thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG đẠụ IỌC CẢN THƠ

KHOA CÔnG nghẹ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠT HỌC

THĨẾT KẾ HỆ THÓNG NHẬP LÚA TÙ GHE – JÀÙ LÊN NHÀ MAY XAY XÁT NĂNG SUẤT 40 TẨN/GTÒ

CÁN BỌ HƯỚNG DAN Nguyễn Vãn Khài

SIN II VIÊN Tllực IIIẸN

Huỳnh Văn Nani (MSSV: 1117658)

Ngành: Cơ khi chế biến khóa 37


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠT HỌC

THĨẾT KẾ HỆ THÓNG thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ NHẬP LÚA

TÙ GHE – JÀU LÊN NHÀ MAY XAY XÁT NĂNG SUẤT 40 TẨN/GTÒ

CÁN BỌ HƯỚNG DAN       SIN II VIÊN Tllực IIIẸN

Nguyền Văn Khải             Huỳnh Vãn Nam (MSSV: 11 17658)

Ngành: Cơ khí chế biến khóa 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠCỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHẸ              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cằn Thơ. ngày 12 tháng 01 năm 2015

PIIIÉU ĐẺ NGHỊ ĐẺ TÀI LUẬN VĂN TÓT NGIIIẸP CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Vãn Nam               MSSV: thiết kế hệ

thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ 1117658

Ngành: Cơ Khí Chè Biên               Khóa: 37

 • 2. Tên dề tài thực hiện:

“Thiel kê hệ thống nhập lúa lừ ghe – làu lên nhà máy xay xál nâng suâl 40 lân giờ”.

 • 3.  Thời gian thực hiện: 12/01/2015 08/05/2015

 • 4. IIọ tên cán bộ h trông dẫn: Nguyền Vãn Khai        MSCB: 469

 • 5. Địa diem thực hiện: Khoa Công Nghệ – Tnrờng Đại Học Cần Thơ.

 • 6. Mục tiêu cùa để thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ tài:

 • a.  Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu ihiềl kê hệ thòng vận chuyên lúa lừ ghe lên nhà máy.

Bổ trí thiết bị vận chuyên lúa thích hợp với vị trí làm việc trong nhà máy.

Thiel ke ihicl bị phái phù hợp lái trọng phương tiện chuyên chớ.

 • b.  .Mục tiêu cụ thề:

Khào sát thiết bị vận chuyên lúa cua một còng ty lương thực ớ Cần Thơ.

Nghiên cứu thiết bị băng tái vã gàu tãi dang sử thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ dụng ở một nhả máy xay xãt. Tính toán và thiết kế băng tái hạt di dộng vã gâu tai. Thiết kế bân vẽ thiết bị vận chuyên lũa.

 • 7.  Giói hạn của dề tài: Nghiên cửu tinh toán thiết kế băng tai và gàu tái.

 • 8.  Các yêu cầu hỗ trọ- cho việc thực hiện dề tài:

Dụng cụ do ơ phòng thi nghiệm vã các thiết bị phông thực tập hrơng thực.

 • 9. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ tài

SINH VIÊN DÈ NGHỊ

Huỳnh Văn Nam

Ý KIÉN CỦA CÁN Bộ III ÓNG DÀN

Ý KIẺN CỦA IIỌI ĐÒNG LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

Ý KIÉN CỦA BỌ MÔN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nội dung quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CHUYÊN ĐỀ: CHUYỂN GEN VÀO ĐỘNG VẬT VÀ ỨNG DỤNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa gia đình ở huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe  tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ
thiết kế hệ thống nhập lúa từ ghe tàu lên nhà máy xay xát năng suất 40 tấn giờ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart