Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp

fff

Chủ Đề:

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiêu học nhút nhát ngại giao tiếp

L Pặt Vắn dê,

Giao tiếp là hoạt động không thế thiểu đối với con người nói chung và học sinh tiếu học nói riêng. Giao tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống cũng như sự phát triển của học sinh tiểu học: trong giao tiếp, mỗi học sinh vừa là nguồn phát ra thông tin, vừa là nơi tiếp nhận thông tin. Thu nhận và xử lý thông tin là con đường quan trọng để hình thánh, phát triển và hoàn thiện nhân cách Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp . Qua giao tiếp, các em thiết lập và vận hành được mối quan hệ với bạn, với thầy cô, nhờ vậy mủ tìm được sự bình yên trong đời sống tình cảm để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhà trường, đặc biệt là trong học tập. Hơn thế, nhờ giao tiếp, các em hiểu nhau, có được những ấn tượng tốt về nhau qua đó có tình cảm với nhau. Giao tiếp góp phấn to lớn trong việc hình thành và phát Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp triển khá nàng hợp tác, tinh than cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành những nhiệm vụ chung cùa tố, tập thếlớp…

Tuy nhiên, do dặc điếm lứa tuổi, phạm vi giao tiếp cùa học sinh tiếu học thường hẹp. Các em chù yểu quan hệ với những người thân trong gia đình, bạn bè cùng xóm phố; với bạn cùng tố, cùng lớp và với thầy cô giáo phụ trách lớp. Nội dung giao tiếp của các em thường xoay quanh việc học Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể, trao đối vẽ sách báo, "bàn luận" về những điều xảy ra trong cuộc sống thực của các em. Nhìn chung, giao tiếp cùa các em còn đơn giãn và mang tính chất cảm xúc…. Dây là những vấn đẽ mà học sinh nói chung và học sinh tiếu học nói riêng đâ và đang vướng mắc càn sự trợ giúp của người khác.

Nước ta trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa dát Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp nước, chúng ta đã có được nhừng thành tựu bước đầu trong kinh tế và công tác chăm sóc sức khỏe thế chất và tinh thân cũng như các chính sách xã hội cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề sức khoẻ tâm lí vần chưa được quan tâm theo đúng nghĩa cùa nó, nhất là sức khoè tâm lí cùa học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng – lứa tuổi cần được xã hội đặc biệt quan tôm chăm sóc và bao vệ. Trong khi Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp đó, do sức ép của thời kì hội nhập, của sự thay đối các giá trị sống từ xà hội truyền thống sang hiện dại, sức ép cùa các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, sức ép của các thông tin ngày càng phong phú, biến động, da chiều và trên hết là sức ép của toàn xã hội đối với việc học tập, tu dưỡng cùa thanh thiếu niên trong thời dại mới, đã dẫn đến một bộ phận không nhỏ học sinh Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp rơi vào các trạng thái dồn nén, câng thảng, lo âu, thậm chí rối loạn tâm lí. Nhu cầu được chia sẻ, được hướng dẫn, giải toá và được chăm sóc về tâm hồn cùa trẻ em học sinh, tức là nhu cầu tham vấn tâm lí cho các em đà và đang trở thành vấn đề hiện hữu, mang tính phố biến và bức xúc trước toàn xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu tham vấn- tư vấn tâm lí của học sinh Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp nói chung và học sinh tiếu học nói riêng, trợ giúp các em khắc phục những khó khăn tâm lí của mình trong học tập, quan hệ, ứng xử và tu dưỡng, ở nhiều tỉnh, thành phô’ trong cả nước đã xuất hiện các hoạt động tham vấn dưới nhiều hình thức; do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện và đã phấn nào mang lại kốt quá hữu ích bước đấu. Vậy để’ hiểu rò hơn về tham vấn tâm lí cho học sinh tiếu học Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp chủng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này ở phần dưới đây.

11, Nôi dung,

2.1. Tống quan tình hình nghiên cứu.

2,LL Th? giới;

Tham vấn tâm lý học đường (School Counseling) hay còn gọi là tham vấn học đường là một nhánh của ngành tham vấn tâm lý được xuất hiện vào đau thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ. Jesse B. Davis có thê được xem là một trong những người dau tiên Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp trong lĩnh vực này khi giới thiệu một chương trình "Những hướng dẫn về nghề nghiệp và dạo đức" (Vocational and Moral Guidance) cho học sinh các trường học công. Frank Parsons, được xem như cha đè của nghề Hướng dẫn (còn gọi Khái dạo), dã viết cuốn sách "Chọn lựa một nghề " (Choosing a Vocation) vào nám 1909 qua đó trình bày phương pháp kết nối những đặc điểm tính cách của một cá nhân với một nghề nghiệp. Jesse Davis Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp , Frank Parsons, Eli Weaver và nhiều người khác nừa đã tạo thành một trào lưu thúc đấy cho sự phát triển cùa ngành tham vấn học đường.

Thể chiến thứ nhất, xuất hiện nhu cấu đánh giá (trắc nghiệm) các cá nhân, từ lúc này thuật ngữ nhà tham vấn (counselor), thường được đề cập như là những chuyên gia làm việc với nhừng người trầm cảm, đã bắt đấu trở thành một phấn trong từ điển của các nhà giáo dục.

Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp Thể chiến thứ hai kết thúc với những hậu quả nặng nề làm nảy sinh một nhu cầu rất lớn vẽ các trắc nghiệm tâm lý và nó đă tác động một cách trực tiốp đến hoạt động khải đạo trong trường học. Cùng vào thời gian thố chiến thứ hai này, chính phủ Hoa Kỳ đã dưa ra yêu cấu cho các nhà tham văn làm công việc sàng lọc, tuyến chọn các quân nhân và những chuyên gia cho các ngành công nghiệp.

Những nám 1930, lý Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp thuyết dầu tiên về Khải dạo dược giới thiệu: Lý thuyết về các nhân tố và đặc điểm cùa E. G. Williamson, (E. G. Williamson’s Trait and Factor theory). Lý thuyết này trờ nên nối tiếng như là một sự chỉ dạo cho hoạt dộng tham văn.

Nấm 1940, đạo luật George Harden (George Harden Act) – đạo luật về giáo dục hướng nghiệp – ra đời đã mang lại những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển và hỗ trợ Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp hoạt dộng khái đạo và tham vấn trong môi trường học đường cũng như những môi trường khác. Đây là lần đàu tiên những nhà tham vấn học đường, những kiếm huấn viên địa phương và các tiếu han nhận được những sự hồ trợ chính thức từ chính phủ (sự điều hành, tài chính và nguồn nhân lực…).

Năm 1957, năm mà vệ tinh Sputnik của Nga được phóng vào quỳ đạo cũng là thời điểm mà ngành tham vấn và khải đạo được "phóng lên Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp ". Tiếp theo đó, đạo luật Nat’l Defense Ed. Act (NDEA) ra đời nởm 1958.

Đạo luật NDEA tập trung vào hai văn đề:

ỉ). Cung cấp những nguồn lực dể các bang thiết lập và duy trì các hoạt động tham vấn, trắc nghiệm và khải đạo trong trường học;

2). ủy quyền và cho phép các trường cao dăng và dại học thiết kể’các chương trình dào tạo tham vấn học dường

Nấm 1953, hiệp hội các Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp nhà tham vân tâm lý học dường Hoa Kỳ (ASCA) tham gia vào APGA (American Personnel and Guidance Association), tiền thân của hiệp hội tham vấn tâm lý Hoa Kỳ ACA (American Counseling Association) ngày nay. Năm 1962, cuốn sách của Wrenn, Nhủ tham vấn trong một thể giới thay đối (The Counselor in a Changing World) đã định chế hóa các mục tiêu của tham vấn học dường. Nàm 1964, ASCA phát triển các vai trò và chức nâng dành cho Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp các nhà tham vấn học đường.

Nám 1965, đạo luật Giáo dục Tiếu học vờ Trung học (Elementary and Secondary Education Act) ra đời và cung cấp nguồn quỷ đế phát triển những cơ hội giáo dục cho những gia đình nghèo. Đến những năm 80s và 90s, nhu câu về việc làm rõ nhừng đặc tính và vai trò của nhà tham vấn học dường dược xuất hiện với sự "chín muồi" của những vấn đề pháp lý liên quan.

Nấm 1997, Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp Tiêu chuẩn quốc gia dành cho các chương trình tham vấn học đường (National Standards for School Counseling Programs) ra đời vá kế từ đó, ngành tham vấn học dường dược xem là đã hoàn thiện.

Hiện nay, hiệp hội các nhà tham vấn học đường Hoa Kỳ (ASCA) được xem là nguồn tham khảo và kiểu mẫu cho các chương trình tham vấn tâm lý học đường của hấu hết các nước trên thế giới. ASCA hiện tại có hơn 23.000 hội viên Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp trên toàn thể giới và là một phân hội cùa ACA với hơn 60.000 hội viên trên toàn thể giới.

2.2.2. Việt Nam

Nấm 2003, hội tháo "Nhu cầu tư vân học đường tại Tp. HCM" được Viện Nghiên cứu Giáo dục, trường ĐHSP Tp. HCM tố chức với sự tham gia cùa nhiều nhà tâm lý, giáo dục và hiệu trưởng các trường có hoạt động tham vấn học đường để "mổ xẻ" và kêu Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp gọi sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như các cơ quan chính phủ trong việc có các chiến lược nhâm phát triển hoạt động tham vấn học dường tại Việt Nam.

Cũng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phương pháp phân cụm dựa trên tập thô và giải thuật di truyền
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo dục phát triển năng lực cho sinh viên đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn quản lý đấu thầu mua sắm tài sản công của sở tài chính hà tĩnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tối ưu hóa các điều kiện định lượng một số anthocyanidin trong rau củ quả bằng phương pháp sắc kí
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp củng cố và nâng cao thương hiệu hạt dẻ trùng khánh, cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp
Tham vấn tâm lý đối với trẻ tiểu học nhút nhát ngại giao tiếp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart