Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể

fff

LỜI NÓI ĐẦU

VQG Ba Bê là một di sàn thiên nhiên non nước hừu tình, đẹp vảo bậc nhất nước ta hiện nay. Là một di sản thiên nhiên quý giá. đó Là một phức hệ ho. song, núi đá vôi từ dổc vừa đến dốc dửng, xen giữa núi đá vôi cỏ nhiều núi đất tạo nên cành quan phong phủ và đa dạng. VQG Ba Bê nằm trên địa bàn tinh Bắc Kan, cách Hà Nội 250km về phía Đòng Bắc.

VQG Ba Bẽ là một trog 31 Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể VQG ờ Việt Nam có giá tri cânh quan độc đáo và tính đa dạng sinh học cao VỚI nhiều loài đặc hừu. Đây là một VQG VỚI đầy đù các nét đặc trưng cua một rừng nguyên sinh miền Bắc đồng thời Là một hệ sinh thái đất ngập nước với một ho nước ngọt bậc nhất cả nước. Vườn được thành lập năm 1992. vói nhiệm vụ bảo tồn các hệ động thực vật. nghiên cứu khoa học và phát triên du lịch sinh thái. VQG hiện vần Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể lã nơi sinh sống cúa một số lượng lớn dân cư thuộc các dân tộc Tày. Mông. Dao nên dần đến việc công úc bao tồn thiên nhiên gặp nhiều khó kỉiãn.

Đê tim hiêu về còng tác bão ton thiên nhiên ở VQG Ba Bê gặp những thuận lợi. khó khăn gi?. Qua chuyến đi thực đia vừa qua. cũng như sự giúp đờ cua các thầy cô giáo và thông tin cúa các cán bộ bên VQG Ba Bê cung cap. tôi đà thực hiên Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể bài tiêu luận về: “Những thuận lọi và khó khăn trong bào tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bê” . bài làm còn nhiêu thiểu sót. rất mong nhận được sự góp ý của thầy cò dê bài tiêu luận được hoàn chình hơn

Hình 1. Một góc của VỌG Ba Bể

CHƯƠNG I. TỎNG QUAN VẺ VQG BA BẺ


 • 1.1 Lịch sử hình thành

Ngày 01. 01/1977. khu rừng cấm Ba Bế được thành lập.

Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Ngày 13/03/1977, Ba Bê được công nhận lã danh lam thang cánh và di tích lích sử.

Ngày 10/11/1992. VQG Ba Bể chính thức được thành Lập.

Tháng 03/1995, được hội nghị quốc tế về hồ nước ngọt tại Mỹ xếp vào danh sách hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thê giới cần bão vệ và phát triên.

Cuối năm 2004, VQG Ba Bê được công nhân Là di san Asean.

 • 1.2 Điều Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể kiện tự nhiên

 • 1.2.1 VỊ tri địa lý

Hình 2. Bán đồ các vùng xung quanh VOG Ba Bé

Vườn Quốc gia Ba Bê cách thành phố Băc Kạn 70 km và cách Thú đỏ Hà Nội 250

km về phi Bấc, thuộc địa bân huyện Ba Bè, tinh Bắc Kạn. Tông diện tích Vườn 10.048 ha, gồm toàn bộ xà Nam Mầu và một phần diện tích cùa các xà Khang Ninh. Cao Thượng. Cao Trĩ, Quang Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Khê. Hoàng Trĩ -huyện Ba Bế, xà Nam cường – huyện Chợ Don; Vườn có tọa độ địa lý như sau:

Từ 22° 06’ 12” dến 22°08’ 14” Vĩ dộ Bắc;

Từ 105°09’07” đen 10512’22” Kinh độ Dông;

ròng diện lích lự nhiên 7.610 ha, trong đó;

Khu bao vệ nghiêm ngặt: 3226,2 ha

Khu phục hồi sinh thái: 4083.6 ha 5

Khu Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể hành chính, dịch vụ: 300,2 ha

Vùng đệm: 42100 ha

 • 1.2.2 Địa hình

VQG Ba Bê là một phức hệ hồ. sòng, suối núi đá vòi từ dốc vừa đến dốc dửng, xen giữa núi dá vòi là nhiều núi đất tạo nên một cành quan đa dạng vã phong phú. Toàn bộ khu vực VQG Ba Bê là núi đá vôi hiêm trờ. một phần nhó là các thung lũng núi đất xen kè. nhó và hẹp.

VQG Ba Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Bê năm trên độ cao tử khoảng 150 dên 1089m so với mặt nước biên. Vê cấu trúc địa chất, chiếm ưu thế là đá vôi với nhiều đinh cao lỡm chôm, độ phân căt lớn. nhiều sườn đồi dốc bao quanh các thung lũng, sông suối Địa hĩnh núi đá vôi có nhiều hang động, lớn nhát là đông Puông dài 300m. có sông Năng chày qua. tạo nên cành quan thiên nhiên đầy vẻ ngoạn mục .

VQG Ba Bê có diên tích là Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể 7610ha,trong đó diện tích rừng chiếm 85%. gom 3 phân khu chức năng, VỚI các hệ sinh thái và canh quan thiên nhiên rất đa dang. Trung tâm vườn Là Hồ Ba Be. mặt hồ rộng gần 500ha. chiều dài 8km, nam trên độ cao 150m và có độ sâu 35m. Nổi vói hồ Là hệ thong sòng suối bao quanh cùng các khu rừng thường xanh phủ kin hệ núi đá vôi trùng điệp, tạo nên nét đẹp kỳ vĩ cho khung cành thiên Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể nhiên trong vùng.

 • 1.2.3 Khi hậu, thủy văn

1.2.3.1. Khi hậu

Vườn Quốc gia Ba Bê nam trong tiêu vùng khí hậu cúa vùng Đông Bắc Việt Nam Một năm chia lãm hai mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khò).

 • – Mùa mưa: từ tháng 4 đen tháng 10.

 • – Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.

 • – Nhiệt độ trung bình năm: 22°c (Nhiệt độ tối cao không Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể quá 40JC; nhiệt độ tối thấp có thê xuống đến 0°C).

 • – Đô âm trung bình khá cao >80%. Lượng mưa không lớn do bi núi che chan (trung bình 1.378mm năm). Các tháng mùa mưu lượng mưa đạt 91%. Điều kiện thời tiết khác thuận lợi cho việc phát triền cùa cây rừng. Tuy nhiên thời tiết xuất hiên một số hiện tượng cực đoan như strong muối vào mùa đòng, sạt lờ đất vào mùa mưa.

1. Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể 2.Ĩ.2. Thủy vàn

Tòng diện tích mặt nước gần 500 ha bao gom Hồ Ba Bê và 4 con sông, suối chính nối với hồ. Phía Nam và Tây Nam có sông Chợ Lèng. suối Bó Lù và Tá Han đồ nước vào Hồ VỚI diện tích lưu vực là 420 knr. Nước trong hồ chây về sông Nâng phi Bắc và tiếp tục chây về sông Gâm cung cấp nước cho hò thủy diện Na Hang, tinh Tuyên Quang. Tòng diện tích Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể lưu vực sông Năng là 1.420km".

Ca 4 con sông, suối nối trên đều bắt nguồn từ nhùng đinh núi cao. địa hình dốc. thường gây ra lũ lớn vào mùa mưa Theo kết quá điều tra cơ bán cua Viên khoa học thủy lợi thực hiện trong năm 2002, lưu lượng nước của ba con sòng, suối phía Nam khoáng gần l.OOOm’/s đố vào hồ. sông Năng kết quã đo được vào tháng 8 1971 là 942m s chảy qua Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Hồ.

 • 1.3 Điều kiện kinh tể, xã hội

 • 1.3.1 Dân cư

VQG Ba Bê năm trong dịa giới hành chinh huyện Ba Bê. tinh Bẳc Kạn, nhưng phía Tây lại giáp huyện Nà Hang, tinh Tuyên Quang, có chung vùng đệm VỚI khu bão tồn thiên nhiên Nà Hang( Xà Đà Vị, Huyện Nà Hang). Hiện nay. trong khu bâo vệ nghiêm ngặt cua vườn có 524 hộ. VỚI 3.200 nhân khầu. số dân sống trong vùng đệm có hơn Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể 6000 nhân khâu. Các dân tộc sinh sống ở đây có người Tày chiếm 44%. người Hìnông chiêm 54%, người Dao. Nùng. Kinh chiếm 2%. Tuy cỏ nhiều dân tộc khác nhau nhưng dân cư ờ đây có tinh cộng đồng cao. sống đoàn kết. Mồi dân tộc đều có ban sắc vãn hóa độc đáo riêng cúa minh

 • 1.3.2 Kinh tế

Với phương thức canh tác chủ yếu là trồng lúa nước, và canh tác nương rầy. người dân ớ đây chi có Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể thu nhập bình quân mồi năm khoáng 298kg lương thực quy thóc, mức thiếu lương thực ở các hộ nghèo lả từ 2 đến 4 tháng trong năm. Các khoán chi tiêu hàng ngày của mỏi hộ gia đình đều lấy lừ sân phẩm nông nghiệp và bán các sân phàm khai thác từ rùng. Khi không còn dựa và nghề rừng như hiện nay, thi các khoán tiền đó lấy từ thu nhập từ sàn xuất nông nghiệp (lúa, hoa màu, san phàm phụ), và các Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể thu nhập khác do nhà nhước trợ câp( nếu có).

 • 1.3.3 Giáo dục

Trong 7 xà quanh VQG Ba Bê mỗi xà chi có 1 trường tiêu học. tuy nhiên cơ sở vật chất, trang thiết bi đà đươc đầu tư hiện đại hơn số trẻ em đi học đat 90%. số ít tre em không đi học là do điều kiện quá khó khăn, bố mẹ không cho đi học.

Quanh VQG chủ yếu là Tày, Hniòng. và một cơ sổ dân tộc Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Kinh. Nùng sinh sống nên dân ờ đó có trinh độ dân trí thấp, nhùng người già không biết viết, nói tiếng phổ thông, chú yếu giao tiếp VỚI nhau bằng ngôn ngừ đia phương.

 • 1.3.4 Giao thông:

Hiện đà có đường lón dãi nhựa đi vào VQG Ba Bế. Các đường vào thôn bân cũng được mơ rộng, thuận lợi cho việc đi lại cùa người dân và khách du lịch

 • 1.3.5 Du lịch

Đến du lich hồ Ba Bê. du khách sè Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể được hòa mình vảo một thăng cành thiên nhiên hùng vĩ và đầy hap dẫn: được đăm minh trong ao Tiên trong lành, mát mẽ mang câu chuyện cô tích huyền bí; được thường ngoạn suối thác, ãn rau rùng, cá suối, gà đồi…; khám phá hang động (động Puông, đông Hua Mạ) VỚI nhiều hình thù. cột đá đôc đáo. trong động còn có dãn dơi hàng chục vạn con sinh sống và trú ngụ; được chiêm ngưỡng một thác Đẩu Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể Đăng ngoạn mục của những tâng đá lớn nhỏ xếp chong lên nhau và đão bâ IGóa độc đáo năm giừa lòng hồ… Nước hồ Ba Bê bổn mùa một màu xanh ngắt dầy

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
I am dan ba chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vụ ám sát ngô đình diệm và j f kennedy bradley s oleary edward lee
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giá trị của nội soi phóng đại, nhuộm màu trong chẩn đoán polyp đại trực tràng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể
Thực địanhững thuận lợi và khó khăn trong bảo tồn thiên nhiên tại VQG Ba Bể
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart