mờ đâu bài giáng và moi quan hệ trực tiếp của mờ đau bãi giảng với hứng thủ học lập cúa học sinh, một tiết học nếu có phần mở đâu thú vị. cuốn hút sê kích thích sự chú ý. lạo tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 hửng thú cho các em ngay lừ nhùng phút đau tiên, góp phần Làm cho quá trinh dạy và học hiệu qua hơn. Vi thế. tôi chọn dề tài cho luận vãn là: “Tập thiết kế doạn mơ dầu bài giang cho 10 bài Vật lý 11”.

Có nhiều cách mơ dầu bãi giang tùy theo mục tiêu, nội dung bãi học. năng lực. thiên hướng cùa học sinh và nàng lực của bân thân giáo viên. Irong phạm vi bài luận này. tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 lôi xin Irình bày một sô cách mớ đâu bài giăng đê lạo hứng thú học lập cho học sinh, góp phân lạo bâu không khí học lập lích cực. làm cho quá irình học của học sinh hiệu quá hon.

 • 2. MỤC: TIÊU CUA ĐE TẢI

Nhừng mục liêu mà đê lài cân huxmg đèn là:

 • – Hệ thông hóa các lý l huy cl lien quan đèn mớ đẩu bài giáng.

 • –  I ren cơ sớ lý ihuyêl đà được hệ thông, xây dụng quy tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11 trinh đề ihicl kè đoạn mớ đâu bài giăng.

 • – Vận dụng quy trinh này dè thiết kế doạn mơ dầu bài giang cho 10 bài trong sách giáo khoa Vật lý 11.

GVIID: Cô Đặng Thị Bắc Lý Trang 1

SVTII: Train Khánh Linh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tại trung tâm kinh doanh vnpt bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cú vọ và đàn bồ câu agatha christie
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Về Trật Tự, An Toàn, Xã Hội Từ Thực Tiễn Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phương pháp phát hiện mã độc trên máy người dùng sử dụng kỹ thuật mitre attck
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11
tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 11
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart