Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

51.000

Category:

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

fff

LV-Tĩịỗ

DHKTQD


BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QƯÔC DÂN

ĨH| ĨRƯỜNG HÃNG ĩí BiỆN LẠhiri

2 s

O

2 ô

ta

t–

2                         vữ THỊ ÁNH TUYẾT

TẠI THÁI râ – 1HỰC ỈRẠNC VÀ GIAI PHỊÍP

.Ty 25

S>

í

>

ta


LUẬN VĂN THẠC si KJNH TẾ


S3


1í


ù?


Thị trư


HẲ NỘI – 20C3


ờn


g hàn g điệ n tử điệ n lạn h tại thá i bìn h thự c trạ ng và giả i phá p o


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

f——————————————-

I ‘ V. ziAr V/ £-• I

!_• í . * -iv.‘ íl’í 1 «u ? I :/«

THỊ TRƯỜNG HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

• • • •

TẠI Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp THÁI BÌNH – THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÊ

Chuyên ngành: Quàn trị Kinh doanh Thưoiig mại

Giáo viên hướng dấn : GS.TS. Trán Chí Thành

TS. Phan Tó Uyên LỜI CẢM ON

Sau thời gian học tập, tói đà hoàn thành chương trình học tập theo theo quy định của học viên cao học. Đuợc hội đổng khoa học nhà trường thông qua, tồi đă nhận đè tài thực hiện nghiên cứu vé thị trường Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp hàng điện tử điện lạnh tại tỉnh Thái Bình, nơi mà tỏi sinh ra. Đây là đề tài rộng, bao trùm nhiều kiến thức vé lý luận cũng như số liệu thực tế, tỏi đà cố gang thu thập dữ liệu từ nhiéu nguồn để tổng hợp, nghiên cứu thực tê’ từ các công ty kinh doanh các mặt hàng điện từ điện lạnh ở một sô’ nơi đà thành công – từ đó đưa ra các giải pháp chung cho các nhà bán lẻ cũng như các Hăng đậc Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp biệt với mặt hàng điện tử điện lạnh.

Xuất phát từ thực tế trên, bằng kiến thức thu lượm và trau dổi từ các thày cồ, tôi đà di vào nghiên cứu thị trường dưới góc độ của nhà quản kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, với nhửng kiên thức và khá năng có hạn, hơn nừa với thực tiẻn da dạng, kiờn thức nhìn nhặn tổng kết còn kém nên bãn thào luận văn trên không tránh khỏi những thiếu sót, tỏi rảì mong được Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp sự giúp đờ cùng như các ý kiến đóng góp của các tháy cỏ giáo cùng toàn thế các bạn dể lôi có thể hoàn thành tốt luận văn cùa mình.

Bán thảo được sự giúp đỡ nhiệt tình cùa các thầy cô giáo trong khoa Thương mại, các anh chị trong Công ty Nghiên cứu thị trường GfK và sự động viên của bạn bè.

Tòi xin chân thành cảm ơn GS. TS Trần Chí Thành, TS. Phan Tố Uyên đã cho những nhận xét, Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp dánh giá, khích lộ quý báu giúp tỏi hoàn thành luận vãn này.

Hà nội, tháng 10 năm 2003 Người thực hiện

Bảng chú dân các chữ viêt tăt

 • * GtK: “Gain from Knowledge” – GfK Marketing Seviccs Ltd – là còng ty nghiên

cứu thị trường GfK là một công ty đa quốc gia, có vãn phòng ờ hau hét các nước trên thế giới và là công ty nghiên cứu thị trường diện tử – diện lạnh – điện gia dụng lớn Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp nhât thê giới. Văn phòng GfK Việt nam tại Phòng 1206, Sài gòn Trade Center, 37 Tòn Đức Thắng, Quận I Tp HÒ chí Minh, Việt nam.

 • * AFTA: Asean free trade association – Hiệp hội thương mại tư do Asean

 • * GDP: Tông sán phẩm quỏc nội

 • * LCHHXH: Luân chuyền hàng hoá xà hội

 • * TNHH: Trách nhiệm hừu hạn

 • * TP: Thành phố

 • * VCD: Video compac dicks

 • * DRC: Digital Rcaly creation

 • * TM&DV: Thương Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp mại và dịch vụ

 • * tr.đ: triệu đòng

 • * đ: Việt nam dồng

Danh mục các bảng biêu, hình vẽ

Trang

Biêu 1.1:  Mức tiêu dùng tivi trên thị trường Việt nam từ 1990-2002

Biêu 1.2:   Giá cả trung bình các loại tivi trên thị trường Việt nam

Biểu 1.3:   Số lượng và giá trị hàng điện tử điện lạnh chia theo loại

Biểu 1 Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp .4:

lượng tiêu thụ và thị phần hàng điện tử điện lạnh cùa các Hãng 30

Biêu 1.5:  Thị phần các hãng điện lạnh trên thị trường Việt nam

Biểu 2.1   Tồng sàn phẩm của Tình Thái BÌnh theo giá so sánh năm 1994

Biểu 2.2  Tồng mức bán lè và LCHHXH cùa Tinh Thái BÌnh

Biêu 2.3:  Thu nhập bình quân 1 người /1 tháng Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại

thái bình thực trạng và giải pháp khu vực Thái BÌnh

, Nhu cầu chung vê hàng điện từ vả điện lạnh chia theo giá thị trường Biểu 2.4:

Thái Binh

Biêu 2.5: Nhu cầu về hàng điện tử điện lạnh chia theo loại thị trường Thái Bình 42

. Sức mua của hàng điện từ điện lạnh chia theo mùa vụ trên thị trường

Biểu 2.6:  

Thái Bình

Biêu 2.7:   số doanh Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải

pháp nghiệp kinh doanh hàng điện tử điện lạnh tại Thái Bình 46

Biêu 2.8:  Hàng điện từ diện lạnh chia theo số lượng của Thái Bỉnh

Biểu 2.9:  Phân loại sản phẩm điện tử theo giá trị thị trường Thái Bình

Biêu 2.10: Tý lệ tivi chia theo mức giá – thị trường Thái Bình

Biêu 2.11: Ty lệ tivi chia theo inchs – thị trường Thái Bình58 Thị trường hàng điện tử

điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp

Biêu 2.12: Tỷ lệ dàn âm thanh chia theo mức giá – thị trường Thái Bình

Biêu 2.13: Tỹ lệ tivi chia theo mức giá – thị trường Thái Bình

Biểu 2.14: Hàng điện lạnh chia theo số lượng thị trường Thái Bình

Biểu 2.15: Phân loại hàng điện lạnh theo giá trị – thị trường Thái Bình

Biếu 2.16: Tỷ lệ máy giặt chia theo Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp mức giá – thị trường Thái Bình

Biểu 2.17: Tỷ  lệ máy giặt chia theo loại – thị trường Thái Bình

Biểu 2.18: Tỳ  lệ tù lạnh chia theo mức giá – thị trường Thái Bình

Biêu 2.19: Tỷ  lệ tú lạnh chia theo loại – thị trường Thái Bình

Biêu 2.20: Tỷ  lệ điều hoà chia theo loại – thị trường Thái Bình

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp Biêu 2.21: Khuynh hướng tiêu dùng hàng diện tử trong các năm 2000-2002

Biêu 2.22: Khuynh hướng tiêu dùng hàng điện 1 ạnh trong các năm 2000-2002

Biểu 2.23: Bang giá bán lẽ niêm yết của công ty TNHH TM&DV Ánh Chinh

Bàng Bảng Dự báo nhu cẩu hàng điện từ điện lạnh năm 2003

Biêu đo so sánh các sản phâm điện tữ điện lạnh năm 2003 Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp với 2002

Biểu đổ                                   ’

cùa Thái Binh và cà nước

Sơ đò Sơ đo cũa nhà bán lẻ trong kênh phân phối hàng điện tử điện lạnh 98

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp
Thị trường hàng điện tử điện lạnh tại thái bình thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart