tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao

fff

TẬP THIÉT KÉ ĐOẠN MỞ ĐÀU BÀI GIẢNG

CHO 10 BÀI VẶT LÝ 12 NÂNG CAOLuận vãn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM Vặt Lý

Giáo viên hướng dẫn:                      Sinh viên thực hiện:

Ths.GVC.Đặng Thị Bắc Lý Mai Thị Lệ Thu

Mã số SVH117615

Lóp: tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao SP. Vật lý – Công nghệ

Khoa: 37Cần Thư, 2015


LỜI CẢM ƠN

Sự thành công nào mà không gắn liên với nhùng sư hồ trợ. giúp đờ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian học tập vừa qua từ khi bắt đầu học tập ớ giang đường đại học đến nay. em đà nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao đờ cua quý Thầy cô. gia đinh và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cò ở Khoa Sư phạm – Trường Đại Học cần Thơ đà cùng với tn thức và tâm huyết cua minh đế truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Em xin chân thành cam ơn Ths.Đặng Tin Bắc Lý đà tận tâm hướng dần chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao như những buổi nói chuyện, tháo luận về việc lâm luận văn. Nếu không có nhùng lời hướng dần. dạy báo cùa cô thi em nghĩ bài luận vàn này cùa em rất khó có thế hoàn thiện được. Một lần nừa, em xin chân thành cam ơn cô.

Kiên thức của em còn hạn chê và còn nhiêu bờ ngờ. Do vậy. không tránh khỏi những thiếu sót Là điều chắc chắn, em rất mong nhân được những ý kiến đóng góp quỷ báu tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao của quý Thầy Cô và các bạn đê kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2015

Sinh viên thực hiện

Maỉ Thị Lệ Thu

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu do chính tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả phân tích trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng dược công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao tham khão. trích dẫn đều được chi rỏ nguồn trong danh mục tài liệu tham kháo của luận văn.

C an Thơ. ngây tháng năm 2015 Tác giã

Mai Th| Lệ Thu

MỤC LỤC

PHẢN 1. MỞ ĐẦU

 • 6.  THUẬT tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao NGƯ TRONG

ĐÉ TÀI ………….……………………………………..……………………………….

PHẢN 2. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỜ LÝ LUẬN CHO VIỆC MỜ ĐẢU BÀI GIÀNG

 • 1.3  tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao Các định hướng trong

dạy học cùa MARZANO……………………………………..    ’.

CHƯƠNG 2: THIẺT KẺ ĐOẠN MỜ ĐẢU BÀI GIÀNG CHO 10 BÀI VẶT LÝ 12

NÂNG CAO

 • 2.1.  Thiết kế tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao đoạn mo đầu bài giang cho bài “11. Dao động cưỡng bức. Cộng

hường”

 • 2.4.  Thiết kế đoạn mõ đẩu bài giãng cho bài “32. Máy biến áp – Truyền tài điện

năng”

 • 2.5.  Thiết kế đoạn mở đầu bài giáng cho bâi “35 tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10

bài vật lý 12 nâng cao . Tán sác ánh sáng”

 • 2.6.  Thiết kế đoạn mớ đầu bài giàng cho bài “40: Tia hồng ngoại. Tia tư ngoại” ….27

 • 2.7.  Thiết kế đoạn mờ đẩu bài giãng cho bài “41. Tia X. Thuyết điện tù’ ánh sáng.

Thang sóng điện từ”

 • 2.8.  Thiết kế đoạn mở đầu bài giàng cho bài “49. Sự phát quang. Sơ lược về Laze”..

……………………………………………………………………………………………..tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao 31

2.10 Thiết kế đoạn mờ đầu bài giàng cho bài “56.     Phanứng phân hạch”

PHẢN 3. KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHẢN 1. MỎ ĐẢU

 • 1. LÝ DO tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao C HỌN ĐÈ TÀI

Bất kì hoạt động nào cũng cần có sự mớ đầu, đối với GV khi bắt đầu một tiết dạy mói đều phái có phần mờ đầu bài giăng. Vật lý là môn khoa học nó rất có ích cho cuộc sống, nỏ có thê giãi thích được một sổ hiện tượng xảy ra trong cuộc song. Neu HS quan tâm đến mòn Vật lý, có hửng thú hoc nó thi sè thấy đây là một môn thú vị. bố ích. Do vậy tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao . yêu cầu cùa người GV lả phái lãm sao tạo hứng thú cho HS trong môn học này. một trong nhùng cách tạo hứng thú học tập là mớ đầu bãi giáng. Mơ đầu bài giang tuy ngắn nhưng quyết định hiệu quã của cã giờ học. cỏ nhiều GV xem nhẹ việc mở đầu bài giảng và cho rằng khi mình giảng thì tự khắc HS sè chú ý học bài. Qua thực tế thực tập ớ trường THPT. trong quá trình tìm hiểu, trò chuyện vói tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao một sổ GV. dự giờ các tiết dạy tôi nhận thay răng nhiều GV chưa chú ý nhiều đen việc mở đau bài giăng đê tạo cho HS câm thay hửng thú với môn học. Nhưng thực tế mơ đầu bài giáng giúp rất nhiều trong việc cuốn hút HS tham gia học tập. làm HS chủ động và tích cực hơn trong việc tiếp thu kiến thức.

Một tiết học có phần mở đầu bải giăng thú vị. gây dược sự chú ý vả hửng thú cho HS tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao lừ nhừng phút đầu tiên cùa tiết học và sê góp phần làm cho quá trình dạy học được hiệu quà hơn Nhận thức đươc tầm quan trong cua việc mơ đau bài giang, tôi đà lựa chọn nghiên cứu đề tài “Tập thiết kế đoạn mờ đầu bài giãng cho 10 bài Vật lý 12 nâng cao”. Với mong muốn đạt được hiệu quâ cao trong quá trinh dạy học và thực hiên tốt mục tiêu dạy học. trong luận văn này tôi xin đưa ra một số cách mớ tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao đầu bài giảng tạo hửng thú cho HS trong một số tiết học cụ thể mòn Vật lý (cụ thề "Vật lý 12 nâng cao").

 • 2. MỤC TIÊU CÙA ĐẺ TÀI

Dưa trên cơ sớ cúa việc mờ đằu bài giáng, để tài đề xuất một số mục tiêu đề mơ đầu bài giáng hiệu quả nhăm tạo hứng thú học tập môn Vật lý cho học sinh như sau:

 • –  Hệ thống hóa lý thuyết hên quan đến mớ đầu bãi giáng.

 • –  Xây dựng tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao quy trình thiết ke đoạn mở đầu bài giáng.

 • – Vận dụng các quy trinh này đê thiết kế đoạn mở dầu bài giăng cho 10 bải Vật lý 12 nâng cao.

 • 3. GIÓI HẠN CỦA ĐẺ TÀI

Hệ thống hóa các vấn để sau: Lý thuyết về việc mỡ đẩu bải giảng (MĐBG). xây dựng quy trình thiết kế đoạn mơ đầu bài giang và vận dụng các quy trinh này để thiết kế đoạn mở đau bài giáng cho 10 bải trong sách giáo khoa vật lý tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao 12 nâng cao (NC).

 • 4. PHƯƠNG PHẤP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CƯU

Dê thực hiện đề tài này tòi thực hiện các phương pháp và phương tiện nghiên cứu như sau:

GHD: Th.S- G TC. Đụng Thị Bắc Lý Ị

Sỉ TH: Mai Thị Lệ Thu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh bình dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bo de thi thu thpt quoc gia toan so 3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại VNPT kiên giang luận văn thạc sĩ 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thu hồi đất trên địa bàn huyện sóc sơn, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao
tập thiết kế đoạn mở đầu bài giảng cho 10 bài vật lý 12 nâng cao
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart