Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

fff

http://kilobooks.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯC Tưl

MỤC LỤC

Lời mó- đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận về kinh tế tri thức

 • I. Lịch sử hình thành, phát triển cùa kinh tế tri thức

 • II. Khái niệm – đặc điểm cơ bân của kinh tế tri thức

 • 1. Khái niệm

 • 2.  Đặc điềm kinh tế tri thức

 • III. Chuyển đổi trong quá trình phát triển kinh tế tri thức

 • 1.  Chuyền đồi trong kinh tế

 • 2.  Chuyền Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức đồi trong đầu tư

 • 3.  Chuyền đồi cơ cấu trao đồi sàn phẩm

Chương II: Những thuận lợi – khó khàn cùa Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tể tri thức

 • 1. Thuận lợi

 • 1. Nhận thức của Việt Nam

 • 2.  Bối cành quốc tế

 • 3.  Điều kiện các nguồn lực sân xuất

II. Khó khăn

 • 1. Vốn đầu tư

 • 2.  Con người

 • 3.  Công nghệ sàn xuất J

Chương III: Biện pháp phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng kinh tế tri thức

 • I.  Những Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức quan điếm của Đãng ta hiện nay về kinh tế tri thức

 • II.  Những biện pháp để khắc phục khó khăn

 • 1. Khai thác bối cảnh quốc tế

 • 2.  Khắc phục những khó khăn trong quá trình phát triểnkinh tế tri thức

Kết luận

Tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐÀU

Ngày nay. thế giới đang diễn ra nhùng biến đôi nhanh chóng, sâu sắc và phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học – công nghê hiện đại phát triển mạnh, đặc biệt là cuộc cách Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức mạng thông tin đà tạo ra sự biến đỏi về chất chưa lừng có trong lực lượng sàn xuất, đưa nhân loại từng bước quá độ sang một trình độ văn minh mới – văn minh trí tuệ. Thế giói đang chuyển từ nền kinh tế vật chất sang nền kinh tế tri thức.

Theo đành giá chung của các học giã hàng đầu ở phương Tây thì ngày nay. kinh tế tri thức mới chi đang định hình ở một vài nước công nghiệp phát triển nhất như: Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức Mỳ, Đức và Nhật Bản. Khái niệm kinh tế tri thức còn khá mói me đối với nhiều nước trên thế giới cùng như đối với Việt Nam. Xu thế kinh tế tri thức là một trong những xu thế phát iriên kinh tế thế giới. Việt Nam là nước có nền kinh tế kém phát triển nhưng nền kinh tế Việt Nam là một bộ phận cùa kinh tế thế giới nên cùng bi cuốn theo xu thế đó.

Tôi chọn đề tài: ‘Thuận lợi và khó Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thúc’ viết tiếu luận đế làm sáng tó những vấn đề: Kinh tế tri thức là gì? Hiện nay. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi gì và còn tồn tại những khó khăn nào trong quá trình phát triển kinh tế tri thức? Bài tiếu luận có nhừng nội dung chính sau:

Chương I: Những vần dê lý luận về kinh tế tri thức.

Chương II: Những thuận lợi Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức và khó khàn của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế tri thức.

Chương III: Biên phdp phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng kinh tế tri thức.

Để làm được bài tiếu luận một cách tốt nhất, tôi xin câm ơn thầy giáo đã giáng dạy đề tôi có thế liếp thu kiến thức.

http://kilobooks.i THƯ VIỆN ĐIỆN

Do trình độ chuyên môn và tài liệu còn hạn chế nên không thể tránh khói nhừn thiếu sót trong bài liêu luận, tôi mong nhận dược các Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức ý kiến nhận xét cua các thày các cô.

Tôi xin trân irọng căm ơn!

Chưoiìg 1

Những vấn đề lý luận về kinh tế tri thức

ĩ. Lịch sừhình thành và phát triền cùa kinh te tri thức

Sự phát triền mạnh mè cùa khoa học công nghệ đà thúc đầy phân công lao động quốc tế phát triển theo chiều rộng và chiều sâu với tốc độ nhanh. Khi phân công lao động quốc tế phát triển đến mọt mức độ nào đó thì Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức hình thành các liên kết kinh tế quốc tế, làm cho các mối quân hệ kinh tế quốc tế giừa các nước thành viên ngày càng phụ thuộc chặt chẻ lẫn nhau. Cho nên để phân biệt quốc gia này với quốc gia khác không còn là địa lý hoặc tài nguyên thiên nhiên nửa mà là tri thức.

Tri thức là sân phầm lao động trí óc của con người .Tri thức là sự hiểu biêt về một cụm từ thông tin và biết sứ dụng thông tin đó Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức một cách tốt nhất. Trong dó. quan trọng nhất là các tri (hức về khoa học – công nghệ, quan lý và (hực hành. Tri (hức gom bốn loại: tri (hức biết là gì ( hiểu biết về sự vật), biết lại sao ( hiếu biết khoa học về quj luậl và n guyên lý cùa sự vật), buếl phai làm thế nào ( có năng lực hoặc kỳ năng làm một việc gì) và biết ơ dâu ( ai và ớ dâu có Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức thông tin đó. tri thức này rất quan trọng trong xã hội tin học).

Sự phát triển cùa tri thức gắn liền với lịch sử phát triền của xã hội loài người. Con người tạo ra tri thức và sữ dụng tri thức đề sống, đố phát triển và hoàn thiện cuộc sống cúa mình. Xà hội loài người phát triển cho đen nay đà trãi qua hai loại hình kinh té : kinh tế vật chắt và kinh tế tri thức. VỊ trí cùa tri thức trong Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức mồi nền kinh tế có khác nhau.

Kinh tế vật chất là sự tãng trướng, phát triển chu yếu dựa trên cơ sở khai thác, sân xuất, phân phối và sir dụng các yếu lố săn xuất sẵn có – là các lài 3

http://kilobooks.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUÌ nguyên hữu hình và hữu hạn, yếu tố khoa học công nghệ được khai thác và sử dụng chưa có hiệu qua.

Kinh tế vật chất với lợi thế giần tài nguyên và lao động theo đuổi mục liêu sân Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức xuất thật nhiều sán phẩm, chú trọng khai thác tài nguyên, làm cho tài nguyên thiên nhiên bt cạn kiệt. Thực chẩt, kinh tế vật chất là sự tâng trường, phát triển theo chiêù rộng.

Trong lịch sử phát triển, kinh tế vật chất đã trãi qua những thang bậc khác nhau, trài qua trình tự phát triền một cách logic từ thấp đến cao.

Kinh tế nông nghiệp là hình thức đầu tiên của nền kinh tế vật chất. Kinh tế nông Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức nghiệp là nền sàn xuất thuần nhất. Nển kinh tế nông nghiệp phát triển chu yếu dựa vào hai yếu lố cơ bàn là điểu kiện lự nhiên và lao động. Đất đai là tài nguyên chu yếu được khai thác trong San xuất.

Do khoa học- kỳ thuật không phát triển, khá năng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên cùa nhân loại rat, (hấp. Đối với đại đa số tài nguyên thì vấn để thiếu hụt hoàn toàn không đột xuất nổi lên. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức Ví du. mài đến thế kỷ XIX mọi người vẫn còn cho răng rừng không thể phá được hết. Vì thế sức người là đối tượng chiếm đoạt chú yếu. có sức người thì có thể khai thác tài nguyên đế phát triển kinh tế.

Kinh tế nông nghiệp bắt đầu lừ giai đoạn đầu của văn minh nhân loại kéo dài liên lục mấy ngàn năm đen thế kv XIX. Trong giai đoạn phát triền kinh tế này. con người sứ dung kỳ thuật nguyên thuỷ. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức như công cụ lao động là cày cuốc, đao. búa …. Công cụ giao thòng là xe ngựa, thuyền gồ. Phát triển kinh tế dựa vào ngành sàn xuất thứ nhất ( ngành nông nghiệp ). Cho dù khoa học – kỳ thuật có phát triền, công cụ sản xuất không ngừng được cãi liến trong mấy ngàn năm và ngành công nghiệp xuất hiện. Nhưng cho đến trước cách mạng công nghiệp thế ký XIX, vị trí và vai trò cũa ngành công nghiệp vần là thử Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức yếu. trình độ sân xuất vẫn không hề thay đổi. Năng suất lao động thời kỳ này chù yếu dựa vào sức lực của người lao động nên còn thẳp.

Trong nền kinh tế nông nghiệp, san phầm nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn trong

tồng sàn phàm quốc nội. Sàn phàm có hàm lượng lao động cao. Cuộc

sống của đại bộ phận quần chúng rất nghèo khổ. không thế chổng lại sự mất mát về kinh (ế do thiên tai gây ra Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức . Giáo due không được phổ cập. người mù chừ chiếm đại bộ phận. Nhân

tài khó phát huy được tác dung. Tri thức cứa xã hội

loài người và khoa học – công nghệ chưa phát triên, vị trí của chúng trong nền kinh tế nông nghiệp còn rất thấp.

Sau cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX. sân xuất công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế còn nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.

Nền Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức kinh tế công nghiệp phát triển chù yếu dựa trên bốn yếu tố kinh tế cơ ban: điều kiện tự nhiên, lao động, vốn và khoa học công nghê.

Do khoa học kĩ thuật không ngừng phái triên. khá năng khai thác tài nguyên thiên nhiên của nhân loại không ngưng tăng làm cho đại đa số tài nguyên đều trớ thành thiếu. Nền kinh tể công nghiệp có chú thể là công nhân, sử dụng máy móc. thiết bị trong khai thác thiên nhiên nên Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức nền kinh tế phát triển íc chu yếu trên thế giói lần lượt hoàn thành luật nhanh và có năng suất cao.            sự pnat triền to lớn: ô tô. tàu hoá. tàu giao

Từ thế ki XIX đến nay. các       lông lạc hậu. năng suât lao động được

cách mạng kinh tế. khoa học kỳ biền và máy bay thay thế công c nâng cao, nhưng vẫn không có tác dụng quyết định. sát. than và dầu mó… là nguồn tài nguyên chu yếu phát triển sân xuất, máy móc đã nhanh chóng trờ thành loại tài nguyên thiếu hut. bắt đầu khống chế kinh tế phát triền. Đê giai quyết khó khăn này Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức , các nước bắt đầu tiến hành công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Từ giữa những năm 40 cúa thế ki XX. thế giới tiến hành cuộc cách mạng

khoa học – kỳ thuật hiện đại. Lúc đầu. cách mạng khoa học – kỳ thuật hiện đại có đặc điểm là đẩy mạnh quá trình cài tiến các thiết bị hiện có nhăm mở rộng sân xuẳt, đẩy mạnh tăng trướng kinh tế theo chiều rộng. Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng có nghĩa là Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức sự tăng trưởng kinh tế kéo theo sự tăng trường tương ứng về các yếu tố kỳ thuật như năng lượng, nguyên vật liệu, lao động và các tác nhân sinh học. không gian và thời gian. Ó thời kỳ này. khoa học – kỹ thuật chưa phát triền đến trình độ cao. nhưng yếu tố phát triển kinh tế theo chiều

rộng còn có

nhiều tiềm năng. Vì thế. phát triển kinh tế theo chiều rộng đạt được kết quà to lớn. Tuy Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức nhiên, sự phát triển kinh tế theo chiều rộng có giới hạn không vượt qua được, đó là các giới hạn về tự nhiên, môi trường, sự gia tăng nhanh dân số… Từ những năm 70 trờ lại đây. cuộc cách mạng khoa hoc – kỳ thuật có đặc điếm là bang hiện pháp khoa học công nghệ vừa cai tiến các thiềt bi hiện có. vừa tạo ra các thiết bị mới hoàn toàn theo hướng giảm chi phí về nguyên liệu, năng lượng, nâng Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức cao hàm lượng khoa học – công nghệ trong sân xuất và hiệu quà sân xuất. Trong kinh tế công nghiệp hoá – hiện đại hoá. yếu tố khoa học – công nghệ bát đầu được khai thác và sữ dụng nhiều hơn. Tri thức của xã hội loài người và khoa hoe -công nghệ ngày càng phát triển và ngấy câng có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội.

Các thành tựu khoa học – công nghệ được ứng dung vào trong sàn Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức xuất công nghiệp và nông nghiệp. Do đó. trong nền kinh tế công nghiệp, không chi có công nghiệp phát triền mà nông nghiệp cùng có điểu kiện phát triển nhanh. Trong nền kinh tế công nghiệp, san phầm công nghiệp chiếm lỵ trọng lớn trong tổng sàn phẩm quốc nội và sân phẩm có hàm lượng vốn cao.

Tuy năng suất lao động được nâng cao. của cãi vật chất được tăng thêm nhiều, nhưng mức sống của quãng dại quần chúng không tăng theo Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức tý lệ thuận. Thời kỷ này. cơ bân phố cập giáo dục bậc trung, bất đầu có sự lưu động nhân tài. khai thác tài nguyên tri lực.

Từ nhừng nãm 70 đến nay. liền bô khoa học – kỳ thuật dần dần trớ thành nhân tố quyết định sự phút triển cúa kinh tế. Quan niệm “khoa học – kỳ thuật là lực lương sản xuất thứ nhất” bắt đầu trớ thành hiện thực. Nền kinh tế dần dần chuyển sang nền kinh Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức tế mới. Có nhiều cách nói về kinh tế tương lai. K.Bredinxki – cổ vấn an ninh quốc gia Mỳ – dã nói trong tác phẩm “ Giừa hai thời đại – nhiệm vụ cùa Mỳ trong thời đại kinh tế điện tử": như sau: ’’Chúng ta đang dửng trước một thời đại kinh tế điện tử". Năm 1973. nhà xã hội học Mỳ Daniel Bell gọi thời đại này là xã hội hậu công nghiệp. Năm 1980. nhà xã hội My A. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức

http://kilobooks.i

THƯ VIỆN ĐIỆN

Toffler. trong cuốn “ Làn sóng vãn minh thứ ba" đã tuyên truyền mạnh mè “ kinh tế hậu công nghiệp", miêu tà nó thành “xã hội siêu công nghiệp”.

6

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng bắc việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi tại thị trường việt nam trường hợp thanh long bình thuận (TT)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức
Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế tri thức
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart