thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

fff

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

fff

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

fff

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

fff

thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THƠ KHOA CÔNG NGHẸ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

THIÉT KẾ CHÉ TẠO MÁY GIẬT CHIÉU LÁT

GIAO VIÊN HƯỚNG DÁN


SINH VIÊN lllực HIỆN

Ths. Phan Thanh Lưoììg            Trần ‘ Hoàng Khiêm I I 10377

Ngành: thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát CK chế tạo máy- Khóa: 37

Cần Thơ, 2015

NHẬN XÉT CỦA CÁN Bộ HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA CẤN Bộ CHẢM PHẤN BIỆN

NHẠN XÉT CỬA HỌI ĐÒNG CHẤM PHẤN BIỆN

LỜI CẢM ƠN

LỜI dầu tiên em xin gửi lời cám ơn đến những thành viên trong gia dinh dà luôn ủng hộ, lo làng, quan tâm và giúp đờ cho cm trong SUÔI quá trinh học tập cùng như trong suốt thời gian em thưc hiện luận văn tốt nghiệp. thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát

Em xin gưi lời câm ơn sâu sẩc dến thầy Phan Thanh Lương, khoa Công -Nghệ và Trung lâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trường Dại Học (‘ân Tho đà tận tinh hưởng dần và giúp dờ cho em trong suốt quá trình em học tập cho dến lúc hoàn thành luận văn lôl nghiệp.

Em xin bây to lòng biết ơn dền tầt ca các thầy cô cũa trường Đại Học cần 1 hơ đà truvên đạt cho cm nhùng kicn thức hừu ích đê cm thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát có thê áp dụng vào việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Em xin gửi lời cám <m các lác giã, các thây cô trong các lài liệu tham kháo dà dúc kết và sàng lọc nhưng kiến thức quỷ báo dế em có thề áp dụng vào dề tài mình nghiền cứu.

Và cuối cùng em xin gưi lời biết ơn dến các bạn học cùng lớp Cơ Khi Chế Tạo Máy, khỏa 37 cùa Khoa Còng Nghệ, trường Đại học cần Thơ dà giúp dờ thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát tận linh cho cm lúc học tập cùng như trong suôi quá trình nghiên cứu luận vàn lôi nghiệp.

Luận vàn lót nghiệp đà giúp cm cô đọng và vận dụng được nhừng kiên thức em dược biết, dược học trong nhừng năm tháng dược dào tạo tại Trường. Tuy nhiên do vần còn nhiều hạn chc VC thin gian, kicn thức của bàn thân và kinh nghiệm thực tiễn nên bãi báo cáo không tránh khỏi những sai sót. Rẩt mong dược sự góp khẳc phục của thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát quý Thay ((’ồ) và các hạn đê luận vàn được hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Sinh viên thực hiện

Trần Hoàng Khiêm

SVTT: Trần Hoàng Khiêm

Trang iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh gia lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NHÓM 1 CHÍNH SÁCH cổ tức và GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu công tác lập kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát
thiết kế chế tạo máy giặt chiếu lát
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart