thiết kế máy cán cánh vít

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế máy cán cánh vít

thiết kế máy cán cánh vít

fff

thiết kế máy cán cánh vít

fff

thiết kế máy cán cánh vít

fff

thiết kế máy cán cánh vít

fff

thiết kế máy cán cánh vít

fff

thiết kế máy cán cánh vít

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THO KHOA CÔNG NGHẸ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠĨ HỌC

THIẾT KẾ MÁY CÁN CÁNH VÍT

CẤN Bộ HƯỚNG DẤN

ThS. Vỗ Thành Bắc


SINH VIÊN Tllực HIỆN

Nguyền Văn lình (MSSV: 11 10433)

Ngành: Cư kill chế tạo máy Khóa 37

Tháng 5/2015

NHẬN XÉT CŨA CÁN BÔ HƯỚNG DÃN

thiết kế máy cán cánh vít

Cần Thơ, ngày……..tháng……năm 2015

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHÁN BIỆN 1


Cần Thơ. ngày……..tháng……năm 2015


NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHÁN BIỆN 2

,,.4,  1.Í                ‘  ,  „4 4-     Cần Thơ. ngày……..tháng……năm 2015

thiêt kê máy cán cánh vít

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA CÒNG nGhẸ BÔ MÒN KỲ THUẬT Cơ KHÍ


CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc =—000—=

Cằn Thơ. ngày 29 tháng 12 nùm 2014

PHIÊU ĐÈ NGHỊ ĐÈ TÀI LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP HK: II NĂM HỌC: 2014-2015

  • 1. Họ và tên sinh viên: Nguyền Văn Tình             MSSV: 1110433

Ngành: Cơ khí che tạo máy                    Khóa: 37 thiết kế máy cán cánh vít

  • 2.  Tên đê tài: Máy cán cánh vít.

  • 3.  Thời gian thực hiện: Từ 30.12/2014 đến 7/05/2015.

  • 4.  Cán bõ hướng dẫn: Vò Thành Bắc.

  • 5.  Địa diêm thực hiện: Khoa Còng Nghệ – Đại học Can Thơ.

  • 6.  Mục tiêu của đề tài: Tính toán, thiết kê và mò phóng máy cán cánh vít.

  • 7.  Giới hạn cua đề tài: Đe tài chi tiến hãnh tính toán, thiết kế và mô phông máy thiết kế máy cán cánh vít bằng phần mem Inventor. Neu có kinh phi sè tiến hành thi nghiệm uốn cánh vít lay số liệu làm cơ sớ tính toán thiết kê.

s. Các yêu cầu hồ trợ cho việc thực hiện đề tài: Tài liệu tham khảo, thư viện, phòng thí nghiệm.

9. Kinh phi dư trù cho việc thực hiện đề tãi: 500.000**

Băng chừ: năm trăm nghìn đồng.

Bộ môn


Cán hộ hướng dẫn


Sinh viên


Võ Thành Bắc


Nguyễn Vản Tĩnh

LỜI CẢM thiết kế máy cán cánh vít ƠN

Sau 15 tuần thực hiện, đề tài luận vãn tốt nghiệp "thiết kế máy cán cánh vít”, em gặp không ít khó khăn về tải liệu, kinh nghiệm cũng như kiên thức thực tể còn hạn che. Đèn nay đê tài đà được hoàn thanh đúng hạn, không biết nói gì hơn ngoài lòng biết cm sâu sắc của em đòi vói quỷ Thầy Cò. bạn bè và người thân.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn thầy Vò Thành Bắc đà thiết kế máy cán cánh vít tận tinh giúp đờ hướng dần cho em trong suốt thời gian thực hiện đề tải.

Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy của bộ môn Cơ Khi Chê Tạo Máy. các thầy trong khoa Còng Nghệ củng với các cán bộ, giang viên cua Trường Đai Học Cần Thơ đà truyên đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt khóa học.

Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn đến gia đinh cùng các bạn sinh viên đà tận tinh giúp đờ và thiết kế máy cán cánh vít động viên em trong suốt khóa học cũng như quá trình thực hiện đề tài.

Cần Thơ. ngày……..tháng…….năm 2015

Sinh viên thực hiện

Nguyền Vãn Tình

CBHD: Ths. Thành Bắc

ii

SVTH: Nguyền Ván Tình ỉ 110433

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế máy cán cánh vít”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng vp bank – phòng giao dịch bến ngự
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các nhân tố tác động tới cầu du lịch quốc tế đến việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
148.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế máy cán cánh vít
thiết kế máy cán cánh vít
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart