thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff

thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh

fff


TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOAKHXH& NV BỌ MÔN NGỮ VÃN ———–ỈD-Ộ-OÍ


ĐÓ MINH CHÂU

THẾ GIỚI NHÂN VÂT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN cô CON GẢI NGỎ NGƯỢC CỦA VÕ DIỆU THANH

Luận văn tốt nghiệp đại học Ngành Ngữ vãn

Cán bộ hướng dẫn: Ths. GV BÙI THANH THẢO


ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT

PHẢN MỜ ĐẨU

 • 1.  Li do chọn đề tài

 • 2.  Lịch sử vấn đề

 • 3.  Mục đích cúa đề tài

 • 4.  Phạm vi nghiên cứu

 • 5.  Phương pháp nghiên cứu

PHÀN NỘI DI NG

CHƯƠNG 1

Một số vấn đề chung

ỉ.l Khái niệm

1.1.1 Nhân vật trong tác phâm x án học

 • 1.1.2.  Các kiêu loại nhân vật

 • 11.2.1.  Nhân vật nhìn từ góc độ thê loại

 • 1.1.2.2.  Nhân xât nhìn từ góc độ cấu thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ

ngược của võ diệu thanh trúc nhân vật

 • 1.1.3.  Hệ thống hĩnh tượng nhân vật

 • 1.2. Vài nét về tác giã và tác phẩm

 • 1.2.1. Vài nét về tác gia

1 2.2 Quan niệm nghệ thuật cua tác giá

 • 1.2.3.  Vài nét về tác phẩm

CHƯƠNG 2:

The giói nhân vật được thê hiện đa dạng qua tập truyện ngắn

 • 2.1.  Nhân vật với đòi sổng tâm linh

 • 2.2.  Nhân vật đi tìm hạnh phúc

 • 2.3.  Nhân vật hi kịch

 • 2.4.  Nhân vật cá tính

 • 2.5.  Nhân vật thư thách

 • 2.6.  Nhân vật cam thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh chịu

CHƯƠNG 3:

Các phương thức, phương tiện nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tập truyện ngẩn

 • 3.1.  Nghệ thuật xây dựng nhân vật

 • 3.2.  Giọng điệu và diêm nhìn trần thuật

 • 3.3.  Nhân vật gắn bó với ngôn ngữ, không gian và văn hóa đặc trung Nam bộ

PHÀN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

l.Li do chọn đề tài

Sau năm 1975. nền văn học Việt Nam thực sự có rất nhiều khơi sắc. Trên nền thời đại bộn thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh bề "đa sự. đa đoan” ấy [14, tr. 1]. văn chương vẫn hút nhựa từ cuộc sống đê đem lại những sáng tác đa diện. Và khi nhác đen văn học Đồng Băng Sòng Cửu Long, ta thật khó có thế quên hĩnh anh nhùng con người chất phác hồn hậu, hình ánh những cánh đồng lúa chín vàng và con sông tươi mát trài dài qua nhiều đời. nhiều thế hệ. VỚI nhùng hương sắc riêng, truyện ngấn Đồng băng sòng thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh Cửu Long ngày nay thật sự đà góp phan tạo nên sự đa dạng và phong phú cho nền văn học dân tộc "Đồng bủng sông Cữu Long ỉà vùng khó khán nhất, xa nhất, nhưng lại làm được nhiều nhất và luôn đi tiên phong…" – Đó là lời khen ngợi chân tình cúa nhà thơ Hừu Thinh tai Bân tròn Vãn xuôi Đồng Bằng Sông Cừu Long lần thứ nhất [17 ,tr !]■

Như một sự tình cờ. cuộc thi văn học tuòi 20 gan thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh đây đã cho bạn đọc biết đến cái tên Vô Diệu Thanh với tập truyện ngắn "Cô con gái ngỗ ngược". Võ Diệu Thanh Là một nhà vãn cua tinh An Giang, cua miền Đồng bằng như vậy như vậy.

Nhưng phái đặt ra lí do khi trước nhìn nhận một ngòi bút trê như nhà văn Võ Diệu Thanh sè viết và nói những gì trong buổi văn chương đang vâng thau lẫn lộn (xu thê bạn dọc thích các tác phẩm nghiêng về tính due. mua thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh vui… đang ngày một nhiều hiện nay). Có gi ấn chứa và dầu kín chưa ai khám phá không? Ta phải nhìn nhân một tác phẩm văn học như thế não cho đúng đẳn. dặc biệt Lã về the giói nhàn vật – một phương diện rất quan trọng trong một sáng tác nghệ thuật. Với tập truyện ngăn này, tác giã gởi đen b.ạn đọc những thủ vị và mõi mẽ được thê hiện qua cách nhìn nhận về con người với các nhân vật đa thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh dạng, sống động, sống chất phác và hồn hậu. nhưng vân chương lại dừ dội và sâu sắc. nhà vãn tre Vò Diệu Thanh còn cho chúng ta thấy một ngòi bút có nội lưc mạnh. Và chị Là một gương mặt ấn tương trong giài thưởng văn học tuổi 20 lần IV.

Vói người viết, đề tải khám phá về thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn này cũng là một bài học mới Sự khám phá mới lạ “nhừng điều vốn đà cù thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh ”, những bí ân về buồn vui cua muôn kiếp người đã đi qua. đã kết thúc về thân xác, nhưng nhùng thứ thuộc về tinh thần thi ton tại mãi mãi. Người viết muốn biết được những câm xúc phức tạp và thú vị về con người với sự tìm tòi, chiêm nghiệm. Đe tài sỗ là một sự gợi mở mới mẽ. nhất là khi được tim hiểu về những chất liêu nghệ thuật văn chương cua miền Tây sông nước, được tiếp cận tập truyện thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh ra đời không lâu.

Neu xét tương quan giừa tác giã và độc giã. ban đầu Là tương quan không nối kết giừa người xa lạ với một kè xa lạ thì hành trinh độc giã tim đến tác giã thòng qua tiếp cân tác phẩm là con đường kẽ xa Lạ đến gần người xa lạ. Vậy nên người viết cùng chi Là một ke xa lạ. đến gan một người xa Lạ. Với chút ít kiến thức, người viết mong tự giai mà tác phẩm hon thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh Là phán xét. phê bình tâp truyện. Đây Là một đề tài quen thuộc và có tinh phô biến kill nghiên cúu tư tưởng một tác giả nào đó về cách thức xây dựng nhân vật. Mọi thứ đêu nóng hỏi và mới mẽ hoàn toàn lử tác già den tác phẩm. Người viết sẽ cố gắng lãm sáng tó một cách đay đủ những mục đích yêu cầu trong khá nâng hạn chế cúa minh. Nghiền cứu nhùng điểu dù mới la nhưng không phai lã không đặc sắc thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh . Tập truyện ngan “Cô con gái ngỗ ngược ” sè Là một thách thức không nhó đối với người viết dưới binh diên thế giới nhân vật Đây sè còn Là một bài học đầy bô ích chơ người viết và cả chơ những ngòi bút liềm năng đang ấp ú những tác phâm trong lòng đi tìm tiếng nói riêng.

Biết rằng, một tác phẩm nghệ thuật có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Vì vậy. kill chọn đề tài này. người viết cố gắng lình thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh hội các quan điểm, ý tường từ các bài viết cua các tác già đà đề cập. đổng thời mạnh dạn đưa ra những ý kiến, những câm nhận riêng đè có một cách nhìn hệ thống nhân vật trong truyện ngăn Võ Diệu Thanh, nhằm góp thêm một cách nhìn mới về nhùng giá trị trong truyện ngắn cúa chi. Luân vãn này chi Là một con đường người viết nhận ra trong muôn vàn con đường khá dì tiệm cận đưoc XỚI tác phàm cúa nhà vãn. thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh Những bước đi đầu tiên bao giờ cùng non nớt và thiếu sót. nhưng đó cùng Là động iưc đé người viết hoàn thành thật tốt bài nghiên cứu này.

VỚI nhùng li do trên, người x iết đà chọn x ắn đề “Thế giới nhân vật trong tập truyện ngấn Cô con gái ngô ngược của Cò Diệu Thanh

2. Lịch sừ vấn đề

Có thê nói rằng, nhân xrật luôn Là yếu tố được quan lâm nhiều nhất Irơng các sáng tác của nhà thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh văn. Đã cớ những nhân vật trong vẫn học Việt Nam trở nén quen thuộc như một phẩn của cuộc sống. Dù răng, nhân xât chi là những hình tượng trong tác phẩm, được xây dựng lại từ nhùng con người ớ bên ngoài và mang nhùng tính chất đặc thù tùy xào ý đồ cúa tác giá. nhưng nhân vật cùng có thế so sánh như những giá tri quý báu mà không dề gì tìm thấy được. Xây dưng được một hay nhiều nhân vật có sức thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh sống và tầm ánh hướng luôn là nơi mà các nhà văn muốn hướng đen.

Trong quá trình tìm hiểu về tài liệu có liên quan đến "nhân vật" của những người nghiên cứu trước, người viết nhận thấy "thếgiới nhân vật" là một vấn để đòi hòi có một sự khái quát cao và chiều sâu nghiên cứu BỜI kin tim hiếu về thế giới nhân vật trong nhùng sáng tác cua một tác già hay một giai đoạn nào đó. đe tài sè cho chúng thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh ta có nhùng cái nhìn khái quát không những về đóng góp hay tài năng của nhà văn mà còn lã ý nghĩa biêu hiện của nhân vật về tư lường và thời đại. Đã cỏ khá nhiều lâi liệu nghiên cứu về “thế giới nhân vật" ở nhiều úc gia khác nhau:

Người viết đà tim thay bài nghiên cứu cùa tác giâ Nguyễn Huệ Chi: "Nguyễn Dh và thế giới nhân vật trong thơ chừ Hán " trên trang nguyenhuechi.iree.fr. Tác thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh giá đà nghiên cứu một góc nhìn mới me ve nhân vật trong thơ chừ Hán ờ các tác phẩm như: Truyện Kiều. Long thành cầm giá ca. Phán chiêu hồn. Xuân dạ. Ngầu hứng. Đôc tiếu Thanh ký’. Mộng đắc thái hèn, Hoàng Sào binh mà. Kinh Kha cố lý…. Xuyên suốt ớ nhùng bài thơ ấy Là phát hiên về con người cùng VỚI sư li giai về bế tắc trong tư tường theo thuyết tài mệnh cùa ông. Song cùng chính thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh bàng tinh căm của một người nghệ sĩ yêu thương và câm thòng đă giúp Nguyền Du phát hiện ra cái đẹp rực rờ cua tạo vật và con người, cũng như làm cho ông thao thức không nguôi trước mọi nồi thống khổ cua quần chúng. Ngoài ra, bài nghiên cứu đà khẳng định được giá trị và sức sống cũa hầu hết các tác phẩm Nguyền Du sáng tác. Tuy nhiên vi đây lã bãi nghiên cứu về thế giới nhân vật trong các tác phẩm trung đại ở thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh trong thơ, nên nhùng nhân vật ấy đã mang tính chất cố định, khi lìm hiểu về nhân vật trong truyện ngăn cúa một lác phẩm đương đại, người viết cần một cái nhìn gần gùi hon. dù sao đó cũng là một tài liệu thiết thực.

Trong luận văn "Thế giới nhõn vật trong văn xuôi Nguyên Tuân ", tác gicã Vũ Thị Đào. trường ĐHKHXH &NV thuộc Đại hoc quốc gia Hà NỘI (7) đà nghiên cứu: quan niêm nghệ thuật thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh về con người cùa Nguyền Tuân và các kiêu loại nhân vật có trong vãn XUÔI Nguyền Tuân trước Cách mạng tháng Tám. các phương thức nghệ thuật thê hiện nhân vật cua Nguyền

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoi ky pham duy (tap 4) chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phương pháp trắc quang xác định asen bằng thuốc thử safranine
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu kích thức gân mác dài và gân chân ngỗng làm mảnh ghép
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh
thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn cô con gái ngỗ ngược của võ diệu thanh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart