thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA Sư PHẠM

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

THIÉT KÉ GIÁO ÁN DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10, BAN NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỤC THỤC HÀNH CỦA HỌC SINH

Chuyên ngành: Su phạm Hóa học

(’án bộ hướng dan:                                        Họ lên SV:

TS.GVC.Bùi Phương Thanh Huấn Nguyền I hi (‘âm Nhung

MSSV:2I 11838

Lớp: Sir phạm Ilóa học K37

CÀN thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh THƠ-2015

NHẠN XÉT CỦA GIÁO MÊN HƯỚNG DẢN

M E3 f<)

NHẠN XÉT CỬA GIÁO VIÊN PHAN BIỆN 1

…………..ơ? (33 Kĩ———–

Đe tài “Thiết ke giáo án dạy học thi nghiệm hóa học lóp 10. ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành cua học sinh" lã dề tài rất thiết thực, giúp học sinh rèn luyện các kĩ nàng thực hành hóa học ờ trường phô thông.

Trong quá trinh thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh thực hiện đê tài. tác giã đà hệ thông được các phưimg pháp dạy học truyền thống và dạy học tích cực, dưa ra dược các mi điềm vã nhược diêm cua lừng phưong pháp, rác giã đà thiêt kê được 7 giáo án dạy học thi nghiệm lớp 10 nâng cao theo hướng phát huy các năng lực cua học sinh. Đây lã các tư liệu bò ích cho học sinh khi ra trường.

Nhược diêm cùa dể tài lã phần thực nghiệm sư phạm chi dừng ờ thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh mức dộ thăm dò, phóng vàn giáo vicn TH I*T dê rút ra kct luận. Neu dạy thực nghiệm đề đôi chửng thì thuyết phục hon.

Giáo viên phán biện

Nguyền Vãn Dao

NHẠN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHAN BIỆN 2

…….ơ? £9 K)——-

_____________________________________________Luận vãn tổt nghiệp_____________________________________________ Thiếc kê giảo án dạy hoc (hí nghiệm lóp 10. ban nâng cao theo hướng pliát huy năng lực tlụrc hãnh của học sinh

LỜI CẤM ƠN

thiết kê giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

……….Oì Q ỈO……………….

Trong quá trinh thực hiện đề tài. em đà nhận dược sự dộng viên, sự giúp đờ nhiệt tinh và sự dóng góp ý kiên cua quý thầy cô vã bạn bè. Nhờ vậy mà luận văn dược hoàn thành đúng thòi hạn.

Lời đâu tiên, em xin chần thành gứi lời câm ơn sâu sắc đèn:

  • * Thầy Bút Phương Thanh Huấn. GV hướng dằn luận vãn. TS.GVC – Bộ môn Hóa – Khoa Sư phạm – thiết kê giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh Trường Đại học cần Thơ. thầy dà tận tình hướng dần. giúp dờ. truyền đạt kiên thúc cho cm trong suôi quá trình thực hiện và hoàn thành đê tài luận vãn tốt nghiệp.

  • * cò rhái Thị l uycl Nhung cô vân học tập. cùng lât cà quý thây cô Bộ môn Hóa đà giúp đờ và lạo đicu kiện thuận lợt cho em trong suôi quá trình thực hiện đê lài.

  • *  Thầy Võ Quốc Cường, cô Phan Till Ttrơi – giáo viên trường tiling học thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh phố thông Bùi Ilừu Nghía dà dộng viên, giúp dờ. dóng góp ý kiến và tạo mọi diều kiện thuận lợi cho cm hoàn thành luận văn.

Và cuối cùng, em chân thành gơi lời cám ơn dến tập thê lớp Sư phạm Hóa K37. gia đinh và tàl cà hạn hè đà giúp đờ. động vicn cm trong suôi quá trình thực hiện đê tài.

Chân thảnh câm ơn!

Nguyễn Thị cầm Nhung

_____________________________________________Luận vãn tổt nghiệp_____________________________________________ Thiếc kê giảo án thiết kê giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh dạy hoc (hí nghiệm lóp 10. ban nâng cao theo hướng pliát huy năng lực tlụrc hãnh của học sinh

TÓM TÁT LUẬN VĂN

……….ơ? (33 Kĩ——–

Nghiên cửu đề tài “ Thiết kế giáo án dạy hục thí nghiệm hóa học ỉứp 10. han nâng cao theo hướng phát huy nâng lực thực hành Cìỉa học sinh " nhấm đáp ứng yêu câu đòi mới cúa giáo dục hiện nay chuyên từ chủ yêu trang bị kiên thức sang phát triền toàn diện năng thiết kê giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh lục cua người học. Với các giáo án dược thiết kế theo hướng phát huy năng lực thực hành cùa học sinh: giúp người học chù động, lích cực trong giờ học thực hãnh sè góp phần nàng cao chắt lượng dạy và học mòn hóa học ơ trường TIIPT. hình thành khá nàng lự học và giãi quyêt vân đê băng thi nghiệm trực quan của HS.

Dê lài đà cung câp cho người đọc nhùng kiên thức cơ bán VC dạy và học thực hành thí nghiệm thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh ờ tnrởng phò thông. Đề tài dã thiết kế dược 7 giáo án thực hành thi nghiệm cứa chưong trinh hóa học kýp 10, ban nàng cao được soạn bàng phân mềm thiết kế sơ dồ tư duy kết hợp VỚI các phần mềm thi nghiệm hóa học như Chemwin. Crocodile Chemistry 6.05,…

Đề ĩãi dược thực nghiệm ờ trường TIIPT Bùi Ilừu Nghía. Qua quá trình phong vần ý kiên giáo viền và đánh giá, kết quá nghiên cứu bước đâu cùa đê tài cho thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh thây việc thiết kế giáo án thực hành thi nghiệm theo hướng phát huy năng lực thực hành cua học sinh là cân thiềl và phù hợp V(ri thực liễn hiện nay.

GVHD: TS. Bùi Phương Thanh Huấn

iv

SVTH: Nguyễn Thi Cầm Nhung

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hung Yen Dia Chi.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh kiên giang đến năm 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty tnhh thương mại xây dựng t m n
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh
thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart