Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

fff

Phần mở đầu

 • l. Tính căp thiết của đề tủi.

Trong nen kinh te hiện nay, vôn đau tư phát triên kinh te nói chung và von đau tư phát trièn khu công nghiệp nói riêng là một vấn đe đặc biệt quan trọng, can được quan tâm giãi quyết. Việc thu hút vôn đau tư phát triển các Khu cóng nghiệp như the nào đê đáp ứng được nhu cầu đau tư phát triển cua ngành còng nghiệp theo hướng công nghiệp hóa. hiện đại Thu hút vôn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay hóa: đồng thời việc thu hút vôn đó phai đạt được hiệu qua kinh te cao.

Hiện nay, tinh Hưng Yên đà hĩnh thành một so khu công nghiệp tập tiling thu hút hàng trảm nhà đau tư đen đây thành lập doanh nghiệp, tiến hành san xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp này can huy động sổ lượng lớn vôn đau tư phát triền cùa các nhã đau tư thuộc mọi thành phan kinh te ớ trong nước và nước ngoài. Đê các khu công nghiệp Thu hút vôn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay của tinh không chi là đau tàu kinh te góp phan quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xà hội cua tinh, mà côn có thê trơ thành các khu công nghiệp điên hình về thu hút vôn đầu tư phát triển ở khu vực phía Bắc.

Từ thực te cho thấy vôn đau tư phát triển Khu công nghiệp ở tinh Hưng Yên đà có những dấu hiệu khá quan, tích cực, đà thu hút được so lượng lớn vôn đau tư ở trong và ngoài nước Thu hút vôn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay , đóng góp rat lớn vào sự tăng trưởng kinh tế cùa tinh, giai quyết công ăn việc làm cho người lao động.Tuy nhiên, việc thu hút von đau tư của tinh còn gặp nhiêu khó khàn, nãy sinh nhiều van đe như sử dụng nguồn von chưa hiệu quà, ket qua đạt dược chưa tương xứng với tiềm năng của tinh, tôc độ giãi ngân chậm, còn nhieu KCN chưa lấp đay, đê trông gây ra tình trạng lãng phi đất,và đặc biệt Thu hút vôn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay là lượng đau tư vào KCN cua tính chưa cao.

Nhận thay tằm quan trọng của các KCN trên địa bàn tinh Hưng Y ên trong quá trình CNH-HĐH đất nước, tôi đà chọn đề tài :Thu hút von đần tư vào khu công nghiệp ở tinh Hưng Yên hiện nay.Đè tài nghiên cứu này thê hiện rò quan diêm của tôi về bốn vắn đề sau:

(ỉ). Vai trò cùa nguồn von FDI dồi với nen kinh íế trên địa bàn tinh như Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay thế nào?

 • (2) Tạì sao nguồn von FDI vào các KCN trên địa bàn tinh lại thap hơn so với các tinh nhưBăcNinh, Bac Giang. Binh Dương… ?

 • (3) Nhừng thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nguồn von FDIphát triển các KCN?

 • (4) Can có những giát pháp nào đề tăng cường thu hút nguồn von FDI vào các KCN?

 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tời

Thu hút vốn đau tư phát triển kinh te nói chung và phát triển Khu còng Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay nghiệp nói riêng đà được nhiêu tác giã nghiên cứu dưới nhiêu góc độ khác nhau, ơ nước ta có một số còng trinh nghiên cứu khoa học đà công bố liên quan đen thu hút vốn đầu tư vào các KCN trong nước.

Đe tài : “Nâng cao hiệu quà hoạt dộng sàn xuất kinh doanh cùa các khu công nghiệp lập trung Hà Nội”, Khoá Luận tot nghiệp Vũ Thị Phương Thao, lớp CN 43B trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.Đe tài về cơ Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay bân đà thê hiện được tinh hình hoạt động của một sổ KCN trên địa bàn Hà Nội nhưng mới là chung chung, chưa đi vào cụ thê từng KCN riêng biệt, chưa nói rõ được nhũng thành công, hạn che cùng như những nguyên nhân dẫn tới nhũng thành công và hạn che đó.

Đe tài : “ Các Khu Công Nghiệp ờ thành pho Ho Chi Minh" .¥A oi luận tốt nghiệp, sinh viên Nguyễn Việt Hưng lớp KT09A, trường Đại Học Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay kinh tế quốc dân thành phố Hồ Chi Minh.Đe tài đà cho độc giã biết tới nhùng KCN đang hoạt động tại thành pho HCM, nhưng chưa nêu được tinh hình thu hút von dầu tư trong và ngoài nước,nhừng đóng góp cúa các KCN vào tăng trường kinh tế cua toàn thành phô.

Đe tài : "Một số giãi pháp nham thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành pho Hồ Chi Miỉĩh’Khoả luận tốt nghiệp,sinh viên Tran Việt Thang Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay trường ĐH kinh tế quốc dân TP.HÔ Chi Minh.Đe tài đà thể hiện rắt rò và cụ thế về nhùng mặt thành công và hạn che cùa việc thu hút FDI vào các KCN,nêu bật được vai trò cùa nguồn von FDI đoi với phát triển kinh tế nói chung và đoi với các KCN trên địa bàn TP.HÔ Chí Minh nói riêng; đồng thời đề ra nhùng giãi pháp hết sức khả thi. thuyết phục được độc giã.Tuy nhiên tác giã chưa Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay đi sâu vào tim hiêu một so KCN điên hình trên thành phố đê cho độc giá biết được tinh hình thu hút ỡ các KCN ấy có những khó khăn gi.từ đó đưa ra nhừng giãi pháp sè thuyết phục hơn.

Luận vãn Thạc sĩ.Đào Thị Hồng Lam "Thực trạng và giãi pháp phát triền các KCN tại tinh Hai Dương", trường Đại Học Kinh Te- ĐHỌGHN. Tác giã đi sâu vào nghiên cứu hoạt động tại các KCN như hoạt động của các Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay ngành nghe, tinh hình lao động đang làm việc tại các DN.

Luận văn thạc sĩ. Phùng Quốc Chi. “Đau tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên : Thực trạng và giái pháp” , Đại Học Kinh Te- ĐHQHN.NỘi dung đe cập tới thực trạng của hoạt động đau tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên.Trong đó tác gia nhan mạnh vai trò then chốt cua các KCN trong giãi pháp thu hút vôn FDI vào các địa phương .

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay Tuy nhiên với nghiên cứu dê xây dựng mô hình KCN khác nhau với nhùng đặc diêm về tự nhiên, kinh te, xà hội khác nhau.ớ từng giai đoạn khác nhau và chưa có nghiên cứu cụ thê về vấn đe thu hút vốn đau tư vào KCN tinh Hưng Yên.

 • 3. Mục đích và nhiệm vụ cùa khoá luận.

 • Phân tích và làm rò khái niệm KCN, von đau tư. các nguồn von đau tư và vai trò cua vốn dầu tư đoi với Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay việc phát triển kinh tế nói chung và phát triển KCN nói riêng. Nghiên cứu kinh nghiệm một số tinh trong nước về thu hút vốn đau tư vào khu công nghiệp.

 • – Đánh giá tình hĩnh thu hút von đau tư vào các khu còng nghiệp ớ tinh Hưng Yên trong giai đoạn vừa qua. Tìm ra nhùng thành công, hạn chế và các nguyên nhân.

 • – Tông hợp nhừng quan điểm và định hướng của Đãng và Nhà nước, của tinh Hưng Yên về việc phát triên Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay khu công nghiệp và thu hút von đau tư vào khu công nghiệp.

 • – Đe xuất nhùng giãi pháp chù yểu đê thu hút vốn đau tư có hiệu quá vào các khu công nghiệp ỡ tinh Hưng Yên trong giai đoạn 2006 – 2010, tam nhìn đen năm 2020.

 • 4. Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Khóa Luận tập tiling vào nghiên cứu tinh hĩnh thu hút mọi nguồn vốn đau tư vào KCN, nhừng thành công, hạn che trong việc thu hút vốn đau tư: Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay từ đó đưa ra một vài giãi pháp nham tăng khá năng thu hút vốn đau tư hiệu quả trên địa bàn tinh Hưng Yên.

 • – Thời gian nghiên cứu chỉ tập trung vào giai đoạn từ năm 2006 – 2020 kill Hưng Yên thành lập các khu công nghiệp tập tiling .

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài Khoá Luận này, tôi chú yếu sứ dụng phương pháp thong kè, phân tích và tông hợp: tiếp cận thực te, thu thập thông tin,so liệu trên Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay sách báo,internet: so sánh, đoi chiếu, phân tích, đánh giá.Đong thời vận dụng lình vực chuyên ngành Kinh te Chinh trị đưa ra nhừng giãi pháp thiết thực nhất, khả quan nhất.

 • 6. Kết cấu của luận ván

Ngoài phan mỡ đau. kết luận, phụ lục vả tài liệu tham kháo, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương.

Chương 1 : Cơ sờ li luận và thực tiền cùa việc thu hút vốn đầu tư vào Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay KCN trên địa bàn tinh Hưng Yên.

Chương 2 :Tình hình thu hút vốn đau tư vào KCN trên địa bàn tinh

Chương 3 : Quan điểm và giãi pháp nham đây mạnh thu hút von đau tư vào các KCN cua tinh trong thời gian tới.

Do điều kiện và trinh độ có hạn nên đề tài này không thê tránh khói nhũng thiêu sót, tòi rất mong nhận được sự góp ý, chì bao của các thay cò giáo và bạn đọc.

Em Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Y ên hiện nay chân thành câm ơn sự hướng dẫn của thầy Phó hiệu trưởng trường ĐH kinh tế – ĐHQGHN. Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Thanh, cùng sự giúp đờ của ông Phạm Thái Sơn- trưởng Ban Quân Lý KCN tinh Hưng Yên.

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC THU HÚT VỐN ĐÂU Tư VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TÌNH HƯNG YÊN

l.l.Tống quan về Khu Công Nghiệp

l.l.l.Khái niệm Khu cồng nghiệp

Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay Tuỳ theo từng điều kiện từng nước mà KCN có những nội dung hoạt động kinh te khác nhau Hiện nay có hai mô hình phát triển KCN từ đó hình thành hai khái niệm về KCN, đó là :

Thứ nhat. KCN là khu vực lành thô rộng, có nèn tang là sân xuất công nghiệp, dịch vụ sinh hoạt, vui chơi giái tri. khu thương mại. văn phòng, nhà ờ… KCN theo quan diêm này về thực chất là khu hành chính- Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay kinh tế đặc biệt.

Thứ hai. KCN là khu x ực lành thô có giới hạn nhắt định, ờ đó tập tiling các doanh nghiệp sân xuất công nghiệp và dịch vụ, không có dân cư sinh sống. Tại Việt Nam. theo Quy che KCN, KCX, Khu công nghệ cao – Ban hành kèm theo Nghị định so 36/CP ban hành ngày 24/4/1997 “ Khu công nghiệp là khu tập tiling các doanh nghiệp công nghiệp chuyên sân xuất hang Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay công nghiệp vả thực hiện các dịch vụ cho sán xuất còng nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính Phũ hoặc Thủ tướng chính phũ quyết định thành lập. Trong khu còng nghiệp có thê có doanh nghiệp che xuất.

Như vậy KCN Việt Nam được hiểu giống với định nghĩa thử hai trong đó : Doanh Nghiệp KCN là doanh nghiệp được thành lập và hoat động trong KCN gồm doanh nghiệp sán xuất và doanh nghiệp dịch vụ Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay .Doanh nghiệp sân xuat KCN là doanh nghiệp sán xuất hàng công nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCN.Doanh nghiệp dịch vụ KCN là doanh nghiệp được thành lập và

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm Arcgis Vào Công Tác Quản Lý Mạng Lưới Cấp Nước Phú Hòa Tân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu xơ sợi polyester tại công ty cổ phần vikohasan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart