thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC CÀN THƠ KHOA CÒNG NGHỆ

BỌ MÔN KỶ THUẬT XÂY DựNG


LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÊN ĐÈ TÀI

THIÉT KÉ KÈ SÔNG NGÃ NẢM

HƯYẸN NGÃ NĂM (PHÀN THƯYÉT MINH)

CBHD:TRN VÀN TSVTH: NGUYỀN THANH TRựC

MSSV: 1117755

LỚP: XD CTT2 – K37

Cán Thư, tháng 08/2015

Lời Cám ơn


TKKT Kè Sông Ngã

Nám

CHƯƠNG 1

LỜI CẢM ƠN

…A thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) Q *í…

Trái qua 4 năm học rập và rèn luyện rợi Trường Dại học cần Thơ, em đà hoàn thành xong chương trình dào rạo cùa ngành, dành dấu cho bước ngoặc quan trọng ấy chinh là hoàn thành luận ván tot nghiệp đại hục. Quyên luận van này là kết quà của cá mọt quá trình hục tập. phan đau. lim lòi. học hôi cùa bân thân, sự giông dạy lận linh của Quỷ Thầy Cô. . sự ủng hộ cùa gia thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) đinh, sự chia sẽ và giúp đờ từ bạn bè….

Trước tiên là lòng biết ơn sáu sắc nhất công ơn sinh thành nuôi dạy cua Cha vã Mẹ dành cho con, tạo mọi diều kiện tốt nhất cho con sổng và học rập.

Em xin câm ơn loàn thề Quỷ thầy Cô của trường Đại học cần Thơ nói chung và cua Khoa Cóng nghệ nôi riêng dà trang bị cho em những kiến thức cần thiết và bố ích từ dại cương dến chuyên ngành dế em thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) góp vào hành trang trong cuộc sồng cụ thể là có thê hoàn thành luận vãn tốt nghiệp cua mình.

Em xin gởi lòi cám on chân ihành nhấl đến Thầy Trần Càn Tỳ đà hướng dẫn cho em lận lỉnh, ân can. cung cap và đe ra nhùng định hướng Irong suối quá Irinlĩ học và làm luận ván cúa em.

Em xin cám on lỉan (‘hú nhiệm Khoa (‘ông nghệ đà lạo điêu kiện ihuặn lọi ve cơ sở VỘI chai đè chúng em cò thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) thẻ hòan thành luận ván đúng liền độ.

Cuối cùng là lời câm on của em gởi đen lai cá các bạn cùng học ngành Xây dựng công trinh thúy khóa 36 và các anh chị khỏa trước dă giúp dờ và dóng góp cho em những kiến thức bồ ích dế em cỏ thề hòan thành luận vãn một cách tốt nhất.

Do thời gian thực hiện dề lài có hạn và lượng kiến thức thi bao la vò tận nên khó trành khỏi những thiếu xót trong khi thực thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) hiện đề lài. Em rất mong được sự đóng gõ]) và ý kiến qui báu của Quý Thầy Cô và bạn bè đè ngày càng hòan thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn!

Cần Thơ, tháng 8 nàm 2015

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN THANH TRựC

NHẶN XÉT CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DÀN

HỌ VÀ TÊN CBIID:……………………………..

NHẶN XÉT CỦA CẤN BỌ PHẤN BIÊN

HỌ VÀ TÊN CBPB:……………………………………………………..

Mục Lục

CHƯƠNG 1 LỜI CẤM ƠN thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU TÒNG QUAN

 • 2.1 …………………………………………………………………………………………………..

Khái quát chung

CHƯƠNG 3 TÀI LIỆU VÀ TIÊU CHUẨN THIÉT KÉ

 • 3.2  tiêu thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) chuân kháo sát

được áp dụng

 • 3.8.4  Phương án 3 thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) 15

 • 3.9.1 …………………………………………………………………………………………….

Cường độ tinh toán cúa bè tòng

CHƯƠNG 4 Lực TÁC DỤNG LÉN TƯỜNG CHÁN

 • 4.4.1  Tãi trọng thăng thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

đứng

 • 4.5.3  Trường hợp 3: (Trường hợp hoạt động bình thường)23 thiết kế kè sông ngã

năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)

CHƯƠNG 5 KIẺM TRA ỎN ĐỊNH TƯỜNG CHẤN

 • 5.2  TĨNH ỨNG SUẢT DƯỚI thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết

minh) ĐÁY MÓNG

CHƯƠNG 6 XƯ LÝ NÊN MÓNG TƯỜNG thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) CHÁN

 • 6.2.3  Xác định số lượng cọc trong móng và thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã

năm (phần thuyết minh) bổ trí cọc

 • 6.4.3  Kiêm tra thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) ôn

định cho toàn bộ móng khi có tái trọng ngang tác dụng

 • 6.6.2  Kiểm thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) tra điều

kiện đặt cốt đai. cốt xiên

CHƯƠNG 7 TÍNH KÉT CÁU TƯỜNG CHÁN

 • 7.1 TĨNH KÊT thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh) CẢU

TƯỜNG ĐỬNG

 • 7.1.2 …………………………………………………………………………………………..

Tính toán và kiềm tra hàm lượng thép :

Nguyễn Thanh Trực – MSSV: Ị ỉ 17755

Trangv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển du lịch vùng hồ quan sơn huyện mỹ đức, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn Thiện Quy Trình Kiểm Toán Khoản Mục Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Aacs.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần kho vận miền nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)
thiết kế kè sông ngã năm huyện ngã năm (phần thuyết minh)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart