Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

Add your review

17.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

17.000

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

fff

Hệ thống chiếu sáng

lượng

Đồ án kiếm toán nâng

Lời nói đầu

Ánh sáng luôn gắn hển VỚI hoạt đông đời sống con ngời Thủa xa xa chiếu sáng là quyền năng cùa tự nhiên 1111 ngọn lửa.tia sét.mặt trời.Cùng với sự phát triên của văn minh loài ngòi chiêu sáng dân trớ thành một kỳ thuật hon thê nừa còn trờ thành nghệ thuật. Chiếu sáng từ chồ chi nham đàm bao sự nhìn rò đê thực hiên các côngviệc.tiên tới tạo nên một môi tròng ánh sáng tiện nghi nàng cao Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng chát lọng thâm mỹ trong cuộc sống.Anh sáng ban đêm nâng cao độ an toàn và dam bão an nmh.giúp bâo vệ con ngòi và tài sãn.ngăn ngừa tai nạn giao thòng… Ngày nay mòi trường sinh thái trái đât đang bị huy hoại nghiêm trọng.sự tòn vong cúa các thế hê tương lai đang bị đe doạ thì chiêu sáng lại có thêm nhiệm vụ Là phái nâng cao hiệu quả,sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên,giảm bớt tiêu thụ Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng năng long nhờ đó giảm thiêu các chất có hại vào mòi trường…

Việt Nam đang trong quá trình phát tnên và hội nhập vì vậy sự gia tăng trong việc sử dụng năng lượng Là điều tat yếu. Theo tinh toán, năng lượng dành riêng cho chiếu sáng chiêm khoáng tử 10-15% tòng tiêu thu năng lượng.do đó việc tiến hành kiêm toán năng lượng lã rất cần thiết đê xác định củng như thiết kế hệ thống chiểu sáng một cách hợp lý, Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng hiệu quà, mang lại cơ hội tiết kiệm và đề xuất giái pháp tiết kiệm năng lương Nhộn thức được tầm quan trọng cua hệ thống chiếu sáng do đó trong báo cáo kiếm toán năng lượng này em xin được trình bây đên các bước thực hiện kiêm toán trong hệ thống chiêu sáng và một số giai pháp tiêt kiệm năng lượng. Trong quá trinh tim hiêu và lập báo cáo kh ông tránh khói những thiếu sót. em rât mong được sự chi b«ão của thầy cô giáo Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng đê hoàn thiên hơn kiến thức cua mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà NỘI. ngày 20 tháng 12 năm 2012

Nhóm thực hiện

Nhỏm 7

Nội dung trình bày

Chương 1: Các khái niệm cơ bàn về ánh sáng

Chương 2: Các bước thực hiện kiếm toán trong hệ thống chiếu sáng

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng 2.Tiến hành

Chương3: Các nguồn sang đang có trén thị trường hiện nay

4 Bộ đèn compac

9 Đèn Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng LED

Chương 4: Thiết kế và giài pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

Chương 1:C ỉíc khái niệm cơ bản về ánh sáng

 • 1. Lý thuyết CO’ bân về ánh sáng

Ánh sáng chí lá một phần cùa rất nhiều loại sóng diện từ bay trong không gian. Nhùng loại sóng này có ca tần suất và chiều dài. Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng hai giá tri này giúp phân biệt ánh sáng VÓI nhùng dạng năng lượng khác trên quang phô diện tữ.

Ánh sáng dược phát ra từ vật thế lã do những hiện tượng sau:

 • 1  Nóng sáng Các chất rắn và chất long phát ra bức xạ có thè nhìn thầy dược kill chúng được nung nóng đèn nhiệt độ khoáng 1000K. Cường độ ánh sáng táng lên và màu sắc bề ngoài trờ nên sáng hon khi nhiệt dộ tâng.

 • 2  Phóng điện Khi một dòng điện chạy qua Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng chât khí, các nguyên lữ và phân lừ phái ra bức xạ vói quang phô mang dặc tinh cùa các nguyên tố có mặt.

 • 3  Phát quang điện: Anh sáng được tạo ra khi dòng điện chạy qua nhùng chài ran nhâl định như chất bán dẫn hoặc photpho.

Phát sáng quang điện: Thông thường chat ran hấp thụ bức xạ tại một bước sóng và phát ra trờ lại tại một bước sóng khác. Khi bức xạ được phát ra dó có thê nhìn thây được, Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng hiện tượng được gọi là sự phát ì án quang hay sự phát huỳnh quang

 • 2.  Các khái niệm và đon vị đo quang học

Lumen: Đơn vị của quang thòng, thông lượng được phát ra trong phạm vi một đơn vị góc chất rắn bơi một nguồn diêm VỚI cường độ sáng đều nhau là một Candela Một lux lã một lumen trên mỏi mét vuông. Lumen (Im) là đương lượng trắc quang cùa Oát. được tăng lên đê phù hợp VỚI phan ứng mắt cua " Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng người quan sát chuân” 1 w = 683 lumen tại bước sóng 555 nm.

Hiệu suât tài lăp đạt Dầy là độ chiêu sáng duy tri trung bình được cung câp trẽn một mặt phang làm việc ngang trên mồi Oát công suất VỚI dộ chiếu sáng nội thất chung dược thê hiện bâng lux W m< Nguồn phát sáng: Bộ dèn lã một dơn vị phát sáng hoãn chinh, bao gồm một hoặc nhiều đèn cùng với các bộ phận được ihicl kề đê phân phôi ánh Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng sáng, định vị và bão vệ đèn. và nôi đèn với nguồn điện.

I.ux: Dây là đơn vị dơ ihcơ hệ mét chơ độ chiêu sáng cùa mội bê mặt. Dợ chiêu sáng duy tri tiling bình lã các mức lux trung bình do dược tại các diêm khác nhau cùa một khu vực xác định. MỘI lux băng một lumen Iren moi mét vuông.

I)ộ cao lap đặt: Dộ cao của dồ vạt hay đèn sơ V(ýi mặt Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng phăng làm việc.

Hiệu suất phát sáng danh nghía: Tỷ số giừa công suấl lumen danh nghĩa cùa đèn và tiêu thụ điện danh nghĩa, được thê hiện băng lumen trên oát

Chi sổ phòng : Đây là một hệ số thiết lập ĩỊuan hệ giừa các kích thước dư kiến của cà căn phòng và độ cao giữa bể mặt lâm việc và bề mặt của đồ đạc.

Hiệu suất tài mục tiêu: Giá trị của hiệu suất tãi lÁp đặt được xem là cớ thê Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng đạt dược vói hiệu suất cao nhất, được thê hiện bang lux/w/m-.

Hệ sổ sư dụng (IF): Đây Là tý lệ cua quang thông do đèn phát ra tới mặt phang Lãm việc. Đây Là don vị đo thê hiện tinh hiệu quã của sự phối hợp chiếu sáng.

Quang thông và cường độ sáng:

Đơn vị quốc tê của cường đô sáng I Là Candela (cd). Một lumen bằng quang thông chiếu sáng trên mồi mét vuông ( Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng m2) cùa một hình cầu có bán kính một mét (Im) khi một nguồn ánh sáng đãng hướng 1 Candela (nguồn phát ra bức xạ đều nhau tại mọi hướng) có vị trí tại tâm cua hĩnh cầu Do diện tích cua hĩnh câu có bán kinh r Là 4m2, một hình câu có bán kính là Im có diện tích là 4tmr nên tòng quang thông do nguồn 1 – cd phát ra là Vì vậy quang thông do một nguồn ánh sáng đãng hướng có cưỡng độ Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng I sè được tính theo còng thức:

Quang thông (Im) = 4n X cường độ sáng(cd)

Sự khác nhau giừa lux và lumen là lux phụ thuộc vào diện tích mà quang thông trãi ra. 1000 lumen, tập trung tại một diện tích một mét vuông, chiêu sáng diện tích đó với độ chiếu sáng là 1000 lux. Cũng 1000 lumen chiếu sáng trên diện tích mười mét vuông sè tạo ra độ chiêu sáng mờ hơn, chi có 100 lux. Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng

Nhiệt độ màu

Nliiệt độ màu. được thê hiện theo thang tinh Kelvin (K) lã biêu hiên màu sác cùa đèn và ánh sáng mà nó phát ra. Tương tượng một tâng sắt được nung đều cho đến khi nó rực lèn ánh sáng da cam đầu tiên, và sau đó lã vãng, và tiếp tục cho đến khi nó trở nên “nóng trang” Tại bảt kỳ thời điềm não trong quá trinh luuig, chúng ta có thẻ đo được nhiệt độ cùa kun Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng loại theo độ Kelvin ( độ c + 273) vã gán giá trị đõ với màu được tạo ra Đày là nên táng lý thuyèt vẽ nhiệt độ mãụ. Đòi với đèn nóng sáng, nhiệt độ màu Là giá tri ’thực”; đối với đèn huỳnh quang và đèn có ống phóng điện cao áp (HID), giá trị này Lã tương đoi vã vi vậy được gọi lã nhiệt độ màu tương quan. Trong cóng nghiệp, "nhiệt độ màu “ vã "nhiệt độ màu tương quan Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng " thường cỏ thẻ được sử dụng hoán đôi cho nhau. Nhiệt đò mâu của đèn làm cho đèn trờ thàiìh các nguồn sáng “ấm", “trung tinh" hoặc “mát". Nói chung, nliiệt độ càng thấp thi nguồn càng ấm. và ngược lại

(‘hương 2: Các hước thực hiện kiêm toán hệ thông chiêu sá ng

1. Chuẩn bị:

Có một số công việc cần phai lãm trước khi kiêm toán viên lãm việc ớ từng bộ phận chi tiết Đó Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng là việc thu thập thông tin ban đầu dựa vào hĩnh dang vật lý và hoạt động của thiết trong hệ thống chiếu sang đó kiêm toán viên phái phân tích thòng tin này đê có được các cơ hội bâo tồn năng lương hoàn thiên nhát khi kiêm tra chi tiết thiết bị.

– Chuân bị thief bị đo: thước, lux kế. thiết bị đo điện.

+Thước dùng đê kiêm tra kích thước các bức tường, tran nhà, sàn nhà. cứa sô và Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng khoáng cách giừa các bộ phận của thiết bị nhăm mục đích xác định chiều dài,chiều rộng, độ cao cua giá treo thiết bị chiêu sáng…

4-Lux kế: dược sử dụng dê đo cường độ ánh sáng, đo các mức độ rọi ở văn phòng, nhà máy.. Dung cụ đo độ sáng đọc (hiên thị) bang phút nen (footcandle – đơn VI chiếu sáng băng 20,764 lux) cho phép phân tích trực tiếp các hệ thống chiếu sáng Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng hiện có và so sánh với các mức độ sáng dược khuyến cáo.

-Chuồn bị phiếu khào sát sau đây là mầu phiếu kiểm toán cho hệ thống chiếu sáng: Mầu phiếu kháo sát so 1

<<<123>>>

TT

Thiết bị chiếu sáng

Khu vực

w Thiết bị

Lumen

Giờ vận hành tuần

Ngày vận hành tuần

KWh ì tuần

Chú thích

Mầu phiếu khao sát số 2

<<<123>>>

TT

Danh

Khu

Giá trị đẩu vảo của thiết bị điện

1 ampe

2 volt

3

KW*1000

(1×2)

4

Giờ vận hành mỏi ngàv

Ngày vận hành mồi tuần

KWh mỗi tuần (3x4x5)

Thiết kế và giải

pháp tiết kiệm

-Thu thập sô liệu và thông tin:

+MÒ tã chung tòa nhã kiêm toán: Tên tòa nhà, địa chi:

Người liên hệ. chức vụ. điện thoại, email:

Loại tòa nhà. chức năng tòa nhã

Tòa nhà xây dựng năm.. .gồm.. .tầng

Tông diện tích sàn xây dưng (thuộc loại tòa nhà theo qui mô nào)

Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng Tồng diện tích sư dụng chiếu sáng

+Bãng diện tích tòa nhà:

<<<123>>>

Khu vực

Diện tích (nr)

Số lượng

Giá tiền

Hành lang

Văn phòng

+Kê hoạch sử dụng chiếu sáng trong tòa nhà:

<<<123>>>

Khu vực

Mó tà

Kế hoạch sừ dụng

Văn phòng

Chức năng

7:30-18:00 Thiết kế và giải

Phong hop

Họp

8:00-16:00

+SỐ ngày hoạt động trong năm:

<<<123>>>

Loại ngày

Tháng 1

Tháng 2

Thán g3

Thán g4

Thán

Thán g6

Tháng 7

Thán gS

Thán g9

Tháng 10

Tháng 11

Thán gl2

Tổng

Ngày thưởng

Ngày nghi

Thiêt kê và giải pháp tiêt

Tỏng

2.Tiến hành:

7

Nhóm 7 -Lớp D4 QLNL

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng sử dụng một số giống cỏ trong chăn nuôi bò tại sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn i glocal
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiêu chuẩn iso 01328 1 2013
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Truyền động điện (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng
Thiết kế và giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart