thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC CÀN TIIƠ KHOA CÔNG NGHỆ

BÕ MÔN ĐIỆN TỬ VIỀN THÔNG

LUẬN VĂN TÓT NGHĨỆP ĐẠT HỌC

THIẾT KÉ VÀ THỤC HIỆN GIÁ ĂNG-TEN TỤ XOAY BÁM THEO QUỸ ĐẠO CỦA VỆ TINH CUBESAT

Sinh viên thin* hiện:                      Cán bộ hirớng dẫn:

Iran Trung Kiên MSSV: 1117981 IlìS. Trương Phong Tuyên

Nguyền Dửc Mỹ      MSSV: 1117986

Lớp thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat : Kỳ thuật Máy tính Khóa 37

Cẩn Thơ, tháng 05 năm 2015


TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THƠ KHOA CÔNG NGHẸ BỌ .MÔN ĐIỆN TỬ -VIỀN Thông

LUẬN VÃN TỐ 1 NGHIỆP DẠI HỌC

THIẾT KẾ VÀ THỤC HIỆN GIÁ ĂNG-TEN TỤ XOAY BÁM THEO QUỸ ĐẠO CỦA VỆ TINH CƯBESAT

Sinh viên thực hiện:

Cán bộ hirứng dẫn: ‘llìS.

Trương Phong I uyên


Iran [rung kiên ’ MSSV: 1117981 Nguyền Dức

Mỹ MSSV: 1117986 Lớp: Kỳ thuật Máy tính

Khóa 37

thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat Luận vãn được bão vệ tại: Hội dồng chấm luận vãn tổt nghiệp

Bộ mòn Điện tir – Viền thòng. Khoa Còng Nghệ

Trường Đại Học cần Thơ vảo ngày 15 tháng 05 năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỌ MÔN DIỆN Tư MÈN THÔNG

Luận vãn đưọc thực hiện bói:

  • 1.      I lọ tên: Trần Trung Kiên. MSSV: 1117981, Lớp: Kỳ thuật máy tinh 37

  • 2.   Họ tên: Nguyễn Dức Mỹ, MSSV: thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat 1117986. Lớp: Kỹ thuật máy tinh 37

Tựa dề Luận văn (Hay lên đề lài): Thiết ke và thực hiện giá íìng-ten tự xoay bám theo quỹ đạo cùa vệ tinh CubeSat

I .uận vãn đã nộp và báo cáo tại I lội đồng chấm báo vệ 1 .uận vãn tốt nghiệp Bại học ngành Biện tứ Truyền thông/ Kỹ thuật .Máy tính, Bộ môn Biện tứ Viền thông vào ngày 15 tháng 05 năm 2015. (Quyết định thành lập thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat Hội đồng số: 133/QB-CN ngày 24 tháng 04 nãiìì 2015 của Trướng Khoa (‘ông Nghẹ)

kết quâ đánh giá:

Chữ ký của các thành viên nội đồng:

Thành viên 1: ThS.Trương Phong Tuyên…………………………………………………..

Thành viên 2: TS. Lương Vinh Quốc Danh……………………………………………….

Thành viên 3: ThS. Vò Ngọc Lợi…………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN

Đê tài "Thiel ke và thực hiện giả ăng-ten tự.xoay bám theo quỹ thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat đạo của vệ tinh CubeSat" được thực hiện trên board Raspberry Pi 2. với mục đích thiết kế một hệ thòng giá đờ lự động định vị ăng-ten bám theo vệ linh một cách tương đôi chinh xác với sai sò tòi thiêu, lừ đó sè thu được tín hiệu ờ mọi thời diêm vói hiệu xuât thu được tôt nhài. Dông thin qua đó góp phân vào nguôn tư liệu cho các nghiên cửu vê sau. Do đó đẽ lài đà được chúng em chọn đê thực thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat hiện Luận văn tòl nghiệp trong thời gian này.

Trong quá trình thực hiện đè tài, có thê còn nhiêu thiêu sót do kiên thức hạn chè nhưng nhùng nội dung trinh bày trong quyên báo cáo này là nhùng hiêu biêt và thành quã cùa chúng cm đạt được dưới sự giúp dờ của giáng viên hướng dần là 1 hạc sĩ 1 rương Phong Tuycn.

Chúng em xin cam đoan ráng: nhùng nội dung trình bày trong quyên báo cáo I .uận văn lồl nghiệp này thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat không phái là bán sao chép lừ bâl kỳ công trình đà có trước nào. Neu không đúng sự thật, em xin chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường.

(’ân Thư, ngày 10 tháng 05 năm 2015

Sinh viên thực hiện

I rân Trung Kiền Nguyễn Dức Mỳ

LỜI CÁM ƠN

Đê có kết qua cua ngày hôm nay trước hết chúng tôi xin chân thành cám ơn gia dinh vã cha mẹ lã nhùng người đà có công ơn sinh thành và giáo dục thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat chúng tôi trong quàng dời vừa qua, đổng thời cùng chinh Là nlìừng người luôn quan tâm và hồ trợ kịp thời về mặt kinh tế và tinh thằn giúp chúng tòi có dược một dộng lực tốt dê học tập và rèn luyện trong suốt quàng thời gian này.

Xin gưi lời cam ơn dến dội ngũ cán bộ giang dạy tại trường Đại học cần Thơ nói chung vã hai bộ mòn Điện tư Viền thòng vã Tự dộng hóa trực thuộc Khoa Còng nghệ nói riêng dà tận tình thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat giang dạy, chi bao cùng như tạo mọi diều kiện vật chất cho chúng tòi trong suốt thời gian chúng tôi tham gia học tập tại trường.

Đặc biệt xin chân thành cám ơn ThS. Tnrơng Phong Tuyên, người dà trực tiếp hướng dần chúng tôi thực hiện dể tài luận vãn nãy, người dà có nhưng chi dần. dịnh hướng kip thời giúp chúng tôi thực hiện dứng hướng và kịp thời hạn dối VỚI dề ĩãi dược giao, một lần nừa xin chân thành cám thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat ơn thầy.

Trong suốt quá trinh thực hiện dể ĩãi chúng tòi cũng xin cám on sự hợp rác cùa các nhóm lãm luận vãn dưới sự hướng dần cùa thầy Trương Phong Tuyên, cùng toàn thế bạn bè có liên quan trong cuộc sồng hiện tại dà nhiệt tinh dộng viên vã ùng hộ, cổ vũ tinh thần cho chúng tôi.

Xin chân thành cám ơn !

Cẩn Thơ. ngày 10 tháng 5 năm 2015

Nhóm thực hiện:

Trần Trung Kiên Nguyền Đức thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat Mỹ

MỤC LỤC

KỶ HIỆU VÀ VIÉT TÁT

MỤC LỤC BẢNG

MỤC lỤc HÌNH……………………………………………………………………………………..3

TỔM TẢT

ABSTRACT …….. … …………………………………………………………………………………5

CHƯƠNG 1 TONG QUAN ………………………………………………………………………. 6

CHƯƠNG 2 ~ Cơ SỞ LÝ THUYÉT

  • 2.2   Ilệ thống bám vệ tinh thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của

vệ tinh cubesat vã hệ thống giá dờ

  • 2.5 ……………………………………………………………………………………………………..

Con quay hổi chuyềnl 1J

  • 2.7   Giới thiệu cơ bán thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ

tinh cubesat VC board mạch Raspberry Pi11

2.<8.3 (’ác nhánh của ngôn ngừ Python

CHƯƠNG 3 TIIIÉT KÉ IIẸ THÕNG17 thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat

  • 3.4.2   Sơ đồ giãi thuật điều khiên góc phương thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự

xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat             vị (Azimuth):

CHƯƠNG 4 PHẢN MỀM………………7.  

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài tìm hiểu và phân tích chiến lược thương hiệu của công ty tnhh nestlé việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
KỸ THUẬT đo CƯỜNG độ TIẾNG ồn TRONG môi TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
74.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp phân tích sự biến động của kim nghạch xuất khẩu của việt nam giai đoạn 2005 2011
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat
thiết kế và thực hiện giá ăng ten tự xoay bám theo quỹ đạo của vệ tinh cubesat
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart