Thiết kế hồ suối trọng PA3

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thiết kế hồ suối trọng PA3

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Thiết kế hồ suối trọng PA3

fff

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Trang 1

Thiết kế hồ Suối Trọng PA3

Sơ I. L ơc OI DL XG DO ,ứv

CHƯƠNG 1

ĐIẺV KIỆN Tự NHIÊN VÙNG Dự ẤN VÀ TÌNH IIÌNII DÂN SINH KINH TỂ

 • 1.1 VỊ trí và nhiệm của công trình.

  • 1.2. Dặc điêm địa hình địa mạo

  • 1.3. Các diều kiện dịa chất thủy vãn

  • 1.4. Điều kiện dịa chất công trinh

  • 1.5. Vật liệu xây dụng

  • 1.6. Các dặc trưng về hổ chứa

  • 1.7. rình hình dân sinh kinh kê và phương hướng phát triền của vùng

CHƯƠNG 2

CÁC HẠNG MụC và quy mô công trình

 • 2.1.  Các hạng mục công trinh

 • 2.2.  Quy mô công trinh và các chi liêu ihicl kè

CHƯƠNG3

TÍNH TOÁN Thiết kế hồ suối trọng PA3 I HÚY 1.0*1

 • 3.1.  Tính toán điều tiết hồ.

 • 3.2. Tính toán MNDBT và Vmndu1.

 • 3.3.  Tính toán diều tiết hì.

C HƯƠNG 4

THIET KÉ DẬP DÁT

 • 4.1.  Thiết kế mật cat ngang đập

 • 4.2.  T ính toán thấm qua thân và nền dập

 • –  Tinh toán bằng còng thức:

 • – Tinh toán bằng phồn mềm geosỉope:

 • 4.3.  T ính toán ôn định mái dập

 • –  Tỉnh toán bằng công thức:

 • – Tinh toán bằng phần mềm geoslope

CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ Thiết kế hồ suối trọng PA3 TRÀN

 • 5.1.  Cấu tạo các bộ phận cua trân xa hì.

 • 5.2.  Kiêm (ra khả năng (háo lũ thiêt kê.

 • 5.3. Tính toán Thúy lực dốc nước.

 • 5.4. Tính toán tiêu nãng sau dốc nước.

 • 5.5.  Bố trí các hạng mục trên tràn.

 • 5.6.  l ính ôn định tường cánh thượng lưu.

 • 5.7. Tinh ồn định ngưỡng tràn .

CHƯƠNG 6

TIIIÉT KÉ CÓNG NGẤM

 • 6.1.  Lựa chọn các thông sổ ban dầu

 • 6.2.  Thiel kc công lây nước

 • 6.4.  l ính toán kêt câu Thiết kế hồ suối trọng PA3 cóng.

 • 6.5. Xác định nội lực công ngâm.

C HƯƠNG 7: TÍNH TOÁN KÉT CÂU TƯỜNG BẤN C HÕNG TƯỜNG CÁNH THƯỢNG LƯU

 • 7,1 ■ Mục đích và trường hợp linh (oán

 • 7.1.1. Mục dích rinh toán

 • 7.1.2.  Trường họp tỉnh toán

 • 7.1.3.  Các tài ỉiện rinh toán

 • 7.2. Xác định các lực tác dụng lên tường chân

 • 7.2.1. Các rãi trọng rác dụng lên rường

 • 7.3. Kiêm tra ôn định tường chan

 • 7.3.1. Kiểm tra ứng suất nền

 • 7.3.2. Kiếm tra ồn định trượt

 • 7.5.3. Kiếm tra ôn Thiết kế hồ suối trọng PA3 định lật

 • 7.4. Xác định nội lực trong các hộ phận cùa tường chan- Phương pháp cô điên

 • 7.4.1. Trượng họp ỉ:

7.4.7.7 Tính loan bán mật

 • 7.4. ỉ. 2 Tinh toán ban đáy:

 • 7.4.1.3. Tỉnh toàn sườn chổng:

7 5 Xác dinh nôi hrc trong các bô phân cua tuông chẩn- Dùng phần mềm Sap Tinh toán nôi hrc bang phần mềm Sap2000

 • 7.5.1. Mục dich tinh toán

 • 7.5.2. Giói thiện phần mềm Sap2000

 • 7.5.3. Nội dung tinh toàn

 • 7.5.4.  Thiết kế hồ suối trọng PA3 Kel ÍỊÌIÙ lỉnh toán

 • 7.6. Tinh toán vã bố tri cốt thép

 • 7.6. ỉ. Cối thóp bàn mặl:

 • 7.6.2.  Cối thép bàn đáy:

 • 7.6.3.  (oi ihép bân chong

 • 7.6.4.  Bổ tri cốt thép

LỜI NÓI ĐÀU

Sau thời gian 14 tuần làm dồ án tổt nghiệp vói sự nổ lực của bán thân và dược chi bào tận tình của thầy giáo Th.s Lê Đình Phát cùng các thầy cô giáo khác em đà hoàn thành dồ án tốt nghiệp cua minh.

Trong quá trình Thiết kế hồ suối trọng PA3 làm đồ án tốt nghiệp đà giúp em hệ thống lại các kiến thức cơ bân đồng thời vận dụng lý thuyết vào thực te, làm quen với công việc của người kỳ sư thiết ke và tìm hiểu một số phần mềm sứ dụng trong lính toán,nâng cao them nhừng kiến thức chuyên môn.

Mặc dù bân thân rất cố gắng nhưng do thời gian có hạn và kiến thức thực tế và trinh dộ chuyên môn còn nhiều hạn chế nên trong dồ án không tránh những thiếu Thiết kế hồ suối trọng PA3 sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy để cho đồ án cúa em hoàn chinh hơn.

Cuối cùng em xin chân thành cam ơn thầy giáo Th.s Lê Đình Phát, và các thầy cỏ khác trong trường dã giúp dờ em hoàn thành dồ án. Em xin chân thành cam ơn các thầy cô giáo đà lận lình chí bão, truyền đạt kiến thức cho em để em có được ngày hòm nay.

Ilã Nội. ngày tháng 12 năm Thiết kế hồ suối trọng PA3 2015

Sinh viên thực hiện

CHƯƠNG 1

ĐIÊU KIỆN Tự NHIÊN VỪNG Dự ẤN VÀ TÌNH HÌNH DÂN SINH KINH TẾ

 • •  Vị trí và nhiệm vụ cúa cóng trình

 • •  Dặc điềm địa hình địa mạo

 • •  Các diều kiện dịa chất thúy văn

 • •  Diều kiện địa chất công trinh

 • •  Các dặc trung hồ chứa

 • •   l inh hĩnh dân sinh kinh tế

 • 1.1 Vị trí và nhiệm cua công trinh.

ỉ. 1.1. Vị hi của công h ình Thiết kế hồ suối trọng PA3

Còng trình Hổ chửa Suối Trọng dự kiến dược xây dựng tại xà Phong Phú huyện l ân Lạc linh Hoâ bình. VỊ trí đập năm trên suôi Trọng – cách ngà ba Màn Đức khoáng 10 kin. có toạ dộ dịa lý vào khoáng: 20°37’ vì độ Bắc;105v 12’ kinh độ Đông; cách cầu Trọng I khoang 1200 m về phía thượng lưu.

Suối Trọng bẩt nguồn tứ xà Phú Vinh. chày qua các xà Phú Cường. Phong Phú qua QL Thiết kế hồ suối trọng PA3 6 nhập lưu với suôi Kem đô vào sông (‘ái, sau đó chây vào sông Bưởi và cuối cũng chay vào hệ thống sòng Mà.

 • 1.1.2. Nhiệm vụ của công Irình

KIIQII ngây 26/7/1999 giao cho Viện Khoa học Thuý lợi lập báo cáo nghiên cứu kha ihi và đà có vàn bân sổ 3275 QD BNN-XDCB ngày 25/09/2000 điều chinh bổ sung nhiệm vụ của công trình:

+ Dâm bão lưới 2 vụ àn chác cho khoáng 600 Thiết kế hồ suối trọng PA3 ha lúa + màu cùa vùng Mường B1.

I Tạo nguồn cấp nước nrới cho khoang 380 ha vùng Mường Khến. Mằn Đức.

+ l ạo nguồn cấp nước cho 2 kho quàn đội 900 11? ngày đêm và lạo nguồn cắp nước sinh hoạt cho khoáng 12.000 người khu Thị trấn Mường Khến.

+ Góp phân lạo cành quan môi Iruimg, sinh ihái cho khu vực hường lợi. cầp nước tưới chù dộng cho diện tích canh tác trong sân xuất Thiết kế hồ suối trọng PA3 nòng nghiệp, tạo nguồn câp nước sinh hoạt cho dân ven quòc lộ 6 và 2 kho quân đội, lạo cơ sờ phát triển kinh tề toàn diện trong vùng dự án. bao gồm:

 • 1.2.   Dặc điêm địa hình địa mạo

 • 1.2.1. Khu vực hồ chửa

Hồ Trọng dự kiến xây dựng đề cung cấp nguồn nước cho vựng trung lầm cùa huyện Tân Lạc ven quốc lộ 6 bao gồm các xă từ khu Mường B1 đến khu vực thị trân Mún Đức. Dây là vùng nam ớ Thiết kế hồ suối trọng PA3 thượng nguồn sông Bưỡi, địa hình bị phân cal bởi các nhánh suối Kem. Trọng và suối Bin đểu chày theo hướng từ Tây Bắc xuống Dông Nam

 • 1.2.2. Dạc điếm địa hình

Sinh viên:

Lớp 52C

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế hồ suối trọng PA3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật học hoàn thiện pháp luật về quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu năng máy thu đường tải lên nb iot
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kế hồ suối trọng PA3
Thiết kế hồ suối trọng PA3
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart