thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter

fff

Luận vãn tòt nghiệp

STH: Nguyền Thị Tuyết Nhi

Mục Lục

PHÀN MỚ ĐẢƯ

PHÀN NỘI DƯNG

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VÊ GIÁO ÁN ĐIỆN TỪ

 • 1.2.2. Lựa chọn kiến thức cơ ban cùa bài dạy, xác đinh thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter đúng nhùng nội dung

trọng tâm. trọng diêm của bài. câu trúc các kiến thức cơ ban theo ý đinh bài học6

 • 1.2.5. Lựa chon ngôn ngừ hoặc các phần mềm trinh diền đề xây dưng tiến trinh

dạy học thông qua các hoạt động cụ the

 • 2. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI GIÀNG ĐIỆN TỪ thiết kế giáo án điện tử thiên văn

học sử dụng active presenter

CHƯƠNG II : THIÊT KÊ GIẢO ÁN ĐIỆN TỬ SỪDỤNGACTIVE PRESENTER ….11

 • 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG bài GIÀNG ĐIỆN TỨ DÙNG ACTIVE PRESENTER 12

 • 3.  thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter HƯỚNG DÂN SỪ

DỰNG ACTIVE PRESENTER

đặt Active Presenter

3.3.2: Chèn văn ban

 • 3.4. Đóng gói và thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter xuất bài giảng 29

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG THIÉT KÉ MỌT SÓ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÈ THIÊN VĂN HỌC- CHIÊM TINH

 • 2.3. THIÉT KÉ BÀI GIANG thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active

presenter

PHÀN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHÀN MÒ ĐÀU

 • 1. LÝ DO CHỌN DẺ TÀI

  • 1.1 Co-so li luận

Đòi mới phương pháp dạy thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter học dang là vấn dề hết sức cấp bách hiện nay. nền kinh tể tri thức dòi hoi ngành giáo dục phai dào tạo ra những con người năng dộng sáng tạo. có khá năng lự học lự đánh giá, hicl cách cộng lác với mọi người đê phái triền cá nhân hòa họp với sự phát triển cua cộng dồng. Do dó từ chồ áp dụng các phương pháp dạy học mã người thầy dỏng vai trò trưng tâm. thi chứng ta phai chuyến sang hưởng dạy học lấy thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter học sinh làm trung lãm. nhàm phái huy lính lích cực, chù động và sáng lạo của người học.

Tốc dộ phát triển như vũ băo cùa công nghệ thòng tin (CNTT) lãm cho việc luân chuyên thông till trờ nên cực kỳ nhanh chóng và vai trò cúa thông tin ngày càng trờ nên quan trọng. Nhùng khà nàng mới và ưu việt này cùa CNTT đà thay đổi cách sống, cách lãm việc, cách học tập. cách tư duy vã quan trọng hơn thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter cả lã cách ra quyết dịnli cùa con người. Chính do tốc độ tăng trường và đặc diêm cúa CNTT mà đà có lác động to lớn và toàn diện đến xã hội loài ngoài, và hiển nhiên cùng dà tác dộng trực tiếp dến giáo dục. Trong giáo dục đào tạo CNTT góp phần hiện đại hóa phương tiện, thiết bi dạy hoe. làm xuat hiện nhiều phương thức, hình thức tô chức dạy học mới; trong đó ca giáo viên và học sinh đều sứ dụng thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter CNTT trong hoạt dộng dạy và học.

Trong thời đại ngày nay CNTT lã giai pháp quan trong cần triệt đê khai thác khi dạy và học. không thê dạy học theo một lối môn cũ kỷ mà cần phái đôi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng ứng dụng CNTT.

Mục liêu mà ngành giáo dục càn phái hướng đen đó là chuỗi phát triền lừ nên tâng cơ ban nhất Lã tạo các giáo án diện nr (GAĐT). phát triền dồng bộ dế thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter dạt dến ngưởng cua một trường học điện tử. tạo tiên đê vừng chăc đê xây dựng nên một nên giáo dục điện tử tại Việt Nam.

ứng dụng CNTT vào dạy học có nghĩa là việc dầu tiên mã người giáo viên phai thực hiện là có GAI) I. GAI)T cân phái được hiêu thông nhài như là một PPDH Irong đó giáo viên khai thác tiện ích cùa CNTT dế thiết kể các nội dung học tập nhầm giúp học sinh không chi lình hội kiến thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter thức, kỳ năng phát triển rư duy. nhận thức mà còn phát triển câ kỹ năng xứ lý thông tin, kỳ nàng giao liếp…

 • 1.2 Cơ sờ thực liền

Trong nhùng năm Irỡ lại đây, phong irào thi đua soạn GAI)T nhám đôi mới PPDH đà được nhiêu giáo viên hường ứng tích cực. Dày được COI là con đường ngan nhât đê đi đến đích cùa chất lượng dạy học trong nhà trưởng. Tuy nhiên việc lựa chọn những phần mềm (PM) thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter hỗ trợ nào đê soạn GAĐT lại lả vấn đề đáng quan tâm hơn cả khi mà có quá nil lều loại PM hồ trợ cho việc dạy học và soạn GAĐT.

Mặt khác hiện nay đa số giáo viên đều đà quá quen su dung Powerpoint đê soạn GAĐT. PM này chi có ưu điểm về mặt trình diễn chứ chưa thê khai thác hết các tiêm năng sằn có cua CNTT Đặc biệt hơn là giáo viên còn quá lệ thuộc vào tiết dạy khi sư dụng Powewpoint đê soạn thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter GAĐT, điều toi ky hơn nừa là trong tiết dạy còn quá Lạm dụng vào các hiệu ứng bay nháy và màu sắc sặc sờ khi trình diẻn bang Powerpoint.

Đối với tôi. ban thân là một sinh viên sư phạm thì tôi thấy đây Là một công việc hết sức thiết thực của người giáo viên, đó là hành trang là cơ sở vững chác để tòi bước vào sự nghiệp giáng dạy sau này. Và đây cũng chính là động lực đê tôi quyết đinh thực hiện thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter đề tài nghiên cửu ‘* Thiết kê giáo án điện tữ mòn Thiên Văn Học – Chiêm Tinh ứng dụng phan men Active Presenter” vói mong muốn đề tài này sè góp phần thiét thực vào việc đôi mới phương pháp dạy học hiện nay.

 • 2. .MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỦƯ

Thiên vãn học Là một môn khoa học,phục vụ trưc tiếp không chi nhận thức mà còn còng nghệ, dịch vụ mỏi ngày. Nghiên cứu thiên văn không phãi là nghiên cứu về những điểu " thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter thú vị" ờ "trên trời" mà chính Là phục vụ cuộc sống và tri tuệ mồi ngày Sư dụng phần mềm Active Presenter đê thiết kế giáo án điện tư được xây dựng theo nội dung Thiên Văn Học- Chiêm Tinh, nhăm góp một phần nhỏ trong còng cuộc đòi mới phương pháp dạy học ớ nước ta hiện nay.

 • 3. HẠN CHÉ TÒN TẠI CỦA ĐÈ TÀI

Do thời gian thực hiện để tài có giới hạn. trong quá trình thực hiện gập nhiều khó khăn thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter , vướng mắc nén việc thiết kế giáo án diện tử đưa vào luận văn còn hạn che. Hình ánh minh hoa. flash nhung vào bài giáng chưa phong phú. đa dạng. Mặc khác, việc nghiên cứu và tim hiếu các phần mềm hồ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tư còn hạn chế nên việc hoàn thành luận văn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu sót.

 • 4. PHƯƠNG PHẤP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỬƯ

 • 4.1. Phương pháp nghiên cứu

 • – Tìm hiếu chung các phần thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter mềm xây dựng giáo án điện tứ thông qua sách, giáo trình. Internet và thông qua các thầy cô. bạn bè.

 • – Tim hiêu phẩn mem Active Presenter

 • – Nghiên cửu sách Thiên Văn- Sự Tiến Hóa Của Các Ngòi Sao

 • – Tiến hành thiết kế giáo án điện tứ sừ dụng phần mềm ActivePresenter

 • 4.2. Phương tiện nghiên cứu

 • – Máy vi tínhvà phần mem Active Presenter.

 • –  Tài liệu thiên văn học về Sự tiến hóa cúa các ngôi sao. Mặt trăng và các hiện tượng thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active pres enter tự nhiên, Chiêm Tinh Học-12 cung hoàng đạo.

 • – Một số phần mềm hồ trợ thực hiện đề tài: Snagit 10. Youcam.[l]

 • 5. CÁC GIAI ĐOẠN THựC HIẸN ĐẺ TÀI

 • – Nhận đề tài từ GVHD.

 • – Nghiên cứu các tài liệu có hên quan và khai thác các nguồn tài nguyên có trên Internet.

 • –  Lập đề cương chi tiết.

 • – Tiến hành viết lý thuyết nộp GVHD chinh sửa. bổ sung.

 • –  Thiết kế giáo án điên tứ sư thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter dung phần mềm Active Presenter.

 • – Hoàn thành luận vãn.

 • –  Bão vệ luận văn tốt nghiệp.

* Các chữ viết tắt trong đề tài:

Học sinh: HS

Thi nghiệm: TN Phan mềm: PM


Giáo dục: GD

Phương pháp: pp

Sách giáo viên: SGV

Phương pháp dạy học: PPDH


Giáo án điện từ: GAĐT

Giáo viên: GV

Sách giáo khoa: SGK

Trung học phô thông: THPT

Công nghệ thông tin thiết kế giáo án điện tử thiên văn hoc. sử dnnư active

Dạy học: DH

Học tập: HT


Vật lí: VL

Trung học cơ sở: THCS

GVHD: Vương Tấn Si

Thiên Văn học

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện tân biên, tỉnh tây ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
bài báo cáo môi trường chủ đề pháp luật về tài nguyên nước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích lợi ích và chi phí của dự án cầu phước an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài nghiên cứu hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu trung sơn hưng yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter
thiết kế giáo án điện tử thiên văn học sử dụng active presenter
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart