Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

fff

PHÀN MỜ ĐẢl

Trung Hoa cố đại là một quốc gia rộng lớn. có lịch sư lâu đời từ cuối thiên niên kỷ III tr. CN kéo dài tới tận thế kỷ III tr. CN với sự kiện Tằn Thủy Hoàng thong nhát Trung Hoa mớ đau cho thời kỳ phong kiến. Nguyên nhàn là do xà hội Trung Hoa thời bay giờ là đánh dấu sự tan rà Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. của che độ chiếm hừu nô lệ. hình thành các quan hệ xà hội phong kiến hết sức phức tạp. Chính trong quá trình ấy đà sân sinh ra các tư tường lớn và hình thành nên các trường phái triết học khá hoàn chinh. Đặc diêm của các trường phái này là lay con người và xà hội làm trung tâm của sự nghiên cứu, có xu hướng chung là giãi quyết các những vấn đe thự tiễn chinh trị – đạo đức của xà hội, trong đó tiêu Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. biêu là nhũng hệ thống tư tưởng có ảnh hưởng tới mài về sau này trong lịch sử phong kiên Trung Quốc như Nho gia. Đạo gia. Pháp gia, Thuyết Âm Dương – Ngủ hành.

PHẢN NỘI DƯNG TRIÉT HỌC TRƯNG Hoa cỏ, trưng đại

  • 1. Hoàn cành ra đời và đặc điểm cùa triết học Trung Hoa cổ, trung đại.

    • 1.1. Hoàn canh ra đòi cùa triết học Trung Hoa cô, trung đại:

Trung Hoa co đại là một quốc gia rộng Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản

của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

lớn. có lịch sư lâu đời từ cuối thiên niên kỷ III tr. CN kéo dài tới tận thế kỷ III tr. CN

với sự kiện Tằn Thủy Hoàng thong nliat Tiling Hoa mớ đau cho thời kỳ phong kiến. Trong hơn 2000 năm lịch sử ấy, lịch sư Trung Hoa được phân chia làm 2 thời kỳ lớn: Thời kỳ’ từ thế kỳ IX tr. CN trớ về trước và thời kỳ từ thế kỳ VUI tr. CN đến cuối thế kỷ III tr. CN Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. .

  • 1.1.1. Thời kỳ thứ nhất: Có các triều đại nhà Hạ, nhà Thương và nhà Tày Chu. Theo các văn ban cò, nhà Hạ ra đời vào khoang the kỳ XXI tr. CN, đánh dấu sự mớ dầu cho che độ chiếm hữu nò lệ ớ Trung Hoa. Khoang nứa đau the kỳ XVII tr. CN. người đứng đầu bộ tộc Thương là Thành Thang dà lật đô nhã Hạ, lập ra nhà Thương, đóng đỏ ỡ đất Bạc( Hà Nam hiện Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. nay). Đen the ký XVI tr. CN, Bàn Canh rời đô về đất Ân nên nhà Thương còn gọi là nhà Ân. Vào khoảng the ký XI tr. CN, Chu Vù Vương đà giết vua Trụ nhã Ân lập ra nhà Chu (giai đoạn đau là Tây Chu), đưa che độ nò lệ ở Trung Hoa lên đinh cao. Nhà Chu đà thực hiện quốc hừu hóa về tư liệu sân xuất (gồm mộng, đất và sức lao động) rat nghiêm ngặt, Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. tat cà đều thuộc quyền quân lý của vua nhà Chu. đồng thời, thành lập nhừng đô thị lớn tạo nên sự đối lập rat lớn giừa thành thị và nông thôn.

Trong thời kỳ này. the giới quan than thoại, tôn giáo và chù nghĩa duy tàm thân bi thống trị trong đời sống tinh than. Nhùng tư tưởng triết học đà xuất hiện, nhưng chưa đạt tới mức là một hệ thống. Nó đà gan chặt than quyền với the quyên, lý giãi Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. sự liên hệ mật thiết giừa đời sống chinh trị – xà hội với lình vực đạo đức luân lý. Lúc này cùng đà xuất hiện nhùng quan niệm có tinh chắt duy vật mộc mạc, nhùng tư tưởng vô than tiến bộ. về khoa học. họ đà phát minh ra chừ viết và dựa vào sự quan sát vận hành cùa mặt trăng, các vỉ sao, tinh chat chu kỳ cùa nước sông và quy luật sinh trường eúa cây trong mà họ đà biết làm ra lịch Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. (Âm lịch)

1.1.2. Thời kỳ thứ hai: lả thời kỳ Đông Chu (còn gọi là thời kỳ Xuân Thu -Chiến quốc), thời kỳ chuyên biến từ chế độ chiêm hữu nò lệ sang che độ phong kiên. Sự phát triển cùa sức sán xuất đà tác động mạnh mè đến hình thức sở hữu ruộng đất và kết cấu giai tầng của xà hội. Nếu dưới thời Tày Chu, đắt đai thuộc sờ hữu cua nhà
a thi nay thuộc về tang lớp địa chu Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. mới lên và che độ sờ hữu tư nhàn về ruộng đất hình thành.Từ đó, sự phân hóa sang hỏn dựa trên cơ sờ tài sân xuất hiện. Xă hội lâm vào canh loạn lạc, roi ren và chiến tranh xảy ra liên miên. Đày chính là điều kiện lịch sử đòi hỏi giãi thê che độ nỏ lệ thị tộc nhà Chu. hĩnh thành chế độ phong kiến: đòi hỏi giãi thê nhà nước của che độ gia trướng, xây dựng nhà nước phong kiến Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. nham giãi phóng lực lượng sân xuất, mỡ đường cho xà hội phát triên.

Sự phát triên sôi động của xà hội đà đặt ra và làm xuất hiện nhừng tụ diêm, nhừng trung tâm của nhưng "kẽ sĩ" luôn tranh luận về trật tự xà hội cũ và đe ra nhừng mẫu hình của một xà hội trong tương lai. Lịch sử gọi đây là thời kỳ’ "Bách gia chư tử" (trăm nhà tràm thay), "Bách gia tranh minh" (trăm Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. nhà đua tiếng). Chinh trong quá trình ấy đà sân sinh ra nhừng nhà tư tưởng lớn và hình thành nên các trường phái triết học khá hoàn chinh. Đặc diêm của các trường phái này là lay con người và xà hội làm trung tâm của sự nghiên cứu, có xu hướng chung là giãi quyết nhùng van đe thực tiễn chinh trị – đạo đức cùa xà hội. Theo Lưu Hâm (đời Tây Hán), Tiling Hoa thời kỳ này có chín trường phái triết học chinh ( Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. gọi là Cửu lưu hay Cửu gia) là: Nho gia, Mặc gia, Đạo gia, Am dương gia. Danh gia. Pháp gia, Nông gia, Tung hoành gia, Tạp gia. Trừ Phật giáo được du nhập từ ấn Độ sau này, các trường phái triết học được hình thành vào thời kỳ này dược bò sung và hoàn thiện qua nhiêu giai doạn lịch sử và ton tại cho tới thời kỳ cận đại.

  • 1.2. Đặc điểm cùa triết học Trung Hoa cổ, Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. trung đại

Thứ nhất, triết học Trung Hoa cò. trung đại luôn nhan mạnh tinh than nhân văn, chú trong đen các tư tưởng triết học liên quan den con người, còn triết học tự nhiên có phan mờ nhạt.

Thứ hai, triết học Trung Hoa cò, trung dại chú trọng den lình vực chinh trị -đạo đức của xà hội, coi việc thực hành dạo dửc là hoạt dộng thực tiễn căn bán nhắt cua một đời người. Có thê nói, Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. đày cùng chính là nguyên nhân dần đến sự kém phát triển về nhận thức luận và sự lạc hậu về khoa học thực chửng cùa Tiling Hoa.

Thứ ba, triết học Trung Hoa cô, trung dại nhan mạnh sự thong nhất hãi hòa giữa tụ nhiên và xà hội, phan đối sự "thái quá" hay"bất cập".

Thứ tư, dặc diêm nôi bật cua phương thức tư duy cua triết học Trung H oa co, trung đại là nhận thức trực giác, Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. coi trọng tác dụng cúa cái "Tâm", coi đó là gốc rễ cúa nhận thức.

  • 2. Một số học thuyết của triết học Trung Hoa cô, trung đại

2.1. Thuyết Âm – Dương, Ngũ hành

ơ Trung Hoa, nhũng quan niệm triết lý về "âm – dương", "ngũ hành" đà được kru truyền từ rất sớm. Tới thời Xuân thu – Chiến quốc, nhùng tư tưởng về Âm dương – Ngủ hành đà đạt tới mức là một Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. hệ thống các quan niệm ve bân nguyên và tinh biến dịch của the giới.

a. Tư tương triết học về Âm- Dương

Triết học Âm – Dương có thiên hướng suy tư về nguyên lý vận hành đau tiên và phô biến của vạn vật; đó là sự tương tác của hai thể lực đối lập nhau là Âm và Dương.

"Am" là một phạm trù rất rộng, phân ánh khái quát nhùng thuộc tinh phô biến của vạn vật như: nhu Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. , thuận, tối, âm. phía dưới, phía phải, số chẵn (2,4,6…). "Dương" là phạm till đối lập với "Âm", phán ánh khái quát nhừng tinh chat phô biên của vạn vật như: cương, cường, sáng. khô. phía trên, phía trái, số lẽ (1,3,5…). Nhưng hai the lực Âm – Dương không tồn tại biệt lập mà là thống nhắt với nhau, che ước lẫn nhau theo Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. ba nguyên lý cân bân.

+ Âm-Dương thong nhắt trong Thái cực (Thái cực được coi là nguyên lý cùa sự thong nhắt cua hai mặt đoi lập là âm và dương). Nguyên lý này nói lên tinh toàn vẹn, chính the. cân bàng cùa cái đa và cái duy nhất. Chinh nó bao hàm tư tương về sự thong nhắt giữa cái bất biến vả cái biên dôi.

+ Trong Ảm có Dương, trong Dương có Âm. Nguyên lý này nói Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. lên khá năng biến dôi Ảm – Dương đã bao hàm trong mồi mặt doi lập cúa Thái cực. Hai nguyên lỷ nảy thường được các học gia phái Âm -Dương khái quát băng vòng tròn khép kin (tượng trưng cho Thái cực, trong dó được chia thành hai nưa (đen trắng) và trong nứa này dà bao hàm nhàn to cua nưa kia (trong phần đen có nhân tố của phần trảng và ngược lại), biểu hiện cho nguyên lý trong Dương có Âm và trong Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. Âm có Dương.

+ Sự khái quát đồ hĩnh Thái cực Âm – Dương còn bao hàm nguyên lý: Dương tiến đen đâu thi Ảm lùi đen đó và ngược lại; đong thời "Âm thịnh thi Dương khới", "Dương cực thi Âm sinh".

Đê giãi thích sự biến dịch từ cái duy nhất thành cái nhiêu, đa dạng, phong phú của vạn vật, phái Âm – Dương đà dưa ra logic tat dinh: Thái cực sinh Lường nghi (Âm – Dương Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. ); Lường nghi sinh Tứ tượng (Thái Dương – Thieu Âm – Thiếu Dương – Thái Âm) và Tứ tượng sinh Bát quái ( Càn – Khâm – Can – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài); Bát quái sinh vạn vật (vô cùng vô tận).

Tư tưởng triết học về Ảm – Dương đạt tới mức là một hệ thong hoàn chinh trong tác phẩm Kinh Dịch, trong đó gồm 64 què kép. Mỗi què kép là một động thái, một thời của Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. vạn vật và nhân sinh, xà hội như: Kiền, Khôn. Bì, Thái, Truân…; Sự chú giãi Kinh Dịch là cùa nhiêu bậc tri thức ở nhiêu thời đại khác nhau với nhừng xu hướng khác nhau. Diêu đó tạo ra một "tập đại thành" của sự chủ giãi, bao hàm nhũng tư tưởng triết học het sức phong phú và sâu sac.

b. Tư tường triết học về Ngũ hành

Tư tưởng triết học về Ngũ hành có xu hướng Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. đi vào phân tích cấu trúc của vạn vật và quy nó về nhùng yếu tổ khởi nguyên với nhùng tinh chắt khác nhau, nhùng tương tác (tương sinh, tương khác) với nhau. Dó là năm yếu tố: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thô. Kim tượng trưng cho tinh chat trang, khô. cay, phía Tây, V.V.; Thủy tượng trưng cho tinh chất đen. mặn. phía Bấc, V.V.; Mộc tượng trung cho tính Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. chat xanh, chua, phía Đông. .V.V.; Hòa tượng trưng cho tinh chat đo, đáng, phía Nam..v.v.; Thò tượng trưng cho tinh chat vàng, ngọt, ớ giừa,.v.v.

Năm yếu to này không ton tại biệt lập tuyệt đoi mã trong một hệ thong anh hương sinh – khắc với nhau theo hai nguyên tấc:

+ Tương sinh (sinh hóa cho nhau): Thô sinh Kim; Kim sinh Thủy; Thúy Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. sinh Mộc; Mộc sinh Hóa; Hoa sinh Thò.v.v.

+ Tương khác (chế ước lần nhau): Thố khẳc Thúy; Thủy khác Hóa; Hóa khác Kim; Kim khắc Mộc và Mộc khắc Thố.v.v.

Sự hợp nhắt giữa tư tương triết học Âm – Dương và Ngũ hành dà làm cho mồi thuyết có sự bò túc, hoàn thiện hơn, thê hiện điên hình ớ chồ: các quẻ đon (Càn -Kham – Can – Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. Chan – Ton – Ly – Khôn – Đoài) đều được quy về Ngũ hành đè biện giai và ngược lại. Ngũ hành cùng mang tính cách Âm – Dương. Chăng hạn: Kiên – Đoài thuộc hành Kim; Chan – Ton thuộc hành Mộc v.v. và Kim cũng có Kim Âm và Kim Dương; Mộc cũng có Mộc Ảm và Mộc Dương.

  • 2.2. Nho gia (thường gọi là Nho giáo)

Nho gia xuất hiện vào khoáng the kỷ VI tr. CN Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. dưới thời Xuân Thu. người sáng lập là Không Tử (551 – 479 tr. CN). Đến thời Chiến Quốc, Nho gia đà được Mạnh Từ và Tuân Từ hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau: duy vật và duy tâm. trong đó dòng Nho gia Không – Mạnh có ánh hường rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Tiling Hoa và một sổ nước lân cận.

Kinh điên chu yếu của Nho gia gồm Tử Thư (Luận ngừ. Đại Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. học. Tiling Dung, Mạnh Tử) và Ngũ Kinh (Thi. Thư. Lễ. Dịch và Xuân Thu). Các kinh sách này hau het đều viết về xà hội. về kinh nghiệm lịch sử Tiling Hoa. Điêu này cho thấy rõ xu hướng biện luận về xã hội, về chinh trị -đạo đức là nhùng tư tưởng cốt lòi của Nho gia. Nhừng quan niệm đó được thè hiện ỡ nhùng tư tướng chủ yếu sau:

Thứ nhất, Nho gia coi những Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. quan hệ chinh trị – đạo đức là nhùng quan hệ nen tâng của xà hội, trong đó quan trọng nhất là quan hệ vua – tôi, cha – con. chồng – vợ (gọi là Tam cương). Neu xếp theo tôn ty trật tự. trên dưới thi
a ớ vị trí cao nhất, còn nếu xếp theo chiêu ngang cua quan hệ thi
a – cha – chong xếp ớ hàng làm chu. Điều này phán ánh tư tường chính trị quân quyên và phụ Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. quyền cùa Nho gia.

Thứ hai, xuất hiện trong bối cành lịch sừ quá độ sang xà hội phong kiến, một xà hội đay những biến dộng loạn lạc vả chiến tranh nên lý tưởng cúa Nho gia là xây dựng một "xà hội đại đong". Đó là một xà hội có trật tự trên – dưới, có
a sáng – tôi hiền, cha từ – con thào, trong ấm – ngoài êm trên cơ sở địa vị và thân phận cúa mồi thành viên Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó. từ vua chúa, quan lại đen thứ dân. Có thê nói đó là lý tường cùa tang lớp quý tộc cù cùng như cùa giai cap dịa chu phong KhoThuVien.com

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của công ty tnhh xây dựng hồng châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.
Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart