thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHOA CÔNG NGHẸ

LUẬN VÁN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIÉT KÉ MODULE HIÉN THỊ KÝ Tự NÓI BRAILLE sử DỤNG HỢP KIM NHỚ HÌNH Dạng ‘

Sinh ỵiệơ thực hiện: ĩ•

Huỳnh Thê Hiên

MS§V 1i17905,

Lóp: Kỳ thuật điêu khiên

Khóa: 37

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Nguyên Chánh Nghiệm ThS. Trần Nhựt Thanh

Cần Thư, 5/2015


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHOA CÔNG NGHẸ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIÉT KÉ MODULE HIÉN THỊ KÝ Tự NỔI BRAILLE sử DỤNG HỢP KIM ‘ NHỚ thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng HìnH dạng

Sinh viên thực hiện:

Huỳnh Thế Hiến

MSSV: 1117905

Ngành: Kỳ thuật điểu khiến

Cán hộ hướng dẫn:

TS. Nguyền Chánh Nghiệm ThS. Trần Nhựt Thanh

Thành viên Hôi đồng:

TS. Nguyền Chánh Nghiệm ThS. Nguyền Minh Luân ThS. Phạm Trằn Lam Hãi

Luận vàn được bão vệ tại:

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ mòn Tự đông hóa. Khoa Công Nghệ. thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng Trường Đại học Cân Thơ vào ngây: 23/05/2015.

Có thê tìm hiên luân vân tai:

1 RƯỜNG DẠI HỌC CẤN THO KHOA CônG nghệ Bộ MÔN ỉ ự DỘNG HốA

—OOo

NHẠN XÉT cì A giáo viên hướng dán

Chúng nhận chấp thuận báo cáo luận vãn tot nghiệp ngành Kỹ Thuật Điều Khiên với thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng dề tải: “THĨẼT

KẼ MODULE HĨẼN’ THỊ KÝ Tự NÔI BRATT TE sư DỤNG

HỢP KLM NHÓ HÌNH DẠNG”

Do sinh viên Huỳnh rhe Hiên. Lớp Kỳ Thuật Diêu Khiên. Khóa 37, thuộc Bộ môn Tự Dộng Hóa – Khoa Cõng Nghệ – Trường Dại học cằn Thơ thực hiện.

Nhận xét của giáo viên hướng dẩn:

Cân Tho. ngày 22 (háng 05 nãm 2015

Giáo viên hướng dãn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA CònG nghẹ

thiết kế module hien thị ký tự nối braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng BỌ MÔN

TS. Nguyền Chánh Nghiệm

Tự ĐỌNG HOA —ỎOo—

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHÀN BIỆN

Chứng nhận chấp thuận báo cáo luận vãn tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Điều Khiến với để

tài: “THIÉT KẺ MODULE HIÈN THỊ KÝ Tự NÔI BRAILLE sứ DỤNG

HỢP KIM NHỚ HÌNH DẠNG”

Do sinh viên Huỳnh Thế Hiên. Lớp Kỳ Thuật Điều Khiển. Khóa 37, thuộc Bò mòn Tự

Động Hóa – Khoa Công Nghệ – Tnrờng Đại học cần Thơ thực hiện.

Nhận xét thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng của giáo viên phân biện:

Cần Thơ. ngày 22 tháng 05 năm 2015

Giáo viên phân biện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA CònG nghẹ

BỌ MÔN Tự ĐỌNG HOA —ỎOo—

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHÀN BIỆN

Th.S.Nguyền Minh Luân

Chứng nhận chấp thuận báo cáo luận vãn tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Điều Khiến với để tài: “THIÉT KẺ MODULE HIÈN THỊ KÝ Tự NÔI BRAILLE sứ DỤNG

HỢP KIM NHỚ HÌNH DẠNG”

Do sinh viên Huỳnh Thế Hiên thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng . Lớp Kỳ Thuật Điều Khiển. Khóa 37, thuộc Bò mòn Tự Động Hóa – Khoa Công Nghệ – Tnrờng Đại học cần Thơ thực hiện.

Nhận xét của giáo viên phân biện:

Cần Thơ. ngày 22 tháng 05 năm 2015

Giáo viên phân biện

Th.S. Phạm T rằn Lam Hãi

LỜI CAM ĐOAN

Mân hình điện lừ hiên thị ciiừ nòi Braille giúp cho người khiếm thị có thê học tập và tiếp cận với tri thức trong cuộc sống, tuy nhiên hiện nay các loại màn hình điên thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng tứ thương mại có giá thành cao nên chưa được phô biến trên thế giới và đặc biệt Là ớ các nước đang phát triển. Vi vậy với mongmuốn tạo ra một màn hĩnh hiên thi chừ nôi Braille với chi phí thấp mà có thê giúp cho người khiếm thị học tập. đọc sách báo và tiếp cận còng nghè thông tin. nên em chọn đề tài“THIÊT KE MODULE HIÊN THỊ KÝ Tự NÔI BRAILLE sử DỤNG HỢP KIM NHỞ HĨNH DẠNG” đế làm luận văn tốt nghiệp thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng cho minh.

Trong quá trinh thực hiện đề tải. có thẻ còn nhiều thiêu sót do kiến thức hạn chế nhưng nhùng nội dung trình bày trong quyển báo cáo này là nhưng hiểu biết và thành qua của em đạt được dưới sự hướng dần cua thầy Nguyền Chánh Nghiệm và thay Tran Nhựt Thanh.

Emxin cam đoan rảng:những nội dung trinh bày trong quyên báo cáo luận văn tốt nghiệp này không phái lả bân sao chép từ bât kỳ còng trinh đà có trước nào thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng . Nếu không đúng sự thật, em xin chịu mọi trách nhiệm trước nhã trường.

Cần Thơ. ngày 22thảng 05 năm 2015

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Thế Hiên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (lcl) bằng đường biển tại công ty cổ phần giao nhận vận tải con ong
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã quân bình huyện bạch thông tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đài phát thanh và truyền hình tỉnh hậu giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng
thiết kế module hiển thị ký tự nổi braille sử dụng hợp kim nhớ hình dạng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart