thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

fff

Luộtt vãn tor nghiệp Thực hiện một số ừng dụng nhúng cơ bàn trên board Altera DE2-Ỉ ỉ 5


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO

KHOA CÔNG NGHỆ

BỘ MÒN DIỆN Tư VIỀN THÔNG

LUẠN VĂN TÓT NGĨIĨẸP DẠT nọc

THỤC HIỆN CÁC ỦNG DỤNG NHÚNG CO BẢN tRÊN board AlTeRA DE2-115

Sinh viên thực hiện:

Lê Thảo Quyên


Cán bộ hướng dẫn:

MSSV: I I 18006 Ths. Trương Phong 1 uyên

Huỳnh Dặng Hoàng Quyên MSSV: 1118005

Ngành: Kỳ Thuật Máy Tính

Cân Thư, tháng 5 nám 2015 TRƯỜNG ĐẠI HOC CÀN THƠ

KHOA CÒNG NGHỆ

BỌ MÒN ĐIẸN Từ VIÉN THÒNG

Luận văn dược thực hiện bói:

  • 1. Họ tên: thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 Huynh Đặng Hoàng Quyên. MSSV: 1118005. Lớp: Kỳ thuật máy tính

  • 2. Họ tên: Lê Thào Quyên,            MSSV: 1118006, Lớp: Kỹ thuật máy tính

Tựa dề Luận vãn (Hay tên dề tài): Thực hiện một số ứng dụng nhúng cơ ban trên board Altera DE2-1 15.

Luận vãn dã nộp và báo cáo tại Hội dồng chấm báo vệ Luận văn tốt nghiệp Đại học Cần Tho ngành Điện tứ Truyền thông/ Kỹ thuật máy tính. thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 Bộ môn Diện từ Viền thông vào ngây 19 tháng 5 năm 2015. (Quyết định thành lập Hội dồng số: 133/QĐ-CN ngày 24 tháng 4 nãm 2015 của Trướng Khoa Công Nghệ)-

Kốt quá dánh giá:

Chữ kv cùa các thành viên Hôi dồng:

Thành viên IIỘi dồng 1 (CBIID): ThS. Trương Phong Tuyên ………………………….

Thành viên Hội đồng 2: TS. I.ưomg vinh Quốc Danh ……………………………………..

Thành viên Hội đồng 3: Ths thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 . Vò Ngọc Lại…………………………………………………………………………………

LỜI CAM ĐOAN

Đe tài "Thực hiện một số ứng dụng nhúng cơ hãn trên board Altera DE2- 7/5” được thực hiện trên board DE2-115 Development and Education, nham hướng đen việc thiết kế một sổ bài thi nghiệm hệ thong nhúng. Dồng thời qua đó góp phan vào nguồn tư liệu cho các nghiên cứu về sau trong cùng lĩnh vực. Do đó đề tài đà được chúng em chọn đê thực hiện Luận ván tôt nghiệp thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 trong thời gian này.

Trong quá trình thực hiện đè lài. có thề còn nhiêu thiêu sót do kiên thức hạn chê nhưng nhừng nội dung trình bày trong quyên báo cáo này là nhùng hicu biêt và thành quá cùa chúng cm đạt được dưới sự giúp đờ cùa giáng viên hướng dẫn là Thạc sì Trưorng Phong 1 uyên

(’húng cm xin cam đoan ràng: nhưng nội dung trình bây trong quyền báo cáo Luận văn lót nghiệp này không phái là bân sao chép lừ bâl thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 kỳ còng trinh đà có trước nào. Nêu không đúng sự thật, em xin chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường.

Cân I hơ, ngày 10 tháng 05 năm 2015

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lè Thao Quyên


Iluýnh Đặng Iloãng Quyên


LỜI CẢM ƠN

Đầu liên, chủng em xin câm ưn Thầy Trương Phong Tuyên đà quan làm. hướng dần lận lình, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu và kịp thời hưởng dẫn giúp chúng em lìm ra con đường đúng đan đê giãi quyết nhừng khó thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 khăn. Thầy cùng lận lình giúp đờ. động viên chúng cm về mặl tinh thần đề chúng em lự lin thực hiện luận văn trên cơ sỡ phái huy khá nâng lự lim lòi. học hói.

Quỷ thây cô irong Bộ môn Diện tứ- Viển thông đà lạo điêu kiện, lận tinh giúp dở. cho chúng em những kiên thức quý báu irong suồl quá trình học ỡ đây.

Các bạn cùng khóa đà nhiệt lỉnh hợp tác, đóng góp. giúp đờ. thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 LÌng hộ chúng em trong suốt quá trinh hoãn thành luận văn.

Cuối cùng chúng em xin chân thành cám ơn gia dinh, nhất lã cha mẹ. dà tạo mọi điêu kiện thuận lợi vê vật châl và linh ihân. Gia đình đà lạo cho chúng em lâm thế thoái mái. luôn khuyến khích dê chúng em vừng tin vượt qua mọi trớ ngại trong suốt quá trinh hoãn thành luận vãn.

XÙI nhận ơ chúng em lời cam ơn chân thành vã sâu sắc nhất! thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lè Tháo Quyên Huỳnh Dậng Hoàng Quyền

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẤT

TÓM TẤT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1: TONG QUAN

CHƯƠNG 2: cơ’ SỜ LÝ THUYẾT

  • 2.1 GIỚI TIIIẸƯ BOARD DE2-115 thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên

board altera de2 115

CHƯƠNG 3: Tllực IHẸN MỌT so ƯNG DỤNG NHƯNG cơ BẤN TRÊN BOARD altera’ DE2-115………. ‘………………..‘…….1

  • 3.1 …………………………………………………………………………………….._.

THÍ thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 NGHIÊM SÓ 1: QSYS VÀ N1OS 11 IDh

  • 3.3.2  thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 Lưu dồ giãi thuật 49

  • 3.5 ……………………………………………………….

THÍ NGHIỆM SÓ 5: LẶP TRÌNH CHO NIOS II sử DUNG NGÓN NGỪ c

CHƯƠNG thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115 4:

KẾT LUẬN ………..‘………………………………..

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỊ LỤC A

VI

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Doi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu một số giải pháp kiểm thử giao diện tự động sử dụng ranorex
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115
thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart