Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

fff

LỜI MỚ ĐẤU

Chu tịch Hồ Chi Minh – vị lành tụ thiên tài. người đáng viên trung thành và gương mẫu cùa cách mạng Việt Nam đà dành trọn cuộc đời minh cho sự nghiệp giái phóng (làn tộc. giành độc lập cho Tồ quốc, rư (lo cho nhàn (lán. Tư tường và đạo đức Hồ Chi Minh là sự kết tinh những truyền thong tot đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa vãn hóa của nhân loại, bởi vậy nó là tài sân vó giá cùa Đãng vã nhân dân ta.

Lích sử cách mạng Việt Nam đà chứng 11111111. sự thắng lợi cùa cách mạng Việt Nam một phần Là nhờ vào sự Lãnh đạo cùa Đang và Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 nr tường Hồ Chi Minh, với hành trang là chù nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tỏ quốc, tự do cho đồng bào. Chu tịch Hồ Chí Minh đà thấy vấn đề giai phóng dân tộc và con người là nhu càu cấp thiết không chi của Việt Nam mà của tât câ các dàn tộc thuộc địa và nhàn dân bị áp bức trên toàn thế giới.

Tư tường Hổ Chí Minh được hình thành và phát triền trong suốt Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 cuộc đời hoạt động cách mạng cũa Người. Đó là sân phâm tông hòa cũa những điêu kiện khách quan và chú quan.cũa truyền thống văn hóa dàn tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiền dân tộc và thời đại được Hổ Chi Minh tống kết. chuyên hóa sắc sao. tinh tế với một phương pháp khoa học. biện chửng, tư tường Hổ Chí Minh đà trờ thành tư tương Việt Nam hiện đại.Đối với cách mạng Việt Nam, Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 tư tướng Hô Chi Minh đóng vai trô câng vô cùng to lớn và quan trọng.không nhũng là kim chi nam cho hãnh dộng,chiến lược của cuộc kháng chiến trường ki mà còn là cơ sở đánh giá phẩm chất dạo đức chiên sĩ cách mạng. Việc hình thành cơ ban tư tường vê cách mạng Việt Nam cua Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1921- 1930 góp phần quyết định tới việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thảng lợi cùa Đãng và Bác Hò. Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930

Trong bài tiêu luận này .chúng tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn về giai đoạn hình thành cơ bàn tư tương Hổ Chí Minh về cách mạng Việt Nam 1921 -1930 và li do tại sao lại khăng định như vậy.Trong quá trinh tim hiêu.dánh giá không thế tránh khói sai sót.Mong nhận được V kiến đánh giá cũa các bạn để bài dược hoàn thiện hơn.

Xin chân thành câm ơn!

Nhóm 4.

MI C Li e

LỜI Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 MỜ ĐÀU


 • I. TÓM TẢT SỜ,QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN’ Tư TƯỞNG HỒ CHÍ -MINH.

 • 1. Tóm tất tiếu sử Hồ Chí Minh.

 • 2.  Tóm tất cơ sơ hình thành, các quá trinh hình thành và phát triển tu tướng Hổ Chi Minh.

 • II. THỜI Kì HÌNH THÀNH Cơ BẢN Tư TƯỜNG HÒ CHÍ .MINH VÈ CÁCH MẠNG VIỆT NAM: 1921-1930

 • 1.  Bối cành lịch sir.

 • 2.  Các hoạt động cua Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1921-1930 Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 và ý nghĩa.

 • III. KÉT LUẬN.

I. TÓM TÁT Cơ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHẤT TRIEN TÙ’ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH.

1. Tóm tắt tiểu sử Hồ Chi Minh (1890-1969).

Lúc nhó Người tên là Nguyền Sinh Cung, sau đối thành Nguyền Tắt Thành . Người sinh ra trong một gia đình tri thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ơ làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tinh Nghệ An, nơi có truyén thông đàu Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề cùa thực dân phong kiến. Hoàn cành xà hội và nền giáo dục tử gia đinh đà ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức cua Người ngay tữ thời niên thiếu. Với lòng yêu nước nòng nàn. sự sáng suốt về chinh trị. Người đà suy nghĩ về những phong trào thời bấy giờ và Người dà quyèt định ra đi tim con dường đúng đăn cứu nước.

Năm 1911. Người ra di tim đường cửu nước từ bến Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 câng Nhà Rồng. Người dà sang Pháp và nhiều nước ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mì, Châu phi. Ỡ đây Người đà hòa mình cùng quần chủng công nhân và những người dân thuộc địa. vìra lao động đê sống, vừa học tập và nghiên cứu các học thuyết về cách mạng.

Năm 1917, cách mạng tháng mười Nga thành công đà đưa Người đến với chủ nghĩa Mac-Lênin.

Năm 1919 Người đà gia nhập Đàng xà hội Pháp và Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

Tháng 12 1920. Người đà bo phiếu tán thành sự gia nhập Quốc tế cộng sán và tham gia thành lập Đàng cộng sân Pháp. Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dàn tộc thuộc dịa. Năm 1922. Người xuất bân báo “ Người cùng khỏ”. Năm 1923, Người từ Pháp trờ về Liên Xô. Năm 1924, Người dự đại hội 5 cùa Quốc tế cộng sán và được cư lãm ủy Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 viên Bộ Phương Đông. Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ờ A Đông.

Ngày 3/2/1930, Người dà triệu tập hội nghị tại Cữu Long thành lập Đãng cộng sản Việt Nam.

Năm 1930-1940. Người ờ nước ngoài tham gia hoạt động cua Quốc tế cộng sàn.

Năm 1941, sau 30 năm hoạt động ờ nước ngoải Người dà về nước triệu tập hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 hành Trung Ương Đãng thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập Đồng Minh (Việt Minh). Tháng 8 1945, Người cùng Tiling Ương triệu tập đại hội quốc dân ớ Tân Trào. Người được Đại hội cứ làm chu tịch Chính phu lâm thời cua nước Việt Nam dân chu cộng hòa.

Ngày 2 9 1945, Người đọc ban tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chu cộng hòa.

Tử đó,Người cùng với Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 Đàng Cộng San Việt Nam đà lành đạo sáng suốt con thuyền cách mạng Việt Nam di đen thảng lợi cuối củng.

Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

Cuộc đời cùa Chu tịch Hồ Chi Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp cùa mộtngười cộng sán vì đại. một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lồi lạc, đà đấu tranh không mệt moi và hiến dâng cà đời minh vì Tỏ quốc Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 , vi nhân dân. vi lý tường cộng sản chữ nghĩa, vi độc lập, tự do cùa các dàn tộc. vi hòa binh và còng lý trên thế giới.

Cuộc họp lằn thứ 24. năm 1987 tỏ chức giáo dục. khoa học và văn hóa cua liên hợp quốc UNESCO ra nghị quyết về ky niệm 100 năm ngày sinh Chu tịch Hổ Chi Minh "Anh húng giái phóng dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn" (HÔ CHÍ MINhXtETNAMESE hero Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 OF national liberation And great man OF CULTURE) vào năm 1990.

 • 2. Tóm tắt cơ sờ hình thành, các quá trình hình thành và phát triển tư tương Hổ Chi Minh.

a) Cơ sờ hình thành tư tường Hồ Chi Minh.

Cơ sờ khách quan:

• Bổi cánh lịch sứ hình thành tư tường Hồ Chí Mình.

Bối canh lịch sư Việt Nam cuối thế ki XIX -đầu thế ki XX:

Pháp nô súng xâm lược Việt Nam. Pháp Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 áp bức nặng nề về chính trị. bóc lột về kinh tế. nò dịch về văn hóa.

Chính quyền nhà Nguyền đà thi hành chinh sách dối nội. dối ngoại bão thù. phan động…không cho Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triền cùa thế giới. Không phát huy được những thế mạnh cùa dân tộc và của đất nước, chống lại âm mưu xâm lược cua chế độ thực dân Phương Tây, khuất phục trước cuộc xàm Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 lược cùa bọn thực dân Pháp, làn lượt ký kêt các hiệp ước dầu hàng, thừa nhận quyền bão hộ của bọn thực dân Pháp trên toàn còi Việt Nam.

Xà hội Việt Nam xuất hiện hai mâu thuẫn cơ bàn:

Toàn thê dân tộc VN>< Pháp và bọn tay sai phong kiến ( mâu thuẫn dân tộc). Toàn dàn Việt Nam ( nông dân) >< địa chù phong kiến (mâu thuẫn giai cấp).

Nhiều phong trảo yêu nước đà nò ra Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 nhưng đều bị thất bại như: phong trào cần Vương, phong trào Đòng Du..và con đường cứu nước cùa các bậc tiền bối. Hồ Chi Minh đà nhận rò ra được những hạn chế cua các bậc tiền bối như: Phan Bội Châu là dùng Nhật đuôi Pháp chăng khác nào” đưa hố cưa trước rước beo cửa sau”; Phan Chu Trinh chủ trương lã “ỷ Pháp câu tiên”, khai thòng dân trí,nâng cao dân khi trên cơ sờ đó chẳng khác nào Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 xin địch rũ lòng thương: Hoàng Hoa Thám là cuộc đấu tranh vũ tra ng nhưng vần mang nặng phần phong kiến chưa phai lã nối thoát rô ràng.

Phong trào yêu nước cua nhàn dán ta muốn giành được thắng lọi. phái đi theo một con dường mới.

-Bối cành thời đại ( quốc tế):

Có các nét chinh:

Chu nghĩa tư ban tự do cạnh tranh chuyến sang chu nghĩa đế quốc, tiến hãnh xâm lược các nước thuộc địa. xác Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 lập quyền thống trị trên toàn thế giới. Lúc này chúng không chi áp bức bóc lột giai càp chính quôc nữa mà còn mờ rộng ra các dân tộc khác. Vi thế cuộc đấu tranh giãi phóng dàn tộc không chi riêng lẽ của một dân tộc mà trờ thành cuộc đấu tranh chung cùa các dân tộc thuộc địa cua đế quốc.

 • Cuộc giài phóng dân tộc phái gắn liền với cuộc giai phóng giai cấp. Cuộc giãi phóng dàn tộc trờ thành cuộc giãi phóng giai càp Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 vô săn thê giới.

 • Sự thăng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, CNXH đà trờ thành hiện thực thế giới, đánh dâu bước chuyên biến lớn của thời đại.

 • Sự ra đời cua Quốc tế cộng sàn (quốc tế 3)và Đang cộng san ơ các nước

• Những tiền đề tư tường – lý luận.

 • – Tinh hoa văn hóa dân tộc.

Lịch sử dựng nước và giữ nước làu dài cùa dân tộc Việt Nam đà hình thành nên những Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 giá trị truyền thống đặc sắc và cao quý của dân tộc,trờ thành tiên đề tư tương, li luận, xuất phát hĩnh thành tư tương Hồ Chí Minh. Đó lã truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, tinh thằn tương thân tương ái. lông nhàn nghĩa, ý thức cô kết cộng đông, khiêm tôn…. Trong dó,chinh sức mạnh của chù nghía yêu nước dà thúc giục Nguyền Tất Thành quyết chi ra di tim đường cứu nước.

 • – Tinh hoa Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 văn hóa nhân loại

Tinh hoa vãn hóa Phương Đông: Người có những hiếu biết uyên bác về Hán học,tiêp thu những mặt tích cực cùa Nho giáo và Phật giáo.

Tinh hoa vũn hóa Phương Tây: cũng như văn hóa Phương Đông Người còn nghiên cửu tiếp thu ảnh hưởng nền văn hóa dàn chù và cách mạng Phương Tây. Người sớm làm quen với văn hóa Pháp,tìm hiêu các cuộc cách mạng ơ Pháp và ờ Mỳ, trong đó có ban tuyên Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 ngôn nhân quyển và dân quyền của Pháp và tuyên ngôn độc lập năm 1776 cua Mỹ. Người còn đánh giá rất cao về chúa Jesu. Người còn tiếp thu tư tương của các nhã khai sáng Pháp.

Chú nghĩa Mac- Lênin:

Là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bân chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Người khẳng định: “ Chủ nghĩa Lênin đổi với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam. không nhừng là cái “ Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 câm nang” thân kỳ, không nhưng là kim chi nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chu nghĩa xà hội và chu nghĩa cộng sán”.

Nhân tố chù quan

 • Kha nàng ỉư duy và trí tuệ Hồ Chi Minh.

Nhừng năm tháng hoạt động trong nước và bón ba khắp thế giới đê học tập. nghiên cứu, Hồ Chi Minh đà không ngừng quan sát, nhận xét thực tiền, làm phong Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 phú thêm sự hièu biêt cùa minh, đông thời hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong lình vực hoạt động lý luận cùa Người về sau.

Người khám phá các quy luật vận động xà hội. đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh cua các dân tộc trong hoãn cành cụ thế đê khái quát lý luận, đem lý luận chi đạo hoạt động thực tiền và được kiêm nghiệm trong thực tiền . Nhờ vào con đường nhận thức chân Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 lý như vậy mà lý luận cùa Hồ Chi Minh mang giá trị khách quan cách mạng và khoa học.

 • Phẩm chất đạo đức vâ năng lực hoạt động thực tiễn.

Phàm chất, tài năng cua Người được biêu hiện trước hết ơ tư duy độc lập. tự chú sáng tạo. cộng với đầu óc phê binh tinh tường, sáng suốt trong việc nhận xét. đánh giá các sự vật, sự việc xung quanh. Phàm chất, tài năng cùa Người còn được biếu Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 hiện ờ bàn lình kiên định, luôn tin vào nhân dân.khiêm tốn, binh dị, ham học hói. nhạy bén với cái mới, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiền. Phàm chất, tài năng còn được biêu hiện ờ sự khổ công học tập đế chiếm lĩnh đinh cao cua tri thức nhân loại, là tâm hồn cua một nhà yêu nước chân chinh, một chiến sì cộng sân nhiệt thành với cách mạng, một trái tim yêu nước thương Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 dân, sần sàng chịu đtmg hi sinh vi độc lập tự do của Tố quốc, hạnh phúc cùa đồng bào.

b) Các quá trình hình thành và phát triển.

‘r Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành nr tường yêu nước và chí hướng cứu nước. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đinh nhà nho yêu nước,gần gùi với nhân dân. Tấm gương cùa người cha. cuộc sống cùa người mẹ và nhừng con người thân thuộc nơi què hương Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930 Nghệ Tình giàu truyên thông văn hóa. lao động, dấu tranh chống ngoại xâm…đã có ánh hướng sâu sắc tới quá trinh hình thành nhân cách của Nguyền Tất Thành.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai – Quảng Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương (tập 1) phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần sản xuất và thương mại tân sáng tạo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các hình thái gãy mắt cá sau trên hình ảnh ct scan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930
Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng hồ chí minh về cách mạng việt nam: 19211930
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart