thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

fff

HO HO HO HO HO HO HO HP H—KO HO HO HO HP HP HO HO HP HO Hi—KO HO HO HX—KO HO H :<—Ko HO HO HP HO HO HP


TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THO KHOA Sư PHẠM BỌ MÔN Sư PHẠM VẬT LÝTHIẾT KÉ GIÁO ÁN ĐIÊN TỦ* VẠT’ LÝ 10 NÂNG GAO sử DỤNG PHẤN MÉM VIOLET

Luận vãn tốt nghiệp

Ngành: sư PHẠM VẬT I .Ý – UN HỌC


Giáo viên hirứng dần:

Vuong Tấn Sĩ


Sinh viên thực hiện:

Trần Thi Yen Trang

Măsố thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet SV: 1117567

Lóp: Sư phạm vật Lý – T in I lọc

Khóa: 37


Can Thơ, năm 2015

LƠI CAM ƠN

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện đê lài “ Thiel kề giáo án điện lử Vật lý 10 Nâng cao sứ dụng phần mềm Violet”. VỚI sụ cố gắng cùa ban thânvà sự hỗ irợ cúa thây hướng dan cm đà hôan thành xong đê lài nghiên cứu luận văn mày.

Lời đâu liên em xin chân thành câm thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet on lói quý thây cô Trường Dại Học Cần Thơ cùng như quý thầy cô trong bộ môn sư phạm Vật Lý dà giang dạy, truyền dạt cho em những kiến thức quý báo.

Dặc biệt, cm xin bày lô lòng bicl un sâu sac lới ihây Vương I ân Sĩ. thây đà tận tinh giúp dờ vã tạo mọi diều kiện thuận lợi dê em có thê hoàn thành tốt dể lài luận vân của minh, câm <m thầy đà dành nhicu ihời gian góp ý đê thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet bài luận vãn của em đạl được kềl quà hoàn thiện nhâl.

Em xin bày to lõng biết ơn dến gia dinh. người thân và bạn bẽ dà luôn động vicn, cò vũ và giúp đờ đê em có thê hoàn llìành lồl đê lài này.

Mặc dừ trong quả trinh thực hiện dề tài này em dà rất cố gắng song không tránh khói nlìừng sai sót. Mong quý thầy cò thòng cam. bo qua vã dóng góp kiên đề đê lài luận vãn của thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet cm được hoàn thiện him.

Cuối lời em xin chân thánh cam ơn một lần nừa dến quỹ thầy cò, bạn bè dă nhiệl lình giúp dở cm trong thời gian qua. Em xin gửi lời chúc sức khóc vã thành còng dến mọi người.

HP HO HP HO HO HP HP HP HO HP HO HO HP HO HO HO HO HO HO HO HP HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO


LÓI CAM ĐOAN

TÔI xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu do chinh tôi thực hiện. Các số liệu, kêt quả phân lích trong luận văn là hoàn loàn trung thực và chưa từng được công bô Irong bất thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet kỳ công trinh nghiên cứu nào trước dày.

Mọi iham khảo, trích dần đêu được chi rò nguồn trong danh mực lài liệu tham khảo cùa luận vãn

Cần Thơ. ngày tháng năm 2015 rác giá

I ran I hi Yen Trang

MỤC LỤC

 • 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN cứu ĐỀ TÀI thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử

dụng phần mềm violet

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

 • 1.3. ——————————————————– Ưu (liêm cúa việc ihicl kê giáơ án điện

lừ

 • 1.4. Những nguyên tắc cơ ban thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần

mềm violet khi thiết kế giáo án diện tư—

thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

 • 2.  thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet Các chức năng cua Violet 12

2.1 Tạo trang màn hình cơ bàn

2.1.2.2…………….……………………………………………….

đối thuộc tính của đối tượng (ảnh, phim)

 • 2.1.2.3.———————————————————- Thay đôi thứ tự sắp xếp và khóa

đoi tượng

2 .1.2 .4. Thay đối hiệu ứng cho các đối tượng thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao


sử dụng phần mềm violet

 • 2.1.4.3. ———————————– Bái tập trắc nghiệm—————————

————————————————–■-.

 • 2.1.4.4. ———————– Bài lập ô chừ——————————— thiết kế giáo án

điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet

 • 2.1.4.5. ———————————– Bài lập kéo thá chừ—————————–

—————————————————-

 • 2.2.4.  Phục hòi (undo) và làm thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần

mềm violet lại (redo)

2.3. Các chứ năng khác cùa Violet

 • 2.4.    Sũ dụng bài giáng đà đóng gói — thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử

dụng phần mềm violet

 • III. GIÓI THIỆU CÁC PHẪN MEM HỎ TRỢ ‘……………………..

kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet 37

1.SNAGIT ———————————————-

 • IV. THIF.T KẺ GIÁO ẤN ĐIỆN TÙ sử DỤNG PHẤN MEM VIOLET VẬT

LÝ 10 NÂNG CAO——————————–—————————————-‘–— 41

 • 1.

17: Lực HAP DAN

 • 2. BÀI 42: Sự CHAY THÀNH DÒNG CỦA CHÁT LÓNG VÀ CHÁT KHỈ.

ĐỊNH LUẬT BECNƯLI thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng

phần mềm violet

 • 3. BÀI 44: THUYẾT DỌNG HỌC PHÂN TỪ CHÁT KHÍ.

CÁU TẠO CHÁT

c. PHẢN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

iii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo dục phòng chống rủi ro thiên tai cho cộng đồng dân cư huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ten Year Revision of the Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD): Revised Treatment Manual (BATD-R)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên c ứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet
thiết kế giáo án điện tử vật lý 10 nâng cao sử dụng phần mềm violet
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart