Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

fff

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

fff

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

fff

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

fff

Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

fff

NHẠN XÉT CÙA GIÀNG MÊN HƯỚNG DÁN ■a<MS

KHOA LUẬT


LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP

NIÊN KHÓA 2007-2011 ĐÈ TẤĨ:

THÀNH LẠP DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT MẸT

NAM, THựC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN


Giáng viên hướng díbv

■Sinh viên ịh.ựT htàv


NGUYỄN THỊ HOA cúc

MSSV: 5075209

Lớp: Luật Thương Mọi 2

Khóa: 33

cẩn Thơ – nãni 2011

I.ỜI CAM ƠN

‘S.JSỈ

Do thói gian lun biêu và nghiên cứu đê lãi có giời lụm nén người iẽt sè không nành khỏi những thiến sót. người viết rất mong nhận được sự dóng góp ý kiên từ Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện phía các thây cô và các bạn dê người viết hoàn thiện dề tài hom.

Ngưói vicl xm cliãn thanh cam om sự hướng dim nhiệt linh cùa cô Nguyên Ihị Hoa Cúc. giang viên Khoa Luật trường Dại học căn Iho. câm OU1 cõ đà lặn linh du bao em trong SUÔI thời gian lâm luận vãn lốt nghiệp.

Người viết Cling chân thành cám om tãl ca thay cõ trong Klioa Luật trưởng Dại học can 1110 đà truyền đạt cho người viết nhùng kiẽn thức quý Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện báu lãm hãnh Hang cho người viết trong quá trinh nghiên cứu và sau này, nhùng kiến thức ấy sẽ Lì nền tảng cho người viết bước những bước di dầu dõi vào con dường sự nghiệp.

Người viết xin căm om các anh chị. các bạn cùng khóa đà chia sè nhùng kiến thức học được vã đà giúp đờ người Viet trong suốt thời gian học tập tại nường.

Người Viet xin chân thành căm om.

Cân Thơ. ngày 14 tháng 04 năm 2010 Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện .

MỤC LỤC

Trang

PHẤN Mơ ĐÂU

CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VÈ VÁN ĐÈ THẢNH LẠP DOANH

NGHIỆP

  • 1.2.  Quá trinh hình thành và phát triên những quy định cùa pháp luật về

vấn đề thành lập doanh nghiệp Việt Nam

u năm 1987 đến nay

  • 1.3.  Vai trò cua việc Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và

hướng hoàn thiện thành lập doanh nghiệp trong thòi kỳ dôi mói

CHƯƠNG 2. THÀNH LẠP DOANH NGHIỆP Ờ MẸT NAM

gànli. nghề cấm kiỉìlì doanh

  • 2.1.2.2.2

    Đă


ng ký thông qua mạng điện tử

  • 2.2. Thú tục góp vốn46 Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

CHƯƠNG 3. MỌT VÀI KIẾN NGHỊ

Thánh lập doanh nghiệp theo pháp luật ỉĩệt Nam, thực nạng và hưởng hoàn thiện

PHẤN MỜ ĐẤU

1. LÍ DO CHON ĐÈ TẢI.

Đối với tinh hình cluuig của the giới, ngây nay xu hướng toàn cầu hóa đang ngây câng pliát triển mạnh Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện , điểu này đã góp phân lãm gia tâng sự liên kết trực tiếp về kinh tế giừa cãc quốc gia nói chung và giừa các doanh nghiệp cùa các nước nói liêng, nhưng đồng thời cũng buộc các doanh nghiệp phai trực tiếp cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt. Nó như một dông cháy mạnh mè . E)e thích ứng. ta chi có thể chọn một tí ong hai cách, hoặc dế nó cuốn di. nhan chìm hoặc chu dộng bơi theo dòng chay . Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện tim cách nối trẽn mật nước vã khi có cơ hội thi tác động đen dòng chây sao cho có lợi nhất. Đã đen lúc chúng ta can phải có những thay đói cho phù họp VỚI tinh hình chung của the giới.

Ớ Việt Nam. hai mốc sự kiên lịch sir quan họng đã đánh dầu bước ngoặc to lớn cho nền kinh tế Việt Nam : Đại hội Đang lần thứ VI năm 1986 " nước ta chuyên sang nền kinh tế thị trưởng theo định hướng xà hội Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện chu nghĩa “ thừa nhận sự ra dời của thành phan kinh te tư nhãn, tiếp theo đó tháng 11 năm 2006 “Việt Nam chính thức trở thành viên của to chức Thưong mại the giới WTO”, nước ta chinh thức là một thành viên trong sân chơi thương mại the giới. Sau hai sự kiện lớn nền kinh tể liệt Nam đà có sự phất triển vượt bậc, toe độ tàng trướng bình quân từ năm 1996-2000 là 7%. từ 2001-2007 là 8. Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện 2%. từ năm 2007-2008 trong khi rình hình kinh tế thế giới dang biên động mạnh, lạm phát trong nước tùng nhanh nhưng Việt Nam van giừ dược mức rủng trường là 6.5%i. Đây là kết quà của sự nỗ lực phấn dấu to lớn cùa toàn xã hội. trong dó. có phàn đóng góp không nhô cùa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước xuất hiện ngây câng nhiều, môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện ngày câng mạnh mè hon. vi thế khung pháp lý về thành lập doanh nghiệp là x ắn đe mà các doanh nghiệp quan tàm hàng đau.

Cho đền thời điểm hiện nay đâ có khá nhiều văn bàn pháp luật quy định về van đề thành lập doanh nghiệp: Luật Còng ty 1990. Luật Doanh nghiệp tư nhãn 1990. Luật doanh nghiệp 1999. Luật doanh nghiệp 2005. Nghị định 88.2006 NĐ-CP ngây 20-8-

GVHD: Nguyền Thị Hoa Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng

hoàn thiện Cúc

tp://vietbao. vn/Kin li-tế/Toc-do-tang-tniong-kinh-te/20614491/87/

SVTH: Trần Kiều Nhi


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp thực trạng nợ xấu tại các nhtm việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện
Thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart