Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

fff

Ầiiít eá m tín

’Di hoàu thành till hht’ú htậu uùq tilt đã uhiịu iĩtíọt lự qu a It Hull qìúp iff’ MUI tút thííq tù qìút> Irtiuqhluta ‘Dịu hi 1>Ù tút hqu tùuq Hip. ‘Oật 1’iịt tut nò tùuq t’iii lút thúq ‘Hquqĩu (i(qọt ~ĩhụth t’ù tò ~ĩrtut ‘Hình ‘ĨỊ ĩtũ tậu Hull qìũp ìĩì< ‘tui triiuq 1UÌ‘Ì quá truth lùtu ItliKii htitu tùl uqìệp.

/u MU uhtfu iĩtíệe tụ’ uhìịt tìuh qiúp ĩh~< MỈU phùuq (>ùuq ‘Kqhị f( Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đắt tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 Hut ~ĩhátu — ’’Diệu ‘Dịu Ẩỉq.

t".ut jriu qtiỉ h’i MUU étt ti‘i MU- thuq MU- M~>, MU- M’> t/tti I’ù tilth thị táu bộ trtuiq phòng Oòuq ‘ỉtqhị ‘Dìỉ-U ~7húut ĩtũ qìúp ifĩ> MU htùtu thùuh lùt hhnú hiÍỊU Hit uqhìệp uùq.

Siuh vìiu

‘phtụu ~Jhì Ầaiu

LỜI MỚ ĐẨU

Thực tĩén cho ta thay đát đai luôn là van đe đà và đang được quan tâm đặc biêt ờ Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 bát kỹ một quoc gia não nen the giới. Việt Nam đang trong giai đoạn ưu tien phát tri en kinh té – xà hội. cóng tác quàn lý đát đai luôn giir vai trò hét sức quan trọng. Ban đo hiện trạng sữ dụng đat là tài liệu khong thè thieu trong cong rác quy hoạch, thiet ke và quán lý hành chính. Ekũ với từng cap lành thò hành chính cùng như tõ chức các đơn vị kinh te thì ban đo hiên trang sử dụng đat có Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 ý nghía đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định, đinh hướng phát tri en vã quân lý đát đai trong phạm vi cùa ngành minh Chính vì vậy việc thành lập bàn do hién trang sừ dung đát ờ các cap xà. huyên, tinh là một nhiệm vụ thường xuyên.

Ban đo hiên trạng sứ dung đát ờ các cap trong giai đoạn trước dãy được thành lãp chu yeu bâng phương pháp truyen thong, quá trình cập nhát chình lý so liệu mat nhicu thời gian và Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 nhãn life cùng như chi phí tài chính, ký hiệu và độ chính xác cùa bàn đo không thong nhát.. -Nhưng han che này anh hướng rat lớn tới cóng tác tư đỏng hóa cãp nhật bàn đo (trong giai đoạn hiên nay.

Hiẹn nay nhu cáu vé bàn đó nói chung vã bân đo hiện trạng sir dụng đat nói riêng là rat lớn. các phương pháp xây dụng ban đo truyen thòng chưa đáp úng được hién tại cã vé do chinh xác vã tính hiện Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 thời đoi với bàn đo hiện trạng sir dụng đát.

Ánh vẹ tinh VỚI nhiẽu ưu the vã ánh IKONOS có độ phán giải cao (4 – Im), da thòi gian và đa phò đang lã tài liẹu rat quan trọng và thuận tiện cho việc thành lạp bàn do hiện trang sir dung đát. Bén cạnh đó cóng nghệ với các phan mein GIS dang bùng nõ như phán mèm IDRISI. MICROSTATION. ARCVIEW. MAPINFO…và phân mem MAPINFO với nhicu ưu diêm dang được ứng Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 dung rộng rài cho việc thành lập bãn đo cũng như phan tích thong tin địa lý.

Do vậy. việc thành lạp băn do hiện tiạng sir dụng đat dựa trẻn phương pháp đoán dọc và đieu vè ảnh vê tinh và áp dụng phan mein MAPINFO đang trờ nên rat can thi ct vã thuận tiên, cho khá nang ứng dụng cao cũng như sự cho phép cạp nhật thường xuyến, rút ngan thời gian (hãnh lạp. nang cao độ chính xác.

Đc tài "Thành Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 lập bàn đó hiên trạng sừ dụng đất tỳ lệ J:5000 từ tư liên ãnhvệ tinh ĨKÔNOS khu vựcphường Quàng An – Quận Tây Hố – TP Hà Nội nãm 2004" được lựa chọn.

Mục tiêu, nhiệm VII cùa đẽ tái:

 • –  Tiếp căn lý thuyét và thực hành const nghệ ánh só l anh vê tinh).

 • –  Tiếp cân và phân tích các loại hình sừ dụng đát cùa phường Quang An – Qưãn Táy Hó – TP Hà Nội.

 • •  Xây dụng bân đo Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 hiên trạng $ir dụng đát khư vực phường Quãng An – Quận Tây Hò – TP Hà Nội tỷ ụ 1:5000.

Phạm vi nghiên cứu

 • –  Đoi tượng nghiên cớu: Các loại hình sừdụng đát.

 • •  Phạm VI khống gian: Nghiên cứu chon vẹn địa phạn thuộc ranh giới phường.

 • •  Phạm vi thời gian: Phan tích hiện trạng sử dụng đát nam 2004 với ảnh Ikonos chup năm 2001.

Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đà sứ dung Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 4 phương pháp:

 • –  Phương pháp giãi đoán bình do ánh.

 • ■ Phương pháp giãi đoán thực địa.

 • ■ Phương pháp thu tháp, phan tích, dánh giá. xử lý so liệu.

 • ■ Phương pháp tòng hợp thong kẻ só liệu.

 • –  Phương pháp chuyên gia

Két quà vá ý nghĩa nghiên cứu dẽ tái

 • –  Thành lãp ban đo hiên trang sir dung đát tỳ lé 1:5000 năm 2004 khu vực phường Quãng An – Quân Tay Ho – TP Hã Noi.

■ Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 Thong kê các loạt hình sừdụng đát nam 2004.

• Két quả nghiẻn cứu đe tài nhâm cung cap các tài liệu ve hiện trạng sử dụng đát dê phục vụ còng tác quàn lý dat đai cùa phường Quáng An – Quận Tây Ho – TP Hà Nội.

– Khàng định phtrơngpháp sir dụng anh vé tinh IKONOS đè thành lãp bãn đo hiện ưạng sir dụng đát cho cáp xã. phường, thị trán là khả quan

Bó cục <1é tài

Lói mờ (táu. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004

Chương 1: Giới thiêu chung ve bán đo hiện trạng sir dụng đát.

Trình bày khái quát khái niệm, nội dung và phương pháp thành lộp bàn đo Inẹn trang sir dụng đất

Chương 2: Viên thám vã phương pháp viên (hám trong việc thành lộp bân đo hiện trạng sir dụng đất SỪ dụng tư liêu ành IKONOS

Noi dung cùa chương 2 tập chung chù yeu cho vièc tành bây lý thuyết vé viên thám . giới thiêu ve tư lieu anh IKONOS. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 cuói cùng trình bày quy trình chung đẽ thành lạp bân do hiẹn trạng sừdụng đat với ttr liêu ảnh viên thám.

Chương 3: Thánh lạp bàn do hiện trạng sir dụng đat phường Quãng An – Quận Tày Ho -TP Hà Nội.

Chương này trình bày đieu kiện tự nhiên, kinh tẽ – xà hởi trong khu vực nghiên cớu. dè tir dó lựa chọn tỷ lệ vã chú giãi cho việc thành lạp bàn đo hiện trạng sir dụng đát cùa khu vực.

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 Két hiãn và kiến nghi.

Két luận nêu ra nhũng két quà chinh cùa đe tài vã khàng định đtrợc tín h khà thi cùa đe tài. dựa vào tình hình hiện tại đẽ manh dạn đưa ra nhưng đe suất cùa bàn thán tác giã.

Chtrơngl

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢN Đổ HIỆN TRẠNG sù DỤNG ĐẤT

 • 1.1. Khái niệm, mục đích, yêu cáu

 • 1.1.1. Khái niém

Băn đó hiện trạng sử đụng đat lã bân đo chuyẻn đe được thành lạp theo đon VỊ Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 hành chính các cáp. trẽn đó the hiên hiện trang sir dụng các loại đất trong thực té với day đũ các thõng tin như: ranh giới, ú trí. só lượng, diện tích, các loại hình sừ dụng đát .. trong phạm vi một đon VỊ hành chính ờ một thời đièm nhát định.

 • 1.1.2. Mục đích, yén cán trong xây dựng bàn đó hién trang sở (lụng đát

a. .Mục đích xây dựng bàn dó hiện trọng sứ dung dát

– Thong ké. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 kièm ké toàn bo diện tích đat đã dnoc giao vã chưa giao sờ dụng theo định kỳ hàng năm và 5 năm dược the hiện đúng vi trí. đúng diệ tích, đúng loai đát dược glu nong luật đat đai 1993 nen các loại bân đo thích hợp ỡ các cáp.

 • • Xây dựng tài liệu co bàn phục vụ yẻu cáu cap bách cùa cong tác quân lý đát dai. Nắm được tình hình thực te hiện trang quàn lý và sữ dụng đát cùa moi đơn vị hành Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 chính.

 • • Lãm tài hẹu co bân phục vụ cong tác quy hoạch, ke hoạch sir dụng đát và kièm tra viêc thực hiên quy hoạch sir dung dát hàng năm đà dược cáp có thâm quyen phê duyệt.

 • • Là tài liệu cơ bân. thong nhát cho các ngành khác nhau sir dụng xây dựng các quy hoạch, ke hoach sừ dụng đat và đinh hướng phát trièn cùa ngành mình, đãc biệt nhũng ngành có sử dụng nhiêu đát như Nong nghiệp. Làm nghiệp, nhám Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 mục đích sir dung đát hợp lý. có hiệu quà.

b. Yên cán của bàn dó hiện trạng sữdụng dàr

 • – Thè Inẹn được hiện trạng sữ dụng đát đai cùa một don vị hãnh chính õ thòi diêm yêu cau (đen ngày 01 tháng 10 hàng năm).

 • – Đat được chính xác cao. phù hợp với mục đích và tỳ lệ cùa bàn đo can thành lộp.

 • – Phải đáp ứng đong bộ và hiệu quà các yêu cáu cáp bách cùa cõng tác kiêm kê Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS kh u vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 dát đai vã quy hoạch sir dụng đất.

-Xảy dựng bàn đo hiện trạng SỪ dụng đát cho tát cà các cáp hãnh chính theo hệ thong từ dưới lẽn trén (xà- huyện- tinh cá nước). Trong đó bàn đo hiên trạng sir dung dát cap xã (phường). thị tran lã cơ sỡ tãi liệu cơ bân đè tong hợp xây dựng bàn đo hiên trang sử dụng dát cap cà nước.

Klú thành lập bàn đo lũén trang sứ dung dát phai tính Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 đen tính kinh té và pháp lý

1.2 Cơ sò toán học.

1.2.1 Hé quy chiêu và krói chiếu cùa ban đo.

Ban đo hiên trạng sữ dung dat cùa nước ta sứ dung phép chieu ban đo giừ góc không đòi

Ban đo hiên trạng sừ dung đát sir dụng hê quy chiéu VN -2000 với các tham só sau:

+Elipsoid WGS- 84 với kích thước:

a=6378137

b=6356752.31425

0=1/ Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 298.257223563

+Lưới chiêu ƯTM lưới chiêu hình trụ ngang đong góc với hai cát tuyên tai đó có bien dạng vẽ chiêu dài. tại kinh tuyên giữa có sai só ve chiêu dãi lã M, =0 9996. VỚI múi chiếu là 6° và 0.9999 với múi chĩéu Lì 3°

+Đụih VỊ Ehpsoid phù hợp với lãnh thò Viạ Nam

+Đièm góc toạ độ tại khuôn viên Viện nghiên cứu địa chính.

1.2.2 Bó cục bàn đó

Ban Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004 do hiện trang sir dụng dát được xây dưng theo theo đơn VI hành chính các cáp nén khu vực can được xây dưng bán đo phai nấm ớ trung tâm mánh và kích thước

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CÔNG NGHỆ THI CÔNG CẦU VÒM ỐNG THÉP
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004
Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1:5000 từ tư liệu ảnh vệ tinh IKONOS khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội năm 2004
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart