Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

fff

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

fff

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

fff

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

fff

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam

fff

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHÓA LUẬT Bộ MÔN Tư PHẤP

BO H oa


LUẬN VÃN TỎT NGHIỆP

NIÊN KHÓA 2007-2011

THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH THEO QƯY ĐỊNH CỦA LUAT THI HÀNH ÁN HỈNH Sụ VIỆT NAM

Cân Thơ. ngày.


Giáo viên hướng (lẫn: NGUYỀN CHÍ HIÊU


Sinh viên thực hiện:

ĐINH NHƯ NGỌC

MSSV: 5075128 Lóp: Luật

Hành chinh – K33

Cồn Thơ, 4/2011

MỤC Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt

nam LỤC

Ĩ.ỜĨMƠ BÂU 1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUẤT CHƯNG VÈ THI HÀNH HÌNH PHẠT TƯ

HÌNH

1.1/1.  Lịch sứ liinli ihimh hĩnh pliạl lứ hĩnh

 • 1.2.  Khái Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt

nam quát chung vẽ ihi hãnh liinh pliạl tứ hình

 • 1.2.2.  ĩ.ược sừ vè thi hành hình phạt hr hình qua các giai doạn pháp luật Việt

Nam

 • 1.2.2.2.  Thi hành hình phạt hr hình trong giai đoạn hr 1945 dên khi Bọ luật

Tò tụng hình sự 1988 ra đời

 • 1.2.2.3.  Thi hành hình phạt tử liinli theo Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam quỵ đụili cua Bộ luật tô tụng hình

sự 2003…………………… 7.7…………………….. 1…………..   :………4.7….

………….   11

CHƯƠNG 2. THI HÀNH HĨNH PHẠT TƯ HÌNH THEO QUY BỊNH CỦA

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH sự MẸT NAM

 • 2.2 ………………………………………………………………………………………………………….

ội đong thi hành án hr hình

 • 2.2.1…………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập Hội đòng thi Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam hành án tir hình

Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam ãi quyết việc bão quân, chôn cat hr thi

24.3’2…….’

ai quyếl việc uliận hài col cùa người bị llii ỉiãnli án

trường họp phái hoãn thi hành án hr hình

 • 2.6. Nhùng diem lien bộ cùa Luật tin hành ãn hĩnh sự vẻ thi liãrih lúnli Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam phạt tư

hình 7 ………………………..’…………….’■…………………….. ?…………………………..:

 • 3.1.  Tồn tại của Luật tin hânli án hình sự về vấn để thi hânli hĩnh phạt tử hình

…………………………….’………………………….. ’

 • 3.2.1.1 Giai pháp hoãn thiện Bò luật tô tụng hình sự vè Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam phân thi hành 1111111

phat tử hình………………………………………………………………….

 • 3.2.2.2.   về phưomg tiện, trang thiết bị. noi thực hiện thi hành hĩnh phạt từ

hình

3.2.2.3………………………………………………………………………………….

hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam Vấn đề gặp gờ thân nhân

KÉT LUẬN

47


LỜI MỜ ĐẦU

1. Tinh cap thiết cùa để tài

Sau nhiều năm xây dựng Chủ nghĩa xà hội và nhiều năm đói mới. đất nước ta đà đạt nhiều thành tựu đáng kề và đang tiến dan lẽn Chu nghía Xã hội Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam . Tuy đã đạt một số thành tựu nhát định nlnmg tinh hĩnh kinh te xà hội nước ta vần chưa ồn định, các thế lực thù địch van đang tìm cách chống phá Nhà nước ta. tinh hình tội phạm có giám so với trước đây nhưng van còn ờ quy mô cao. con người đang dân hiện đại hóa. xuất hiện nhiều loại tội pliạm mới nguy hiềm hơn với cóng nghệ phạm tội cao hơn. Trước tinh hình đó đòi hỏi Việt Nam phải tâng cường công Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam tác đau tranh phòng chống tội phạm, bão vệ trật tự xã hội. an ninh quốc phòng, Hê thống các hình phạt là công cu him hiệu ngăn ngừa và phòng chồng tội phạm. Trong đó hình phạt tứ hình là hình phạt nghiêm khác nhất có rác dụng răn đe. ngãn ngừa tội phạm

Hình phạt tử hĩnh là hình phạt nghiêm khấc nhất trong hệ thống các hình phạt nên van đề tiu hành băn án tử hình là van đề rắt quan trọng. Nó không Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam chi hên quan đến tính mọng con người mà còn liên quan đến mục đích ngăn ngừa tội phạm cùa Nhã nước, bán án tứ hình được dưa ra nlìimg không được thi hành thì mục đích răn đe. ngổn ngừa tội phạm không đạt được. Vi tính chat quan trọng của van đề nãy nên Nhã nước đã quy định chặt chè về cãc van đề thi hành hĩnh phạt tữ hình. Nhưng cho đen hiện tại do sự thay đỏi của tinh hình the giới cũng như tinh hĩnh Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam trong nước mã cãc quy định của Nhã nước trước dãy về thi hành hình phạt úr hình không còn phù hợp nữa. Đe cõng tác thi hành hình phạt hr hình có hiệu quá hơn. mục đích ngăn ngừa tội phạm dtrợc nàng cao hơn Nhà nước đà ban hành Luật thi hành án hình sự quy định nhùng van đề vướng mac can thay đói về thi hãnh hình phạt tử hình cùng như thi hãnh án hình sự. Luật thi hãnh án hình sự kin ban hành có đáp Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam ứng được những nhu can về thi hành hình phạt hr hình hiện nay hay không, khi áp dung quy định mới đè thi hành thì kềt qua đạt được như thế não. mục đích ngăn ngừa tội phạm có đạt được hay không. Mục đích người viết chọn đề tài này là người viết muốn nghiên cứu và tim ra những van đe còn viróng mac từ đó de xuất những giãi pháp đe cóng tác thi hành hĩnh phạt tử hình ngây câng hoãn thiện hơn.

 • 2. Mục tiêu Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam và phạm vỉ nghiên cứu

Luận vãn nghiên cửu những vướng mac của các quy định cù, tữ đó hướng tới ctr ròn tliiÂt nhải rt» íiAri <‘úa ĩ nât thi hành án hình cir VhAno <‘hi th luân trăn /’Àn nghiên cứu các quỵ đinh cũa Luật thi hành án hình sự về thi hành hình phạt tứ hình, tim hiêu những điếm tiến bộ cũng như han chế trong công tác tỉii hành án. từ đó đưa ra nhùng V kiên và đề xuất giúp Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam công tác tin hành hình phạt tử hình đirợc hoàn thiện hơn. mục đích ngăn ngửa tội phạm ngày câng được nâng cao hơn.

 • 3. Phương pháp nghiên cứu

Luận vãn nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng kiên thức cùng VỚI phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Là nền tan. đề giải quyết những vấn đề đặt ra. nội dung nghiên cứu cùa luận văn dựa trên các phương pháp sau:

Phương pháp phân tích luật viết

Phương pháp thống kè Phương pháp Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam đoi chiếu

Phương pháp so sánh

 • 4. Cơ cấu cùa đề tài

Luận văn gồm các phần như sau: Lời mờ đầu. phần nội dung, phần kết luận Phần nội dung cùa luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Khái quát chung về thi hành hình phạt tử hình

Chương 2. Tin hành hĩnh phạt tử hĩnh theo quy đinh cùa Luật thi hãnh án hĩnh sự Việt Nam

Chương 3. Tồn tại cùa Luật thi hành án hình sự và giai Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam pháp nàng cao liiệu quá còng tác thi hành hình phạt tứ hình

Ngtrỡĩ viết có sử dụng trong luận văn những từ như "người bị kết án", “người phải chắp hành án", “tir tù ‘, "tử tội ’, “phạm nliân", "họ" để chi đoi nrợng chung là người bị Tòa án tuyên án tử hĩnh và bị đưa ra thi hành án tử hình.

Ngtrỡĩ viết xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Luật và các thầy Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam cô trường Đại học cần Thơ đà giảng dạy cho người viết những kiến thức bồ ích. Đặc biệt người viết xin chân thành cám ơn giáo viên hướng dấn cùa người viết Lã

GVHD: Nguyền Chi lĩiếtt

1

SVTH: Đinh Như Ngọc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam
Thi hành hình phạt tử hình theo quy định cửa luật thi hành án hình sự việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart