THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

fff

THIẾT KỂ HOẠT ĐỘNG GIAI BÀI TÂP PHÂN ‘ ĐINH LUẬT BÀO TOÀN ĐÔNG LượNg” theo Hương PHAT huy tính TÍcH cực, Tự Lực ũ                 CÙA HỌC SINH

ĩ. LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI

Thực hiện theo những định hướng dối mới đà dược xác định trong các nghị quyết Trung ương được thế chế hoá trong Luật giáo dục và được cụ thê hoá trong trong các chi thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật Giáo dục, diều 28.2 đà ghi "Phương pháp giáo dục phò thông phái THIÉT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẤN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH phát huy tinh tích cực. tự giác, chú dộng, sủng tạo cũa HS, phù hợp với dác điếm cùa từng lớp học, môn học; bồi dường phương pháp tự học, kha năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kì năng vận dụng kiến thức vào thực tiền, tác dộng dến tình câm, dem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS". Một trong những giãi pháp hìru hiệu nhẩm thực hiện nhùng mục tiêu trên là đỏi mới PPDH theo hướng phát THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH huy tỉnh tích cực, tự lực cũa HS. Vi vậy, dạy học theo hướng phát huy tỉnh tích cực. tự lực cua HS lã một trong nhùng nhiệm vụ rất quan trọng cùa giáo dục phổ thòng hiện nay.

Trong chương trình vật lí lớp 10 – bài 23 "Động lượng. Đinh luật bao toàn dộng lượng"., theo phân phối chương trình là 2 tiết 11 thuyết và không có tiểt bai tâp. Trong khi bài tap phấn này liên quan dển nhiều ứng dụng THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH trong thực tiễn dời .sổng và kì thuật, kiến thức vừa khó lai trừu tượng đối với quá trỉnh nhân thức cua HS, các dang bãi tâp thi khá phong phú và da dang nhiều HS không hiếu dược đế bài, không biểt bảt đấu từ đâu, không biểt dược cách giai đổi với từng dang. Thêm vào đó. khi giai bài tâp phẩn này cẩn vân dụng khá nhiều kiến thức cù (cộng trừ vec tơ. chuyến động cơ, lực. gia tốc,…), THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH phai biểt liên hè thực tể cuộc sổng với bài toán cụ thể.

Trên thực tể. chương trình day học tự chọn sau thay sách giáo khoa được Bộ GD & ĐT triển khai thực hiên từ năm 2010 – 2011, theo kể hoạch cua Tổ vât lí – công nghè trường tôi dành thời lượng 1 trong 3 tiết cua chu để bài t.âp “các dinh luât bao toàn” cho phẩn BT ĐLBTĐL nhưng hiêu qua cua tiết day không cao. Đa số HS chi THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH biết làm theo răm rắp dang bài mẫu khi dà dược GV hướng dần giai, không có kha năng tự lực giai bai tap đinh tỉnh hay đinh lượng hàm chứa nhùng kiến thức liên quan đển bài học. vì vầy vai trò cua giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt dòng nhân thức để HS có thê phát huy tính tích cực. tự lực trong học tâp là rất quan trọng.

Với nhừng li do trên, tôi mong muốn có thè đưa ra biện pháp tỏ chức THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH hoạt động dạy học trong giờ BT vế ĐLBTĐL nhẩm nàng cao hiệu quà giáo dục, góp phẩn thực hiện tốt mục tiêu giáo dục phố thòng, đ.ảc biêt là phần BT ĐLBTĐL cua chương trình

Trang 1

vat 11 lớp 10 qua việc “thiết kế hoạt động giai bài tập phần “đinh luật bao toàn dộng lượng" theo hướng phát huy tinh tích cực, tự lực cua học sinh

 • II. CO Sơ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIÊN

Ờ Việt Nam nhiều còng trinh THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH nghiên cứu về dạy học phát huy tính tích cực của các tác già như: Nguyễn Kỳ: Mô hình dạy học tích cực. lấy người học làm trung tâm [1]: Phương pháp giáo dục tích cực [2]. Phạm Viết Vượng: Bàn về phương pháp giáo dục tích cực [3]… đà đóng góp không nhô cã về li luận lản thực tiền vào dổi mới PPDH "nhảm hĩnh thành và phát triển nhừng giá trị nhân cách tích cực. năng động, sáng tạo THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH của HS”. Các công trinh cũng đà vạch ra các phương hướng nham phát huy cao độ tính tích cực. dộc lập, sáng tạo cũa người học. Theo tác giã Thái Duy Tuyên: “Cằn phát động phong trào cãi tiến dạy học theo hướng phát triền tính tích cực. dộc lập. sáng tạo cua HS vì đó lã phàm chất nhân cách rất cơ ban mà ta muốn hình thành” [4].

về tinh tự lực nhận thức, không nhiều công trinh nghiên THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH cứu độc lập mà chu yếu nghiên cứu cùng tính tích cực. Điền hĩnh là tài liệu bồi dường thường xuyên cho CiV THPT cùa Nguyền Ngọc Bào: “Phát triển tinh tích cực, lính tự lực của HS trong quả trình dạy’ /?ọc"[5]. Trong công trinh này, tác già trình bày khái niệm tinh tích cực. tinh tự lực một cách dộc lập và mối liên hệ giừa chúng. Đây lã hai khái niệm dộc lập, song khi trinh bày về phương pháp THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH phát huy tinh tích cực, tự lực nhận thức tác giã trinh bày chung với nhau. Không có sự phân biệt rò ràng giừa tính tích cực và tự lực đế người đọc thấy được các cấp bậc phàm chất của tư duy.

PPDH hiện đại xuất hiện ơ các nước phương tây (ờ Mì. Pháp….) tử đầu thế ki XX và được phát triển mạnh nữa sau cũa thế ki, có ảnh hường sâu rộng tới các nước trên thế giới, trong đó có Việt THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH Nam. Đó là lối dạy học theo cách thức phát huy tính tích cực, chủ động cua HS. Vì thế thường gọi phương pháp này là PPDHTC.

Thể nhung, việc phổi kểt hợp giữa PPDH truyền thống và PPDH hiên dai dâu phai tiểt học nào. GV nao cùng dề dàng thanh công và càng khó khăn hơn nểu tiết học dó la một tiết bãi tap. Theo PPDHTC, trong giờ học. GV là người giừ vai trò trọng tài. người điểu khiến tiến THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH trinh giờ dạy, hướng dần, gợi ý, tỏ chức, giúp người học tự tim kiếm, khám phá những tri thức mới theo kicu tranh luận, hội thào theo nhóm. Các hoạt động cụ thê cũa người GV là nêu ra các linh huống học tập. kích thích hứng thú. suy nghi và phân xư các ý kiến dối lập cua 11S, từ dó hệ thống hoả các vấn dể, tòng kết bài giang, khắc sâu nhùng kiến thức cần nắm vừng.

THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH Đẻ làm dược diếu này, GV cần phai dấu tư rất nlìiểu thơi gian thiết kể giáo án dạy học theo PPDHTC dược thực hiện kiều chiểu ngang theo hai hưởng song hành giừa hoạt động dạy cùa GV và hoạt động học cứa HS. Chú trọng kĩ nâng thực hành, vận dụng giãi quyết vấn đề thực tiền, coi trọng rèn luyện và tự học. và một yếu tổ góp phẩn không nho dê dần dển thành còng khi thực hiên PPDHTC là day thỉ điểm giáo án dà THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH thiết kế, lấy thông tin phan hổi từ HS, GV,…

Trên thực tể, ban thân tôi và một sổ GV trong Tổ bộ môn vật 11 – còng nghê trường tôi cùng đà thiểt kể tiểt giai bài tap về ĐLBTĐL theo PPDHTC nhưng không thành công bơi nhiều lí do: HS có học lực từ TB trơ xuồng chiếm 70%, thoi quen “nghe, nhớ, ghi chép vã suy nghĩ theo” cua IIS chưa thay đổi được, GV thiểu kiên nhản khi thực THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH hiên đổi mứi PPDH không thành cong.

với sự kiên trì. long yêu nghề vã sự tỉm tòi về các tài liêu có liên quan đến PPDHTC. lòi “thiêt kê hoạt dộng giai bài tập phân “dỳììh luật bao toan dộng lượng” theo hưứngphát huy tỉnh tích cực, tự lire cua học sinh ” và day thành công tiết BI vế ĐLBTĐI. tại dơn vi mình công tác.

“Thiết kể hoạt dộng giai bài tập phần “dinh luật bao toàn dộng THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẤN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOẤNĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỞNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH ỉượng" theo hưởng phát huy tinh tích cực, tự lực cua học sinh” la dế tài dược cai tiến trên cơ sơ giáo án day tiết BI về ĐI.BTĐI. da có từ nhiều nãm, từ PPDII truyền thống đến PPDH hiên đai.

 • III. l ô CIIƯC TI lực HIỆN CẤC GIẢI PHÁP

BÀI TẠP VÉ ĐỊNH H ẠT BÀO TOÀN ĐỌNG LƯỢNG

 • I. -MỤC TIÊU

 • 1. Kiến thức

 • –  Củng cố, hệ thống lại các kiến thức: các khái niệm: xung lượng THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH cũa lực, hệ kín. động lượng; định lí biến thiên động lượng; định luật bao toàn động lượng; nguyên tắc chuyên động bảng phàn lực.

 • – Vận dụng các kiến thức trên đề giãi các bài tập hèn quan.

 • – Nắm được phương pháp chung để giãi bài tập dùng ĐLBT động lượng.

 • 2. Kỹ năng

 • – Vận dụng được các kiến thức dã học về động lượng, định luật bão toàn dộng lượng dể giãi một số bài tập cơ bàn và giãi thích dược THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH một số hiện tượng thường gặp trong thực tế theo hướng phát huy tinh tích cực, tự lực cua học sinh.

 • –  Rên luyện kỳ năng phân tích, tông hợp, kỳ năng tinh toán trong quá trinh giai các bài tập về dộng lượng cùa vật.

 • – Rèn luyện kỳ năng tự lãm việc và kỳ năng hợp tác nhóm.

 • 3.  Thái độ

 • –  HS có thái độ đúng đán, nghiêm túc trong học tập và trong việc hợp tác nhóm

 • – Hảng hái tham gia các hoạt THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH dộng do GV tồ chức, tích cực phát biểu xây dựng bài.

 • –  Hứng thú. chu động, tự lực trong quá trình giai quyết các vấn đề đặt ra.

 • II. CHUẢN BỊ

1. Giáo viên

 • –  Dựa vào nhùng mục tiêu đà đề ra. chọn lựa các bài tập có nội dung liên quan đến dộng lượng, định luật bão toàn dộng lượng dế sừ dụng trong tiết học. Các bài tập này phải cơ bân. phù hợp với trinh độ HS. Chọn THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH một số BT có nội dung mới so với BT trong sách giáo khoa, có ý nghĩa thực tế.

Cụ thề. trong tiết giải BT này, GV cho HS giai tại lớp gồm 2 bài tập định lượng.

1 bài tập trắc nghiệm định tính (Phiếu học tập 1).

Trang 4

 • –  Chiiân bị các phiếu học tập đê phục vụ cho quá trình giang dạy.

 • –  Chuẩn bị các phương tiện dạy học như máy tinh, máy chiếu, các bang phụ THIẼT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH .

PHIÉƯ HỌC TẠP

PHIẾU HỌC TẬP SÓI

(Dùng đề HS làm trong giờ học)

Bài 1. Hệ gồm hai vật có khối lượng bảng nhau Ill: = ni; = 1 kg. Vận tốc cùa vật 1 có độ lớn VI = 1 ms và có hướng không đối. Vận tốc cua vật 2 có độ lớn V;= 2 m s. Tinh tông động lượng cua hệ trong các trường hợp sau:

 • a. Vật 2 chuyến động củng hướng với vật THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH 1.

 • b. Vật 2 chuyển dộng ngược hướng với vật 1.

 • c.  Vật 2 chuyên động theo hướng vuông góc với vật 1.

 • d. Vật 2 chuyển dộng theo hướng hợp với hướng cũa vật 1 một góc 60°.

Bài 2: Một chiếc thuyền dài 4 m. khối lượng M = 150 kg đang dứng yên trên sông. Bạn Nam có khối lượng m = 50 kg đang dửng ơ mũi thuyền, mũi cùa thuyền ớ xa bờ sông hơn. cách bờ sông một khoang THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH 6 m. Nam đi về phía đuôi thuyền với vận tốc đều. Hôi, khi Nam di đến đuôi thuyền thi bạn ấy còn cách bờ một khoảng bàng bao nhiêu?

Bài 3: Người thu môn khi bắt bóng thường phai co tay lại và lùi người một chút theo hướng đi của quả bóng. Người đó làm thế để:

 • A. Làm giâm động lượng cũa quã bóng.

 • B.  Làm giám độ biến thiên động lượng của qua bóng.

c. Làm tăng xung lượng THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH của lực qua bóng tác dụng lên tay.

D. Lãm giâm cường dộ của lực quà bóng tác dụng lên tay.

PHIÊU HỌC TẠPSÓ3

(Nhiệm vụ về nhà)

Bài 1. Một người làm xiếc nằm trên mặt đất rồi cho dặt lèn ngực minh một T rang 5

tảng đá to. Sau đó cho người khác lay búa tạ đập vào đá. Khi tàng đá vờ, người làm xiếc vẫn đứng dậy vui cười chào khán giã. Tại sao người làm THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH xiếc vần binh an vô sự?

Bài 2. Một viên đạn đang bay ngang, cách mặt đất 200 m. với vận tốc 300 111 s thi nổ thành hai mãnh có khối lượng mi = 10 kg và ni; = 20 kg. Mãnh 1 bay lên theo phương thẳng đứng với tốc độ V1 =519 ms.

 • a.  Tinh động lượng của viên đạn trước khi nỏ.

 • b.  Xác đinh vận tốc của mánh 2 ngay sau khi nổ.____________________________

 • 2. Học sinh

 • – Ôn THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH lại nhừng kiến thức về động lượng, định luật bao toàn động lượng.

 • –  Ôn lại nhùng kiến thức về động học như công thức cộng vận tốc.

 • –  Ôn lại nhùng kiến thức toán học như phép cộng hai véc tơ.

 • III. PHƯƠNG PHÁP

 • – PPDH lẩy HS làm trung tâm.

 • – PPDH tỉm tòi có hướng dần và giai quyết vẩn đề.

 • – PPDH tổ chức nhóm – nhóm học hợp tác không chỉnh thức.

 • –  pp ván đáp. đàm thoai.

 • IV. TÓ CHỨC THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH CÁC HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC

(Trước khi tô chức các hoạt động dạy học Gỉhhông bảo cách tô chức tiết học sè diền ra theo PPDH đà thiết kẻ đè HS đinh hướng được diền biến cua tiết học mà không bơ ngờ) Hoạt động 1: Cùng cố và hệ thống hóa các kiến thức đã học (về động lượng và định luật báo toàn động lượng) (5 phút)

Hoạt động cùa GV                    Hoạt động cùa HS

– Nêu các câu hòi: THIÊT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH

+ Trinh bày khái niệm động lượng, biểu thirc, dem vị. Động lượng là dại lượng có hướng hay vô hướng?

+ Trình bày khái niệm hệ kín.

Trang 10

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ly Tao (Khong Duong).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH
THIẾT kế HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI tập PHẦN “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, tự lực CỦA HỌC SINH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart